Project Description

Péld. 22, 19;

Legyen az ÚRban bizodalmad, ezt tanítom ma neked, bizony, neked!

Ez egy olyan téma, amire a Biblia is rendszeresen bátorít, amit újból és újból elő kell vennünk!

A bizalom lehetősége az ember egyik nagy szellemi értéke.

A bizalmatlanság légköre emberi és isteni kapcsolati szinten nagyon bántó és fájó atmoszférát hoz létre. Isten is bántja bizalmatlanságunk!

Bízik, bizalom H. ’emuna, betab, bittahon; g. pisztisz, pepoitheszisz. Bizonyosság annak jövőbeli lelkiismeretességében, megbízhatóságában, jóakaratában és hűségében, akire a bizalom irányul. A bizalom tárgya elvileg lehet személy vagy tárgy. Nemcsak egy speciális vallási magatartást jelöl, hanem általában egy bizonyos lelki tevékenységet, aminek a következtében az emberek megbíznak egymásban.

A bizalom szoros rokonságban van a hittel és a hűséggel, azonban nem lehet egészen egyszerűen velük azonosítani. Aki hű gondolkozásában és tetteiben egyenes úton jár, állja a szavát, méltó a bizalomra. A hit és a bizalom, mindkettő ugyanazt a valóságot előfeltételezik, mégis a két fogalom nem foglalja magában kölcsönösen a másikat. Míg a hitnél az engedelmességből fakadó cselekedet a döntő, addig a bizalom főként a szükségben mutatkozik meg, mint annak a váradalma, hogy a segítő közbelép.

Bizalom tartalma:

Számítani az isteni segítségre, várni az Úr közbeavatkozására, Várni az Úr ígéreteket betöltő cselekvésére, belső bizonyosság, biztonság az Úr mellett, bárhogyan is alakulnak a dolgok, Isten szerető tenyerén lenni, minél jobban megismered az Urat, annál inkább bízol benne, mert megbízható Isten!

Isten tulajdonságai; megbízható, hűséges, szavatartó, megtartó kegyelem, nem hazudik, betartja szavát, szövetségben van veled! Képes jó terveinek a megvalósítására, minden emberi gyarlóság és ördögi kavarás és ellenállás ellenére! Méltó arra, hogy teljesen belé vesd a bizodalmadat!

Bizalom szintjei; (Amint megismered Őt, annál inkább bízol benne! Igei és tapasztalati ismeret!)

 • Bizalom legalacsonyabb szintje; bízok benne, megteszi, amit gondolok és kérek. Ha nem úgy alakul, ahogy elképzeltem, szembefordulok, lázadok, miértek…

Isten az Ő örökkévaló jó értékrendje szerint cselekszik a te javadra. Mivel azt nem látja át mindig az ember, gyakran szembefordul Istennel.

 • Bizalom legmagasabb szintje; Amikor az ember az egész életét Isten kezében tudja, nemcsak egyes dolgokban bízik az Úrban. Akár élek akár halok, ha így alakul, ha úgy az Úré vagyok! Ő tudja a maximumot kihozni az életünkből! Ő tudja célba, révbe vinni az életedet, hogy betelve az élettel távozz el az élők sorából! Pl. Bibliai emberek tömegei bizonyítják ezt!  Az ilyen emberek sodródnak a mennyei áldással, nem ők mozgatják az eseményeket, ők csak együtt haladnak a mennyei mozgásokkal, nem ők erőlködnek a kapuk megnyitásán, ők csak áthaladnak a menny által megnyitott kapukon, nem ők törik az utat, ők csak keresik Isten utjait és haladnak az előkészített utakon! Átadták a kormányt életük hajóján, már nem ÉN, élek többé nem Én irányítja őket, hanem az úrban bízva isten re bízták életük irányítását! Ők azok, akik maximálisan elhitték, hogy mivel szeretik az Urat Ő maximálisan jót hoz ki az Életükből!

Pl. István vértanúsága; kivégzik, földi rossz, kudarc, hiába imádkoztunk, Isten nem hallgatott meg, nincs értelme könyörögni…NEM mennyei jelenet, mennyei legjobb, Isteni ünnepség a győztesnek! Elvetett mag kikel Saul szolgálatában! Ez rossz? Ez rossz? Van benne fájdalom egy jó eső élmény földi kapcsolatainak elvesztése, de Isten JÓ, mindig JÓ!

