Project Description

Isten személyiségének fontos jellemzője a nagyság:

 

Zsolt. 145, 3;

Nagy az ÚR, méltó, hogy dicsérjék, nagysága felfoghatatlan /leírhatatlan, körbe írni lehetetlen, Ő a legnagyobb a világegyetemben!/.

NAGYSÁG – Nagyszerűség – Fenségesség – Méltóság – Tisztesség – Kiválóság!

 

1.Krón. 29, 11

Tied Uram, a nagyság, a hatalom és a fenség, a ragyogás és a méltóság, bizony minden, ami a mennyben és a földön van! Tied, Uram, az ország, magasztos vagy te, mindenek feje!

Amikor ezt elismerjük, dicséretben odaadjuk neki azt, ami az Övé, akkor ezt nekünk adja, hogy az Ő dicsőségét tükrözzük!

5.Móz. 3, 24.a

Én Uram, Uram! Te már elkezdted megmutatni szolgádnak nagyságodat és erős kezedet…

Követendő mintát ad nekünk és megmutatja a nagysághoz vezető utat!

 

A Királyság jellemzője a nagyság! Királyi gyermekként el kell sajátítanunk a krisztusi nagyságot, mert olyanok vagyunk, mint Ő!

Belénk helyezte a nagyságát, de a bűn által ez le lett rombolva.

 

Naggyá válni azt jelenti:

 

 1. Hasonlóvá válni a Mennyei Atyához
 2. beléd teremtett potenciál, teljességre jut
 3. Tudatosan alakítani magadban a nagyság alapelveit

 

Zsolt. 150, 2

Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan!

Életünk legyen méltó az Ő nagyságához, tükrözve az Ő nagyságát!

 

Magatartásunk, döntéseink, beszédeink, érzelmeink, életvitelünk, munkánk, pénzkezelésünk, szeretetünk, legyenek méltók az Ő nagyságához!

 

Isten az Ő nagyságából minden emberbe belehelyezett valamennyit. A bűn lerombolja ezt, az engedelmesség viszont felszabadítja!

 

Ember – Nagyság és a gyarlóság összessége!

 

Minél jobban engedelmességben járunk a Mennyei Atyánkkal, annál inkább kirajzolódik a Tőle jövő nagyság és a gyarlóságaink háttérbe szorulnak.

 

Kol. 1, 11

Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszútűrésre.

A nagyságot meg kell szerezni, fel kell nőni hozzá. Másik oldalról a nagyság adatik. Ez azt jelenti, hogy kérnünk kell és tennünk is érte!

 

Fil. 3, 8

Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem.

 

Pál felismerte, hogy semmi sem összehasonlítható az Úr nagyságával és céltudatosan meg akarta ezt ragadni!

 

Isten embereinek a nagysága, Isten dicsőségére van!

 • Pátriárkák /kicsinyből-tekintélyesek/
 • Dávid, Salamon /hódítók-építők/
 • Dániel /kiemelt jellem -tanult ember- Isten ajándékai tették naggyá/
 • Jézus Krisztus /minden benne volt a nagysághoz, megadatott és megszerezte!/
 • Péter és Pál apostolok /az egyszerű és a tanult nagysága/

 

Belsőemberük nagysága, külsőben megjelenő nagyságot is hozott! /Hírnév, gazdagság, hatalom, befolyás nagysága, sok embernek áldást jelentettek/

 

2Pét. 1, 16

Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét; hanem mintakik szemlélői voltunk az ő nagyságának.

 

Példa számunkra Krisztus nagysága, felnézünk azokra, akik naggyá lettek és követjük életpéldájukat! Példát adtak nekünk, hogy kövessük a hitüket, gyakorlatukat!

 

Nagyság jellemzői:

 • Széles látókör, kitágult gondolkodásmód, nagy kijelentések, ismeretek, nagy belső források:

2.Kor. 12, 7

…még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe: a Sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Az Istentől vett jövőkép kitágít a nagyságra!

 

Fil. 3, 8

Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem.

A széles látókör fontos eleme, hogy az Úr ismeretében járjunk és tanuljunk!

Ez. 31, 3-5

Nézd, Asszíria olyan volt, mint egy libánoni cédrus: szép ágú, árnyas lombú és magas növésű, a sűrű felhőkig ért a teteje. Víztől nőtt meg nagyra (Ige és a Szent Szellem!), a mélység vize tette magassá, ennek a tövéhez árasztotta folyóit mindenfelől, csak patakjait bocsátotta a mező többi fáihoz. Ezért lett magasabb növésű a mező többi fáinál: sok ága nőtt, és hosszú hajtásai lettek a sok víztől, mely feléje áradt.

