Project Description

Isten ígéreteket tévő és megtartó Isten!

Fontos, hogy mi is ilyenek legyünk! A szövetség tartalmazza a feltételeket és az ígéreteket is!

Személyes terveket készít életünkkel, közösségeinkkel és ígéreteket ad mindezekkel összhangban! Ezt fontos elkapnunk, hit által megragadnunk az életünk, gondolkozásunk, beszédeink, cselekedeteink részévé tenni!

Pl. József álma a felemelkedésről

Egy rövid igei áttekintés ebben a témában és utána gyakorlati útmutatást, bátorítást, használati útmutatást adnék!

5Móz. 9, 5;

Nem a magad (magunkért) igazságáért és szíved egyenességéért mégy be oda, hogy birtokba vedd földjüket, hanem ezeket a népeket gonoszságuk miatt űzi ki előled Istened, az ÚR, hogy megtartsa ígéretét, amelyet esküvel fogadott meg az ÚR atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak.

Isten ígéreteket tévő és megtartó Isten. Az Ő akaratával összhangban, számtalan ígéretet tett, ami hit által lehívható az embereknek!

Az Ő fő cselekvési motivációja nem az, hogy mindenben jó vagy stb…, szaváért, kimondott beszédéért érez felelősséget és ezért cselekszik!

Isten nem a két szép szemünkért cselekszik, hanem azért mert szeret és Ő megtartja minden esetben ígéretét. Itt fontos, hogy teljesítsük feltételeit és számíthatunk ígéreteinek betartására!

Mindig – bármennyi idő telik is el – Ő megtartja szavát!

Józs. 21, 45;

Egyetlen szó sem veszett el azokból az ígéretekből, amelyeket az ÚR Izráel házának tett. Mind beteljesedett.  Két dolgot mutat ez a mondat; Isten szavahihetőségét, tökéletes jellemét, valamint a generáció hitben járását, engedelmességét!

Józs. 23, 14;

Én most már elmegyek azon az úton, amelyen minden földi ember elmegy. Ismerjétek el teljes szívetekkel és teljes lelketekkel, hogy nem veszett el egyetlen szó sem azokból az ígéretekből, amelyeket megígért nektek Istenetek, az ÚR. Mind beteljesedett rajtatok, nem veszett el abból egy szó sem.

Józsué halála közeli összegzése ez! Legyen így a mi életünkben is! Ez minősíti Istent és azt a generációt is! Betelve az élettel, betelve az ígéretekkel, amelyek már nem ígéretek, hanem megvalósult, megélt tényekké váltak!

1Kir. 8, 20;  Számtalan helyen erősíti meg ezt az Ige, higgyük velünk sem lesz másképpen, ha hittel együttműködünk az ígéretek megvalósításában!

Az ÚR beteljesítette ígéretét, amit tett, mert amikor én apámnak, Dávidnak a helyére léptem, és Izráel trónjára ültem, ahogyan megígérte az ÚR, fölépítettem ezt a házat, Izráel Istene, az ÚR nevének tiszteletére. Salamon az Úrral hittel együttműködve, megélte az ígéretek megvalósulását! Legyen ez így a Te életedben is!

Zsolt. 12, 7-9;

Az ÚR ígéretei tiszták,(építőek, jók, áldást hoznak) olyanok, mint a hétszer tisztított ezüst, melyet földbe vájt formába öntöttek. URam, te megtartod ígéreteidet, minket pedig megoltalmazol ettől a nemzedéktől mindenkor, mégha bűnösök járkálnak is körülöttünk, és az alávalóságot magasztalják is az emberek.

Isten megtartja az ígéreteit minden negatív, emberi, ördögi, ellentmondásos dolog ellenére!

Ígéretek fajtái;

ApCsel. 2, 39;

Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” Egyetemes ígéretek, bárki számára hit által érvényesíthető! Pl. Szent Szellem-keresztség

 • 2Pt. 3, 13;

De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik.

 • 1Jn. 2, 25;

Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet.

Egyetemes leírt a Szent Szellemtől inspirált ígéretek, várnak arra, hogy hit által megragadd és érvényre jutasd életedben!

