Project Description

1Móz. 1, 10;

MI A MENNYEI MINTA, PÉLDAADÁS A MUNKAVÉGZÉSRE?

Azután elnevezte Isten a szárazat földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte. És látta Isten, hogy ez jó.

 

Isten végignézett a napi munkájának az eredményén, és látta, hogy jó! Csak a jól végzett munkából jön a sikerélmény. Ebből az élményből jön a fontosságtudatunk és, hogy van értelme az életemnek, mert van maradandó gyümölcse. Így van egy igazodási pont a napirendemben is.

Az emberek akarják a sikerélményt, de a fáradsággal elvégzett munka terhét nem vállalják fel! Elmarad a mély sikerélmény, a fontosságtudat, a van értelme az életemnek érzés, ehelyett az üresség, feleslegesség érzete és a minek élek tudata kísérti őket.

 

1Móz. 2, 2-3;

A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után.

 

Isten elkészült munkájával és utána a jól megérdemelt pihenés jött. A munka nélküli pihenés = lustálkodás. A munka utáni pihenés fontos regenerálódás, helyreállás, feltöltődés. Szüksége van a szervezetnek a pihenésre, aminek ciklikusan helyet kell adni!

Isten a pihenőnapot megszentelte, elválasztotta a munkanapoktól, azok mások voltak, akkor nem dolgoztak, hanem pihentek!

A pihenés hiányának következménye a kizsigerelt a szervezet, az érzelmi életünk kiégése, a depresszió, az életuntság, a motiváció hiány és különböző a testi betegségek!

A mai ember sok esetben munkamániás, (lelkiismeret furdalása van, ha pihen!) vagy lusta, (munka nélküli sikerre vágyik) ez a két szélsőség jelenik meg.

 

1Móz. 2, 15;

És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje /munkálja/ és őrizze.

Éden = gyönyörűség, szépség kertje, hogy ott dolgozzon, fenntartsa ezt, mint kertész. Közel legyen a természethez. Isten megbízott bennünket, hogy a földön munkálkodjunk és megőrizzük a szépséget, gyönyört a bolygón.

 

2Móz. 20, 9-11,

Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az ÚR az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az ÚR a nyugalom napját.

Az Ige felszólít, parancsba adja, hogy kövessük az Isten példáját: dolgozzunk, pihenjünk, Isten dicsőségére legyünk!

A bűnbeesés után nehezedett a helyzet:

1Móz. 3, 16;

Az asszonynak ezt mondta: Igen megnövelem terhességed fájdalmát, fájdalommal szülöd gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta: Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradsággal élj belőle egész életedben! Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba!

 

Az ember engedetlensége miatt nehezedett a munka az emberre, mint teher. Az átok miatt történt így! A nő szülési fájdalmaiemlékeztetik az engedetlenségére, de Krisztusban ígéretet kapott a megtartatására.

A férfi terhe, hogy a munkája nehezedett meg, több gyötrelem, kevesebb öröm lesz benne; állandó küzdelemmel és romlással, de Krisztusban megerősítettünk erre!

Amikor gyötrődünk a munkánkkal, gondoljunk, hogy mindez az engedetlenségünk gyümölcse, de Krisztusban megerősítettünk a munka terhének hordozására.

JÉZUS KRISZTUS ÁTOKKÁ LETT ÉRTÜNK! (Gal. 3, 13;)

Aki Őbenne hisz, felszabadul a szülés, a házasság és a munka átka alól! A föld még nem szabadult fel az átok alól, mert új föld lesz!

2Móz. 31, 2-5;

Lásd, név szerint elhívtam Becalélt, Húr fiának, Úrínak a fiát a Júda törzséből. Betöltöttem őt isteni lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel mindenféle munkálatra, hogy terveket készítsen az arany, az ezüst és a réz feldolgozására, foglalatba való kövek vésésére, fafaragásra és mindenféle munka elvégzésére.

 

Isten segít a munkánk minőségi elvégzésében. Beleteremtette az emberekbe, a képességet, tehetséget, bölcsességet a munka elvégzésére. Ezt kell felismerni a szülőnek és tovább képezni a gyermekeket, hogy jó szakemberek legyenek!

Nem mindenki alkalmas mindenféle munkára!

 

2Móz. 36, 8;

A munka végzéséhez értő emberek elkészítették a hajlékot tíz sátorlapból: sodrott lenfonálból, kék és piros bíborból meg karmazsin fonálból, művészi módon beleszőtt kerúbokkal készítették azokat.

 

A következő kulcsszó: hozzáértés! Ez részben adatik a tehetség által, részben meg kell szerezni a képzés által. Felvállalva a tanulás fáradságát! Felelősségünk kihozni a bennünk lévő tehetségből a maximumot!

 

Neh. 3, 38;

Mi azonban építettük a várfalat, és már az egész várfal elkészült félmagasságban, mert a nép nagy kedvvel dolgozott.

