Project Description

Ef. 3, 21;

…azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.

 

Isten szemléletmódja generációkon átívelő, terveit több generációra építi! Fontos átvenni ezt a mennyei szemléletmódot, mert ennek fényében sok mindent másképp teszünk és döntünk!

 

Lk. 1, 50;

…irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön.

 

Minden generáció kap lehetőséget, mert a mennyei Atya viszonyulása nem változik velük kapcsolatban! Minden nemzedékhez irgalommal, szeretettel, hűséggel viszonyul! Az Ige világosan kitágít bennünket ezen a területen, hiszen legtöbbször két generációról beszél előre.

 

1Móz. 15, 16;

Isten nemzedékeken átívelő terve: Csak a negyedik nemzedék tér vissza ide, mert az emóriak gonoszsága még nem telt be.

Malakiás 3.2;

És az atyák szí­vét a fi­ak­hoz for­dít­ja, a fiak szí­vét pe­dig az atyák­hoz, hogy ami­kor el­jö­vök, átok­kal ne sújt­sam a föl­det.

Fontos, hogy megértsük és tudatosan gondolkodjunk és építkezzünk, mert minden jelentősebb döntésünk több generációt érint:

 

– Családi szinten

– Gyülekezeti szinten

– Társadalom közösségi dolgaiban

– Vállalkozásodban

– Szolgálatunkban

 

 

Az Ige itt egy szív szerinti kapcsolódásról beszél, kölcsönös tisztelet és odafordulás egymás felé. Ezen túl, fontos irányt mutatni, húzni a következő generációnak. Minden generációt Jézushoz kell kapcsolni. Atyáknak felelőssége a fiakhoz fordulni, a fiaknak pedig felelőssége megbecsülni, értékelni az előző generációt.

 

Bibliai példák sokasága bizonyítja, hogy Isten legnagyobb emberei nemcsak saját generációjukra voltak hatással, hanem egy Isten szerinti mederbe tették a következő generációkat is!

 

ApCsel. 13, 36;

Mert miután Dávid a maga nemzedékében, az Isten akarata szerint szolgált, meghalt, és eltemették atyái mellé, tehát elmúlást látott.

Mindenkinek van küldetése, szolgálata a saját generációja és az elkövetkező generációval kapcsolatban, legfőképpen átadni mindazt, amit szerzett az előző nemzedék!

 

1Móz. 6, 9;

Nóénak ez a története: Nóé igaz ember volt, feddhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Nóé.

 

Noé az “igaz ember” minősítést kapta, a saját nemzedékében. Adja az Isten, és ez a mi felelősségünk, hogy a mi generációnk is ilyen minősítést kapjon! Ennek a titka, hogy az Istennel járt és istenfélő életmódot folytatott.

 

Jóel. 1, 3;

Beszéljétek el fiaitoknak, fiaitok meg az ő fiaiknak, azok pedig a következő nemzedéknek!

 

Fontos hatással lenni a következő nemzedékre! Átadni mind azt, amit megértettünk Isten Igéjéből, és azokat a tapasztalatokat, melyeket megszereztünk az életünk során.

 

Zsolt. 78, 6-8;

Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat; ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait.

 

Beszéljük el a bizonyságainkat, hogy Isten mit cselekedett velünk! Fontos megtanítani a következő generációnak, hogy Istenbe vessék bizodalmukat!

 

Ne legyenek olyanok, mint őseik, a dacos és lázadó nemzedék, az állhatatlan szívű nemzedék, amelynek lelke nem maradt hű Istenhez: Minden generáció felelőssége a tanítás, továbbadás, minden szinten! Az átadás minősége meghatározza a következő generáció minőségét, Istenhez való viszonyát!

 

 

 

Lk. 11, 29;

Amikor pedig egyre nagyobb sokaság gyülekezett hozzá, elkezdett beszélni: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék: jelt követel, de nem adatik neki más jel, mint a Jónás próféta jele.

 

Van gonosz nemzedék is! Vigyázzunk és tegyünk érte, hogy a mi nemzedékünk ne ilyen hitetlen, elfajult legyen, a jézusi minősítésben!

