Project Description

Isten egy áldó Isten. Meg akarja áldani az embert mindenféle módon.

A bibliai nyelvben az áldott – boldog szavak egy tőről fakadnak.

Pl. Különböző Bibliafordítások másként hozzák, boldog az az ember, áldott az az ember, aki bízik az Úrban!

Áldottnak lenni;

  • Boldognak, megelégedettnek lenni
  • Isten jóindulatát, mennyei támogatását élvezni
  • Jó előmenetelt adott neki az Isten (Uzziás)
  • Nyitott meny alatt élni, dolgozni és szolgálni
  • Szerencséssé tette őt az Úr (József)

Péld. 10, 22;

Az ÚR áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni.

Áldás: meggazdagodás, gyarapodás, anyagilag és más területeken is! Gazdagok jó cselekedetekben, szeretetben, ajándékokban, belső gazdagság!

Nincs áldás rajta: erőlködés, nehéz vonalvezetés, kínlódás (szolgálatban, munkában!) Érdemes elkerülni, mert megnehezíti az életet!

Amikor közösségbe kerülsz az Úrral az áldások kezdenek bejönni az életedbe > áldott ember leszel!

1. Áldott leszel!

Lk. 1, 41-42;

Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében. Megtelt Erzsébet Szentlélekkel, és hangos szóval kiáltotta: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! (áldott leszel a mezőn, a városban, vállalkozásodban, mindenben, jártodban keltedben! Atyám áldottja legyél!)

2. Áldás leszel mások számára! (Ábrahámi áldás)

1Móz. 12, 2-3;

Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ez az érem másik oldala, áldás lenni másoknak az áldott életed megosztásával! Kisegít az önzésből még ebből is növekedés lesz, hiszen aki ad, annak adatik, aki másokat megálld, az még jobban megáldatik!

Szellemi kiskorúság > szellemi nagykorúság áldásai!

Kiskorúság jellemzői: (fél évtől egy évig tart) Kegyelemből hit által kapott áldások! Csak jön kegyelemből, isteni szeretetből.

Nagykorúság jellemzői: Kegyelemből hit által (cselekedetek nélkül halott) és a megismert Igének való engedelmesség által! Ahogy megismered az Igét, ami felszabadít annak a cselekvésére. Pl. gyermekek, ahogy növekednek, egyre nagyobb felelősséget kapnak; ha nem életképtelenek lesznek!

Bejön a HA szócska…, a feltételhez kötött áldások korszaka!

Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak a Te Istenednek szavára, akkor megáld Téged minden utadon! Engedelmesség az Isten Igéjének!

Ez a váltás a kiskorúság kényelme és a nagykorúság kihívásai között sokszor nehezen megy!

2Móz. 23, 22;  Feltétel és Ígéret kettősége mindenhol!

De ha engedelmesen hallgatsz a szavára, és teljesíted mindazt, amit parancsolok, akkor ellensége leszek ellenségeidnek és szorongatója szorongatóidnak.

1Kir. 11, 38;

És ha hallgatsz mindarra, amit parancsolok neked, ha az én utamon jársz, és azt teszed, amit én helyesnek látok, és ha megtartod rendelkezéseimet és parancsolataimat, ahogyan tette azt szolgám, Dávid, akkor veled leszek, és építek neked maradandó házat, amilyet Dávidnak építettem, és neked adom Izráelt.

Gal. 5, 7;

Eddig jól futottatok: ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek? Amíg engedelmeskednek, addig jól fut a szekér, amikor ezt abbahagyták, leálltak az áldások!

Zsid. 5, 8-9;

Jóllehet ő a Fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki.

Tehát nagykorú kereszténnyé onnan válsz, amikor megismered az Igazságot és hit által elkezdesz annak engedelmeskedni, cselekszed azt!

Az Istennek való engedelmesség látható jele, – időnként botrányköve – a Tized!

A beszéd és a cselekvés közötti különbség!

A beszéd is fontos, de a cselekvés igazolja a beszéd hitelét.

Pl. emberek mindenféle beszéde és cselekedeteik eltérőek!

