Project Description

Bibliai látásmód Izráelről!

Isten speciális terve Izraellel, hogy bemutassa milyen áldott az a nemzet, aki közösségben van Istennel. Kiválasztott nép, különleges sorsú nép! Ezt az isteni kiválasztást a Krisztusban újjászületett gyülekezet viszi tovább, de Izráel korábbi kiválasztása nem szűnt meg csak átalakult.

Nagy magaslatokon, nagy mélységeken mentek keresztül, de sohasem maradtak középszerűek.

Ha engedelmeskedtek, kiemelkedő áldásokban volt részük.

Azonban Jézus elutasítása miatt, majd a templom és Jeruzsálem lerombolásával Isten ítélete lett a vallásosságukon, szét lettek szórva, diaszpórákban éltek, nem asszimilálódtak.

 

Biblia próféciák sokasága már beteljesedett!

A történelem bizonyítja isteni kiválasztásukat:

 • •Isten megtartó kegyelme, nem asszimilálódott, diaszpórák.
 • •Különös áldások, különös nehézségek, szenvedések.
 • •Isten dicsőséges tervei megvalósulnak, betelnek!

 

1Móz. 32, 29;

Erre azt mondta: Nem Jákób lesz ezután a neved, hanem Izráel, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél.

 

Jelentése: Isten harcosa, küzdő nép, végigvonul történelmükön ez a küzdelem!

 

Mt. 2, 6;

Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt.”

 

Isten népe Izráel, de az újszövetségi időben ez kitágult. Mindenki, aki megtért és elfogadta Jézust, mint Istentől küldött Messiást, részévé vált Isten népének.

 

Tehát mai szóhasználatban, minden megtért embert – zsidókat és pogányokat egyaránt- értünk Isten népének, gyülekezetnek!

 

Mt. 2, 19-20;

Amikor Heródes meghalt, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában Egyiptomban, és ezt mondta: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izráel földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek.”

 

Isten nevezi azt a földet Izráel földjének, ezért senki nem veheti el tőlük ezt a jogosultságot, hiszen ez az Ő ígéret földje számukra!

Pl. palesztinok, arabok igénye a földre jogtalan, mert Isten az, aki kijelöli a népek határait.

 

Amikor ezt nem fogadják el, Isten beszéde és akarata ellen lázadnak!

 

 

Mt. 10, 5-7;

Ezt a tizenkettőt küldte ki Jézus, és ezt a rendelkezést adta nekik: „Pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, samaritánusok városába ne menjetek be, inkább menjetek Izráel házának elveszett juhaihoz. Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa!

 

Jézus is tisztelte az Atyának ezt a kiválasztását ezért először hozzájuk ment, hozzájuk küldte ki tanítványait, csak Pünkösd után (egy-két egyedi esetet kivéve, mint szíró-főníciai asszony, samaritánusok stb…) nyílt meg az út a pogányok tömeges megtérésére!

 

Mt. 15, 24-25;

De ő így felelt: „Én nem küldettem máshoz, csak Izráel házának elveszett juhaihoz.” Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: „Uram, segíts rajtam!”

Mt. 27, 9;

Ekkor teljesedett be Jeremiás próféta mondása: „És vették a harminc ezüstöt, a felbecsültnek árát, akit Izráel fiai ennyire becsültek,

 

A kiválasztottak jelentős többsége nem becsülte meg a Messiást, sőt megölve teljesen elutasították Őt!

 

ApCsel. 9, 15;

Ezt mondta neki az Úr: „Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izráel fiai elé.

 

Az evangélium küldetése kitágult, mindenkihez el kell jutnia! A sorrend megfordult: Így van ez ma is! Először a pogányok, királyok, utána a zsidók!

Ez Isten üdvtörténeti sorrendje! Először Jézus Izráelhez jött, utána pünkösdkor ez kiszélesedik, Pál apostolnál már megfordul a sorrend, és Izráellel záródik a fejezet, amikor még egyszer kapnak egy új lehetőséget a megtérésre!

 

Az újszövetségi gyülekezet látásmódja Izraelről;

 

Róm. 9, 2-8;

„..hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet.”