 

Ahol széles a forrás, ott nagyobb kiterjedésre van lehetőség!

Pl. oázis a sivatagban: a forrás méretétől függ az oázis nagysága.

 

 

 

Dán. 1, 4

…ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincs, hanem szép arcúak, fogékonyak minden bölcsességre, taníthatók az ismeretekre, megértik a tudományt, és így alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotában szolgálatba álljanak. Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is.

 

A tanulás nagyon fontos – bibliai példában láthatjuk, Dániel és társai szorgalmát, ezért Isten kiemelte Őket a többiek közül, mert odaszántan tanultak!

 

Dán. 1, 17

Ennek a négy ifjúnak megadta az Isten, hogy előre haladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben. Dániel pedig értett a látomások és az álmok magyarázatához is.

 

A tanulás által fejleszthetjük a természetes képességünket, az Úrral való kapcsolat által jön elő a természetfeletti képesség. A kettő együtt elvezet a nagysághoz!

 • Nagy karakter, erős jellem, erős belső ember, szorgalom, megbízhatóság, hűség, munkabírás…:

Ef. 3, 16

…adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által;

 

Az Ige és a Szent Szellem erősíti meg a belső -lelki és szellemi- emberünket! Törekednünk kell, hogy ezek a jellemvonások megerősödjenek bennünk, mert csakis így válhat belőlünk erős karakterű ember.

 

Dán. 6, 4

Ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli lélek volt benne; ezért a király őt akarta az egész ország élére állítani. A főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni Dániel bevádolására az ország ügyeinek az intézésében, de semmiféle ürügyet vagy hibát nem tudtak találni, mert megbízható volt; sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála.

 

Rendkívüli Jellem – Rendkívüli Szellem, ezt tette Őt naggyá és ismerté!

 • Nagyság szerinti földi és mennyei jövőkép, pozitív életszemlélet, hit, reményteljes jövőkép:

Mózes, József, Dávid, istenfélő királyok, uralkodók voltak, mert kialakították azt a karaktert, mely naggyá tette őket.

 

Jer. 29, 11

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.

 

Aki Krisztusban van, rendelkezik ezzel a látásmóddal ne engedd, hogy az ellenség ellopja a reményteljes jővőképedet!

Nagy kihívások idején a helyes, hittel történő hozzáállás segíti az isteni terv kibontakozását az életünkben.

Az átlagnál nagyobb kihívásokkal találkoztak, de jól kezelték, ezért lettek kiemelkedő személyiségek. A nagy kihívások kihozták, kikényszerítették belőlük a nagyságot!

 

 

Zsid. 11, 7-8

Hit által kapott kijelentést Nóé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy.

 

Ábrahám engedelmes volt, egészen a halálig – Krisztus előképe!

 

 • A nehéz döntések elvezetnek a kiteljesedett nagysághoz:

Jézus Krisztus nehéz döntést hozott meg a Getsemáné kertben, de ez felszabadította számára a nagyságot! Ha ezt kikerülte volna, nem tudott volna kiteljesedni Isten terve, nem tudott volna mindenek fölé emelkedni! Életünk során nekünk is meg kell hozni nehéz döntéseket, hogy Isten terve kibontakozzon és naggyá váljon. /pénzügyi, kapcsolati, egzisztenciális stb../

 

Ábrahám nehéz döntése Izsákkal kapcsolatban: Életének legnehezebb pillanatai voltak, de engedelmeskedett az Úrnak! Igérete az Istentől beteljesedett és valóban naggyá tette utódai számát!

 

Pál nehéz döntése a fogság előtt: Még az életem sem drága, kész vagyok meghalni is! Óriási szabadságban mozgott, mert ténylegesen Isten kezében volt az élete!

Az életünkben meghozandó nehéz döntéseket, nem tudjuk kikerülni!

Bátran lépd meg, engedelmeskedve Istennek – hit által!