Pl.  Sidrákék a tüzes kemence előtt, ha nem tenné is, meg tudja tenni, mi bízunk benne és életünk az ő kezében van. Teljes biztonság és szabadság van ebben, mert tudja, senki sem ragadhat ki az Isten kezéből, sem élet sem halál sem…, nem választhat el. A teljesen az Úrral összekötött, néki átadott élet szabadítja fel a bizalom legmagasabb szintjét, ami az ember létezésének legstabilabb alapja lehet!

Bízni úgy benne, hogy nem érted őt, hová akar kilyukadni ezzel a vonalvezetéssel. Magasabb intelligencia. (magasabb gondolatok)

PL. József látta álmában a célt, furcsa események, hogy fogok én célba érni, teljesen más iránynak látszik. Isten bölcs céllal révbe vitte életét!

Ő pedig megtanult bízni Őbenne minden körülmények között!

Zsolt. 42, 6-12;

Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenbenmert még hálát adok neki az ő szabadításáért! Ez a bizalom végeredménye – hálaadás, mert Isten cselekedett!

Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor, ti népeköntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk! Csak pára az emberek élete, hazug látszat a halandóké. Ha mérlegre kerülnek, a páránál is könnyebb mindegyik. Ne bízzatok zsarolt javakban, rablott holmival ne kérkedjetek! Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el! Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg: Istennél van az erő;

Megbízható, erős Isten!

Itt a bibliai példa az előző zsoltárban tett isteni ígérete!

2Kor. 1, 8-10;

Mert nem akarjuk, testvéreim, hogy ne tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket: rendkívüli mértékben, sőt erőnkön felül megterheltettünk, annyira, hogy az életünk felől is kétségben voltunk. Sőt mi magunk is elszántuk magunkat a halálra azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat; aki ekkora halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít,

Zsolt. 146, 3-5;

Ne bízzatok az előkelőkben, egy emberben sem, (amikor Istenben kellene!) mert nem tud megtartani. Ha elszáll a lelke, visszatér a földbe, és azonnal semmivé válnak tervei. Boldog az, akinek Jákób Istene a segítsége, és Istenében, az Úrban van a reménysége, bizalma! Szembeállítja az Istenben és az emberekben való bizalmat!

Ami Istennek jár azt nem kaphatja meg ember! Mindkettőnek következményei vannak. A bizalom olyan szellemi valóság, ami jelentősen befolyásolja az életed pozitív értelemben!

Zsid. 13, 17;

Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra. Az emberekben vetett bizalomnak is megvan a helye, de csak Isten után! Fontos, hogy megbízhatónak bizonyuljon, kiérdemelje a bizalmat!

Jézus kiérdemelte, megszerezte a bizalmat, megbízhatónak bizonyult!

Jer. 17, 5-8;

Ezt mondja az ÚR: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik(Isten helyett!) és testi erőre támaszkodik, az ÚRtól pedig elfordul szíve! Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az ÚRban bízik, akinek az ÚR a bizodalmaMert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét.

Bizalom gyökér az Úrban! Bizalom áramoltatja az életadó nedveket az életedben, rajta keresztül táplálék jön minden időben!!! Áldás vagy átok forrása számunkra!

Ézs. 40, 31;

De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.

Istenben bízó ember nem szárnyaszegett > szárnyal, fut kitartóan, nem fárad el mert mennyből tápláltatik az ereje, halad előre gyorsan!

Aki az Úrban való bizalmat választják, azokat utolérik ezek az áldások, akik nem ezt választják, magukban vezetőkben, emberekben, vagyonukban bíznak csalódnak, nem fogja tudni megtartani Őket!

Az Istenbe vetett bizalom megszilárdítja, stabilizálja belső emberedet, jellemedet!

Ézs. 26, 3.4;

Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik. Bízzatok az ÚRban mindenkor, mert az ÚR a mi kősziklánk mindörökre!

Stabil, erős jellemű emberré válik az, aki bízik az Úrban! Nem lesz ingatag, labilis személyiség!

A bizalom és a hit együttműködése!

Mt. 14, 25-32; 

A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottakAmikor küzdünk a félelemmel!

De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” Péter ekkor így szólt hozzá: „Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen.” Mire ő így szólt: „Jöjj!” Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: „URam, ments meg!” Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: „Kicsinyhitű, miért kételkedtél?” És amint beszálltak a hajóba, elült a szél.

A bizalom egy általános, széleskörű, mély „számítani a másikra, minden időben” belső magatartás, ami nem is fog elmaradni az Úr esetében!

A hit az Jézus egy konkrét szavára való kilépést, engedelmességet jelent, ami megtart a vízen.

A bizalom megtermi a megtartatás kegyelmét, a félelem legyőzését és eláll a szél, a hit pedig Jézus szavának a komolyan vétele és annak megcselekvése, ami felszabadítja az Ő természetfeletti erejét és hatalmát a hívő javára!

 • Bízz az Úrban, amikor rosszra fordulnak a dolgok, amikor nehezebb lesz, amikor úgy látod, hogy az ellenség meglopott! Pl.Jézus a kereszten, Jób a bajban
 • Bízz az Úrban, amikor nem az elképzeléseid szerint alakulnak a dolgok és nem érted a dolgokat! Pl. József a kútban, rabszolgaságban, Jeremiás a kútban, Pál a börtönben
 • Bízz az Úrban, amikor hozzá fordulsz, és nem azonnal cselekszik Pl. Márta és Mária Lázárral kapcsolatos kérése
 • Bízz az Úrban, amikor imádkozol és úgy tűnik nem történik semmi! Pl. Dániel böjtje, Péter a börtönben
 • Bízz az Úrban, amikor az emberek elhagynak és elfordulnak tőled! Pl. Jézust otthagyják, Páltól mindenki elfordult
 • Bízz az Úrban, amikor minden jól megy és sikerül!  Pl. apostolok csodái, Jézust királlyá akarják kenni, Pál a királyi asztalnál ül
 • Bízz az Úrban, amikor jó szerencsés vagy! Pl. József Potifár házában
 • Bízz az Úrban, amikor kilátástalannak tűnő helyzetek vesznek körül!  Pl. Jób sorozatos rossz hírek, Jézus a kereszten
 • Legyen az Életed legfontosabb eleme az Úrban való bizakodás minden időben!

Tehát bízz az Úrban minden körülmények között!

Egyik ima meghallgattatik, a másik tapasztalatilag úgy tűnik nem. Mindegyik ima megmozdítja Isten kezét csak másképpen. Pl. Fogság – buzgó imádság; Péter kiszabadul, Jakab meghal; Másodszor is Péter megszabadul, István meghal > elvetett mag kikel belőle Pál apostol!

Bízni az Úrban, az Ő örökkévaló céljai a legjobbak, amiből a legtöbb jön ki, az megvalósul!

Amikor bízunk az Úrban akkor békesség, biztonság, reményteljes jövőkép van bennünk. Az a tudat van bennünk, hogy minden a javunkra cselekszik, mert szeretjük Őt!

TEHÁT az Úrban bízni az a legnagyobb érték!

Egy erős belső, erkölcsi tartást ad, nem roppansz össze az élet terheiben, megerősíti a belső emberedet, megerősíti az elmét a helyes gondolkozásra, egy mennyei, örökkévaló értékrendet hoz létre!

Egy más szemüvegen keresztül látod a világot!!!! Milyen szemüveg van rajtad!

Belső meggyőződés; „Mert én meg vagyok győződve….

Tudom, hogy az én megváltóm él!!!!

Egy belső öröm telepszik meg benned, Isten békessége meg tud maradni benned, mennyei erő szabadul fel benned, gyökereid táplálékot szívnak Isten forrásaiból a bizalmon keresztül! Egy belső szabadság lesz benned!

Jn. 16, 33;

Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek (belső biztonságotok) legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.”

Bízzatok én már legyőztem mindazt, amivel ti a világban találkoztok és találkozni fogtok. Már a győzelem el van végezve, csak Bíz az Úrban és realizálódni fog fizikai valóságodban!

Tehát bízz az Úrban!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – Bízz az Úrban!

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000031%20-%20Bizz%20az%20Urban%20es%20ne%20a%20magad%20eszere%20tamaszkodj!.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Perjesi István – Bízzál az Úrban teljes szívedből

https://www.youtube.com/watch?v=grD2diFzTYw

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Pintér Béla – Csak bízz az Úrban!

https://www.youtube.com/watch?v=eRBQ9X3BCNg

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy a bizalmi válságokon átmenve megerősödjön Istenbe vetett bizalmunk!