Project Description

Isten az ember szívének az állapotát nézi és az alapján tud cselekedni az életében. A szeretet ellentétje a megkeményedett, szeretetlen szív.

Nézzük, mit tanít erről a Biblia, hogy meg tudjunk térni a keménységből!

Zsid. 3, 7-8;

Ezért, amint a Szentlélek mondja: „Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában,

A Szent Szellem folyamatosan mondja mindenkinek! Ma általam mondja!

Meghallva Isten hívását, megtérünk így jövünk ki Egyiptomból! Szívünk kisebb, nagyobb változáson átmegy, de az összetöretésünk folytatódik…

 1. Keménység Egyiptomban

2Móz. 6, 9;

Mózes pedig elbeszélte mindezt Izráel fiainak. De nem hallgattak Mózesre kishitűségük és a kemény szolgálat miatt.

Isten nélküli állapot megkeményíti az embert. Az ellenség szolgálata, megkeményít. Szeretetlenség, eldurvult világ, sérülések, meghidegült világ!

Minél távolabb van az ember Istentől annál keményebb a szíve és ennek az ellentétje is igaz, minél közelebb van az Úrhoz annál lágyabb, Isten szeretetét hordozni tudó lesz az emberi szív!

Ézs. 19, 4;

De én kiszolgáltatom az egyiptomiakat egy keménykezű úrnak, egy erőskezű király uralkodik majd rajtuk! – így szól az Úr, a Seregek URa.

Keménykezű Úr keménnyé teszi a szolgálatában lévőket!

2Móz. 7, 11;

Akkor a fáraó is előhívta a bölcseket és varázslókat, és azok, Egyiptom mágusai is ugyanazt tették a maguk titkos mesterségével. Mindegyik odadobta a botját, és azok kígyóvá váltak. De Áronnak a botja elnyelte a botjaikat. A fáraó szíve azonban kemény maradt, és nem hallgatott rájuk – ahogyan megmondta az ÚR. Akkor ezt mondta az ÚR Mózesnek: Konok a fáraó szíve, nem akarja elbocsátani a népet.

A fáraó szíve kemény, gonosz szellemek is erősítik ezt a kemény ellenállást benne. Isten küld hozzá embereket, térj meg, engedelmeskedj az egek Urának. Nem akar maga fölött elismerni mást, egy nagyobb tekintélyt.

10x szólítja fel a fáraót; 7x keményen reagált, utána már az Úr keményíti meg a szívét, már nem tud váltani; rohan a vesztébe.

2Móz. 9, 12;

De megkeményítette az ÚR a fáraó szívét, és nem hallgatott rájuk – ahogyan megmondta az ÚR Mózesnek.

Isten minden emberhez szól, küldi hozzá az Ő embereit.

Isten suttog a lelkiismereten keresztül, szól embereken keresztül, kiállt a szenvedésen át, kicsoda hallja Őt!?

2. Keménység Izráelben, Isten népe között

Egyértelműen negatív, egyetlen esetben szükséges az ellenséggel, ördöggel szemben, ne lágyuljon meg a szív! (Ésaiás, 7;)

Isten ígérete a megtért, újszövetségbe belépett ember számára;

Ez. 36, 24-27;

Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket a saját földetekre. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek.

Ezeket akarja bennünk kimunkálni és ez történik velünk megtéréskor!

2Móz. 32, 8-10;

Hamar letértek arról az útról, amelyet megparancsoltam nekik. Borjúszobrot készítettek maguknak, az előtt borulnak le, annak áldoznak, és ezt mondják: Ez a te istened, Izráel, aki kihozott Egyiptom földjéről. Még ezt is mondta az ÚR Mózesnek: Látom, hogy ez a nép kemény nyakú nép. (Isten csalódott megállapítása! Nem sokat változott a helyzet ezen a területen.

Kemény nyakú; Betöretlen igavonó állat konoksága, vezethetetlensége

És most hagyd, hogy fellángoljon ellenük haragom és végezzek velük! De téged nagy néppé teszlek. Isten haragja fellángol a kemény emberek ellen!

Számtalanszor olvassuk a Bibliában az ő népével kapcsolatosan ezeket a jelzőket. Isten haragszik, amikor látja az ember keménységét az ő jósága, szeretete, gondviselése ellenére. Nehezen változik, fejlődik!

2Móz. 33, 3-4;

Bemégy a tejjel és mézzel folyó földre, de én nem megyek veled, mert kemény nyakú nép vagy, és elpusztítanálak az úton. Isten jelenléte nem tud megmaradni, csak az összetört szívben. Ha akarod, hogy Isten jelenléte kísérje az életed, előtte összetöri azt.

