Project Description

A megtérés-ujjászületés, a bemerítés és a Szent Szellembe való keresztség minden keresztény számára az alapcsomag, amit az Atyától Jézus Krisztus által kap.

Bemerítkezés kulcsszavakban;

 • Szövetségkötés (Enyém vagy…, ez az én szeretett fiam!)
 • Vízválasztó Egyiptom és az Ígéret földje között (az ellenség meghall, leválik rólad)
 • Régi elmúlik és új kezdődik (régi bűnök, szokások, szenvedélyek, betegségek elmúlnak és az új, tiszta, szabad élet jön rád!)
 • Felöltözni Krisztust, az Úr Jézus Krisztus nevének a felvétele (jogosultságot kapsz a névhasználatra!)
 • Megtisztulás (lelkiismeret)
 • Ó ember halála (démonok leválása) új feltámadása
 • Bűnök bocsánatának pecsétje

Mt. 3, 11;

Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam: arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket.

A bemerítés a megtéréshez kötődő cselekmény! Nem a megszentelődéshez, vagy bizonyos fejlettségi szint eléréséhez, igei ismerethez…Megtérés, újjászületés, bemerítkezés ez egy csomag Istennél! Bűnbocsánat és névfelvétel, mint kettős tartalom jelenik meg!

ApCsel. 2, 38;

Péter így válaszolt: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.

ApCsel. 13,24

miután János előre, még az ő eljövetele előtt hirdette Izráel egész népének, hogy térjenek meg és keresztelkedjenek meg.  (Mivel a megtéréshez kötődik a bemerítés, fontos hogy időben se legyen távol tőle, tehát viszonylag rövid időn belül be kellene meríteni!)

Mk. 1, 4;

Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára.

A bemerítést meg kell, hogy előzze a bűnbánat, bocsánatkérés Istentől –Jézus Krisztus által- és egy mennyei meggyőződés, illetve szabadság jön be az ember életében! E nélkül nem lehet senkit bemeríteni!

Lk. 3, 12-14;

Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket. Ezek szintén megkérdezték tőle: „Mester, mit tegyünk?” (Mi a feltétele, hogy bemerítkezhessünk?)

Nekik ezt mondta: „Semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi meg van szabva.”Megkérdezték tőle a katonák is: „Mi pedig mit tegyünk?” Nekik viszont ezt felelte: „Senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal.” (A bűnbánat után el- hagyják gonosz cselekedeteiket, tipikus bűneiket és látszanak a megváltozott élet csírái!)

Lk. 7, 29-30;

Miután meghallgatta őt az egész nép, még a vámszedők is igazat adtak Istennek azzal, hogy megkeresztelkedtek a János keresztségével, a farizeusok és a törvénytudók azonban elvetették Isten akaratát, és nem keresztelkedtek meg általa. (Az alámerítésben megjelenik az Istennek való engedelmesség, az Ő akaratának való alávetettség!)

ApCsel. 8, 14-16;

Amikor meghallották a Jeruzsálemben levő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ők lementek, és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, mert még egyikükre sem szállt rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére.

(Amikor megtér az ember, megváltozik az Igéhez való viszonya; ellenállás helyett elfogadja, befogadja, mint magot! Elkezdi olvasni az Igét, szól neki és megnyitja a Szent Szellem…

ApCsel. 8, 35-39;

Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust.

(Ahhoz, hogy valaki bemerítkezzen a megtérés után, tanítást kellett, hogy kapjon erről az igazságról, hiszen csak így tudta kezdeményezni azt. Aki igazán újjászületett vágyik az alámerítkezésre, hogy tovább menjen az Úrral való kapcsolatában!)

Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember: „Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem?” (Mi akadályozhatja?)

 (Ezt mondta neki Fülöp: „Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet.” Ő pedig így válaszolt: „Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.”) (Jézus Krisztusba vetett hit és annak megvallása létfontosságú!)

Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. (A megtérés, újjászületés öröme megjelenik az ember életében. A Szent Szellem felszabadítja az emberek érzelmeit mindenféle ördögi lenyomás alól; megjelenik a szabadság, békesség, öröm…, mindez bizonyítja az esemény valós voltát!)

 „Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem?”

Akadályok a bemerítkezés előtt;

 • Ha nem töltötte be a bibliai feltételeket
 • Félelem (ismeretlentől, hitvallástól, emberi véleményektől)
 • Ördögi támadások jöhetnek, hogy elbizonytalanodjon, ennek ellent kell állni!
 • Családi, baráti visszatartó kapcsolatok
 • Szülők engedélyének hiánya (átlépheti, mert Istennek kell inkább engedni…, de csak az Ő felelősségére, vagy vár a nagykorúságig)
 • Vallásos keresztségek
 • Engedetlenség Isten akaratának

ApCsel. 10, 46-48;

Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak, és magasztalták az Istent. Akkor megszólalt Péter: „Vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy megkapták a Szentlelket, mint mi?” És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. Ők pedig megkérték, hogy maradjon náluk néhány napig.

(A Szent Szellemmel való betöltekezés egyértelmű, természetfeletti jele a megtérésnek –hiszen csak azokat tölti be a Szent Szellem, akik hisznek és megtisztultak Jézus Krisztusban-, ezért teljes biztonsággal bemeríthetők!)

Feltételei;

  1. Hit Jézus Krisztusban
  2. Bűnök bocsánata
  3. Akarja az illető, vágyik rá (Etióp komornyik)
  4. Kapott róla tanítást (etióp komornyik)
  5. Megtérés, újjászületés gyümölcsei megjelentek;

–          Igéhez való viszonya változott, megnyílik előtte a Biblia

–          Megújult, megváltozott gondolkodásmód megjelenése

–          Szent Szellem öröme, békessége, ereje, szabadsága

–          Bűnökhöz való viszonya megváltozott

–          Az új életnek kezdeti jelei megmutatkoznak

–          Kapcsolatok rendezése, bocsánatkérések

–          Imaélménye

–          Bizonyságok veszik körül

  1. Alapvetően rendezett emberi kapcsolatok, megbocsátás
  2. Nincs folyamatban parázna kapcsolata (élettársi…)

Róm. 6, 1-23;  A bemerítés halála és feltámadása!

Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla! Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne?Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk.

Halála a régi, bűnnel fertőzött embernek, a szenvedélyeknek, a depressziónak, betegségeknek, ördögi kötelékeknek és feltámadása az újnak, ami megtisztítatott, szabad a démoni kötelékektől!

Pl. Okkult emberek látásmódja, aki megtért meghalt a démonvilág, a bűn számára

Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. A bemerítéstől érvényes ránk a Krisztusban, Őbenne kijelentések sokasága a Bibliában. A bemerítésben lettünk eggyé Krisztussal, azonosultunk vele!

1Kor. 15, 22;

Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek.

2Kor. 5, 17;

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.

Gal. 3, 13-14;

Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk – mert meg van írva: „Átkozott, aki fán függ” – azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy a Lélek ígéretét hit által megkapjuk.

Ef. 1, 3;

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban.

Fil. 4, 13; Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.

1Pt. 5, 10;

A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni.

Mindezek az ígéretek, kijelentések a Bibliából érvényesek rád, mert eggyé lettél vele a bemerítkezésben! Tudd ezt, hidd ezt, igényeld ezt és élj ezekkel!

Hiszen tudjuk, hogy a mi ó emberünk megfeszíttetett vele, hogy megsemmisüljön (megszüntet, megsemmisít, eltöröl, hatástalanná tesz, érvénytelenít, megerőtlenít!) a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek.

Mert aki meghalt, az megszabadult (felszabadult – igaznak, ártatlannak, tisztának nyilvánítják!) a bűntől(démonoktól!)