 

 • A nagyvonalúság a nagyság fontos jellemzője:

Ábrahám életpéldája:

1Móz. 14, 21-24. 15, 1-6

Sodoma királya ezt mondta Abrámnak: Add nekem az embereket, a jószágot pedig tartsd meg magadnak! De Abrám így válaszolt Sodoma királyának: Fölemelt kézzel esküszöm az ÚRra, a Felséges Istenre, a menny és a föld alkotójára, hogy egy szál fonalat vagy egy saruszíjat sem veszek el mindabból, ami a tied, hogy ne mondhasd: Én tettem gazdaggá Abrámot. Rólam ne legyen szó, csak arról, amit megettek a legények, meg azoknak a férfiaknak a részéről, akik velem tartottak: Anér, Eskól és Mamré kapják meg a részüket. Ezek után az események után így szólt az ÚR Abrámhoz látomásban: Ne félj Abrám!

Én vagyok a pajzsod: jutalmad igen bőséges. Annyira tetszett Istennek Ábrahám hit általi nagyvonalúsága, azonnal mellé állt és nem érte kár!

 

A nagyvonalúság jutalma igen bőséges, mert engem az Úr úgy is megáld!

 

De Abrám ezt mondta: Ó, Uram, URam! Mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer örökli. Nem adtál nekem utódot – mondta Abrám -, ezért a házamnál született szolga lesz az örökösöm. Ekkor így szólt hozzá az ÚR: Nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Azután kivezette az ÚR, és azt mondta: Tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni! Azt mondta neki: Ennyi utódod lesz!

 

Isten kitágítja Ábrahám látását, innentől kezdve már nem tud kicsiben gondolkozni!

Abrám hitt az ÚRnak, aki ezért igaznak fogadta el őt.

 

Jézus Krisztus élete is példa számunkra, Ő mindig nagyvonalú volt. A pénzügyekben, a megbocsátásban, a szeretetben, irgalomban, a megszaporításokban nagy szabadsága volt. Kövessük az Ő példáját mindenkor és ne legyünk kicsinyeskedőek!

 

 • A konfliktuskezelés mutatja a nagyságot a sérülésmentes állapot fenntartása:

Jézus Krisztus példája: Teljesen nyíltan kezelte a konfliktusokat az illetékessekkel konfrontálódott, nem a hátuk mögött beszél róluk!

Utána bemegy az Atya rejtekébe, és nem maradt sérült! A nagyság nem tolerálja a megsértődést, sérült magatartást! Jézus mindig vigyázott a szívére, tisztán tartotta azt, pedig sok sérülést összeszedhetett volna, hiszen sokan elhagyták, támadták, bántották!

 

Lk. 23, 34

Jézus pedig így könyörgött: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin.

 

Ez volt a konfliktus kezelésének a csúcspontja: Itt látszik a nagyság! A nyomás alatti nagyság teljesen mélyről jön, nemcsak felvett magatartásforma, Jézus teljes lényét átitatta a nagyság.

 

Légy bátor naggyá lenni – hasonlítva a te Uradhoz, Jézushoz! Mindez először belül kezdődik, majd egy külső kiterjedéshez vezet és nem fordítva! A belső nagyság hozza létre a külső kiterjedést! Ne felejtsd! Engedelmesség által bontakozik ki Isten nagysága benned!

 

 

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti ta­nításokat! Legyen ez áldás számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

 

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

Hogyan történhet meg mindez az életünkben, miként vehetjük át Isten ígéreteit?

Ezekre a kérdésekre a lenti tanításban kaphatunk választ! Érdemes meghallgatni!

Süveges Imre – A nagysághoz vezető út

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000011%20-%20Isten%20Bennunk%20Levo%20Nagysaga.mp3

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Joyce Meyer – Legyetek Isten követői

https://www.youtube.com/watch?v=fMJQTqvHOuQ

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Nagy Istenem – Wintley Phipps

https://www.youtube.com/watch?v=3Z5Bct7-HcE

Javasolt rövidfilmek, evangélizációs riportok:

Megtekintésre ajánljuk mindenkinek saját készítésű anyagjainkat – osszátok meg ismerőseitekkel, különösen azokkal, akik érintettek ezeken a területeken:

 

A láthatatlan szellemvilág, és befolyása az emberre

https://youtu.be/KGp_sstxqcY

 

Meddőségből gyermekáldás

https://youtu.be/02rQu0M0Uho

 

További tanítások elérhetőek a következő helyeken:

https://www.omegagyulekezetek.hu/hu/tanitasok

www.riverfm.hu – Keresztény online rádió mindenkinek! – Hallgattad már?