 

Jób. 8, 8;

Kérdezd csak meg az előző nemzedéket, jegyezd meg, amit kikutattak az atyák!

 

Az új generációnak tudatosan vissza kell fordulni az előzőhöz, hogy tanuljon és ne ismételje meg az elődök a hibáit, bűneit!

 

4Móz. 15, 15;

A gyülekezetben ugyanaz a rendelkezés vonatkozik rátok és az ott tartózkodó jövevényre. Örök rendelkezés ez nálatok nemzedékről nemzedékre: olyan legyen a jövevény az ÚR előtt, mint ti!

 

Isten Igéjének örök rendelkezései minden generációnak adattak. Minden nemzedéknek újra fel kell fedezni az Igét és megtanulni gyakorlatba ültetni, támaszkodva az előző generációk kijelentéseire!

 

Három fontos kifejezést szeretnék tudatosítani mindenkiben!

 

 • •Generációs látásmód:

Életünk során gondolkodni, tudatában lenni az utánunk következő generációk érdekeinek, túllátni a jelen nemzedék kihívásain, gondolni az elkövetkezőkre is, látni a jövő nemzedékének a kibontakozását is!

 

 • •Generációs felelősség:

Tudatában lenni kell annak a felelősségnek, hogy minden cselekedetünk nemcsak ránk, hanem a következő generációkra is közvetve, vagy közvetlenül, pozitív vagy negatív hatással lehet.

Stratégiai döntéseinknél fel kell tenni azt a kérdést, hogy ez milyen hatással lesz a fiak nemzedékére? Sok negatív döntéstől megóvott volna bennünket, ha ezt a kérdést újra és újra feltettük volna és becsületes választ adtunk volna rá!

 

Generációs felelőtlenségek: a családfők indulatból, önigazultságból, meghozott döntései, melyek következményei negatív hatással vannak a következő generációra.

 

Mt. 27, 25;

Az egész nép így kiáltott: „Szálljon ránk és gyermekeinkre az ő vére!”

 

A vezetők felelőtlen, indulati, irigységből hozott döntései generációkra volt átkozott hatással és romlással! Vigyázat!

 

 • •Generációs átadás:

Az előző nemzedékek fontos feladata, a már megszerzett bölcsességgel, tapasztalattal, a helyes, Isten akarata szerinti mederbe állítani a következő nemzedéket!

 

A nemzedékeken átívelő tudatos építkezés nagyon fontos!

Jézus Krisztus példája:

 • •Az ószövetségi alapokra építkezett, megbecsülve az előző nemzedékek kijelentéseit.
 • •Elérte saját generációját, tovább vitte az atyáktól kapott örökséget!
 • •Mederbe helyezte a következő nemzedéket, felkészítve, irányba állítva őket. Így lett teljessé az isteni kijelentés. Az ószövetségi alapokra épült fel a jézusi tanítás, majd az apostoli kijelentés tette teljessé ezt. Mindegyik megbecsülte, majd tett hozzá, szélesítette, mélyítette, majd felszabadította az elkövetkező nemzedéket! Ezt a bibliai mintát kell követnünk!

Gyakorlati példák, helyes generáció váltásokra: /Bibliai példák/

 1. Társadalmi szinten, pl. Dávid a hódító, Salamon az építkező király. Egymásra épült a két generáció munkája, ezért is volt ez Izrael életében az egyik legdicsőségesebb időszak. Dávid majdnem elfelejti mederbe állítani a következő generációt, de volt egy bölcs feleség, aki emlékeztette erre.
 2. Családi szinten, pl. a családi vagyon, örökség, hagyomány továbbvitele, Patinás, nagynevű családok hagyományai, tudatos nemzedékeken átívelő építkezése
 3. Vállalkozási szinten, pl. Nyugaton generációkon átívelő vállalkozások.
 4. Gyülekezeti, szolgálati szinten pl. Pál – Timóteus
 5. Sikertelen váltások: /Nagyobb odafigyelés, befektetés, átadás hiánya/
 • •Éli főpap fiai
 • •Sámuel fiai
 • •Illés – Elizeus– Géházi /Milyen az ember szíve?!/

 

Generációk kihívásai:

 1. Első generáció felelőssége:

Nem megelégedni a kialakult helyzettel. pl. Gedeon, bírák, -status quo-kiegyezés, elfogadása a rossznak. Az első generációnak kell rést törni, hódítani, ennek a nehézségeit felvállalni. Erőssé lesz ez a nemzedék, mert a harcok megedzik!