 

Nagyon fontos a munkához való hozzáállás – nagy kedvel, jó kedvel dolgoztak, így jó lett a minősége a munkának. A lusta, trehány „legyünk túl rajta” hozzáállás, gyatra minőséget hoz létre, nem dicsőíti a Teremtőt. Isten is minőséget alkotott, fontos, hogy mi is törekedjünk erre!

Péld. 22, 29;

Ha látsz ügyesen dolgozó embert, az a királyok szolgálatába fog állani, nem marad az alacsonyrangúak szolgálatában

Az ügyesen -jó minőséget végző ember- fog felemelkedni, komoly megbízásokat kapni! Nem lesz a fizetése alacsony, hanem magas!

 

Péld. 31, 12-13;

Egész életén át javát munkálja urának, nem kárát. Szerez gyapjút és lent, és jókedvűen dolgozik kezével.

Ezek a szorgalmas, értelmes asszony munkájának jellemzői! A jókedv, a jó hozzáállás a munkához, jó minőséget eredményez.

Az alkalmazottak viszonyulása a tulajdonoshoz: a „nem számít” magatartásból meg kell térni. Hűségesnek kell lenni a másén ahhoz, hogy megkaphasd a magad örökségét!

 

Hag. 2, 4;

Azért most légy bátor, Zerubbábel! – így szól az ÚR. Légy bátor te is, Jósua főpap, Jócádák fia, és legyen bátor az ország egész népe – így szól az ÚR -, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok! – így szól a Seregek Ura.

 

Isten a becsületesen dolgozókkal együtt működik, akik az Úr munkáját teszik, vagy az Ige alapján dolgoznak!

Újszövetségi munkarend ráépül az ószövetségi alapokra:

 

Jn 5, 15;

Jé­zus így szólt hoz­zá­juk: “Az én Atyám mind ez ide­ig mun­kál­ko­dik, én is mun­kál­ko­dom.”

Ez az isteni példaadás! Nem vonult nyugdíjba a teremtéssel!

1Tim. 5, 18;

Mert azt mondja az Írás: „Nyomtató ökörnek ne kösd be a száját”, és „Méltó a munkás a maga bérére”.

 

A munka jutalma a fizetség. A becsületes munkából jön a bevétel, a többi javadalom illegális!

ApCsel. 20, 34-35;

Sőt ti jól tudjátok, hogy a magam szükségleteiről, meg a velem levőkéről ezek a kezek gondoskodtak. Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni.”

 

Pál példát mutat a munkához való hozzáállásban is. Nemcsak magáról, hanem másokról is gondoskodott! Példát mutatott a kemény munkáról!

2 Tim. 2, 3;

Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze.

 

A munkának van terhe, nehézsége, ezt nem szabad kikerülni, feladni. Az ember szereti a könnyebb végét megfogni a munkának, de fel kell nőni a teher hordozásához. Ezáltal leszünk teherhordó, erős emberek.

 

Ef. 4, 28;

Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek.

 

Megtéréskor fontos, hogy jöjjön ebbe is egy pozitív változás! A javak legális megszerzésének módja a munka és a nem a lopás, csalás. Munkánk nyomán ne elvegyünk, hanem adjunk.

 

1Thessz. 4, 11-12;

és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire.

Tisztességes az a munka, amit a saját kezünkkel végzünk el!

2Thessz. 3, 10-13;

Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek: ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Némelyek nem akartak dolgozni különféle okokból. (szellemi okok)

Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek, nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek. Életerős emberek tétlen, lusta élete bűnt szül. Pl. Dávid bűne

Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva, a maguk kenyerén éljenek. Apostoli rendreutasítás!

Ti pedig, testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe.

A sikeres ember, József példája;

1Móz. 37, 2;

Ez Jákób nemzetségének a története: Amikor József tizenhét éves lett, testvéreivel együtt a nyájat legeltette, és ő volt a bojtár Bilhának és Zilpának, apja feleségeinek a fiai mellett. József rossz híreket hordott róluk az apjuknak.

 

Már fiatal korában megtanult dolgozni szorgalmasan, és ez végig kísérte életét. Szülői feladat bevezetni a gyerekeket a munka világába, és jó példát adni nekik ebben.

 

1Móz. 39, 2-6.21-23;

De az ÚR Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt.

Az Úr tudta magát adni Józsefhez, mert Isten munkamorálját követte. Jó szerencsét, előmenetelt adott neki (rangban és fizetésben), pedig mint beosztott rabszolga volt. Megbecsülte magát és őt is megbecsülték!

Látta az ura, hogy vele van az ÚR, és mindazt eredményessé teszi az ÚR, amihez hozzáfog.

Tulajdonos-szemlélettel dolgozott, nagy hatékonysággal.

Megnyerte József a jóindulatát, és a háziszolgája lett. Azután háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. A jó hozzáállás, a tulajdonos szemlélet, a szorgalmas munka, a másén való hűség a csúcsra juttatta a ranglétrán. Jó példát adott nekünk!

