Project Description

Isten Igéje házasságban, családban gondolkodik. Régen összetartó családok voltak, erős családfői tekintéllyel. Gyakran olvashatunk erről az Ő és Újszövetségben egyaránt! Több generáció élt együtt, egymásra épültek, tisztelték az idősebb generációkat, tovább vitték az előző nemzedék tevékenységét!

 

Szómagyarázat: gör. oikosz; család, háznép, háztartás, lakóhely, otthon, gazdaság…

Isten Igéje oikoszokban gondolkodik, ez a társadalom alapegysége!

Amikor az oikoszok – családok erősek a gyülekezet és a társadalom is erős!

Harcok az élet minden területén, a család legyen a Jeruzsálemünk, a békesség városa, hogy ott mindenki megtérhessen és az igazság ismeretére eljusson!

Fontos ennek a bibliai mintának a követése, így nem válik gyökértelenné az új generáció! Ragaszkodj a családodhoz!

Ebből a gondolkodási háttérből értjük meg a mai igei üzenetet és a további idézeteket!

 

Józs. 24, 13-17;

Éles történelmi helyzet az Ígéret földjének elfoglalásakor!

Földet adtam nektek, amelyen nem ti dolgoztatok, városokat, amelyeket nem ti építettetek, mégis letelepedtetek bennük; szőlőket és olajfákat, amelyeket nem ti ültettetek, mégis ti esztek róluk. Isten megáldotta őket és bennünket egyaránt is sok jóval!

Most azért az URat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán. Távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, meg Egyiptomban, és az URat szolgáljátok! De ha nem tetszik nektek, hogy az URat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni: akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. De én és az én házam népe az URat szolgáljuk!

 

Ez egy mindenki előtt lévő választási lehetőség! Elsősorban egy családfői döntés, de a családban más is ráállhat erre hittel, aki elsőnek tért meg a családból, és imában megvallja, ezt látja maga előtt, mindent megtesz ezért, annak meglesz, amit kér.

 

Erre válaszolt a nép, és ezt mondta: Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az URat, és más isteneket szolgáljunk! A mi Istenünk az ÚR! Ő hozott ki bennünket és atyáinkat Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, és azokat a nagy jeleket tette szemünk láttára. Megőrzött bennünket minden úton, amelyen jártunk, és minden nép között, ahol átvonultunk.

Mi őt választottuk, mert megszabadított, meggyógyított, megáldott bennünket!

Ezt a mondatot egy életre mentsd el: De én és az én házam népe az URat szolgáljuk!

 

Bármilyen stádiumban is vagy ezen a területen, ez legyen a megvallásod, az imád, a hited, bármi is történik, minden tevékenységed ebbe az irányba menjen és a szívedben lévő Szent Szellemtől való meggyőződésed szerint, ott lesznek veled a menyben. Addig meg kell tenni egy utat, lehet, hogy időnként göröngyös lesz, de ott lesznek, ha sohasem adod fel ezt a hitvallásodat! Fontos felelősséget vállalnunk családunkért!

Ezt a mondatot egy életre mentsd el: De én és az én házam népe az URat szolgáljuk!

2Sám. 23, 5;

Dávid háznépének példája, élete végén így összegez;

 

Nem ilyen-e házam az Isten előtt? Hisz örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömem belőle sarjad.

 

Jézus Krisztusban, az újszövetségben ez még inkább így van: Mindent elrendezett a szövetségben, ez nem kérdés, el van végezve! Mindent biztosított, hogy az egész családod az Úré legyen! Őbelőle sarjadnak ezek az áldások!

 

Zsolt. 111, 9;

Gondoskodott Háza-népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmes az ő neve.

 

Az Atya Krisztusban, a kereszten már előre gondoskodott a te házad népe megtéréséről is. Ez az Ő naptárában már múlt idő, megvan! Hit által hozzuk át a látható világba!

 

Péld. 31, 27;

Ügyel (vigyáz, szemmel tart, odafigyel, fókuszál) háza népe dolgairanem kenyere a semmittevés. (nem passzív, nem tétlen, lusta, hanem aktívan közreműködő!)

 

Most különösen figyelj oda a háznépre, szűkebb és tágabb értelemben egyaránt!

Testületileg is tesszük ezt! Ne légy semmittevő ezen a területen!

 

Lk. 9, 61-62;

Egy másik is ezt mondta: „Követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől.” Jézus pedig így felelt: „Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.”

 

Isten féltőn szerető Isten, csak az első hellyel elégedett az életünkben! Ha így lesz, megtudod menteni a családod, ha a család az első elfogod veszíteni!

 

ApCsel. 10, 24;

A következő napon megérkeztek Cézáreába, Kornéliusz pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és úgy várta őket. Amint Péter be akart lépni, Kornéliusz eléje ment, lábához borult, és imádni akarta. Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá: „Állj fel, én is ember vagyok!” Amikor beszélgetve bement vele, sok embert talált ott összegyűlve.

 

Oikosz evangélizáció! A családot hívta össze, barátait, mert fontosak voltak neki! Egy külső szolgálót hívott, mert senki sem lehet próféta a saját hazájában!

A családtag az útkészítő és az apostol (bármilyen hittel, Szent Szellemmel és bölcsességgel teljes szolgáló) az aratómunkás, mert más a vető és más az arató! Fantasztikus események történtek, megtértek, betöltekeztek és készen álltak a bemerítésre. Legyen így ma is a te családodban!

 

ApCsel. 16, 27-34;

Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok.

 

Az életünk szükséghelyzetei, krízisei segítenek bennünket, hogy az Úrhoz menjünk. Egzisztenciális kérdés is volt, mindent elveszíthetett volna, de Krisztusban mindent megnyert!

 

Pál azonban hangosan rákiáltott: „Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk!”

Erre az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé; majd kivezette őket, és ezt kérdezte: „Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek?”

 

A dicséret már lehozta Isten jelenlétét, érezte az üdvösség hiányát! Látta a lényeget, minden baj forrása a megváltás hiánya!

 

Ők pedig így válaszoltak: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!”

Az apostolok nemcsak a börtönőrben gondolkodtak, hanem az egész családjában!

Így van ez ma is, velem is! Kiterjed a kegyelem az egész családra!

 

Ekkor hirdették az Isten igéjét neki és mindazoknak, akik a házában voltak. (éjszakai misszió – alkalmatlan idő – alkalmassá lesz!)

Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Az apostolok sebei számára gyógyulást hozott, így van ez Jézus Krisztussal is! A legszebb az, amikor az egész család bemerítkezik! Legyen így ma is veled és családoddal! Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben.

 

Akkor érkezünk el Jeruzsálembe, a békesség városába, amikor már az egész háznép hisz Istenben és az Urat szolgálja! Ilyenkor tud állandósulni az öröm és a békesség a családban!

LEGYEN EZ A CÉL MINDEN HELYEN, MINDEN CSALÁDBAN!

 

Gyakorlati tennivalók:

   Felemás igában, házasságban: Fontos, hogy vegyél ígéreteket az Úrtól a családodra! Fontos tennivalók: ima, hiteles élet, jó bizonyság.

Nők kulcsa a férfihoz: kedvesség, további odafigyelés a családra, hogy jó bizonyság légy. Figyelj a beszédedre, hogy ne kárhoztató, negatív legyen, hanem az Isten Igéjével összhangba beszélj.

Férfi kulcsa a nőhöz: kedvesség, gyengédség, beszélgetés, törődés, odafigyelés, segítség a női tennivalókban, a szeretetmegnyilvánulások segítik társad Istenhez való közeledését.

A KULCS AZ IMA ÉS A MEGVALLÁS!

   Gyermek-szülő kapcsolat kulcsa: ha kell bocsánatkérés, tisztelet, engedelmesség, szeretet megnyilvánulások, őszinte beszélgetések,

   Rokonoknál, barátoknál: szeretet megnyilvánulások, őszinte beszélgetések, törődés, odafigyelés. Folyamatban gondolkodj, ápold a kapcsolatot! Lassan fel fognak melegedni!

    Erőteljes testületi imakampány az Ige szerint! Gyülekezeti alkalmakon, hajnali imákon, közös böjt kampányon, otthoni imák, családi imák stb…Felírni a családból, rokonok a barátok neveit, rendszeresen böjtölni értük! Személyes imaéleted fókuszába kerüljön!

    Teljes biztonságban lehetünk a megtérésüket illetően! (előbb – utóbb) Akikért teljes szívvel imádkoznak, a menny mindent megtesz a megmentésükért!

 

Pál apostol Istentől jövő tanácsai a megtérés után a családunkkal kapcsolatosan:

1Kor. 7, 10-17;

A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki a férjével. A férfi se bocsássa el a feleségét. Például, mert, azonnal nem akar megtérni! A többieknek pedig én mondom, nem az Úr: ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el. És ha egy asszonynak hitetlen férje van, és ez kész vele élni, ne hagyja el a férjét. Sőt vezesse az Úrhoz megtérésre, imával, hiteles élettel és jó bizonyságával!

Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által; különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek.

 

Meg van szentelve; Isten számára elkülönített, elválasztott, szentnek tekintett

Szent; megszentelt, Isten tulajdona, Istennek szentelt, tiszta, hibátlan, Istenhez méltó

Fontos, hogy így lásd őket, ne a bűneiken keresztül, és így is lesz a fizikális valóságban is! Ezzel a szemlélettel imádkozz, tedd megvallásaidat, ez az Ige világosságban tart, mert az ellenség be akarja sötétíteni a hitetlen családtagjaidat előtted! Minden jó hitből, világosságból nő ki, ezért maradj hitben és az Ige világosságában!

 

Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el, nincs szolgaság alá vetve a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. Mert mit tudod te, asszony, vajon megmentheted-e a férjedet? Vagy mit tudod te, férfi, vajon megmentheted-e a feleségedet?

Igen, biztosan megmentheted, ha másnem a halálos ágyán, a végén, mint amikor a lator kegyelmet kapott! Egyébként mindenki éljen úgy, ahogy az Úr adta neki, ahogy az Isten elhívta: így rendelkezem minden más gyülekezetben is.

Azért mert megtértél, még nem kell elválni, inkább harcolj a családodért!

 

Záró bátorítás:

     2Krón. 15, 7;

Ti azonban legyetek erősek, ne lankadjatok el, mert tetteiteknek meglesz a jutalma!

(család, rokonok, barátok megtérése)

      Jób. 22, 27-28;

Ha könyörögsz hozzá, meghallgat, te pedig teljesíted fogadalmaidat.

A mi részünket tegyük meg és Isten is meg fogja tenni az övét! Együtt munkálkodunk vele, ügyeljünk, hogy a mi részünkben ne legyen elmaradás!

Ha valamit elhatározol, meglesz, és világosság ragyogja be utadat.

Ez közös elhatározásunk a háznépünkkel kapcsolatban és meglesz!

      Jer. 31, 16-17;

Van, amikor komoly árat kell fizetni, mert komoly harcok árán tud csak ez előjönni a láthatóba!

Ezt mondja az ÚR: Hagyd abba a hangos sírást, ne könnyezzenek szemeid! Mert meglesz szenvedésed jutalma – így szól az ÚR -, visszatérnek fiaid az ellenség földjéről.

Reménykedhetsz a jövőben – így szól az ÚR -, mert visszatérnek fiaid hazájukba.

A sírás könnycseppjei a vetőmagok és ezekre jönni fog az aratás öröme, a reményteljes jövő!