Isten szíve fáj a zsidó népért, aki bekeményedett!

„Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett;” (zsidók átok alatt Jézus elutasítása miatt!)

akik izráeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az istentisztelet és az ígéretek, akiké az ősatyák, és akik közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett: áldott legyen mindörökké. Ámen.

 

Isten rajtuk keresztül hozta be ezeket az áldásokat és Krisztust is, tisztelnünk kell ezt a népet és imádkozni megtérésükért!

 

Róm. 9, 31-33; 10, 1-3;

Izráel viszont, amely kereste az igazság törvényét, nem jutott el a törvény szerinti igazságra. Miért? Azért, mert nem hit, hanem cselekedetek útján akarták ezt elérni, beleütköztek a megütközés kövébe, amint meg van írva: „Íme, a megütközés kövét, a megbotlás szikláját teszem Sionba, és aki hisz őbenne, az nem szégyenül meg.”

Testvéreim, én szívemből kívánom, és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek.

Nekünk is ezt a Páli példát kell követni!

„Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának.”

 

Mindenkivel így van, velünk is! Ma is ebben az állapotban van Izráel! Komoly megtérésre kell, hogy jussanak ebből!

Templom újra felépítése, áldozatok beindítása…! Lehetséges, de Isten nem tér vissza a régihez az biztos, hiszen Krisztusban a legjobbat végezte el!

Ő már nem fizikai templomokban lakik, hanem testünk templomába!

 

Gal. 6, 15-16;

„Mert a Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség; hanem csak az új teremtés. Békesség és irgalmasság mindazoknak, akik e szabály szerint élnek, és az Isten Izraelének!”

 

Itt már Pál tágabb értelemben használja az Izraelt, mindenki tagja, aki hisz, tehát az eklézsia!

 

Ef. 2, 11-18;

„Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izráel közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor „távol” voltatok, „közel” kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette(a pogányt és a zsidót!) és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve, a kettőt egy új emberré teremtse önmagában.” Ma már ez az elsődleges szempont, végbement ez mindkét nemzetségnél vagy nem?!

„Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és „békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek”. pogányoknak és zsidóknak egyaránt! Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.”

 

Kérdés az, hogy ki indul el ezen a felszabadított úton, hit által. Aki elindul üdvözül, aki nem indul el, az elkárhozik!

 

Mennyei nyomok Izráelről

 

Jel. 21, 10-14;

„Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől, a mennyből szállt alá. Benne volt az Isten dicsősége; ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz, fala nagy és magas volt, tizenkét kapuja, előtte tizenkét angyal, és a kapura nevek írva, Izráel fiai tizenkét törzsének nevei: keletről három kapu, északról három kapu, délről is három kapu, és nyugatról is három kapu. A város falának tizenkét alapköve volt, és azokon a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve. „

 

A földi véget ér, pusztulásra van ítélve, a mennyben van az eredeti, Isten jelenléte van benne.

A fizikai Izráel folytatása a szellemi Izráel, minkét esetben a 12 vezetőjének a neve ott van. A szellemi jogfolytonos örököse a fizikainak, tovább viszi Isten ígéreteit, ami a mennyben kiteljesedik!

 

Zsolt. 122, 1-9;

„Zarándokének. Dávidé. Örülök, ha ezt mondják nekem: Az ÚR házába megyünk! Lábunk megáll kapuidban, Jeruzsálem. Jeruzsálem, te szépen épített város, részeid jól illenek egymáshoz! Oda járnak a törzsek, az ÚR törzsei. Izráelnek szóló rendelkezés az, hogy ott magasztalják az ÚR nevét. Mert ott állnak a bírói székek, Dávid házának székei. Kívánjatok békét Jeruzsálemnek! Legyenek boldogok, akik téged szeretnek! Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban! Testvéreimért és barátaimért mondom: Békesség neked!

Istenünknek, az ÚRnak a házáért is jót kívánok neked!”

 

Jót kívánva áldani és imádkozni érte!

Zsoltárok könyvének felszólítása szerint Jeruzsálem békéjéért!

Izráel, mint egyik fontos jele az utolsó időknek!

