Project Description

Attól a pillanattól kezdve, hogy valaki családot alapított, gyermekei születnek, egy generációs felelősség jön az életére! Minden beszéde, cselekedete, döntése nem csak az ő életére, hanem am következő generációra is hatással van!

Mindenkiben szeretném tudatosítani ezt a felelősséget!

Gyermeknevelés: 15-20 év vetés után 40-50 év aratás jön.

Gyermeknevelés 50%-át már jól csináltad, ha egy egészséges házasságban, családi légkörben neveled őket! Ez az alapja mindennek!

Istentől vette felelősségünk, hogy a következő generációt is jó mederbe tegyük! Generációs felelősségünk van! Sikeres az, aki nem csak saját életét, hanem a következő nemzedék életét is jó mederbe tette!

Zsolt. 127, 3;

Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom!

Ajándék Istentől, sáfárkodj vele, hozd ki belőle a legtöbbet!

1. Számtalan, fantasztikus isteni ígéret van gyermekeinkre, amiket hit által meg kell ragadnunk!

Zsolt. 112, 1-3;

Dicsérjétek az URat! Boldog ember az, aki az URat féli, sok örömöt talál parancsolataiban.

Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Vagyon és gazdagság lesz házában, igazsága örökre megmarad.

Lesz elegendő felnevelni őket, reményteljes jövő ígérete, hittel induljunk el a házasságban!

Péld. 11, 21;

Kezet rá, hogy nem marad büntetlenül a gonosz! De az igazak utódai megmenekülnek.

Ezt az ígéretet meg kell ragadni gyermekeink részére!

Zsolt. 37, 26;

Mindenkor könyörül, és kölcsönad, gyermeke áldott lesz.

Generációs áldás! Gyermeknevelés célja, hogy áldott legyen!

Ézs. 59, 21;

Ilyen szövetségem van nekem velük – mondja az ÚR: Lelkem, mely rajtad nyugszik, és igéim, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a szádból, utódod szájából és utódod utódainak a szájából, mostantól fogva mindörökké – mondja az ÚR.

Az Úrral kötött szövetségünk a gyermekeinkre is érvényesek! Az Ige az Ő életükben is ott lesz és hirdetni fogják!

Ezeknek az igereteknek a beteljesüléséhez sok dolgot kell tennünk!

2. Példamutatás!

Amit látnak, tapasztalnak, bemutatunk, mélyebb nyomot hagy, mint a szavaink!

Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek. (Fil 3, 17)

3. Tanítani, bátorítani, nevelni, jó útra terelni:

5Móz. 4, 10;

azt a napot, amelyen ott álltál Istened, az ÚR előtt a Hóreben, ahol ezt mondta nekem az ÚR: Gyűjtsd össze a népet, hogy meghallgassa igéimet, és tanuljanak meg félni engem mindig, amíg csak a földön élnek, sőt tanítsák meg erre a fiaikat is!

Istentől vett Igék, átélések, bizonyságok átadása a következő generációnak, megalapozva ezzel hitüket! Fontos szülői felelősség; Tanítás! Ne bízd csak az iskolára, gyülire, Tv-re, van személyes felelősséged ebben!

Zsolt. 131, 2-3;

Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekétMint a gyermek, olyan most a lelkem. Anyák lelkigondozás, apák, tanítás és fegyelmezés felelőssége!

Bízzál, Izráel, az ÚRban most és mindörökké!

Péld. 22, 6;

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.

Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint… (Károli ford.)

Életének az alapjait tesszük le a neveléssel, formálással, egész életét meghatározza, amit otthon lát és kap a szülein keresztül!

2Tim. 3, 15;

Mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. Tanítani az Igére otthon és a gyülekezetben egyaránt!

Lk. 7, 35;

De minden gyermekében igazolódott az ő bölcsessége.”

Meg fog jelenni gyermekeinkben a bölcsességünk, vagy annak ellenkezője is!