A beszéd súlya 10 kiló a cselekedetek súlya 100 kg! Megítéltetnek cselekedeteik szerint! – mondja az Ige: … a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. (Jelenések, 20, 12;)

Miért találta ki Isten a tizedet? Miért tette az Éden kertbe a jó és a rossz tudás fáját? Ezek mutatják meg az ember szívének igazi állapotát, ezek az engedelmesség tesztjei! (csak részlegesen érintették meg, csak Isten áldásai kellenek, de az életét nem adja át? Illetve, teljes szívvel követi az Urat!)

Pl. tapasztalat tized adakozók szolgálata más minőséget hoz, mint akik nem adják tizedüket, mert nincsenek az Isten Igéjének alávetettségében!

Mi ez a tized?

Az ember összbevételének a tíz százaléka, amivel tiszteli az Istent és hit által odaadja az Ő munkájára, engedelmeskedvén az Igei útmutatásnak!

Péld. 3, 9-10;

Tiszteld az URat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából, akkor bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból. Felszólítás és ígéret végigvonul az egész Biblián!

1Kor. 10, 26;

mert „az Úré a föld és annak teljessége”.

3Móz. 27, 30;

A föld minden tizede az ÚRé, a földnek a szemes terméséből és a fa gyümölcséből; az ÚR szent tulajdona az.

Tehát a Föld az Úré, a tized is, minden az Övé, nem szorul a pénzedre, amit Ő adott. Minden tőle van az erő, a siker, a benned lévő ajándékok, az előmenetel…

5Móz. 8, 17-18;

Ne gondolkodj tehát így: az én erőm és hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot!

Hanem gondolj arra, hogy Istened, az ÚR ad neked erőt a gazdagság megszerzésére, hogy fenntartsa szövetségét, amelyre esküt tett atyáidnak. Így van ez ma is.

Ne akard, hogy bebizonyítsa, hogy ez így van! Pl. elmegy az erőd…

A tized Isten számára a külső, kézzelfogható kifejeződése az ember odaszánásának, engedelmességének! Pl. az első gyülekezetben sokkal többet adtak, mindent, telkeket, ez csak az alap volt!… elvették az üldözésben!

Tized: „első zsenge”, eleje, a legjava, elsőszülött… erős üzenete van ennek!

Mt. 6, 33-34;

De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.” Isten az első, mert féltőn szerető Isten! Ígéret van hozzá!

Tized igazsága végigvonul az Igén: Törvény előtt – Melkisédek és Ábrahám találkozása, törvény részletesen tanít róla, Malakiási Igék, Jézus megerősíti, nem kell elhagyni, adjátok meg az Úrnak és a császárnak, Levelek pénzügyei teljesen az ószövetségit hagyják jóvá, majd lezárja a Zsidók levele, a Melkisédek rendi papsággal!

Két meghatározó igeszakaszt nézünk át:

Mal. 3, 7-18;

Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek! – mondja a Seregek URa. De ti ezt kérdezitek: Miből térjünk meg? – Becsaphatja-e az ember az Istent? Ti mégis be akartok csapni (lopni engem, mert a tized az Úré!) engem! Ezt kérdezitek: Mivel akarunk becsapni? – A tizeddel és a felajánlásokkal! (Különbséget tesz, mert más a célja és a felhasználása)

Átok sújt benneteket,(romlás alá helyez!) az egész népet, mert be akartok csapni engem! Hozzátok be a raktárba (tároló, tárház, kincstár, gyülekezet!) az egész tizedethadd legyen eleség a házamban,(legyen ellátásuk azoknak, akik ott szolgálnak teljes időben!)és így tegyetek próbára engem – mondja a Seregek URaA tized teszteli az ember szívét, engedelmességét és az Úr mondja, teszteljetek engem is, betartom-e az ígéreteimet?

Ígéretek: Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, (nyitott menny, nyitott mennyei csatornák!) és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskákat, nem pusztítják el földetek termését, nem teszik tönkre szőlőtöket a határban – mondja a Seregek URa. Védelem ígérete!

Boldognak (Áldottnak) mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok – mondja a Seregek URa. Vakmerően beszéltetek ellenem – mondja az ÚR.(a tized ellen!) Ezt kérdezitek: Mit beszéltünk ellened? – Azt mondtátok: Hiábavaló az Istennek szolgálni, mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, és hogy gyászban jártunk a Seregek URa előtt?

Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Egy-két területen jól mehet soruk, de komplexen az egész életükben nem boldogok, áldottak!

Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az URat, az ÚR figyelt, és meghallotta. És beírták egy könyvbe az ÚR előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. (akik tizedet fizetnek és ezzel is tisztelik az Urat!)

Az én tulajdonommá lesznek (amikor megtérünk, bemerítkezünk és tiszteljük az Urat anyagi dolgainkból akkor ez igaz!) – mondja a Seregek URa – azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Istent tisztelők és az őt nem tisztelők között. Különbség van azok között, akik engedelmeskednek neki, illetve akik nem!

1Pt. 2, 7-9;

Néktek, a hívőknek drága kincs; a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává; (Jézus és az Ő parancsolatai) azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek.

Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; Amikor bemerítkeztél és tizedet fizetsz akkor igaz rád ez az Ige!)

A másik Igehely:  Melkisédek és Ábrahám találkozása (1. Mózes,

1Móz. 14, 18-20;  (Melkisédek – Jézus, Ábrahám a hit atyja, mi hívők vagyunk a szellemi leszármazottai, a testi pedig az Izráel)

Melkisédek, Sálem királya kenyeret és bort vitt ki eléje. (Új szövetség, bemerítés, Úrvacsora) Ő a Felséges Isten papja volt, megáldotta őt, és ezt mondta: Áldott vagy Abrám (megáldás fontossága) a Felséges Isten előtt, aki a mennyet és a földet alkotta! És áldott a Felséges Isten, mert kezedbe adta ellenségeidet! Abrám pedig tizedet adott neki mindenből. (tizedadás szövetségi kötelessége a hívőnek!)

Zsid. 6, 20. 7, 1-7;  (Ez a kijelentés a Biblia elején és a végén található!)

…ahova elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké. Mert ez a „Melkisédek, Sálem királya, a magasságos Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment, és megáldotta”. Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenből(Pl. emberi viták, családi pótlék stb…)

Lk. 6, 38; Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek.”

Melkisédek neve először ezt jelenti: igazság királya, aztán Sálem királya, vagyis békesség királya. (igazságban járásból lesz a békesség, belső megelégedés!) Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de miután hasonlóvá lett az Isten Fiához, pap marad mindörökké. De nézzétek, milyen nagy ember ő, akinek Ábrahám, a pátriárka tizedet adott a zsákmány legjavából. (elejéből, nem a maradékból!)

Azoknak, akik Lévi fiai közül kapják a papságot, szintén van parancsuk arra, hogy tizedet szedjenek a néptől a törvény szerint: ebben az esetben tehát saját testvéreiktől, jóllehet ők is Ábrahámtól származtak. De az, aki nem közülük származott, tizedet vett Ábrahámtól, és megáldotta azt, aki az ígéretet kapta. Márpedig minden vitán felül a nagyobb áldja meg a kisebbet.

Tized és áldássá lenni, megáldani mindig együtt jár, szétválaszthatatlan!

Jövő héten az áldás, megáldás fontosságáról fogunk beszélni, ami az érem másik oldala, hogy akik a tizedből élnek hittel gyakorolják ezt!

Tized és adományok adása segít megtörni a pénz szeretetét, a Mammon uralmát az életed felett!

A tized befizetése utáni kilencveneddel többre jutsz Isten áldásával, mintha a 100% megtartod magadnak! Cselekedjük az Igét!

Pl. olyan kevés, nem adom, olyan sok már, azért nem adom!

Mt. 25, 34. 40;

„Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot.

A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.”

Amikor engedelmeskedsz az Igének, cselekszed azt, akkor leszel áldott és áldás másoknak! Itt áll vagy bukik minden, mert a hit cselekedetek nélkül halott önmagában!

 

Kívánom, hogy felismerd ezt az igazságot és a cselekvése hozzon áldást számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

apostoli szolgáló

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – A tized és az áldás 1.

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000049%20-%20A%20tized%20es%20az%20aldas%20I..mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Joyce Meyer – Adakozás

https://www.youtube.com/watch?v=YQbq5mCA0DM

 

Bizonyságtételek:

Az adakozás áldása

https://www.youtube.com/watch?v=8jVv99w83ck

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Pintér Béla – Hiszem a csodát

https://www.youtube.com/watch?v=2h0nF8xbYU0

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy magvetésünk bőséges aratásba forduljon!