Project Description

Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; Mivel megszerezte, felemelte és az egyedüli nevet ajándékozta neki!

Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. (Fil 2, 10-11.)

Bibliai gondolkodás a névvel kapcsolatosan;

A név a bibliai gondolkodásban azonos a név mögött álló személyiséggel! A név hordozza a személyt!

Amikor nevet adtak valakinek, az kifejezte a személyiséget is!

A névnek akkora tekintélye van, mint a mögötte lévő személynek.

PL.„Nagy neve van a szakmában! Nevet szerzett magának!”

Isten nevének mindig óriási jelentősége volt a mögötte álló Mindenható személye miatt.

Az Ószövetségben kijelentett nevei;

Isten embereinek és az Ő népének ki lett jelentve a Szent Szellem által a neve. Neveiből egyre jobban felismerhető ill. megismerhető személyisége!

Mózesnek; „Vagyok aki vagyok”

Utána fokozatosan kijelenti;  „ki vagyok”? és Jézusban pedig…„Én vagyok;

Ábrahám, Izsák és Jákób Istene, a Szentháromság Istene

Isten kijelentett nevei alapvetően két csoportba sorolhatók;

1.  Elohim; (erős, erőteljes, hatalmas)

Isten teremtői neve, ami több kijelentésből áll ; El- Shaddai; Mindenható Isten, Elohim; A hármas Isten, a szentháromság Istene; El- Roi; Isten a látás Istene;  Immanu-el; Velünk az Isten, a földre jött megtestesült Isten!

2.  Jahve; (Vagyok aki vagyok)

Isten megváltói neve és annak több formája lett kijelentve, utalva Isten sokrétű megváltói tevékenységére; Jahve-Jire;  A gondoskodó Úr,   Jahve- Raffa; A Gyógyító Úr,  Jahve Shalom; A békesség Istene, Jézus tovább viszi ezt; Én vagyok…

Az Újszövetségben kijelentett Megváltói név;

Jézus beleilleszkedve az ószövetségi vonalvezetésbe, tovább tágítja a kijelentéseket Isten nevéről;  Istent, mint mennyei Atyát mutatja be! Önmagával kapcsolatosan csak általános meghatározásokat használ!

Beszélt magáról, mint

Emberfia  — általános név, emberi mivoltára utal

Istenfia    —  általános név, isteni mivoltára utal

Dávid fia  —  királyi származására utal

„ez az én szerelmes Fiam” alámerítkezésnél megerősíti az Atya Jézus fiúságát, de csak az általános fiú szót használja, még nem jelenti ki a konkrét nevét, mert még nem dicsőült meg!

Ján. 14, 13-15;

És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.

Jézus előre jelzi, hogy majd jön egy változás, egy új korszak és használhatják ezt a nevet, de még nem jelenti ki mert nem jött még el az idő és ez az Atya hatalmába van!

A név megszerzésének folyamata;

Fil. 2, 6-11;

A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig. (a név megszerzésének folyamata)

Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; Mivel megszerezte, felemelte és az egyedüli nevet ajándékozta neki!

Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

A mennybemenetele és pünkösd között játszódik mindez a mennyben! (feltámadása utána 40. és az 50. nap között; Valószínűleg10 földi napot vehetett igénybe, emberi időszámítás szerint)

Mennyei Fogadás és Ünneplés

Betekintés a mennybe, Szent Szellem összerakja a puzzle-t. Jézus földi szolgálata után visszatér mennyei dicsőségébe miután már mindent elvégzett.

Mennyei Összegyülekezés, Jézus fogadására rendezett hatalmas ünneplés!

A mennyben fogadják Őt mint győztest, aki tökéletesen teljesítette küldetését, így a következőket tartalmazza a tiszteletére rendezett fogadás;

 • Visszaérkezés, fogadás mennyei pompában, ünnepi díszben;
 • Felmagasztalás, felemelés elmeneteléhez képest jelentős változás;

Fil. 2, 8;

Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; Mivel megszerezte, felemelte és az egyedüli nevet ajándékozta neki!

 • Felkenetés királlyá; Királyok Királyává, Urak Urává, Igaz Bíróvá, valamint az Egyház Fejévé;

Zsolt. 2, 6;

Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen!

Zsid. 1, 9;

Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot: ezért kent fel téged az Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé.”

