Project Description

Az Omega gyülekezetek a meglátogatás gyülekezetei.

A menny Istene újból és újból meglátogatta az embereket, aminek maradandó hatása lett egy-egy nemzet életében! Isten legerőteljesebb meglátogatása az volt, amikor Jézus itt élt ezen a Földön. Azóta több mint 2000 év telt el, és Isten terve nem változott: ma is fel akarja keresni az ő népét, a gyülekezeteket és rajtuk keresztül a nemzeteket.

A Biblia háromféle meglátogatásról beszél: személyes, csoportos és nemzeti szintű meglátogatásról. Gyülekezetünk erre a találkozásra vár és ebben él. Hisszük, hogy ha valaki eljön az Omega Gyülekezetekbe, akkor egy isteni meglátogatás részesévé válik. Ezt az ígéretét Isten a következő igével erősítette meg számunkra:

Mik 2,12-13:

„Összeszedem az egész Jákobot, összegyűjtöm Izrael maradékát. Összeterelem őket, mint juhokat a karámba, mint nyájat az akolba, tömegestül lesznek ott emberek. Előttük megy, aki utat tör, áttörnek, átmennek a kapun, és kivonulnak. Előttük megy át királyuk, élükön maga az Úr.”

Isten összeszedi a Jákobokat, „csalókat”, bűnösöket és megváltoztatja őket, úgy ahogy Jákobot is! Találkozik velük, ígéreteket ad, a krízishelyzetekben, az összetöretésben pedig növekedést hoz. Áldásokat, győzelmeket és új nevet, új személyiséget kapnak, így lesznek Izrael házává, „Isten harcosaivá”! Isten a folyamatok mozgatója; Ő szedi össze a szétszórtakat, az elszéledt hívőket ismét egybe gyűjti és Isten harcosaivá lesznek! Utána összetereli, mint juhokat a karámba, a gyülekezetekbe.

 „Egész Jákobot”: Isten beteljesíti azok számát, akik elő vannak készítve az üdvösségre és nem fog félmunkát végezni. Háromszor szerepel az „össze” szó, ami arra utal, hogy amit a Sátán szétdobált, azt Isten helyreállítja! Ezáltal le lesz győzve az ellenség munkája!

„Juhok a karámban”: Először ezt említi az Ige, ami még egy kisebb létszámot takar: kisebb gyülekezeteket értek rajta, plántálásokat. Később egy minőségi növekedés megy végbe, itt már nyájat említ, ami a juhok nagyobb tömegét jelenti: ezt a hálózatra értem, ahol már egyre inkább megjelennek a tömegek. A tömegek felé való szolgálat beletartozik az elhívásunkba!

„Előttük megy”: Valaki jár előttünk a járatlan úton. Ő a Szent Szellem, Őt kell feltétlenül követnünk! Ahogy Fülöpöt vezette a járatlan úton, ahogy Izráel előtt járt a felhő és a tűzoszlop, így jár a Szent Szellem is előttünk. Figyelnünk kell Rá és az általa közvetített kijelentésekre!

„Utat tör”: A nem jártakat járhatóvá teszi. Ahol volt út, de nem használták és elgazosodott, benőtte a dzsungel, ott újra járható út lesz szellemileg, lelkileg, gyakorlatilag egyaránt!

„Áttörnek”: Közös cselekvésre utal, együtt csináljuk, tehát benne van a mi aktív cselekvésünk is! Megvan az ígéret az áttörésre. A kenet át fog törni és gyógyításokat, szabadításokat, a Szent Szellem kiáradását, jeleket, csodákat és tömeges megtéréseket fog eredményezni!

„Átmennek a kapun és kivonulnak”: Tipikus kép, amikor a városból, gyülekezetekből kivonul a hadsereg rendezett formában, hogy harcba menjen és elfoglalja az Ígéret földjét!

Így lesznek Jákobokból, bűnös csalókból Isten harcosai, akik egy rendezett és győztes hadsereget alkotnak Isten vezényletével. A hívők, mint harcosok, a gyülekezetek, mint hadtestek, a szövetségi hálózat, mint hadsereg kell, hogy működjenek! Kapun kimenni csak körbekerített városból lehetett, tehát a gyülekezetek kulcsos városokként kell, hogy üzemeljenek, körbevéve olyan védőfalakkal, ahol nincsenek rések!

Ézs 60,11:

„Kapuid legyenek nyitva állandóan, ne legyenek zárva se éjjel, se nappal, hogy elhozhassák a népek gazdagságát királyaik vezetésével.”

