Project Description

Hogyan és miben segít a Szent Szellem?

Fil. 1, 19-20a.;

Mert tudom, hogy ez üdvösségemre válik a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus Lelkének segítsége által. Ezért várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, …

A Szent Szellem segítségével semmiben sem fogsz szégyent vallani, csak vedd igénybe az Ő segítségét! Feltétlenül szükségünk van Rá!

 1. Segít a bizonyságtételben;

ApCsel. 6, 10;

de nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és Lélekkel, amellyel beszélt. István bizonyságtétele. Megadja abban az órában, vezet, felken erővel, meggyőzi az embert, kettős tanúság …

ApCsel. 8, 29;

Ezt mondta a Lélek Fülöpnek: „Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz.”

Odavezet azokhoz az emberekhez, akik készen vannak a learatásra!

 1. Segít az Imádságban; Mivel Isten sok mindent nem cselekszik anélkül, hogy ne imádkoznánk érte, segít megértenünk, hogy miért imádkozzunk!

ApCsel. 2, 4;

Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.

Róm. 8, 26-27;

Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön(Képességhiányunkon, mivel szellemi dolgokban elveszítettük a látást!) Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.

Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Mi sokszor emberi elképzelések szerint imádkozunk!

1Kor. 14, 14-15;

Mert ha nyelveken szólva imádkozom, a lelkem ugyan imádkozik, de az értelmemet nem használom. Hogyan is van tehát ez a dolog? Imádkozom lélekkel, (szellemmel) de imádkozom értelemmel is, dicséretet éneklek lélekkel, de dicséretet éneklek értelemmel is.

 1. Segít megismerni a jövőt;

ApCsel. 11, 28;

Előállt egyikük, név szerint Agabosz, és a Lélek által megjövendölte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. Ez be is következett Klaudiusz idejében.

Jn. 16, 13-14;

amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.

Kijelenti a fontosabb eseményeket az életedben, előre fogod tudni, készülsz rá, látod a célt, megismered Isten hová szeretne elvezetni!

 1. Segít a szolgálatban;

Róm. 7, 6;

Most azonban, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy az új életben a Lélek szerint szolgálunk, nem pedig az Írás betűje szerint, mint a régiben. Megtanít az Isten előtt kedves szolgálatra, vezetni fog benne, megerősít, felken, együttműködik veled benne, így működnek a dolgok amiről beszélünk!

 1. Segít a testet legyőzni;

Róm. 8, 13;

Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. A test, az óember cselekedetei bűnösek!

Gal. 5, 16-21;

Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás,bálványi mádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás; irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát.

Pl. Győzelem a kísértésekben, ha be vagyunk töltve Szent Szellemmel…

 1. Segít megtalálni és birtokba venni örökségedet;

Róm. 8, 14;

Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Szellemi, szolgálati, családi, anyagi, egzisztenciális örökségünk birtokbavétele! Ő a kormányzó az életünkben!

 1. Segít megismerni Isten ajándékait és az Igét kijelenti;

1Kor. 2, 10-13;

Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által; mert a Lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a Lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva.

Ef. 6, 17-19;

Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszédeMinden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért; és énértem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát

A Szent Szellem által leleplezett, megelevenített Ige.

Jn. 16, 13-14;

amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.

 1. Segít megerősíteni identitásunkat;

Róm. 8, 16;

Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Hogyan lásd magad, önkép, kik vagyunk Krisztusban…

 1. Segít abban, hogy Ő hozzá hasonlóvá legyünk;

Ef. 1, 17-19;

és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt; és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Megismerteti velünk a Krisztust és hogy mit tett értünk, mit adott nekünk!

Gal. 5, 22-23;

A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.

Isten tulajdonságainak megtermése a Szent Szellem által!

2Kor. 3, 18;

Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.

Jézus volt az Atya képmása, mi vagyunk Jézus Képmása a földön!

 1. Segít, a jó és a rossz közötti különbségtételben;

1Jn. 5, 6;

Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által: nemcsak a víz által, hanem a víz és a vér által; a Lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a Lélek az Igazság. 

Belső meggyőződést hoz a rossznál nyugtalanít, a jónál bátorít, békességet hoz!

Zsid. 5, 14;

A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére.

Belső érzékelés, egy idő után már a tapasztalat is segít; ez tesz nagykorúvá!

 1.   Segít vezetni a gyülekezetet;

Jel. 2, 7;

Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek! Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van.”

Krisztus a fej, a Szent szellem közli az Ő akaratát a gyülekezettel a szolgálati ajándékokon keresztül!

 1.   Segít együttműködni a természetfölöttivel;

1Kor. 12, 1;

A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek.

Segít megismerni a természetfölötti szellemvilágot.

Bevezet a természetfölöttibe. Látás, álom, megtapasztalások, jelek csodák, szellemi ajándékok működése.

A Hívő élet legnagyobb élménye együtt élni, együtt működni, együtt cselekedni a Szent Szellemmel. Legyél tudatos ebben, szólítsd meg, figyelj rá, élesítsd érzékszerveidet. Újból és újból betöltekezni, nem megszomorítani! Győzelmes növekvő életed lesz általa, mert nem saját erődből cselekszel!

Jézus tökéletes példája; Aki nékem szolgál, engem kövessen! Az én metódusomat cselekedje, az én módomon dolgozzon!

A Szent Szellem sokszor szuverén módon kezdeményez és elkezd működni, vezetni, cselekedni.

Pl. Péter imája a tetőn, Kornélius meglátogatása, leszáll rájuk…

Van amikor akkor kezd el vezetni, működni, amikor az ember kéri, igényli!

Pl. Péter Samáriában, Pál Efézusban

Legyünk nyitottak mindenre vele kapcsolatban! Vegyük igénybe a segítségét, törekedjünk együttműködni vele és sikeres, gyümölcsöző szolgálók leszünk! Dolgozz vele együtt, fejleszd ezt az érzékedet magadban! A gyermekhez hasonlóan meg fogsz tanulni járni a Szellem által!

Ellenőrizd magad újból és újból; Amiről azt gondoltad az Úr vezetett mi lett a gyümölcse? Így gyorsan fejlődhetsz, kiszűrve a rossz dolgokat magadból!

Ef. 5,18

Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel,

mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.

Felszólítás! Mi generálhatjuk, kezdeményezhetjük, aktiválhatjuk a betöltekezést!

Hogyan? Zsoltárok mondása, megvallásokkal, dicséretek, szellemi, spontán énekek, hálaadások, kézrátétellel való imák…

Kívánom, hogy megismerd a Szent Szellemet, mint mennyei segítőtársat és megtanulj vele együttműködni, valamint maradj mindig online (mennyline)!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást!

Süveges Imre – A Szent Szellem, mint mennyei segítőtárs

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Kenneth E. Hagin – Amikor a Szellem megmozdul

https://www.youtube.com/watch?v=7Xv_TPSaSE8

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Hit Gyülekezete – Szent Szellem, jöjj

https://www.youtube.com/watch?v=Eynpi669l8c

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk, hogy megismerjük a Szent Szellemmel való együttműködés örömét és áldásait!