Project Description

A világegyetem legnagyobb háborúja az emberért! Isten és a gonosz harca Jézus Krisztus keresztjénél a mi megmenekülésünkért!

 

Mt. 28, 5-7.

Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: „Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek!”

 

Jézus halála és feltámadása a láthatatlan világ törvényei szerint történt, nem az emberi törvények szerint. Teljes győzelem aratott, átment a halálon, legyőzte azt!

 

1Kor. 15, 54-57.

Amikor pedig (ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és) ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: „Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?” A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!

 

Jézus Krisztus ezt a diadalt átadta nekünk! Asszonyok mentek a sírhoz, aggódva, hogyan távolítják el a követ?! Aggodalmainkban Isten előttünk jár, már elvégezte az angyalok által, mire oda érünk, az akadály eltávolítva!

 

A feltámadás ereje a látszólagos vereségből diadalt hozott elő! Így van ez ma is sok ember életében, aki bízik benne!

 

Feltámadásának előképei;

Lázár feltámadása, a százados lánya, – hit által meggyógyult, a test tökéletes regenerációja, mert visszajött a szellem! Jézus feltámadása egyedi, mert Ő már a megdicsőült testben támadt fel, ami nincs alávetve e világ törvényeinek!

 

Feltámadásának tanúi;

Tanítványok, asszonyok, katonák, sok szent feltámadt azon a napon, mert megjelent a feltámadás ereje, sok tanú igazolja ezt!

 

Mt. 27, 52-53.

A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek.

 

Mennyei történések;

A mennybemenetel és pünkösd között játszódik mindez a mennyben! (feltámadása utána 40. és az 50. nap között, valószínűleg 10 földi napot vehetett igénybe, emberi időszámítás szerint)

– Mennyei Fogadás és Ünneplés

– Jézus földi szolgálata után visszatér a mennyei dicsőségébe miután már mindent elvégzett.

– Mennyei Összegyülekezés, Jézus fogadására rendezett hatalmas ünneplés!

– A mennyben fogadják Őt, mint győztest, aki tökéletesen teljesítette küldetést.

– Visszaérkezés, fogadás mennyei pompában, ünnepi díszben

– Felmagasztalás, felemelés

 

Fil. 2, 8;

Annakokáért az Isten is felmagasztalá /felemelte/ őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való;

 

Mivel megszerezte, felemelte Isten az egyedüli nevet ajándékozta neki!

– Felkenetés királlyá; Királyok Királyává, Urak Urává, Igaz Bíróvá, valamint az Egyház Fejévé!

 

Zsid. 1, 9;

Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot: ezért kent fel téged az Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé.”

 

-Megkoronázás

 

Zsid. 2, 9;

Azt azonban látjuk, hogy Jézus, a ki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált.

 

-Elfoglalása a mennyei trónnak az Atya jobbján; (kettős dicsőség, ül a trónon, jogi tevékenység; ülés, megbeszélés, közbenjárás)

 

Eféz. 1, 20-23;

A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekbenFelül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is: És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé, Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, a ki mindeneket betölt mindenekkel.

 

Trónra ültetés a nagy ünnepség része; Elhagyta trónját a küldetésért, győztesen visszatért, visszakapta trónját.

-Ajándék átadása; a megdicsőült, felmagasztalt név birtokba vétele; ÚR JÉZUS KRISZTUS!

 

Fil. 2, 8-11;

Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; Mivel megszerezte, felemelte és az egyedüli nevet ajándékozta neki! Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Zak. 14, 7-9;

Akkor csak nappal lesz – az ÚR tudja ezt. Nem lesz külön nappal és éjszaka, világos lesz még este is. Azon a napon folyóvíz fakad Jeruzsálemből, egyik ága a keleti tenger felé folyik, másik ága a nyugati tenger felé; így lesz télen-nyáron át. Az ÚR lesz a király az egész földön. Azon a napon az ÚR lesz az egyetlen Isten, és neve az egyetlen név!