Gyermeknevelés legfontosabb célja az engedelmesség, tisztelet megtanítása:

Kolossé, 3, 20;

Ti gyermekek engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrnak! Sok helyen beszél erről az Írás, megerősítve ezt az igazságot!

Efezus, 6. 2-3;

Tiszteld apádat és anyádat ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűzödik, mégpedig ez, hogy jó legyen dolgod és hosszú életű légy ezen a földön!

Ha ezeket megtanulják szívből, a többi már könnyebben rájuk ragad!

Ef. 6, 1-4;

Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. „Tiszteld apádat és anyádat”: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik mégpedig ez: „hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön.” Ti apák pedig ne ingereljétek (provokál, felbőszít feleslegesen) gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.

Engedelmesség, tisztelet, nevelés, tanítás, intés, fegyelmezés feladatai!

Ezek a legfontosabb igazságok, amiket meg kell tanítani a gyermekeknek, már kiskorban! Apák különleges felelőssége ebben!

Pl. öt éves korig a legfontosabb dolgok már rögzülnek

Három legfontosabb igazság a családban;

Kol. 3, 18-20;

 1. 1.Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban.
 2. 2.Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák.
 3. 3.Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban.

Ez tetszik az Istennek és áldást hoz az embereknek, minden családtagnak! Szülők példája létfontosságú, egy életre nyomot hagy a gyermekekben

4. Gyermekek beépítése a gyülekezetbe:

Zsolt. 92, 13-16;

Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libánoni cédrus. Az ÚR házában vannak elültetve, ott virulnak Istenünk udvarain.

(Károli: Plánták ők az Úrnak házában; a mi Istenünknek tornáczaiban virágzanak.)

A gyülekezetbe beépítés fontossága, mert utána fognak virágozni, magasra nőni a későbbiekben! Plántáld be őket! Ezek lesznek a gyümölcsei, amelyek egész életét meghatározzák! Pozitív következmények nem jönnek befektetések nélkül!

Öreg korban is sarjat hajtanak, dús lombúak és zöldek maradnak, és hirdetik: Igaz az ÚR, kősziklám ő, akiben nincs álnokság!

Zsolt. 144, 12;

Hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nőve ifjú korukban; leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok.

2Jn. 1, 4;

Nagyon örültem, hogy találtam gyermekeid között olyanokat, akik igazságban járnak, úgy, ahogyan parancsot kaptunk erre az Atyától.

Tékozló fiú példája; Nagyrészt mindent jól tesz az Atya, mégis belázad a fiú…

A sok jó után meg tapasztalta a rosszat, hogy szívből megbecsülje a jót!

Jn. 17, 24;  Jézus imája – szülők imàja!

„Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt

Zsid. 2, 12-13;

amikor így szól: „Hirdetem nevedet testvéreimnek, a gyülekezet körében dicsérlek téged.” És ismét: „Én őbenne reménykedem” majd újra: „Íme, itt vagyok, én és a gyermekek, akiket az Isten adott nekem.”

Amikor a szülő aktív tagja a gyülekezetnek, az Úrban bíznak, akkor tudsz majd megállni az Úr előtt; Itt vannak a gyermekeim is velem az Úrban!

Hozd a gyermekeket a gyülekezetbe, még ha ára is van, ez fontos magvetés!

Pl. Kényelmes szülők, nem keresztény, gyökértelen gyerekek

Mt. 21, 15-16;

Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották: „Hozsánna a Dávid Fiának!” – haragra lobbantak, és így szóltak hozzá: „Hallod, mit mondanak ezek?” Jézus pedig így válaszolt nekik: „Hallom. Sohasem olvastátok: Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet?” A gyermekek képesek az Isten szolgálatára, dicséretére, sokszor megszégyenítve a felnőtt generációkat!

Mt. 11, 25;

Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta: „Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek.

Isten sok mindent ki tud jelenteni a gyermekeknek, mert érzékeny, tiszta szívű lények. Engedjétek, hozzátok hozzám a gyermekeket! Vigyük őket Jézushoz!

