Project Description

Utolsó idők emberének három fontos szemléletbeli tulajdonsága van, az ígéret földjének, örökségének elfoglalásához;

1. Halász mentalitás, 2. Győztes mentalitás, 3. Harcos mentalitás

Nagyon széles téma, most csak az alapok erről szemléletről, gondolkodásmódról!

A hadseregnél gyakorlat a riadó-magasabb harckészültség.

Az utolsó idők keresztényeinek magasabb harckészültségbe kell helyezni magukat!

Miért szükséges a harcos mentalitás?

 • Isten nevei hordozzák tulajdonságait; Elohim (erős, hatalmas) Seregek Ura (mennyei seregek főparancsnoka, Jézus fehér lovon…) Harcoló angyalok seregei 2Móz. 15, 3; Az ÚR vitéz harcos, az ÚR: ez a neve.
 • Az ellenség miatt; mennyei világban lévő harcok, 3 mennyei szint

A sátán, Isten és teremtményeinek legfőbb ellenségévé vált, ebbe a konfliktusba került bele az ember.

 • Isten mindenbe be akarja vonni az embert, partnerként, felelősséget hordozó teremtményként.

Nem cselekszik semmit mielőtt kijelenti a prófétáknak…”

Aktív közreműködésünk nélkül nem cselekszik!

Isten minden generációt meg akar tanítani, harcolni!

 1. Egyiptomban; Háborúság ördögi eszközökkel, nincs harc az ellenséggel, mert az uralma alatt élnek! Megtérés hadüzenet az ellenségnek!
 2. Pusztában; Átmeneti állomás, van manna, alapszintű mennyei ellátás, félelem a harctól, körbe körbejárás; Pl. vallásos gyülekezetek
 3. Ígéret földjének, örökségünknek az elfoglalásához meg kell tanulni együttharcolni a mennyel;

Neh. 4, 8-9;

Majd szemlét tartottam, és eléjük állva ezt mondtam az előkelőknek, az elöljáróknak és a nép többi részének: Ne féljetek tőlük! A nagy és félelmes ÚRra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért!Ellenségeink meghallották, hogy megtudtuk tervüket, és így Isten meghiúsította azt. Mi pedig mindnyájan visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához.

Felszólítás a harcra! Harc és a gyakorlati cselekvés együtt kell haladni!

Kiemelt harckészültség: amikor támadás alá kerülünk betegség, illetve démoni erők által.

1Tim. 6, 12;

Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.

Neh. 4, 13-14;

Akkor ezt mondtam az előkelőknek, az elöljáróknak és a nép többi részének: A munka sok, és nagy területen folyik, és mi a várfalon elszéledve, messze vagyunk egymástól. Ezért bárhol vagytok, ha a kürt hangját halljátok, gyűljetek ide hozzánk. Istenünk harcol értünk!

A mennyben is fújják a kürtöt, vezetőknek hallani, érzékelni kell! Kettős háború; földi és mennyei síkon! Menny és a föld együtt halad!

5Móz. 3, 22;

Ne féljetek tőlük, mert Istenetek, az ÚR maga harcol értetek! Ez azt jelenti, hogy a Mindenség Ura velünk van, többen vannak velünk mint ellenünk, nagyobb az aki bennünk van, mint aki ellenünk!

Hogyan harcolunk a testvérekért, fiakért, lányokért, feleségekért, otthonokért?!

 • Testvérekért;  Vér és lelki testvér, hogy megtérjen; ima és gyakorlati síkon
 • Fiakért, lányokért;  Vér szerinti és szellemi fiak, Szülők felelőssége
 • Feleségért;  Házastárs, hogy megtérjen és jó házasság legyen
 • Otthon, házunkért; (Materiális dolgok) ördögi lopások

Sokféle színtere van ennek a harcnak; A betegség ellen, anyagi ellátásért, vállalkozásért, munkahelyért, gyülekezetért, magyar eklézsiáért, személyekért, városokért, nemzetekért, szolgálatunkért, tanulmányainkért, Isten stratégiájával!

5Móz. 20, 1-4;   Isten ígéretei harcainkhoz

Ha háborúba vonulsz ellenséged ellen, és látsz lovakat, harci kocsikat és nálad nagyobb sereget, ne félj tőlük, mert veled lesz Istened, az ÚR, aki felhozott téged Egyiptomból. Amikor készültök az ütközetre, lépjen elő a pap, és beszéljen a néphez. Ezt mondja nekik: Halld meg, Izráel! Ti most készültök megütközni ellenségeitekkel. Ne lágyuljon meg a szívetek, ne féljetek, ne rettegjetek, és ne rémüljetek meg tőlük! Mert Istenetek az ÚR veletek megy, harcol értetek ellenségeitek ellen, és megsegít benneteket. Félelmetes, kilátástalan harcok; Isten veled van és meg fog segíteni, szövetségesed, számíthatsz rá!

Zsolt. 18, 35-41;

Ő tanítja kezemet a harcra, karjaim ércíjat feszítenek. Meg kell tanulnunk ezt a harcot! Az Ige és a Szent Szellem segítségünkre van ebben! Oltalmazó pajzsodat adtad nekem, jobbod támogat engem, sokszor lehajoltál hozzám. Biztossá teszed lépteimet, és nem inognak bokáim. Isten megerősít a harcra! Üldözöm, és utolérem ellenségeimet, nem térek vissza, míg nem végzek velük. Szétzúzom őket, nem tudnak fölkelni, lábam elé hullanak. Fölruháztál erővel a harcra, térdre kényszerítteted támadóimat. Megfutamítottad ellenségeimet, és gyűlölőimet elpusztíthattam.

Érdekes az egyes szám első személy és a egyes szám második személy váltakozása. Jól mutatja a közös harcot, együttműködést az Úrral és seregeivel!

Közös harc a mennyel ez a győzelem záloga! Isten eszközeivel, az ő stratégiájával kell harcolni! Ha nem harcolsz ördögi lopások jöhetnek.

Munkáld és őrizd: hangzik Isten szájából a teremtéskor!

Bír. 5, 19-20;

Királyok jöttek, harcoltak, ugyancsak harcoltak Kánaán királyai Taanaknál, Megiddó vizénél, de egy darab ezüstöt se vehettek el. Az égből harcoltak a csillagok, pályájukról harcoltak Siserával.

Homályosnak látszó igeszakaszok a háború kettős síkját mutatják be!

Csillagok – angyalok mennyei harca!

Jel. 1, 20;

a hét csillag titkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a hét arany gyertyatartót: a hét csillag a hét gyülekezet angyala, a hét gyertyatartó pedig a hét gyülekezet.”

Ef. 6, 10-13;

Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok.

A legnagyobb veszély, hogy saját fegyvereinkkel (ördögi) kezdünk el harcolni és az emberek ellen, ami vereséghez vezet!

ApCsel. 6, 8-15. 7, 2;

István pedig – kegyelemmel és erővel telve – nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Megjelentek azonban néhányan a szabadosok, a ciréneiek és az alexandriaiak zsinagógájából, valamint néhányan a ciliciaiak és ázsiaiak közül, és vitatkoztak Istvánnal; de nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és Lélekkel, amellyel beszélt.

Ellenséges szembeszállás első hulláma, István Isten ereje által lekezeli!

Ekkor felbujtottak embereket, akik ezt mondták: „Hallottuk, amikor káromolta Mózest és az Istent.” Ezzel fellázították a népet, a véneket és az írástudókat, rárohanva elogták őt, és a nagytanács elé hurcolták. Második és a harmadik hullám egyre mocskosabb eszközökkel harcol az ellenség a hazugság fegyvereivel!

Mi fegyvereink az igazság fegyverei!