 

Jelenleg Isten neve egy a többi közül az emberek között, de uralma növekszik és ki fog teljesedni és minden név fölé fog emeltetni, mert semmilyen más név nem tud megállni vele szemben. Az Ő neve lesz minden mindenekben, és minden szem meglátja Őt és minden térd meg fog hajolni előtte!

 

 

 

Ézs. 9, 5;

Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!

Ézsaiás már előre látja kijelentés által, hogy a Fiú nevében benne lesz a Szentháromság!

 

 • ·Csodálatos Tanácsos: Szent Szellem, aki vezeti, tanácsolja az embert
 • ·Erős Isten: Isten általános összefoglaló neve
 • ·Örökkévaló Atya: Az atya neve
 • ·Békesség fejedelme: Melkisédek, a fiú neve

 

Törvényhirdetés, a felemelt név kihirdetése;

Zsolt. 2, 6-12;

Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen! Törvényül hirdetem: „Kihirdetem az Úr végzését…” (ÚJ ford.)

Mennyei parlament, törvényhozás, mindenki előtt lett kihirdetve a megdicsőült név!

Az Úr mondá nékem: Én fiam vagy te; én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasvesszővel: széjjelzúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái! Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a Fiút, (hódoljatok, imádjátok Őt) hogy meg ne haragudjék és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, a kik ő benne bíznak!

Zsid. 1, 5-8;

Mert az angyalok közül kinek mondta valaha: „Fiam vagy te, ma nemzettelek téged!” majd: „Atyjává leszek, és ő Fiammá lesz.” Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét így szól: „Imádja őt az Isten minden angyala!” És az angyalokról ugyan ezt mondja: „Angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűz lángjává”, de a Fiúról így szól: „A te trónusod örökké megáll, ó Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája.

 

Jézus beszélt erről, hogy eddig nem kértünk az Ő nevében, de most egy új időszak következik, ki lett jelentve a megdicsőült név, a győztes név, mint a legnagyobb tekintély és elkezdődött a győztes név időszaka; csak ezzel a névvel működik együtt a Szent Szellem!

Mindent ebben a névben kell tenni! Lehet használni! Elkezdődött a győztes név időszaka; Az ÚR JÉZUS KRISZTUS időszaka, ami egy teljesen új kaput nyitott a láthatatlan és a látható világban egyaránt!

 

A megváltói nevek végső kijelentését az ÚR JÉZUS KRISZTUS nevében találjuk meg!

(Jahve Jehosua Christos; Atya, Fiú, Szent Szellem; az Úr Szabadító Felkent – magyarul!)

 

Tegnap, ma és mindörökké (múlt, jelen, jövő, örökké létező) Isten ebben a névben tölti be az ember minden szükségét! Minden megváltói név benne foglaltatik ebben a névben! Az apostolok megértették, hogy a Jézus által mondott; Atya, Fiú, Szent Szellem az Úr Jézus Krisztus megdicsőült nevében teljesedett ki! Jézus a földön még ezt nem jelenthette ki, mert még nem dicsőült meg! Ezért soha többet nem használják az Atya, Fiú, Szent Szellem általános nevét az apostolok, hanem mindent az Úr Jézus Krisztus nevében cselekszenek, ezzel példát mutatva nekünk is!

Ha betegséggel, démoni erőkkel, problémák hegyével találkoznak, hittel használják ezt a nevet és megjelenik a név tekintélye a látható világban is, mert a dolgok megoldódnak!

 

 • ·Minden Térd meghajol erre a névre à tiszteletadás és imádás

Fil. 2, 8-10;

Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; Mivel megszerezte, Isten felemelte és egyedülálló nevet ajándékozott Neki! Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Zsolt. 66, 4;

Az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli neved dicséretét.

Zsid. 1, 6;

Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét így szól: „Imádja őt az Isten minden angyala!”

 

 • ·Az Atya megesküszik, hogy nem vonja vissza szavát;

Ésa. 45, 23-24;

Magamra esküdtem és igazság jött ki számból, egy szó, mely vissza nem tér: (Az Úr Jézus Krisztus neve!), hogy minden térd nékem hajol meg, rám esküszik minden nyelv!

Csak az Úrban van (az Ő nevében!) minden igazság és erő, Ő hozzá mennek, és megszégyenülnek mindazok, a kik rá haragszanak.