Attól fogva, hogy házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tettemegáldotta az ÚR az egyiptomi ember házát Józsefért, és az ÚR áldása volt egész vagyonán, ami a házban és a mezőn volt.

Ezért Józsefre bízta egész vagyonát, és semmire sem volt gondja mellette, legfeljebb csak arra, hogy megegye az ételt. – Józsefnek szép termete és szép arca volt.

De az ÚR Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és kedveltté tette a börtönparancsnok előtt.

A börtönparancsnok Józsefre bízta (Megbízhatóság!) mindazokat a foglyokat, akik a börtönben voltak, és ő dolgoztatta mindazokat, akik ott dolgoztak.

Három szint;

Mindegyiken Isten alapelvei szerint haladt

 1. Apjánál és a Potifárnál dolgozott
 2. Később már Potifárnál és a börtönben is dolgoztatott
 3. Amikor második ember lett Egyiptomban, a pénze dolgozott

A börtönparancsnoknak nem kellett törődnie semmivel, ami rá volt bízva, mert az ÚR Józseffel volt, és eredményessé tette az ÚR, amihez hozzáfogott.

 

Töltsd be Isten Igéjének alapelveit a munkával kapcsolatban és az Úr veled lesz, eredményessé teszi munkádat, jó előmenetelt adva neked, hogy uralomra juss a szakterületeden!

Hogyan dolgozzunk tehát?

 • Szorgalmasan és nem lustán
 • Nagy kedvel, jókedvvel, jó hozzáállással, a munkának a terhét hordozva, felvállalva
 • A munka fáradságát felvállalva
 • Az ügyesen dolgozó ember felemelkedik
 • Eredményesen, hatékonyan
 • Tulajdonosszemlélettel, mintha magunknak, az Úrnak!
 • Megbízhatóan
 • Tisztességesen, saját kezünkkel, mert kezünk munkája áldatik meg
 • Csendben, negatív kisugárzás nélkül
 • Ügyesen, bölcsen, vállalva a kemény munkát is
 • Hozzáértéssel, szakmai ismerettel, a maximumot kihozva belőle
 • Isten dicsőségére
 • Tudva, hogy a munka, mint az istentiszteletünk, szolgálatunk része!

 

Mindez dicsőíti a Teremtőt, mutatja neki, hogy követjük az Ő példáját!

 

Törekedj a kiválóságra mindenben! Az igazi istentisztelet része a kiváló munka is!

 

Mk 14, 4-7;

Egye­sek bosszan­kod­tak ma­guk­ban: “Mire való a ke­net­nek ez a pa­zar­lá­sa? Hi­szen el le­he­tett vol­na ezt adni több mint há­rom­száz dé­ná­rért, és a pénzt a sze­gé­nyek­nek szét­osz­ta­ni.” És meg­ha­ra­gud­tak az asszony­ra, de Jé­zus ezt mond­ta: “Hagy­já­tok őt! Mi­ért bánt­já­tok? Hi­szen jót tett ve­lem, mert a sze­gé­nyek min­dig ve­le­tek van­nak, és ami­kor csak akar­tok, jót te­het­tek ve­lük, én azon­ban nem leszek min­dig ve­le­tek. Meg­tet­te, ami tőle telt: elő­re meg­ken­te a tes­te­met a te­me­tés­re.

 

1Kor 10, 31;

Akár esztek tehát, akár isztok, bármi mást cselekesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek!

 

Összegzés;

 

Préd. 2, 24;

Nincs hát jobb dolog, mint ha az ember eszik, iszik, és jól él fáradságos munkájából. De beláttam, hogy Isten kezéből jön ez is.

 

A jó minőségű élet a fáradságos munkából és nem az ügyeskedésből jön. Ez fontos része az ember életének, mert a munka az ember kiteljesedéséhez vezet.

Az igazi istentiszteletünknek része az Isten dicsőségére végzett, kiváló minőségű munka!

Kívánom, hogy az életed minden pillanata Isten dicsőségére történjen, az Ő jó és tökéletes akarata szerint!

 

 

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti ta­nításokat! Legyen ez áldás számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

Hogyan történhet meg mindez az életünkben, miként vehetjük át Isten ígéreteit?

Ezekre a kérdésekre a lenti tanításban kaphatunk választ! Érdemes meghallgatni!

Süveges Imre – Dolgozz Isten dicsőségére!

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/00000000001000%20-%20Dolgozz%20Isten%20dicsosegere.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Mike Sámuel – Hitünk és a munka

https://www.youtube.com/watch?v=d_9oKCanLa8

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Amaro Del – Azért élek Uram

https://www.youtube.com/watch?v=NA4xg2-0fWk

 

Javasolt rövidfilmek, evangélizációs riportok:

Megtekintésre ajánljuk mindenkinek saját készítésű anyagjainkat – osszátok meg ismerőseitekkel, különösen azokkal, akik érintettek ezeken a területeken:

 

Okoskodás és büszkeség helyett bölcsesség és alázat

https://youtu.be/kUgZoo-lWk8