Amikor meghallotta a nép ezt a kemény beszédet, gyászolni kezdett, és senki sem rakta magára ékszereit.

5Móz. 9, 27;

Emlékezz szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra és Jákóbra, ne tekintsd e népnek a keménységét, törvényszegését és vétkét!

Keménység = bűn! Férfiak általában keményebbek, mint a nők

1Sám. 6, 6;

Miért keményítenétek meg a szíveteket, ahogyan az egyiptomiak és a fáraó megkeményítette a szívét? Nem úgy volt-e, hogy amikor csúffá tette őket, el kellett bocsátaniuk őket, és elmehettek?

Mindig egy veszélyforrás lehet a hívő ember számára is, hogy visszamegy a megtérése előtti kemény állapotába. Vigyázat!

Zsolt. 81, 12-17;     Isten panasza

De népem nem hallgatott szavamra, Izráel nem engedelmeskedett nekem. Ezért hagytam, hogy szívük kemény maradjon, és kövessék a maguk tanácsát. Bárcsak rám hallgatna népem, az én utaimon járna Izráel! Hamar megaláznám ellenségeit, ellenfeleire emelném kezem. Az ÚR gyűlölői hízelegnének neki, az ő ideje pedig örökké tartana. A búza legjavával etetném,kősziklából szedett mézzel tartanám jól.

3. Kemény szív jellemzői;

 • 5Móz. 31, 27;

Mert én tudom, milyen lázadó és kemény nyakú vagy. Hiszen már most lázadók lettetek az ÚRral szemben, amikor még köztetek élek, mi lesz akkor a halálom után?!

Keménység gyümölcse az Istennel és tekintélyekkel szembeni lázadás.

 • 5Móz. 15, 7-8;

Ha valaki elszegényedik testvéreid közül valamelyik lakóhelyeden, abban az országban, amelyet Istened, az ÚR ad neked, ne légy kemény szívű és szűkmarkú szegény testvéreddel szemben, hanem légy hozzá bőkezű, és adj neki szívesen kölcsönt, amennyire szüksége van, amiben szükséget szenved.

Jólét is megtudja keményíteni az embert, büszkévé, arrogánssá teheti. Érzéketlenné, szeretetlenné válik.

 • 2Krón. 10, 13;

De a király keményen válaszolt nekik. Nem fogadta meg Roboám király a vének tanácsát,

Szív keménysége > kemény beszédek > önfejűség > romlás;

 • 2Krón. 36, 13-14;

Sőt még Nebukadneccar király ellen is fellázadt, aki megeskette őt az Istenre. Kemény nyakú és makacs szívű volt, és nem tért meg Izráel Istenéhez, az ÚRhoz. A papság vezetői és a nép is egyre hűtlenebbé vált, követve a pogány népek minden utálatos szokását, és tisztátalanná tették az ÚR házát, amelyet ő szentelt meg Jeruzsálemben.

Makacsság, konokság, korrekció hiánya, nagy önigazság, nincs készség a megtérésre. Megöli a szeretet légkörét!

 • Ézs. 63, 17;

Miért engeded, URam, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, s ne féljen téged? Fordulj szolgáidhoz, örökséged törzseihez!

 • Ez. 3, 7;

De Izráel háza nem akar majd rád hallgatni, mert énrám nem akarnak hallgatni. Bizony, Izráel egész háza kemény fejű és konok szívű!

 • ApCsel. 7, 51;

Ti kemény nyakú, körülmetéletlen szívű és fülű emberek, mindig ellene szegültök a Szentléleknek, atyáitokhoz hasonlóan ti is.

 • Róm. 2, 4-5;

Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz? Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél.

Péld. 28, 14;

Boldog ember, aki mindig istenfélő, de a kemény szívű bajba esik.

4. Isten módszerei keménységünk megtörésére

 1. Pl. Arany tisztulási folyamata, kiégetés, egyre lágyabb, egyre kevesebb kemény szennyeződés; Talaj felszántása, kövektől való kitakarítása, mert elhervad             az új élet
 2. Isten Igéje, mint sziklazúzó pöröly
 3. Szent Szellemmel való betöltekezés és közösség
 4. Összetöretés folyamata (kenyér megszaporítása, illatos szelence)
 5. Szenvedés, kudarcok, nehéz időszakok

Mk. 3, 5;

Ekkor haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt; majd így szólt ahhoz az emberhez: „Nyújtsd ki a kezedet!” Erre az kinyújtotta, és meggyógyult a keze.