Hamis tanúkat is állítottak, akik ezt mondták: „Ez az ember állandóan e szent hely és a törvény ellen beszél. Hallottuk is, amikor azt mondta, hogy az a názáreti Jézus lerombolja ezt a helyet, és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk.” Ekkor a nagytanácsban ülők mind rátekintettek, és látták, hogy az arca olyan, mint egy angyalé.

A főpap megkérdezte: „Valóban így van ez?”

Óriási nyomás, kihívás, hogy kezdjen el harcolni az igazságáért, testi, ördögi fegyverekkel! Ha ezt teszi megsérül, megalkuszik és elveszíti a csatát!

Ő erre így szólt: „Atyámfiai, férfiak és atyák, halljátok! A dicsőség Istene megjelent a mi atyánknak, Ábrahámnak, amikor Mezopotámiában volt, mielőtt letelepedett Háránban,

Nem veszi fel a kesztyűt, mintha nem is ott lenne, az igazság fegyvereivel harcol!  Vádlás, átok > áldás; gyűlölet > szeretet; sötétség > világosság…!

Sohase harcolj földi, testi, ördögi eszközökkel, fegyverekkel, mert veszítesz!!! Isten fegyver arzenálja tökéletesen elég a győzelemre!

Meg kell tanulni használni!

Harci területeink;

 • Személyes harcaink az ellenséggel, kísértések, támadások…
 • Démonűzés, mint szellemi harc
 • Evangélizáció, mint aktív része a szellemi harcnak
 • Jelentősebb fejedelemségek uralmának ledöntése nemzeti, területi szinten (tábornoki feladat!)

Kielemezni ezt az Igét, közel hozza a hétköznapok harcait!

Ézs. 7, 1-9;

Áháznak, Jótám fiának, Uzzijjá unokájának, Júda királyának az idejében történt, hogy háborút indított Recín, Arám királya és Pekah, Remaljá fia, Izráel királya Jeruzsálem ellen; de nem tudták legyőzni. Amikor hírül vitték Dávid házának, hogy összefogott Arám Efraimmal, reszketni kezdett a szíve és népének a szíve, ahogyan az erdő fái reszketnek a szélben. Akkor így szólt az ÚR Ézsaiáshoz: Menj ki Seárjásúb fiaddal együtt Áházhoz a Felső-tó vízvezetékének a végéhez, a Ruhafestők mezejéhez vezető útra, és mondd meg neki: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved e két füstölgő, üszkös fadarab miatt, az arámi Recínnek és Remaljá fiának a haragja miatt! Mivel azt a gonosz tervet szőtte ellened az arámi Recín az efraimi Remaljá fiával együtt, hogy vonuljunk föl Júda ellen, törjünk rá, kapcsoljuk magunkhoz, és tegyük királyává Tábal fiát, azért ezt mondja az én Uram, az ÚR: Nem sikerül, nem úgy lesz, még ha Arámnak Damaszkusz is a fővárosa, és Damaszkusznak Recín is a vezetője! Hatvanöt év múlva összeomlik Efraim, és nem lesz többé nép; még ha Efraimnak Samária is a fővárosa, és ha Samáriának Remaljá fia is a vezetője! De ha nem hisztek, nem maradtok meg!

2Tim. 4, 6-8;      Pál életútjának gyönyörű összefoglalása

Mert én nemsokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon; de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.

Földi életünk a mi harcmezőnk, mennyei örökségünk a megpihenés a harcoktól!

Ez csak 60-80 év, a mennyei örökkévalósághoz képest rövid!

Harcold meg a hit nemes harcát!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást!

Süveges Imre – Harcos mentalitás

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/0032%20Harcos%20mentalitas.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Joseph Prince – A harc az Úré

https://www.youtube.com/watch?v=r3qx-hAvpbA

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Dics Suli – Isten harcol értünk

https://www.youtube.com/watch?v=a8nUzKMz1Xs

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy erősek legyünk a hit nemes harcában!