Lk. 1, 16-17;

Izráel fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz,

és őelőtte jár az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé.”

Szülők, apák szív szerinti kapcsolata a gyermekekkel, ha ez nincs könnyen más útra térnek! Építs szív szerinti kapcsolatokat, ez megerősíti a család összetartó erejét! Szív szerinti kapcsolatban átmennek a dolgok; szívből szívbe!

2Kor. 12, 14;

Íme, most kész vagyok harmadszor is elmenni hozzátok, és nem leszek terhetekre, mert nem azt keresem, ami a tietek, hanem titeket magatokat kereslek. Mert nem a gyermekek tartoznak gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek.

Amim van, azt adom neked! Szülő is amije van adja. Legyen mit adni, erkölcsi, szellemi anyagi értékek gyűjtése, átadása a következő generációnak!

Engedetlen gyermek a szülők szégyenére van!

Sokféle gyermek van személyiség szerint, könnyen nevelhetőek és nehezen!

Ne ítéljük el egymást, segítsünk egymásnak!

Mk. 10, 14-16;

Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: „Engedjétek hozzám (ne akadályozzátok!) jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba.” Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.

Jézushoz vezetni a gyermekeket, övék Isten királysága, már be tudnak menni gyermeki hittel oda! Átölelni, védelmezni és áldani az új generációt!

Gyermek bemutatása, bemerítése, házassága a gyülekezetben történjen!

Lk. 1, 59-60;

A nyolcadik napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni.

Anyja azonban megszólalt, és ezt mondta: „Nem, hanem János legyen a neve.”

Bemutatás, névválasztás felelőssége, engedd, hogy a Szent Szellem vezessen, ne a trendiség!

5. Magot vetni a családban:

Mt. 3, 3;

Mert ő volt az, akiről Ézsaiás így prófétált: „Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!”

Gyermekkor, útkészítés időszaka, hogy fiatalkorban Jézus személyesen be tudjon menni az életükbe…

Eszközei;

 • Személyes példamutatás, (hol volt, hol nem volt) generációs felelősség
 • Hiteles és nem képmutató élet
 • Sohasem beszélünk a gyülekezetről, testvérekről, vezetőkről negatívan
 • Odakötni a gyülekezethez, baráti kör, áldozatvállalások…
 • Folyamatos ima értük
 • Tanítani az Isten értékrendjére, a jó és a rossz közötti különbségtételre
 • Nevelni; Péld. 22, 6. 15;

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, (korának megfelelően) még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. A gyermek szívéhez hozzátartozik az ostobaság, de a fenyítő bot kiűzi belőle.

Ez a legfontosabb a gyerekekkel kapcsolatban: jó magokat vetni bőséggel.

Ha csak ritkán vetsz magokat, az ellenség beveti a nagyját, sok és sűrű magvetés a jó magokból!

Jó magok vetése;

 • Ima a gyermekért, oldás kötés hatalom használata, érzékelni az ördögi behatásokat és elűzni azokat!
 • Bátorítás, dicséret, elismerés, pozitív beszédek
 • Isten Igéjének magvai,
 • Bizonyságaink megosztása
 • Gyülekezetbe beépítés
 • Nevelés, tanítás az engedelmességre, és a jó a rossz közötti különbségre, valamint a jót választani kell

Rossz magok vetése:

 • Negatív beszédek róla, mindenfélének elmondani
 • Gyülekezeti problémák megbeszélése előttük!
 • A jó magok el nem vetésének hiánya, automatikusan felnöveli a rosszat
 • Ne felejtsd a rosszat az ellenség is veti, amit nekünk irtani kell!