Az Úrban igazul meg és dicsekszik Izráelnek egész magva!

Kihirdetés után meg is esküszik, hogy ami ki lett mondva az úgy is fog működni! Csak az Ő nevében van erő és igazság! Így szólnak felőle a mennyben és utána a földön is!

 

 • ·Felszólítja az egész világmindenséget a Fiú imádatára, szolgálatára, valamint, hogy mindenki belé vesse bizalmát és hitét, mert minden térd meghajol és minden nyelv vallja…

Zsolt. 2, 6-12;

Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen! Törvényül hirdetem: (mennyei parlament, törvényhozás mindenki előtt kihirdetve a megdicsőült név!) Az Úr mondá nékem: Én fiam vagy te; én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasvesszővel: széjjelzúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái! Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a Fiút (hódoljatok, imádjátok Őt), hogy meg ne haragudjék és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, a kik ő benne bíznak!

 

 • ·Közös Megvallása a Névnek, tömegek visszhangozzák és imádják Őt;

És látám, és hallám a királyiszék, a lelkes állatok, és a Vének körül sok angyalnak szavát; és az ő számuk tízezerszer  tízezer és ezerszer ezer vala; Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást. Sőt hallám, hogy minden teremtett állat, a mely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, a mi ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké. És a négy lelkes állat monda: Ámen. És a huszonnégy Vén leborult és imádá az örökkön örökké élőt.

 

 • ·Ünneplés, énekléssel, dicsérettel: „Méltó a Bárány…”

És éneklének új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből, és tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön.

Mennyei alkalom; utána felhangzik a Méltó a Bárány és azóta is folyamatosan ünneplik és imádják és félik a nevét a mennyben, földön és föld alatt! Mindenki megismeri a felmagasztalt nevet és mindenkinek el kell ismerni ezt a nevet; valakinek kényszerből, van, aki örömmel, van, aki szabad akaratból! Név elismerésének kiteljesedése, amikor a földön is minden térd meg fog hajolni, amikor leleplezi magát mindenki előtt és nem lesz senki, aki nem fogja elismerni ezen a világegyetemen ezt a nevet; MINDENKI! Valakik örömmel, tisztelettel; angyalok és a megváltott emberek, valakik pedig a legyőzött ellenségként; az ördög és démonjai, valamint a megtéretlen emberek, akik elutasították ezt a nevet a földön. Akkor már MINDENKI térdet hajt és kiteljesedik a név és a mögötte álló személy tisztelete és hódolata.

 

Most is minden térd meghajol; mennyben, ördögi lények; betegség szellemei, halál szellemei, gyötrő szellemek, a bűn ereje! MEGHAJOL, de csak ez előtt a kijelentett, megdicsőült név előtt és azok, akik jogosultan használják ezt a nevet hittel!

 

Ez a név lett a legnagyobb tekintély az egész létező látható és láthatatlan világban!

 

 • ·A protokoll végén elküldi a Szent Szellemet a földre és elkezdődnek a pünkösdi események, Ezzel elindul az EGYHÁZ!

Csel. 2, 32-33;

Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is.

 

A „miután” szó egyértelműen utal az időbeni sorrendiségre: A Szent Szellemet és a megdicsőült nevet csak a mennybemenetele után kapta meg! A kihirdetés után a Szent Szellemet felszabadította és elküldte maga helyett földre így lett Pünkösd, azután Péter a Szent Szellemtől ihletve azonnal kihirdeti a földön a mennyei események végeredményét, a felmagasztalt nevet!

 

 1. A feltámadás ajándéka a megdicsőült név! Kijelentést kapni, bemerítkezni, hinni, kérni, parancsolni, csodákat tenni, hirdetni, szenvedni ezért a névért!

 

 1. Elküldte a Szent Szellemet! „veszitek a Szent Szellem ajándékát!” Isten ajándéka, mint mennyei segítőtárs, erősít, vezet, kijelent, megvilágosít, meggyőz, vigasztal, pártfogol stb…

 

Jn. 14, 26;

A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. (Csodálatos Tanácsos)

 

A Szent Szellem a névhez kötődik! Ezért kell felvennünk a nevet, hogy teljes hozzáférési jogunk legyen hozzá!