5. Tanítványok és Péter összetöretési időszaka;

Mk. 6, 50-52;

Mindnyájan látták ugyanis, és megrettentek. Ő azonban azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” Ekkor beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig szerfölött csodálkoztak magukban. Nem okultak a kenyerekből, mert a szívük még kemény volt.

A szívük keménysége gátolta őket a Krisztus-hit kialakulásában a korábbi jó tapasztalataik ellenére. Még jelző mutatja a folyamatot, még nincsenek a megfelelő szinten, de eljön a már szintje is.

Mk. 8, 17-21;

Amikor ezt Jézus észrevette, így szólt hozzájuk: „Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Hát még mindig nem veszitek észre, és nem értitek? Még mindig olyan keményszívűek vagytok? Van szemetek, és mégsem láttok, fületek is van, és mégsem hallotok? Nem is emlékeztek? Amikor az öt kenyeret megtörtem az ötezernek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal?” Így feleltek: „Tizenkettőt.”  „És amikor a hét kenyeret törtem meg a négyezernek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal?” Ezt mondták: „Hetet.” Erre Jézus újra megkérdezte: „Még mindig nem értitek?”

Mk. 16, 14;

Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt.

Krisztus szenvedéstörténete sokat tört a tanítványokon is, de még van bennük keménység…de már alkalmasak a szolgálati megbízás átvételére; „MENJETEK EL…” Pünkösd sokat változtat még rajtuk.

 

Péter útja;

Kezdeményező, belevaló, kemény halászember. Ő reagál először, igazi vezéregyéniség, nem véletlenül Jézus kiemeli vezetői elhívását. Sokat kell tisztulnia. Inti, formálja őket; versengés, samáriai falu keménysége, vízen járás,

Megtagadja Jézust; először lelkesedik, csúfos veresége, összetörik, sír; teljes összeomlás, álmai, önmagáról alkotott képe, jövőképe, lebénul, világvégi érzések, vége az elmúlt 3 évnek! Találkozik JÉZUSSAL! Megvallás regenerálja, nem vádolja; sőt oda adja a szolgálati megbízását. Meggyógyul, néhány hét és eljön a pünkösd, már előáll a 11-el és hatalommal prédikál.

Ap. Cselben már a tanítványokkal kapcsolatban nem beszél keménységről!

Péter levele már egy finom és érzékeny szívű atyáról szól, akiből árad a szeretet.

6. A lágy szív áldása   (arany kiégetése) összetört szív.

Érzékeny az emberi szükségekre és Isten jelenlétére, szeretetet tud adni, közel van az Úrhoz, érzékeny a Szent Szellem jelenétére, vezetésére. Növekszik az értéke, egyre tisztább a jelleme.

Zsolt. 34, 19;

Közel van az ÚR a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.

A meglágyult, az összetört, a keménységből kijött szívhez közel jön az Isten!

2Kir. 22, 19-20;

Mivel meglágyult a szíved, és megaláztad magad az ÚR előtt, amikor meghallottad, hogy mit jelentettem ki erről a helyről és lakóiról, hogy milyen pusztulás és átok vár rájuk, megszaggattad ruhádat, és sírtál előttem, ezért én is meghallgatlak! – így szól az ÚR. Ezért őseid mellé foglak tétetni, békességgel kerülsz sírodba, és nem látod meg azt a nagy veszedelmet, amelyet erre a helyre hozok! És megvitték a választ a királynak.

A megalázkodás meggátolja a bekeményedést, a büszkeség megkeményít!

Zsid. 3, 7-8;

Ezért, amint a Szentlélek mondja: „Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában,

Zsid. 3, 12-13;

Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz (kemény) szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától.

Bűn megkeményít; hitetlenné, gonosszá teszi a szívet, elszakít, távol tart az élő Istentől. Vigyázat felhívása jelzi a veszélyzónát.

 

Kívánom, hogy felismerd magadban a keménységeket és meg tudj belőle térni!

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti tanításokat! Legyen ez áldás számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – A keménységről

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000054%20-%20a%20kemenysegrol.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Pastor Chris – Más szabályok szerint élünk

https://www.youtube.com/watch?v=KHx_cdvpnU8

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Hit Gyülekezete – Csak a szeretet képes arra

https://www.youtube.com/watch?v=tV97V6YCPCU

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy meg ne keményedjen a szívünk!

Várjuk visszajelzéseiteket, bizonyságaitokat amennyiben áldást jelentett a Heti Bátorítás kiadványunk: