Project Description

A reménység a Biblia egyik fontos üzenete, amiről beszélnünk kell!

Sok a reménytelen ember és a hívőkben is megújuljon az élő reménység!

Róm. 15, 13;

A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.

Isten önmagát a reménység Istenének nevezi, ami arról szól, hogy Őbenne van a remény forrása, Ő maga a reménysége az embernek! Amikor kapcsolatba kerülsz vele, átjön az életedbe ez az élő reménység!

Amikor betölt a Szent Szellem örömmel és békességgel, ez létrehozza benned a bővölködő reménységet! Minél közelebb vagy az Úrhoz, annál bővölködőbb benned a reménység!

Mi hozza létre az élő reménységet bennünk?!  A Szent Szellem!

Róm. 5, 5;

a reménység pedig nem szégyenít (cserben hagy, csúffá tesz) meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.

A reménnyel teli ember, nem szégyenben, hanem az Úr dicsőségében jár! Pozitív életérzéssel él, nem cserben hagyott, csúffá lett, szégyent hordozó, magába zárkózó életérzés keríti hatalmába!

Megtéréskor, illetve betöltekezéskor belénk árad a Reménység Szelleme!

Róm. 12, 12;

A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak.

A reménységgel együtt jár az öröm, békesség, Isten jelenléte, amíg a reménytelenség depresszióhoz, sötétséghez vezet!

Préd. 9, 4;

Csak annak van reménysége, aki az (hitben) élők közé tartozik.

Élő, maradandó reménysége csak azoknak van, akik az Úrban vannak elrejtve!

Zsolt. 62, 6-7;

Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom.

Csak, nincs más, kizárólagosság! (a többi hamisítvány!)

A reménységnek két oldala van:

  1. Általános mennyei jövőkép reménysége
  2. Konkrét nehéz helyzetek élő reménysége, amikor a viharban elcsendesül a lelkünk

Az igazi, örökkévaló reménységet csak az Úr tudja megadni, amikor ez beléd áramlik, stabillá válsz, sziklára kerül a lábad, nem fogsz ingadozni!

1Thessz. 4, 13;

Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük.

Isten nélkül nincs reménységük az embereknek a halálnál, gyászban!

Ez egy borzasztó állapot, többször érzékeltem már haldoklóknál.

Jób. 8, 13;

Így járnak, akik elfeledkeznek Istenről, az elvetemültek reménysége elvész.

Miért vész el? Mert csak a földi, mulandó dogokban reménykednek!

Mi a reménység?

Zsid. 6, 19-20;

Ez a reménység (elpisz; remény = pozitív várakozás) lelkünknek biztos (megbízható, megingathatatlan) és erős (szilárd, stabil, biztonságos) horgonya, (vasmacska, tart, megfog, megragad) amely behatol a kárpit mögé, ahova elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké.

Mindig van reménysége az igaznak, még akkor is, amikor kilátástalan helyzetben van, amikor a halál árnyékának völgyében jár, mert az igazságon alapuló reménysége szabaddá teszi a félelem alól.

Róm. 8, 24-26; Pál elmagyarázza, hogy mi a reménység;

Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység; hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? A reménység iránya a láthatatlan mennyei világ, nem a látható dolgok. Az üdvösségünk a végső mennyei örökségünk! A remény – a hithez hasonlóan – a láthatatlan dolgokról való meggyőződés!

Ha pedig azt reméljük, amit nem látunkakkor állhatatossággal várjuk.

Egy állhatatos pozitív várakozás a láthatatlan, mennyei világ beavatkozására!

Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.

Az állhatatos reménységben maradáshoz szükséges az élő imaélet, nyelveken imádkozás!

Péld. 10, 28;

Az igazak várakozása örömre fordul, de a bűnösök reménysége semmivé lesz.

A reménység tehát egy pozitív várakozás, ami egyszer beteljesedik és örömre fordul, a bűnösök földi dolgokba vetett reménysége semmivé lesz!

Reménység és az öröm mindig együtt halad. Ez az öröm jelenik meg a várakozásban és a beteljesülésben is, végig kíséri életünket!

Péld. 23, 18;

…mert van még jövendő, és reménységed nem semmisül meg.

Reménység tehát mindig a pozitív jövőről szól, amint ezt az Ige sok helyen megerősíti.

Jer. 29, 11;

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.

A remény egy pozitív várakozás, jövőkép Krisztusban, ami túllát a nehézségeken, mindig látja a napot a felhők mögött, ami mindig süt!

Pl. István mártírhalálakor túl-látott a pillanatnyi nehéz helyzetén, látta Jézus dicsőségét! A remény egy pozitív látásmódot hoz létre benned! Amikor ez benned van egészen másképpen mész át életed nehéz helyzetein!

A remény mindig azt üzeni, jóra fordulnak a dolgok a jövőben a menny hozzájárulása által! Örök remény: Végleg jóra fordulnak a folyamatok!

Hogyan teljesedik be a reménység pozitív várakozása?

Zsid. 6, 11-12;

De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik, hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket.

Mindig eljön a reménység beteljesedésének az időszaka, addig kitartással, hittel, türelemmel várjuk, cselekedve addig is az igazságot.

Az Istentől jövő – mennyben horgonyozó reménységnek – mindig van egy kiteljesedése, amiről Isten megbízható személye gondoskodik!

Számtalan bibliai életpélda igazolja ezt!

ApCsel. 26, 6-7;

Most is amiatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet atyáinknak ígért Isten. Ennek a teljesülését reméli tizenkét törzsünk is, éjjel-nappal állhatatosan szolgálva Istennek. Ezért a reménységért vádolnak engem a zsidók, Agrippa király.

Az igazi reménység támadva lesz a gonoszokon keresztül, de ne add fel a reménységet, mert eljön annak beteljesülése, addig is állhatatosan szolgáld az Istent!

Jób. 6, 8;

Bárcsak teljesülne kívánságom, és beteljesítené Isten reménységemet!

Isten egy a reménységet beteljesítő Isten, de ezért érdemes imádkozni!

A kiteljesedett reménység – jóra fordulnak a dolgok!

5Móz. 30, 3;

…akkor jóra fordítja sorsodat Istened, az ÚR, könyörül rajtad, és újra összegyűjt minden nép közül, amelyek közé elszórt Istened, az ÚR.

Ez a remény beteljesülése: jóra fordulnak a dolgok a menny közreműködésével!

Az ördögi sugallat az ellenkezője – rosszra fordulnak a dolgok, állj ennek ellen!

Zsolt. 126, 1-3;  Ilyen az, amikor a reménység által jóra fordulnak a dolgok!

Zarándokének. Mikor jóra fordította Sion sorsát az ÚR, olyanok voltunk, mint az álmodók.

Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek: Hatalmas dolgot tett ezekkel az ÚR! Hatalmas dolgot tett velünk az ÚR, ezért örvendezünk. Még olvasni is fantasztikus!

Hit és a remény viszonya:

A hit és a reménység testvérek együtt haladnak, egyik építi, erősíti a másikat.

A hit a mostról, a jelenről szól, a remény pedig a jövőről.

Pl. Lázár halálánál volt Máriának és Mártának reménysége a jövőben, de nem volt hite a jelenhez!

Mi a mi reménységünk?

Tit. 1, 2;

…az örök élet reménységére, amelyet az Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért,…

Túl-látunk a földi életen át, várjuk a mennyei kiteljesedést az öröklétben!

Tit. 2, 12-13;

és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését,

A mennyei reménység az, hogy egyszer lezárul a földi lét és visszajön Jézus az Övéiért, de addig is ez a boldog reménység nevel és fegyelmezz bennünket!

Segít egy helyes életforma kialakításában, megtagadva a gonosz dolgokat.

Tit. 3, 7;

…hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Az Istentől jövő reménységünk egy része tehát az öröklét boldogságához kötődik!

1Thessz. 4, 13-14;  Ez a reménység tart meg a halál sötét óráiban is!

Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt ha meghal is él!

…mert tudjuk, ha meghalunk is élünk Krisztusban!

Reménység a mindennapok nehéz helyzeteiben, munkájában!

1Kor. 9, 10;

Nem teljes egészében értünk mondja ezt? Bizony, értünk íratott meg, hogy aki szánt, reménységgel kell szántania, és aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésből. Reménység a munkánkban, pozitív várakozás jövő előrehaladásáról!

Jób. 14, 7;

Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai.

