Project Description

Róm. 1, 5;

…aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet: A hit és az engedelmesség elválaszthatatlan; a hit cselekedete lesz az engedelmesség!

Ez a feladatom, erre hívjak, tanítsak minden népet! Ma ezt teszem!

Az egész Bibliában, az emberi üdvtörténetben egy stratégiai alapigazság, amely végigvonul az emberi életen!

Jak. 4, 7;

Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.

Az Ige felszólít, hogy álljunk vissza az Istennek engedelmeskedő pozícióba.

Megtéréskor ez történik, megbánjuk az engedetlenségünket, lázadásunkat és visszatérünk az Ádám és Éva bűnbeesés előtti állapotába!

Szó jelentése: alárendel, alattvalóvá tesz, szavának enged, behódol, szófogadás – amit mond azt megtenni.

Csak két lehetőség van, de valakinek engedelmeskedünk: Istennek kell engedelmeskedni, erre szólít fel az Ige és akkor ellen tudunk állni az Ördögnek!

Az engedelmesség Istenhez kapcsol, a lázadás, engedetlenség az Ördöghöz!

Gyakori ellenséges kísértés: Legyünk engedetlenek, lázadóak! Állj ellene!

Az engedelmesség egy olyan szívbeli állapot, amikor behódolunk valakinek, alárendelve magunkat, engedelmeskedünk szavának! Erre szólít fel az Ige. Ez minden pozitív ígéret, mennyei áldás feltétele! Megtérésünk igazi tesztje!

Pl. szívbeli állapot, nem belül ülök, kívül állok, mint a néhai kisfiú

1Sám. 15, 22-23;

Akkor ezt mondta Sámuel: Talán ugyanúgy tetszik az ÚRnak az égő- és a véresáldozat, mint az engedelmesség az ÚR szava iránt? Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél! Olyan az engedetlenség(makacsság, nyakasság, ellenszegülés, lázadás) mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádásMivel te megvetetted az ÚR igéjét, ő meg elvetett téged, és nem leszel király!

Isten számára az engedelmességnek van a legnagyobb értéke, ez ér a legtöbbet.

Hozhatunk nagy áldozatokat, de ha nincs engedelmesség, mint Saulnál, félremegy a folyamat!

Az első bűn az Édenkertben az engedetlenség volt Isten beszédének, lázadás Isten szava ellen! Az ember kikerült Isten jelenlétéből!

Az Édenkerttől fogva az engedetlenség (makacság, nyakasság, lázadás) bűne végigkíséri az emberiséget és annak szomorú, átkos következményei!

Az ószövetségi történeteket végig kísérte az engedetlenség romlása és az engedelmesség áldása. Pl. Mózes, Dávid, próféták

5Móz. 28, 1-2;

Ha engedelmesen hallgatsz az ÚRnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged Istened, az ÚR. Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az ÚRnak, Istenednek a szavára. Engedelmesség – áldás, engedetlenség – átok! Nem tudtuk megtartani, mindenki átok alá került, de jött Jézus, aki engedelmességével megtörte a törvény átkát!

Zsolt. 81, 12; Isten leggyakoribb panasza:

De népem nem hallgatott szavamra, Izráel nem engedelmeskedett nekem.

Jézus Krisztus engedelmességével megtörte az engedetlenség, lázadás átkát azokon, akik hisznek Őbenne!

Lk. 2, 51;  Mindenben engedelmes volt, maximálisan függött az Atyától!

Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében, Gyermekkorát is ez jellemezte!

Zsid. 5, 8-9;

Jóllehet ő a Fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki.

Az Ő földi élete folyamán megtanulta az engedelmességet, nekünk is meg kell ezt tanulnunk. Sok olyan kudarc, bukás ér bennünket, amiben szenvedünk, de ezáltal remélhetőleg megtanuljuk az engedelmességet!

A mennyei iskolában ez egy állandó alap-tantárgy! A jól tanuló diákoknak áldottabb és kevesebb szenvedéssel teli az életük!

Jézus tökéletesen megtanulta ezt földi élete során, ezzel megtörte az engedetlenség, lázadás átkát. Ha az Ő nyomvonalán megyünk áldásban járhatunk!

Fil. 2, 8-9;

…megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthaláligEzért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb,

Az engedelmességet felmagasztalás, jutalom követ, ami által nekünk tudja adni az örökségünket!

Mt. 8, 27;

Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták: „Ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki?” Mivel Jézus engedelmességben járt, így neki is engedelmeskedtek, a démonok, az angyalok, illetve a materiális világ…

Lk. 10, 17;

Mikor a hetvenkét tanítvány visszatért, örömmel jelentette: „Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedre!”

Ez az Istennek való engedelmesség, alávetett állapot szükséges, hogy nekünk is engedelmeskedjenek!

Jézus példája iránymutató mindenki számára, „aki nékem szolgál, engem kövessen”! Kövesd a krisztusi mintát!

Az Újszövetségben is érvényes: Jak. 4, 7; felszólítása, Engedelmeskedjetek azért az Istennek!

Teljes erővel törekednünk kell erre, még akkor is, ha tudatában vagyunk gyarlóságunknak, mert eleséseinket Jézus Krisztus engedelmessége befedezi!

Kegyelemből hit által helyre vagyunk állítva eleséseinkben!

Az Úrral való járásunkban, tanulunk és egyre inkább engedelmesebbek leszünk, mivel megtapasztaltuk ennek az áldását és az engedetlenség árát is!