A kapuk védelmet biztosítanak az ellenséggel szemben, de legyenek nyitva a külvilág előtt, hogy be tudjanak jönni az emberek!

1Kor 16,9:

„…mert nagy és sokat ígérő kapu nyílt ott előttem, de az ellenfél is sok.” „Előttük megy Királyuk”: a királyok Királya a Seregek Ura, a Főkapitány fehér lovon, karddal a szájában, Isten dicsőségétől felövezve kivonul a győzelemre!

Jel 19,11-16:

„És láttam a megnyílt eget: íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol,  szeme tűz lángja, és fején sokágú korona és rajta egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül; és vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára az a név van írva: Királyoknak Királya és uraknak Ura.”

Az Úr harcol értünk, hogy győzelmet tudjunk venni a Földön, elfoglalva az Ígéret földjét!

További igei utalások a mikeási igéhez:

Jer 31,10-14:

„Halljátok az ÚR igéjét, ti népek, hirdessétek a távoli szigeteken, és mondjátok: Aki szétszórta Izráelt, össze is gyűjti, és őrzi, mint pásztor a nyáját. Mert megváltotta az Úr Jákóbot, megszabadította az erősebb kezéből. Megjönnek majd, és ujjonganak Sion magaslatán, élvezik az Úrtól kapott javakat: a gabonát, a mustot és az olajat, a juhokat és a marhákat. Olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert, és nem hervadoznak többé. Akkor táncolva örül majd a szűz, örülnek az ifjak a vénekkel együtt. Gyászukat örömre fordítom, megvigasztalom őket, örömet szerzek nekik a kiállott szenvedés után. A papokat bőséggel árasztom el, népem pedig jóllakik javaimmal – így szól az Úr.”

Ez 36,35-38:

„Azt mondják majd: Ez a pusztává lett föld itt most olyan, mint az Éden kertje. A rommá lett, elpusztult és lerombolt városokat pedig újból megerősítették, és újból laknak bennük. Akkor megtudják a népek, amelyek körülöttetek megmaradtak, hogy én, az ÚR, építettem újjá a rombadőlt városokat, és én ültettem be a pusztává lett földet. Én, az ÚR, megmondtam, és meg is teszem! Így szól az én Uram, az Úr: Még azt is kérheti tőlem Izráel háza, hogy ezt tegyem velük: úgy megsokasítom az embereket, mint a juhokat.

Úgy tele lesznek a romba dőlt városok emberek tömegével, ahogyan Jeruzsálem tele van az ünnepeken juhokkal, áldozatra szentelt juhokkal. Akkor megtudják, hogy én vagyok az Úr.”

Ézs 52,8-15:

„Halld, őrállóid hangosan kiáltanak, együtt ujjonganak, mert saját szemükkel látják, hogy visszatér az Úr a Sionra. Vígan ujjongjatok mindnyájan, Jeruzsálem romjai! Mert megvigasztalta népét az ÚR, megváltotta Jeruzsálemet. Kinyújtotta szent karját az Úr minden nép szeme láttára. Meglátják majd az egész föld határán Istenünk szabadítását. Távozzatok, távozzatok, vonuljatok ki onnan, tisztátalan dolgot ne érintsetek! Vonuljatok ki belőle, tisztítsátok meg magatokat, akik az Úr edényeit hordozzátok! De nem kell sietve vonulnotok, nem kell futva mennetek, mert az ÚR jár előttetek, Izráel Istene lesz mögöttetek is. Eredményes lesz szolgám munkája, magasra emelkedik, igen hatalmas lesz. Sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz, nem emberi volt külseje, emberhez nem méltó volt alakja. De bámulatba ejt majd sok népet, királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan dolgot látnak, amiről senki sem beszélt nekik, olyan dolgot tudnak meg, amiről addig nem hallottak.”

 

Szeretettel üdvözöllek;

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást!

Kurgyis József – Ígéretek és hozzáállás

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000037%20-%20Kurgyis%20Jo%CC%81zsef%20-%20Igeretek%20es%20hozzaallas.mp3

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Süveges Imre – Az Omega látás

https://www.youtube.com/watch?v=BBJ4D10fcNI&feature=youtu.be

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Pintér Béla – Üdv a Királynak!

https://www.youtube.com/watch?v=QTDZtqCIvwo

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy a személyes jövőképünk kialakuljon a Szent Szellem vezetésével és be tudjunk illeszkedni közös látásunkba!