Nekünk is van reménységünk Krisztusban, még akkor is ha nehéz vágások voltak az életünkben!

Istentől jövő reménységnek két oldala van:

Az egyik az öröklétről szól, a másik oldala a földi élet kihívásaiban jelenik meg!

A reménység horgonya:

Zsid. 6, 19-20;

Ez a reménység (elpisz; remény = pozitív várakozás) lelkünknek biztos (megbízható, megingathatatlan) és erős (szilárd, stabil, biztonságos) horgonya, (vasmacska, tart, megfog, megragad) amely behatol a kárpit mögé, ahova elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké.

Mi a horgony?

Minden hajó fontos eszköze, a kikötés fontos kelléke. Amikor megáll a hajó, ezt leengedik a vízbe és a fövenybe kapaszkodva stabilan megtartja a hajót.

Zsolt. 146, 5-6;

Boldog az, akinek Jákób Istene a segítsége, és Istenében, az ÚRban van a reménysége,

aki az eget és a földet alkotta, meg a tengert, és ami csak bennük van; ő meg is tart hűségesen mindenkor.

A reménység horgonya nem a homokba, fövenybe kerül, mert az csak időlegesen tud megtartani! (pénz, szépség, önmagunk, karrierünk, kapcsolataink) A reménység horgonya az Úrban van! Nem földi, mulandó dolgokba kapaszkodik, hanem a mennyben, az Örökkévalóba!

“ő meg is tart hűségesen mindenkor.”  Ez igaz, Ő a megtartó Isten mindenkor, minden helyzetben meg tud tartani, amikor a reménység horgonyát belé veted!

Négy horgony leeresztése életveszélyes helyzetben!

ApCsel. 27, 27-29; Pál Róma felé utazva fogolyként, erős viharba került!

Eljött a tizennegyedik éjszaka, mióta az Adrián sodródtunk tovább, amikor éjféltájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen szárazföldhöz közelednek.

(Vannak sötétben sodródó emberek, reménytelenül dobálja az élet ide-oda!)

Lebocsátották a mérőónt, és húsz ölet állapítottak meg. Amikor pedig kissé továbbmentek, és ismét lebocsátották, tizenöt ölet állapítottak meg.

De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából négy horgonyt vetettek ki, alig várva a virradatot. Félelmetes, ijesztő élethelyzetek (egészségügyi, családi, házassági, anyagi, kapcsolati, munkahelyi, vállalkozási stb…) Négy horgonyt vetettek ki, ami stabilizálta a hajót. Mindannyian megmenekültek, bár a hajó és a rakomány az engedetlenségük miatt elveszett.

Fontos, hogy mi is ezt tegyük, kössük magunkat oda az alábbi igazságokhoz a reménység horgonyával!

Reménység horgonya négy igazságról szól:

  1. A dolgok jóra fordulnak Isten segítségével – reménység!
  2. Jön a mennyei segítség, közbeavatkozás – reménység!
  3. Életünk, jövőnk Isten kezében van – reménység!
  4. Mennyei örökségünk van Krisztusban – reménység!

Ereszd le ezt a négy horgonyt a viharok idején, a nehézségekben, meg fog tartani Téged! Pált megtartotta a reménység horgonya!

Ne engedd, hogy az ellenség ellopja a reménység horgonyát a hajódról!

Zsid. 10, 23, b;

A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett.

Tegyük ezt és a reménység pozitív tartalma, várakozása, jövőképe állandósul mindennapjainkban!

A reménység horgonyának négy hitvallásához ragaszkodjunk!

Ezzel kezdtük, ezzel fejezzük:

Róm. 15, 13;

A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.

Kívánom, hogy a reménység Istene töltsön be titeket örömmel és békességgel, hogy létrejöjjön bennetek a bővölködő reménység!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – A reménység nem szégyenít meg!

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000043%20-%20A%20remenyseg%20nem%20szegyenit%20meg.mp3

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Joyce Meyer – Erőt adó gondolatok 5.

https://www.youtube.com/watch?v=ClK4TmfDWmE

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Hillsong – Hope of the World

https://www.youtube.com/watch?v=cl5mteDDNJ4

Heti imakérés:

Imádkozzunk, hogy ez az élő reménység a Szent Szellem által folyamatosan bennünk maradjon!