      Mt. 21, 21-22;

Jézus így válaszolt nekik: „Bizony, mondom néktek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nem csak a fügefával tehetitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek azt mondjátok: Emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe! – az is meglesz. És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.”

 

Így lesz ez a családodban is. Eljön a megtérés, az aratás ideje, mivel együtt fókuszálunk szellemileg és gyakorlatilag erre a területre, meglesz nekünk!

Közös megvallásunk:

De én és az én házam népe az URat szolgáljuk! Legyen ez a megvallásunk, amit teljes szívvel hiszünk és megvallunk, hadd jöjjön közel ez az Ige hozzád!

Figyelem! A háznép nemcsak megtér, hanem tanítványként szolgálja az Urat!

Ézs. 54, 13;

Fiaid mind az ÚR tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. Ez az isteni ígéret neked és családodnak, csak helyettesítsd be a nevüket!

 

Kívánom, hogy ezeknek az Igéknek alapján, mindez valóság legyen az életedben!

Kitartóan imádkozz az alábbi imasegédlet alapján!

 

 

 

 

Imasegédlet:

 

(hét imakérés a családunkért, rokonokért, barátokért, munkatársakért, cégünk alkalmazottaiért)

Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Thiatírából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond.

Imádkozzunk, hogy megnyíljon a családtagjaid szíve az Ige előtt!

2.

A többi pedig a jó földbe esett, és termést hozott, miután kikelt és szárba szökkent, és meghozta egyik a harmincszorosát, másik a hatvanszorosát, sőt némelyik a százszorosát is.”

Imádkozzunk, hogy az Ige jó földbe, aratásra kész szívbe hulljon és bőven teremje meg a megtérés gyümölcseit!

 

3.

Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása.

Imádkozzunk, hogy ez az ördögi homály, lepel, vakság lemenjen róluk és lássák meg Krisztus dicsőségét, ismerjék fel a menny igazságát! Kössük meg felette e világ istenének minden tevékenységét!

 

4.

Senki sem jöhet énhozzám, ha nem vonzza őt az Atya, aki elküldött engem.

Imádkozzunk, hogy a Szent Szellem vonzása megerősödjön a családunkban!

 

5.

…amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra;

Imádkozzunk, hogy a Szent Szellem vezesse őket el a teljes igazságra!

 

6.

Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor negyven napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól.

Imádkozzunk, hogy Isten bizonyítsa be nekik, adja oda a bizonyítékokat, hogy Ő él és uralkodik, amikor beszélünk neki Isten királyságának dolgairól!

 

7.

Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;

Imádkozzunk, hogy a hit ajándéka, kegyelemből adassék nekik

 

 

 

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti ta­nításokat! Legyen ez áldás számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

Hogyan történhet meg mindez az életünkben, miként vehetjük át Isten ígéreteit?

Ezekre a kérdésekre a lenti tanításban kaphatunk választ! Érdemes meghallgatni!

Süveges Imre – Én és a házam népe…

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000069%20-%20En%20es%20a%20hazam%20nepe.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Dr. Pálhegyi Ferenc: Hogyan lehet áldás a házasság és a család

https://www.youtube.com/watch?v=y_F8VKYnk8I

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Jesus Culture – Where You Go I Go
https://www.youtube.com/watch?v=tD1Y3MfNAVs

Javasolt rövidfilmek, evangélizációs riportok:

Megtekintésre ajánljuk mindenkinek saját készítésű anyagjainkat – osszátok meg ismerőseitekkel, különösen azokkal, akik érintettek ezeken a területeken:

 

Sikeres voltam, de belül üres

https://youtu.be/Xnr6_7inq1Y

 

Áldás vagy átok

https://youtu.be/ilWwBNSGDEE

 

További tanítások elérhetőek a következő helyeken:

https://www.omegagyulekezetek.hu/hu/tanitasok

www.riverfm.hu – Keresztény online rádió mindenkinek! – Hallgattad már?