Ennek a nemzedék kísértése: Elfogadja a nem ideális helyzetet, beletörődik a negatív helyzetekbe! Torzul a réstörésbe, harcokba és nem tud meggyógyulni, kijönni belőle!

 1. Második generáció felelőssége:

Megbecsülve, de az elkopott, idejétmúlt dolgokat letakarítani és tovább építkezik. Ez az építkező és tovább fejlesztő generáció. Fontos látást vennie az új szintről, és tovább építkezni. A több nemzedéken épített dolgok mindig erősek és kimagaslók, jelentős tekintélyre tesznek szert!

Leggyakrabban elforduló kísértések:

Langyosságba, közömbösségbe, hedonizmusba süllyedés az előző generációk áldásain felnőve. Megelégedés, beletörődés veszélye, látásnélküliség. Tovább-építés hiánya, pedig mindig van tovább!

 

Péld. 17, 6;

Az öregek koronája: az unokák, és a fiak ékessége: az atyák.

 

Generációk kölcsönösen megbecsülik egymást, az atyák nemzedéke büszke a fiakra és a fiak ékessége, dísze az előző generáció!

Leggyakrabban elkövetett generációs hibák:

 • •Előző generációk vívmányainak nem tisztelése, megbecsülésének hiánya. Rossz magvetés.
 • •A leporolás helyett (halott és idejétmúlt dolgok eltávolítása a fiatal generáció felelőssége) lerombolása az elért dolgoknak.
 • •Figyelmen kívül hagyni az elért eredményeket és teljesen mást építeni!
 • •Langyosság, tűz és szenvedély nélküli céltalanság!

Generációváltás menete:

Korai nemzedék tevékenysége – felismeri generációs felelősségét /bizonyos érettséget igényel/ – Látást vesz a felelősségéről – maga mellé veszi – amit tud, átad az új generációnak – egy bizonyos ideig együtt futnak – egyre nagyobb felelősséget kap az új – staféta átadás – a régi atyai szolgálata, támogató, segítő felügyelet az új nemzedék felé…

Isten minden generációra adott figyelmeztetését kell visszhangoznia az előzőnek a következő felé!

 

1Móz. 17, 9;

Majd ezt mondta Isten Ábrahámnak: Te pedig tartsd meg szövetségemet, meg utódaid is nemzedékről nemzedékre!

 

Szélesítsük ki gondolkodásunkat és látásunkat és atyai szívvel egyengessük a következő nemzedékek sorsát Krisztusban, Isten írott Igéje szerint!

Legyünk minden döntésünknél tudatában a generációs felelősségünknek!

Beléjük plántálni a generációs gondolkodást már fiatalon!

 

 

 

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti ta­nításokat! Legyen ez áldás számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

 

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

Hogyan történhet meg mindez az életünkben, miként vehetjük át Isten ígéreteit?

Ezekre a kérdésekre a lenti tanításban kaphatunk választ! Érdemes meghallgatni!

Süveges Imre – Generációról generációra

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000012%20-%20Generaciok.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Reinhard Bonnke – A hit ABC-je

https://www.youtube.com/watch?v=RW9PKLbWaG8

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Hillsong – With Everything

https://www.youtube.com/watch?v=IGarBUJJhZk

Javasolt rövidfilmek, evangélizációs riportok:

Megtekintésre ajánljuk mindenkinek saját készítésű anyagjainkat – osszátok meg ismerőseitekkel, különösen azokkal, akik érintettek ezeken a területeken:

 

A láthatatlan szellemvilág, és befolyása az emberre

https://youtu.be/KGp_sstxqcY

 

Meddőségből gyermekáldás

https://youtu.be/02rQu0M0Uho