Ábrahámi ígéret: aki áld, áldott, aki átkoz, átkozott!

 

Zsolt. 147, 2-3;

Felépíti Jeruzsálemet az ÚR, összegyűjti a szétszóródott Izráelt. Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.

 

Izráel életében megvalósulnak az Istentől jött próféciák, mint az utolsó idők jelei!

Izráel állam megvalósulásával ez be lett töltve! Ez valósult meg 1948-ban!

 

Mt, 24, 32-33;

„Okuljatok a fügefa példáján: amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő, az ajtó előtt.”

 

Amikor újra a régi kiszáradt tőből élet jön – zsendül az ága, levelet hajt, akkor közel van az Úr eljövetele! Fügefa, (mint jelkép) Izrael újraéledés, feltámadása, mint önálló nemzetállam!

 

Mt. 21, 19-22;

„Meglátott egy fügefát az út mellett, odament, de semmit sem talált rajta, csak levelet(Jézus első eljövetele, kereste a gyümölcsöt, nem talált, csak halott vallást!) Ekkor így szólt hozzá: „Ne teremjen rajtad gyümölcs soha többé!” (az ószövetségi hiten már nem lesz gyümölcs sohasem, csak a Krisztusin!)És hirtelen elszáradt a fügefa. Amikor látták ezt a tanítványok, elcsodálkoztak, és azt kérdezték: „Hogyan száradt el ez a fügefa ilyen hirtelen?”

 

Bár újra életre kell a régi fügefa, levelet hajt…, de nem lesz rajta gyümölcs, csak azokon, akik megtérnek a Messiáshoz!

Jézus és a meglátogatás elutasítása miatt átok jött rájuk! Kr. u. 70-ben Jeruzsálem és a templom leromboltatott és Izráel népe szétszóratott!

 

Róm. 11, 25-27;

„Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcseknek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izráelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak, és így üdvözülni fog az egész Izráel, ahogyan meg van írva: „Eljön Sionból a Megváltó; eltávolítja a hitetlenséget Jákób házából, és én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket.”

 

Az utolsó idők részeként megtérnek a zsidók is, betelik az üdvözülendők száma náluk is! Első Izráel, utána a pogányok és befejezi Izráellel, mindenhol betelik az üdvözülendők száma!

 

Az érem másik oldala:

 

Nem szükséges elvtelenül elfogultnak lenni Izraellel szemben, mert benne van a megtévesztés veszélye! Annak ellenére, hogy Isten kiválasztásában vannak, sajnos sok istentelen gonoszság van közöttük!

Tisztelni Izráelt, de nem kell visszamenni a múltba! Ez nagy veszélyt jelent, már az első gyülekezetben is komoly gondok voltak ebből!

Jakab levelében, olvashatjuk, hogy rajonganak a törvényért. Apostoli döntés alapján nem vagyunk az ószövetségi törvény alá vetve! Újszövetségben, nem kell a körülmetélés!

Lásd bibliai példaként; Jézus korabeli vallásos vezetők, igénylik a kiváltságokat, áldásokat, Istennek való alárendelés nélkül. Ez a vonal végig vonul a történelmen!

Átkot hoznak népükre, vére rajtunk és gyermekeinken! Ebből megtérésre van szükség!

 

Farizeusok, írástudók, Talmud és Tóra;

 

Talmud emberi magyarázat, Tóra Isteni kijelentés. Az emberi és ördögi parancsolat hatástalanítja Isten beszédét! Tipikus ördögi taktika, Talmud igemagyarázatban, sok jó emberi bölcsesség is van, de tele van a zsidók felsőbbségi tudatával, mivel elhívott nép, de nincsenek engedelmességben. Vezetőknek óriási szerepe van abban, hogy a nép, áldás vagy átok alá kerül. A Keresztnél az ördögi befolyásoltság miatt beszédük és cselekedeteik átkot hoztak a népre (vére rajtunk, feszítsd meg, manipuláció, romlott befolyásolás hatalomféltésből). A nép fogadja ezt és beáll ennek az áramlatába.

Jézus véleménye ezzel a farizeusi vallásos magatartással kapcsolatban kígyók fajzatának és ördög fiainak nevezi őket.