 • Megkoronázás;

Zsid. 2, 9;

Azt azonban látjuk, hogy Jézus, a ki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált.

 • Elfoglalása a mennyei trónnak az Atya jobbján; (kettős dicsőség, ül a trónon, jogi tevékenység; ülés, megbeszélés, közbenjárás)

Eféz. 1, 20-23;

A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben. (Trónra ültetés a nagy ünnepség része; Elhagyta trónját a küldetésért, első dicsőség, győztesen visszatért, visszakapta trónját; második dicsőség nagyobb, mivel ez a második ház dicsősége!)

Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is: És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé, Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, a ki mindeneket betölt mindenekkel

Zsid. 1, 8;

de a Fiúról így szól: „A te trónusod örökké megáll, ó Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája.

Zsolt. 45, 7;

Trónod Istentől való, mindörökké megmarad, királyi pálcád igazság pálcája.

Zsid. 1, 13;

Az angyalok közül kinek mondta valaha: „Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem.”

 • Ajándék átadása; a megdicsőült, felmagasztalt név birtokba vétele;

       ÚR JÉZUS KRISZTUS!

Fil. 2, 8-11;

Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; Mivel megszerezte, felemelte és az egyedüli nevet ajándékozta neki!

Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Zsid. 1, 4;

Annyival feljebbvaló az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk.

Zak. 14, 7-9;

Akkor csak nappal lesz – az ÚR tudja ezt. Nem lesz külön nappal és éjszaka, világos lesz még este is. Azon a napon folyóvíz fakad Jeruzsálemből, egyik ága a keleti tenger felé folyik, másik ága a nyugati tenger felé; így lesz télen-nyáron át. Az ÚR lesz a király az egész földön. Azon a napon az ÚR lesz az egyetlen Isten, és neve az egyetlen név!

Jelenleg Isten neve egy a többi közül az emberek között, de uralma növekszik és ki fog teljesedni és minden név fölé fog emeltetni, mert semmilyen más név nem tud megállni vele szemben. Az Ő neve lesz minden mindenekben, és minden szem meglátja Őt és minden térd meg fog hajolni előtte!

Ézs. 9, 5;

Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!

Ézsaiás már előre látja kijelentés által, hogy a Fiú nevében benne lesz a Szentháromság!

– Csodálatos Tanácsos; Szent Szellem, aki vezet, tanácsolja az embert

– Erős Isten; Isten általános összefoglaló neve

– Örökkévaló Atya; Az atya neve

– Békesség fejedelme; Melkisédek, a fiú neve

Tehát majd a Fiú megdicsőült nevében benne foglaltatik a Szentháromság!

Jn. 14, 26;

A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. (Csodálatos Tanácsos)

A Szent Szellem a névhez kötődik! Ezért kell felvennünk a nevet, hogy teljes hozzáférési jogunk legyen  hozzá!

Jn. 16, 13-14;

amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.

Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.” Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által; mert a Lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is.

1Kor. 2, 11-14;

Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. (Jézus nevének erejét!)

Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a Lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva.

 • Törvényhirdetés, a felemelt név kihirdetése;

Zsolt. 2, 6-12;

Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen! Törvényül hirdetem: „Kihirdetem az Úr végzését…” (ÚJ ford.)

Mennyei parlament, törvényhozás, mindenki előtt lett kihirdetve a megdicsőült név!

Az Úr mondá nékem: Én fiam vagy te; én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasvesszővel: széjjelzúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái! Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a Fiút, (hódoljatok, imádjátok Őt) hogy meg ne haragudjék és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, a kik ő benne bíznak!

Zsid. 1, 5-8;

Mert az angyalok közül kinek mondta valaha: „Fiam vagy te, ma nemzettelek téged!” majd: „Atyjává leszek, és ő Fiammá lesz.”Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét így szól: „Imádja őt az Isten minden angyala!” És az angyalokról ugyan ezt mondja: „Angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűz lángjává”, de a Fiúról így szól: „A te trónusod örökké megáll, ó Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája.

Jézus beszélt erről, hogy eddig nem kértétek az én nevemben, de most egy új időszak következik, ki lett jelentve a megdicsőült név, a győztes név mint a legnagyobb tekintély és elkezdődött a győztes név időszaka; csak ezzel a névvel működik együtt a Szent Szellem!