2. Móz. 13, 6-10;

Beszéld majd el a fiaidnak és unokáidnak, amit Egyiptommal cselekedtem, és jeleimet is, amelyekkel sújtottam őket. Tudjátok meg ebből, hogy én vagyok az ÚR! Kovásztalan kenyeret kell enned hét napon át, és ne lássanak nálad kovászos kenyeret. Még csak kovászt se lássanak sehol a határodban. És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik ez, amit az ÚR cselekedett velünk, amikor kijöttünk Egyiptomból. Legyen ez jelül a kezeden és emlékeztetőül a homlokodon, hogy az ÚR törvénye a szádban legyen. Mert erős kézzel hozott ki az ÚR Egyiptomból.

6. Készítsük az Úrnak az útját a gyermekünk nevelésében és egyszer bevonul az Úr hatalma és jelenléte az életébe:

Lk. 3, 3-6;

Ő elindult és hirdette a Jordán egész környékén a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogyan meg van írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében: „Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit: 

A személyes példamutatás, nevelés magvetés, hirdetés, értékek átadása készíti az Úrnak útját!

minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává: és meglátja minden halandó az Isten szabadítását.”

Fantasztikus isteni ígéret mindenkinek, amihez ha elkészítjük az Úr útját Ő hűséges lesz és bevonul a maga dicsősége szerint!

Készíteni az Úr útját: Tanításunk, nevelésünk, beszédünk, magatartásunk, példánk…

7. Fegyelmezés célja a rossz dolgok elűzés, az engedetlenség megtörése, az engedelmesség megtanítása! Ne félj az erős konfrontálódástól, mert a konfrontáció célja a rossz kiszorítása! (Nem a szülőben lévő feszültség levezetése!)

Péld. 23, 13-14;

Ne sajnáld (ne félj!) megfenyíteni a gyermeket, nem hal bele, ha megvered bottal.

Te csak bottal vered meg, de lelkét a holtak hazájától mented meg.

A romlástól, szégyentől, pokoltól mented meg! Sebek és kékek által távozik el a gonosz!

Péld, 20, 30;

Zúzódások és sebek tisztítanak meg a gonoszságtól és a test belsejében is érzett csapások! A fenyítés célja ez, megtisztít a gonosztól!

Péld. 13, 24;

Aki kíméli botját, gyűlöli a fiát, de aki szereti, idejében megfenyíti.

A fenyítés a szeretet cselekedete, mert akit az Úr szeret, azt megfenyíti! A szülői magatartás felelőssége az Atya tükrözése az ember felé!

Péld. 29, 17;

Fegyelmezd fiadat, akkor nyugodt lehetsz felőle, sőt örömöt találsz benne. 

Békesség és öröm a gyümölcse, mert a fegyelmezés helyreállította az igazságot!

Igazság – békesség és a Szent Szellemtől való öröm, így jön az isteni sorrend!

Péld. 22, 15;

A gyermek szívéhez hozzátartozik az ostobaság, de a fenyítő bot kiűzi belőle.

Kiűzni – elűzni a gonosz szellemeket tőle, mert ha a bűn felnövekszik benne, odavonzza a gonoszt!

Péld. 29, 15;

A bot és a fenyítés bölcsé tesz, a kényeztetett gyermek pedig szégyent hoz anyjára.

Célja; bölcsé tesz, és szégyent hoz a hiánya!

A fegyelmezés fontos szülői felelősség, hiánya óriási károkat okoz, de bölcsesség kell hozzá. Az időnkénti rossz fegyelmezés is jobb, mint annak a hiánya!

Pl. Metszetlen fa

A kegyelem kipótolja a szülői hiányosságainkat!

Kívánom, hogy felismerve és felvállalva generációs felelősségünket, egy Isteni mederbe tudjuk helyezni az új generációt!

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti tanításokat! Legyen ez áldás számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – Felelősen a következő generációért

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000032%20-%20Felelosen%20a%20kovetkezo%20generacioert.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Pastor Chris – Izsák, az örökös

https://www.youtube.com/watch?v=KHx_cdvpnU8

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Hillsong United – Wonder

https://www.youtube.com/watch?v=VMimAr8_b-8

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy Isten Igéje és a Szent Szellem ereje felbátorítson bennünket a cselekvésre!