Amikor bemerítünk embereket ez történik, teljes megszabadulás a bűntől és az ajtó előtt állótól, a démonoktól!

Zsolt. 36, 2; A bűn egy személy, igazság egy személy – bibliai látásmód!

A bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn. Nem számít neki az istenfélelem,

1Móz. 4, 7;

Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta.

Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. (démonoktól!)

Ez történik velünk bemerítéskor, ezért kell imádkozni miután bemerült az illető, lezavarni a démonokat, véget ért uralmuk!

Ki kell hirdetni minden ördögi kötés, teher, szenvedély, betegség lehullik és eltávozik a Jézus nevében!

Pl. a Betesda tavából meggyógyulva jöttek ki az emberek!

Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk.

(összeköltözés, házasság szövetségében együtt élni vele!)

Új élet Krisztusban, megtisztított, megszabadított, megmosott. Maradjunk meg ebben a szabadságban!

Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él. A bemerítés a régi uralom megszüntetése, többé nem uralkodik, diktál rajta!

Pl. rendszerváltás – új uralom, jobb uralom, szabadság, Krisztus uralma kezdődik az életünkben!

Róm. 6, 11;

Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Mit tartasz magadról? Nem vagy a bűn, betegség, szenvedély uralma alatt. Fontos, hogy megváltozzon a gondolkodásotok magatokról, mindegy kik voltatok, mit mondtak rólatok, Isten gyermekei vagytok, mennyei uralom alatt éltek!

Ne uralkodjék (királyi uralom) tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. A hívő élet folytatásában, új gondolkodás, új gyakorlat: Állj ellen, már menni fog, mert nem vagy az uralma alatt, a kezed és a szád ne add a cigire, a bűnre, lopásra stb…

Tagjaitokat se adjátok oda a bűn (királyának a szolgálatára!) szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek. Hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként (eszközeiként) az Istennek.

Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek.

Pl. rendszerváltásnál a régi gondolkodás továbbvitele, mintha misem történt volna, cégek csődbe mentek. Új mentalitás kellett, gondolkodásmód váltás, paradigmaváltás!

Pl. Medve ketrecbe zárva, vége a fogságnak, nyitott ajtó ellenére bent marad!

Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Szó sincs róla!

Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra?

Bemerítésben ez történik: átadjátok magatokat szolgai engedelmességre Istennek, Jézus Krisztusnak! De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére adattatok!

Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Ez a bemerítés, ez a vörös tenger az újjászületett ember életében!

Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek.

Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál! Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Ez a bemerítés gyümölcse: szent, elválasztott élet az Isten számára, megtisztított, áldott élet a földön és örök élet a mennyben!

Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Két út, két választás, két következmény mindenki számára, kivétel nélkül! A megtérésben, újjászületésben, bemerítésben elfogadtuk Isten kegyelmi ajándékát, az örök életet, mivel Jézus kifizette a bűn fizetségét értünk, helyettünk!

Ez a bemerítés;

Meghalni és feltámadni, leválni a bűnről, démonokról, rendszerváltás a bűn uralmának megtörése és Krisztus uralmának indulása, a kegyelmi ajándék átvétele, az örök életbe való belépés kezdete!

Részesüljünk ennek minden áldásából és szolgáljunk az Ige szerint a bemerítkezők felé!

 

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti tanításokat! Legyen ez áldás számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – A bemerítkezés jelentősége

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000050%20-%20A%20bemeritkezes%20jelentosege.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Derek Prince – A keresztségek tanítása

https://www.youtube.com/watch?v=zrytBVEgt0A&index=4&list=PLmPnH3oNkxZahGEmtoNql-RUGm5cvDtes

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Prazsák László – Hinni kell

https://www.youtube.com/watch?v=tQ0N5Ru8IU8

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy a bemerítkezés igazságának teljességét meg tudjuk élni!