Mindenek előtt Istennek, az Ő Igéjének, a Szent Szellem vezetésének tartozunk engedelmességgel, utána az Isten által létrehozott emberi tekintélyrendeknek is!

ApCsel. 5, 28-29;

Szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok annak nevében, és íme, betöltitek az egész Jeruzsálemet tanításotokkal, és ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét.”

Péter és az apostolok így válaszoltak: „Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek.” Amikor az isteni és az emberi tekintély keresztezi egymást, akkor a magasabb rendűnek kell engedelmeskedni, mert felülírja az előzőt!

Pl. lámpa-tábla viszonya az útkeresztelődésben

Engedelmesség az Istentől rendelt emberi tekintélyrendeknek:

1Pt. 2, 13-15;

Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jót cselekvők megdicsérésére. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát,…

Isten alkotta emberi tekintélyrendek, amikor ott nem engedelmeskedünk, Istennek nem engedünk, ellene lázadunk!

Pl. sajnos sok „szellemi ember” semmilyen emberi rendnek nem veti alá magát

Isten által létrehozott emberi rendek:

1. A Házasságban, a családban:

1Pt. 3, 1-2;

Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogy ha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket,

felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre.

Az emancipáció korában fontos üzenet:

A férfi Krisztusnak, a feleség a férjnek tartozik alávetettséggel. (Egyenlők, de más felelőségi szinten vannak!) A hitetlen férj számára ez döntő bizonyíték a feleségéről!

Ef. 5, 21-26;  Engedelmességi lista az emberi rendeknek!

Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak; mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. „Tiszteld apádat és anyádat”: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez: „hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön.”

Engedelmességhez fűződő ígéretek, áldások! Gyakoroljuk ezt az igazságot a házasságunkban és a családban! Engedetlenség utat nyit a démonok lopásainak, betegségeknek stb…

2. A társadalomban:

Róm. 13, 1;

Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Meg kell ezt tanulnunk!

Róm. 13,2

Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen; akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra.

Ef. 6, 5-7;

Szolgák! Félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát: lélekből, jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak és nem, mint embereknek; Igazi szívből való engedelmesség – látszat engedelmesség, szívben nincs alávetettség! A főnököknek is kell engedelmeskedni az Istennek és a földi rendeknek is!

3. A gyülekezetben:

1Kor. 16, 15-16;

Kérlek titeket, testvéreim: tudjátok Sztefanász házanépéről, hogy ők Akhája zsengéje, és a szentek szolgálatára szánták magukat: ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek, és mindazoknak, akik velük együtt szolgálnak és fáradoznak.

Zsid. 13, 17;

Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók; hogy ezt örömmel műveljék és nem bánkódva, mert ez néktek nem használ.

Szófogadás: amit mond megtenni! Engedelmes vezető – engedelmes gyülekezet – Isten jóindulata, áldása kíséri!

Ef. 5, 21;

Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében.

Ige szerint az engedetleneket fegyelmezni kell mindhárom fórumon:

  • Társadalomban: Hatósági figyelmeztetések, büntetés, börtön – tanít az engedelmességre
  • Gyülekezetben: Tanítások, intés, fegyelmezés, felfüggesztés, kizárás
  • Családban: Tanítások, fegyelmezés, pálca stb…

Célja a fegyelmezésnek: megtanítani az engedelmességet, kiszorítani az engedetlenséget!

Lk. 7, 8;  A Jézus korabeli százados példája:

Mert én is hatalom alá rendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok ennek: Menj el, elmegy; és a másiknak: Jöjj ide, idejön; és ha azt mondom a szolgámnak: Tedd meg ezt, megteszi.” Mindenkinek engedelmességben kell járni és mindenkinek engedelmeskednek. Aki engedelmeskedik, annak engedelmeskednek! Aki nem engedelmeskedik, annak nem engedelmeskednek! Kettőség egyensúlya, alázatban tart!

Engedelmesség = befedezettség = védelem az ellenségtől!

Zsolt. 68, 7;  Következmények!

Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza a foglyokat boldog életre, csak a lázadók (engedetlenek) maradnak sivár helyen.

Engedelmesség, vagy a lázadás következményei:

  1. Boldog, vagy sivár élet a házasságodban, családodban!
  2. Boldog, vagy sivár élet a társadalomban, a munkahelyeden!
  3. Boldog, vagy sivár élet a gyülekezetben!

Zsolt. 51, 13-14; Dávid bűnbánati imájában, a legfontosabbak helyreállításáért kiállt Istenhez!

Ne vess el engem a te orczád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.

Az Istennek való engedetlensége megtörte a kapcsolatát és megszomorította a Szent Szellemet.  Támogass az engedelmesség Szellemével! Így legyen velünk is!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást!

Süveges Imre – Az engedelmesség és az engedetlenség gyümölcsei

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000026%20-%20Az%20engedelmesseg%20gyum.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Derek Prince – A hit és a cselekedetek

https://www.youtube.com/watch?v=sFrRYMM6zDg

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Nemes Ákos – Az Isten szeretet olyan nagy – több az engedelmesség

https://www.youtube.com/watch?v=AV4riFz9HzQ&list=PL0F8D34DAF2172404&index=3

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy el tudjuk hagyni az engedetlenségeinket és legyen egy Dávidi szívünk Isten és emberek felé!  Ámen!