 

Ap.Csel. 2, 36-39;

Bizonynyal tudja meg azért Izráelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, a kit ti megfeszítettetek.(Úr Jézus Krisztus az Isten!) Ezeket pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak? (a név ereje elkezd működni!)

 

Az apostolok kijelentést kaptak a névről, így ismerték, birtokolták, hirdették és használták hit által ezt a nevet!

 

Ap.Csel. 4, 10-12;

Vegyétek tudomásul valamennyien, Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból: őáltala áll ez előttetek egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők, megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.” 

Az üdvösség minden áldása ezen a néven keresztül vehető birtokba! A név hordozza az üdvösséget, így Jézus neve szabadítja fel a bűnbocsánatot, gyógyulást, szabadulást, átkok megtörését!

Csel. 3, 16;

És az ő nevében való hit által erősítette meg az ő neve ezt, a kit láttok és ismertek; és a hit, mely ő általa van, adta néki ezt az épséget mindnyájan a ti szemetek láttára. A nevébe vetett hit szabadítja fel Isten erejét!

 

 

Csel. 4, 7;

És mikor őket a középre állaták, tudakozzák vala: Micsoda hatalommal, vagy micsoda név által cselekedtétek ti ezt?

Hatalom és a név együttműködik; a név magában hordja a hatalmat, amikor ezt a nevet hittel használjuk, felszabadul ez a hatalom!

 

Ján. 1, 12;

Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek; A fiúi hatalomhasználat a nevében való hit által szabadul fel!

1 Kor. 5, 4;

Ti és az én lelkem a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében egybegyűlvén, a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmával.

A név és a hatalom teljesen összefonódik; a szellemi hatalom nem tud felszabadulni addig, amíg az ember nem kap kijelentést a névről!

 

Lk. 15, 24;

…mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Minden alkalommal, amikor valaki megtér, befogadja Jézus Krisztust, feltámad a szelleme, aktiválódik a Szent Szellem által!

 

1Kor. 15, 12-13;

Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása?

Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadt fel.

ApCsel. 24, 15;

És azt remélem Istentől, hogy – amit ők maguk is várnak – lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak.

 

 1. Élő mennyei reménységünk van!

1Pt. 1, 3-5;

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. A halálunk napján reménységgel tekintünk a jövő felé, mondhatjuk Jézussal: „Atyám a te kezedbe teszem le lelkemet!”

 

 1. A szenvedéseinkben van élő reménység, hogy a feltámadás által jóra fordulnak a dolgok!

Fil. 3, 10-11;

hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra.

 

 1. Többé ne önmagunknak éljünk…, hanem Krisztusnak!

2Kor. 5, 14-15;

Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.

Dicsőség Istennek a feltámadásért, ami hitünk alapja!

 

Kívánom, hogy megismerd a feltámadás erejét Jézus Krisztusban és élvezd annak áldott következményeit!

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti tanításokat! Legyen ez áldás számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

 

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Hogyan történhet meg mindez az életünkben, miként vehetjük át Isten ígéreteit?

Ezekre a kérdésekre a lenti tanításban kaphatunk választ! Érdemes meghallgatni!

Süveges Imre – A Húsvét hét áldása

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000066%20-%20A%20husvet%207%20aldasa.mp3

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Daniel Ekechukwu – Feltámadás a halálból

https://www.youtube.com/watch?v=ycX_6yu4eEU

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Pintér Béla – Van feltámadás

https://www.youtube.com/watch?v=5yCFT1BVKHo

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy birtokba tudjuk venni a feltámadás hét áldását!

Javasolt rövidfilmek, evangélizációs riportok:

Megtekintésre ajánljuk mindenkinek saját készítésű anyagainkat – osszátok meg ismerőseitekkel, különösen azokkal, akik érintettek ezeken a területeken:

 

Buddhizmustól Krisztusig

https://youtu.be/o1g6qQMiXYs