 

Viszonyulásunk a zsidók felé;

 

Szeretni Krisztus szeretetével, áldani őket, hogy jó irányba terelődjenekHa nem így látjuk, polarizáltan a zsidókat, könnyen a kereszténység is megtévesztés áldozata lesz!

 

Az arabokért ugyanúgy imádkozni kell és Isten szeretetével közelíteni hozzájuk szolgáló szívvel.

Fontos az ima az Antikrisztus szelleme ellen, már a világban van, imáink tartják vissza!

 

2Jn. 1, 7;

„Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el: ez a hitető és az antikrisztus.”

 

Hitető, még a keresztényeket is el akarja hitetni!

Óvatosságra intés! Lássunk tisztán a teljes képet, ne engedjünk a hitetőnek! Nem olyan egyszerű a helyzet, a mai Izráel eltiltott minden keresztény missziót, Izráelben. Tudva lévő dolog, hogy nagyon erősek a liberális, ige ellenes bűnös életformák Izraelben, mivel távol vannak az Igétől és Istentől! Szükséges a keresztények támogatása és imája!

 

Tennivalónk Izraellel kapcsolatban:

 • •Tisztelni bennük Isten kiválasztását
 • •Tisztelni bennük Isten áldását (legjobb pénzemberek)
 • •Tisztelnünk kell bennük, hogy Isten Fia közülük származik test szerint
 • •Imádkozni értük és áldani őket (Izráelért és Jeruzsálemért)
 • •Hirdetni nekik az Újszövetség üzenetét és a Messiás eljövetelét
 • •Elismerni, hogy Izráelnek adatott ez a föld Istentől, részeként az ígéretnek
 • •Támogatni őket, védelmezni, mint Isten kiválasztott népét (antiszemitizmus)
 • •Másik oldalról tisztán látni náluk azt a gonosz vonalat a mi a Jézus idejében lévő zsidó vezetők életében is ott volt, akik átkot hoztak népükre!

 

Maradjon egyensúlyban az Izráellel kapcsolatos látásunk!

Töltsük be azokat a felelősségeket, ami a szellemi Izráel fiainak kötelessége!

 

Tájékoztatás:

Szeretettel tájékoztatunk minden kedves olvasót, hallgatót, hogy az elkövetkezendő hónapokban, a nyári időszakban a számos tábor és külső szolgálat miatt ritkábban fogunk Heti Bátorítást küldeni!

Ősztől visszaállunk a heti rendszerességre.

Megértéseteket és imáitokat előre is köszönjük!

 

 

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti ta­nításokat! Legyen ez áldás számodra!

 

 

Szeretettel üdvözöllek,

 

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

Hogyan történhet meg mindez az életünkben, miként vehetjük át Isten ígéreteit?

Ezekre a kérdésekre a lenti tanításban kaphatunk választ! Érdemes meghallgatni!

Süveges Imre – Izráel, mint Isten kiválasztott népe

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/00000000000999%20-%20Izrael%20mint%20Isten%20kivalasztott%20nepe.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Derek Prince – Izrael és az egyház sorsa

https://www.youtube.com/watch?v=rFQD3FhgJmw&t=240s

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Amaro Del – Jöjj Izrael/Shalom

https://www.youtube.com/watch?v=NBtmQRKaT7A

 

Javasolt rövidfilmek, evangélizációs riportok:

Megtekintésre ajánljuk mindenkinek saját készítésű anyagjainkat – osszátok meg ismerőseitekkel, különösen azokkal, akik érintettek ezeken a területeken:

 

Süveges Imre – A belső ember ereje

https://youtu.be/gUrg7xfeTF4

 

Okoskodás és büszkeség helyett bölcsesség és alázat

https://youtu.be/kUgZoo-lWk8

 

A élet rejtélyének megfejtése

https://www.youtube.com/watch?v=ekCdbbewFWU

További tanítások elérhetőek a következő helyeken:

https://www.omegagyulekezetek.hu/hu/tanitasok

www.riverfm.hu – Keresztény online rádió mindenkinek! – Hallgattad már?