ApCsel. 13, 34;

Azt pedig, hogy feltámasztotta őt a halálból, és többé nem fog visszatérni az elmúlásba, így mondta meg: Nektek váltom be a Dávidnak tett biztos, szent ígéreteket.

Személyre szabott ígéretek, amelyed csak a tiéd, Isten neked készített mennyei tervével összhangban! Isten kezdeményezésére tett személyes ígéretek mindig összhangban vannak az Ő tervével!

Fontos, hogy mindkettőt igényeld az Úrtól!

Ígéret megvalósulásában együtt kell működnünk vele:

Zsolt. 130, 5-7;

Várom az URat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izráel, az ÚRban, mert az ÚRnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. (Be tudja tartani ígéretét!)

ApCsel. 1, 4-5;

Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: „Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára Szentlélekkel kereszteltettek meg.”

Hitben – komolyan véve az Úr beszédét!- várni az Úr ígéretére és minden a szerint alakul! Beteljesedett Zsoltár! Életedben is be fognak teljesedni a bibliai ígéretek!

Hogyan kell birtokba vennünk Isten ígéreteit?

Zsolt. 106, 12-13;

Akkor hittek ígéreteiben, és dicséretet énekeltek. (mert megtapasztalták annak a valóságát!)

De csakhamar megfeledkeztek tetteiről, nem bíztak tervében.

Hinni azt jelenti, komolyan venni, magadra nézve érvényesíteni, érvényesnek tekinteni az ígéretben adottakat! „Ami itt le van írva az rám érvényes!”

Hinni = szaván fogni az Istent, az ígéretet adót, aki azt mondta megtartja szavát!

Gal. 3, 14;

azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy a Lélek ígéretét hit által megkapjuk. Fogd szaván az Istent! Uram Te megígérted, itt és itt van megírva, Te mondtad! Ígéreteket hit által kapjuk meg!

2Kor. 1, 20;

Mert valahány ígérete van Istennek, azokra őbenne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk.

Egyetemes ígéreteket, ha hitben megragadjuk, Krisztusban – az Ő áldozata, a kifizetett ár miatt- Az atya igent mond, „úgy legyen” – mondja neked!

ApCsel. 7, 17;

Amint közeledett az ígéret teljesülésének ideje, amelyet Isten kijelentett Ábrahámnak, elszaporodott a nép, és megsokasodott Egyiptomban.

Isten adja az ígéretet, de az idejét és a kivitelezés módját a maga kreativitása szerint, mindig egyedi módon oldja meg! Ezért függni kell tőle, nem szabad sablonokban gondolkodni.

2Pt. 3, 9;

Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.

Isten időzítése más, mint az emberé! Nem késik, nem hibázik, minden tényező egybeáll, amikor megcselekszi!

Ábrahámnak a – hit atyjának – a példája;

Róm. 4, 16-21;

Azért adatott tehát az ígéret a hit alapján, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára: nem csak a törvény alatt élőknek, hanem az Ábrahám hitét követőknek is. Ő mindnyájunk atyja (példája) Isten színe előtt, ahogyan meg van írva: „Sok nép atyjává tettelek.” (Ígéret) Mert hitte, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létre hívja a nem létezőket. (Izsák) Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyjává lesz, ahogyan megmondatott: „Ennyi lesz a te magod!” Mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy százesztendős lévén, elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt. A fizikai valóság ellentmondásai! Isten ígéretét sem vonta kétségbe hitetlenül, sőt megerősödött a hitben dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni.

Megszületett Izsák és sok nép atyja lett, mind a mai napig!

Zsid. 6, 11-21;

De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik, Az ígéret reménységet hoz létre bennünk!

hogy ne legyetek restek, (lusták cselekedni az ígérettel összhangban, Feleségét nyaggatta a szexuális életben!) hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem (Isten időzítése) által öröklik az ígéreteket. Amikor az Isten Ábrahámnak ígéretet tett, mivel nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött, és így szólt: „Bizony, gazdagon megáldalak, és nagyon megsokasítalak.” És így, miután türelemmel várt, beteljesült az ígéret. Mert az emberek önmaguknál nagyobbra esküsznek, és náluk minden ellenvetésnek véget vet, és mindent megerősít az eskü. Ezért tehát az Isten, mivel még teljesebben akarta megmutatni az ígéret örököseinek, hogy elhatározása változhatatlan, esküvel vállalt kezességet. (Minden egyetemes ígéretért garanciát vállalt!) Így e két változhatatlan tény által, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős bátorításunk van nekünk, akik odamenekültünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk levő reménységbe. (Ígéretbe!) Ez a reménység (ígéret) lelkünknek biztos és erős horgonya(kikötött hajó, nem ide-oda hajtja a hab – kételkedés! Kösd magad az ígérethez!) amely behatol a kárpit mögé, ahova elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké. a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett. Kitartó megvallása az ígéretnek, amíg az át nem jön a valóságunkba!

Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. (amikor ellentétes dogokat tapasztalsz!)

Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek,(jelen esetben az öregedő feleségét hittel molesztálni esténként!) és így beteljesüljön rajtatok az ígéret.

Isten embereinek az imája előhívja az ígéreteket:

 • 2Sám. 7, 19-29;

Sőt még ezt is kevesellted, Uram, ó, URam, és a távoli jövőre is tettél ígéretet szolgád házának, ezzel is az embert tanítva, Uram, ó, URam!  Rövid távú, hosszú távú, életre szóló, generációkra vonatkozó ígéretek!

De miért beszélne tovább Dávid, hiszen te ismered szolgádat, Uram, ó, URam! A te ígéreted és szándékod szerint vitted véghez mindezeket a hatalmas dolgokat, hogy megismertesd azokat szolgáddal. Isten akarata és ígérete mindig együtt, összhangban halad! Ezért vagy te oly nagy, Uram, ó, URam! Senki sincs hozzád fogható, sőt nincs is rajtad kívül Isten, egészen úgy, ahogyan hallottuk fülünkkel. Van-e még egy olyan nemzet a földön, mint a te néped, Izráel, amelyért elment Isten, és kiváltotta, hogy az ő népe legyen, és nevet szerzett magának azzal, hogy nagy és félelmes dolgokat vitt véghez, amikor kiűzött nemzeteket és isteneket a nép elől, amelyet kiváltottál magadnak Egyiptomból? Így erősítetted meg magadnak népedet, Izráelt, hogy örökké a te néped legyen, te pedig, URam, az Istenük lettél. Az ígéretek a vele szövetségben lévőknek szól! Most azért, URam Isten, tartsd meg örökké azt az ígéretet, amelyet szolgádnak és háza népének tettél, és tégy úgy, ahogyan ígérted! Isten szereti, ha emlékeztetjük Őt az ígéreteire, nem azért mert elfelejti, hanem azt akarja látni, hogy mi vesszük komolyan, hit által! Akkor nagy lesz a te neved örökké, mert ezt mondják: A Seregek URa Izráelnek az Istene! Szolgádnak, Dávidnak a háza pedig szilárd lesz színed előtt. Amikor megvalósul az ígéret isten neve megdicsőül az ember pedig jelentős áldást nyer!

Te, ó Seregek URa, Izráel Istene, ezt a kijelentést adtad szolgádnakMegépítem házadat! Ezért volt bátorsága szolgádnak, hogy ilyen imádsággal imádkozzék hozzád.

Valóban, Uram, ó, URam, te vagy az Isten, és igazak a te ígéreteidTe ígérted szolgádnak ezt a jót. Isten ígérete, mindig jó és áldásos! Amikor Igen mondasz rá, mert Isten már igent mondott Krisztusban (igenné, ámenné lett minden ígéret!) Két igenre megáll és meg tud valósulni! Áldd meg azért kegyelmesen szolgád házát, hogy örökké színed előtt legyen, mert te ígérted ezt, Uram, ó, URam! Mert a te áldásoddal szolgádnak háza örökké áldott lesz!

Dávid imája teljes mértékben meghallgatatott, betelt Isten minden ígéretei!

 • 1Kir. 8, 25-26;

Most azért, URam, Izráel Istene, tartsd meg, amit szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak ígértél, amikor ezt mondtad: Nem vesznek ki színem elől utódaid, aki Izráel trónján ülnek, de csak akkor, ha fiaid ügyelnek útjukra, és előttem járnak, ahogyan előttem jártál te is. Most azért Izráel Istene, váljék valóra ígéreted, amit szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak tettél! Salamon követi az apai mintát!

 • Neh. 1, 6-9;

Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgasd meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előttedszolgáidért, Izráel fiaiért. Vallást teszek Izráel fiainak a vétkeiről, amelyekkel vétkeztünk ellened. Vétkeztem én is és atyám háza népe is! Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak, Mózesnek adtál. Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél szolgádnak, Mózesnek: Ha ti hűtlenek lesztek, én elszélesztelek benneteket a népek közé. De ha megtértek hozzám(feltételhez kötött ígéret!) megtartjátok parancsolataimat, és teljesítitek azokat: még ha az ég szélén lennének is azok, akiket eltaszítottam közületek, onnan is összegyűjtöm és elviszem őket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott legyen nevemnek lakóhelye.

Nehémiás is tisztában volt Isten ígéreteivel és az alapján imádkozott, meghallgatatott az imája, megélte a beteljesedést! Így legyen veled is!

Isten Ígéreteinek beépítése az életedbe:

 • Szükségek, bajok párasítása Isten ígéreteivel!
 • Istennek minden emberi szükségre van ígérete!
 • Keresni, kutatni az Igét, kérni a Szellem vezetését.
 • Egyetemes ígéretek szükség szerinti megragadása.
 • Amikor megtalálod, Isten Szellem szívedbe teszi azt! Róm. 10, 8; Hanem mit mond? „Közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben”, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk.
 • Az ígéret szerint gondolkodni, beszélni és cselekedni! Isten pedig hűséges lesz az Ő beszédéhez!
 • Személyes ígéreteket feljegyezni, rendszeresen emlékeztetni az Urat!
 • Imában nagy szerepe van az ígéretekre való emlékeztetésnek és annak várásának, mert ez a hit cselekedete!
 • Milyen ígéreteid vannak? Raktározd el, vedd komolyan, írd le, emlékezz meg róla rendszeresen! Imádkozz az alapján rendszeresen!
 • Vedd komolyan Isten ígéreteit, fogd az Urat szaván ezt Ő szereteti! Ha te nem veszed komolyan az Ő ígéreteit, Ő sem vesz komolyan tégedet!
 • Legyenek a szívedbe elrejtve Isten ígéretei, bármikor előkaphatod Őket szükség szerint!
 • Harcolni az Ígéret földjéért, az ígéretek beteljesüléséért! Hit harca; érzelmek, körülmények, lehúzó emberek, óriások, áthatolhatatlan akadályok, ördögi ellenállások, szembeállások!

Gyakorlati példák:

I. Társra várva, 1 Móz. 2, 18;
   És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá illőt.
II. Bajok esetén, Zsolt. 34, 20-21;
   Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból.
III. Egészségügyi problémák, 1Pt. 2, 24;
   Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok        meg!
IV. Az élet gondjai, 1Pt. 5, 7;
   Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. Feltételhez kötött ígéret!
V. Anyagi szükségek, Zsolt. 103, 5;
   Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. (Öregedés ellen is jó!)
VI. Álmatlanság, alvászavar esetén, Zsolt. 3, 6;
   Én lefekszem és elalszom; felébredek, mert az Úr támogat engem.
VII. Gyermekekkel kapcsolatos vívódás, „Én és házam népe az Urat szolgáljuk!” Zsolt. 112, 2; Utódja hős lesz a földön, a                      becsületesek nemzedéke áldott lesz!

Tanuld meg Isten ígéreteit érvényesíteni az életedbe!

 

Szeretettel üdvözöllek,

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást!

 

Süveges Imre – Hívd le Isten ígéreteit az életedbe

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000045%20-%20Hivd%20le%20Isten%20igereteit.mp3

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Németh Sándor – Bízhatok Isten ígéreteiben?

https://www.youtube.com/watch?v=0xmvu2DX_j8

Joseph Prince – Isten ígéreteit örökölni hit által

https://www.youtube.com/watch?v=6xOQTW0tT3M

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Agapé dicséret – Amit szem nem látott

https://www.youtube.com/watch?v=_JhnvxPtE8g

Imádkozzunk azért, hogy szívünk tudjuk fogadni Isten ígéreteit és hittel, megvallva birtokba tudjuk venni!