Mindent ebben a névben kell tenni! Lehet használni! Elkezdődött a győztes név időszaka; Az ÚR JÉZUS KRISZTUS időszaka, ami egy teljesen új kaput nyitott a láthatatlan és a látható világban egyaránt!

A megváltói nevek végső kijelentését az ÚR JÉZUS KRISZTUS nevében találjuk meg!

(Jahve Jehosua Christos; Atya, Fiú, Szent Szellem; az Úr Szabadító Felkent – magyarul!)

Tegnap, ma és mindörökké (múlt, jelen, jövő, örökké létező)

Isten ebben a névben tölti be az ember minden szükségét!

Minden megváltói név benne foglaltatik ebben a névben!

Az apostolok megértették, hogy a Jézus által mondott; Atya, Fiú, Szent Szellem az Úr Jézus Krisztus megdicsőült nevében teljesedett ki! Jézus még ezt nem jelenthette ki, mert még nem dicsőült meg! Ezért soha többet nem használják az Atya, Fiú, Szent Szellem általános nevét az apostolok, hanem mindent az Úr Jézus Krisztus nevében cselekszenek, ezzel példát mutatva nekünk is!

Ha betegséggel, démoni erőkkel, problémák hegyével találkoznak, hittel használják ezt a nevet és megjelenik a név tekintélye a látható világban is, mert a dolgok megoldódnak!

 • Minden Térd meghajol erre a névre, tiszteletadás és imádás;

Fil. 2, 8-10;

Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; Mivel megszerezte, felemelte és az egyedüli nevet ajándékozta neki!

Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Zsolt. 66, 4;

Az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli neved dicséretét.

Zsid. 1, 6;

Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét így szól: „Imádja őt az Isten minden angyala!”

 • Az Atya megesküszik, hogy nem vonja vissza szavát;

Ésa. 45, 23-24;

Magamra esküdtem és igazság jött ki számból, egy szó, mely vissza nem tér:

(Az Úr Jézus Krisztus neve!) hogy minden térd nékem hajol meg, rám esküszik minden nyelv! Csak az Úrban van, (az ő nevében!) így szólnak felőlem, minden igazság és erő, Ő hozzá mennek, és megszégyenülnek mindazok, a kik reá haragusznak. Az Úrban igazul meg és dicsekszik Izráelnek egész magva!

Kihirdetés után meg is esküszik, hogy ami ki lett mondva az úgy is fog működni! Csak az Ő nevében van erő és igazság! Így szólnak felőle a mennyben és utána a földön is!

 • Felszólítja az egész világmindenséget a Fiú imádatára, szolgálatára, valamint, hogy mindenki belé vesse bizalmát és hitét, mert minden térd meghajol és minden nyelv vallja…

Zsolt. 2, 6-12;

Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen! Törvényül hirdetem: (mennyei parlament, törvényhozás mindenki előtt kihirdetve a megdicsőült név!) Az Úr mondá nékem: Én fiam vagy te; én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasvesszővel: széjjelzúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái! Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a Fiút,(hódoljatok, imádjátok Őt) hogy meg ne haragudjék és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, a kik ő benne bíznak!

Zsid. 1, 6;

Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét így szól: „Imádja őt az Isten minden angyala!”

 • A Könyv ceremónia; átveszi a könyvet, győzelme által jogot szerzett erre, feltöri a pecséteket, felszabadítva ezzel az isteni eseménysorozatokat, valamint megnyitja az Élet Könyvét.

Jel. 5, 1-14;    Az ünneplés része a könyv ceremónia!

És láték annak jobbkezében, a ki a királyiszékben üle, egy könyve, a mely be volt írva belől és hátul, és le volt pecsételve hét pecséttel. (az Élet Könyve, amit még nem lehetett megnyitni, hogy az emberek neve bekerüljön és örök életet kapjanak)

És láték egy erős angyalt, a ki nagy szóval kiálta: Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit? És senki, sem mennyen, sem földön, sem föld alatt, nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírok vala, hogy senki nem találtaték méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem(nagy szomorúság, úgy tűnt nincs lehetőség az ember számára, hogy megmeneküljön és örökké éljen az Isten közelségében a mennyben!

És egy a Vének közül monda nékem: Ne sírj: ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétét. És láték a királyiszék és a négy lelkes állat között és a Vének között egy Bárányt állani, mint egy megölöttet, hét szarva és hét szeme vala, a mi az Istennek hét Lelke, a mely elküldetett az egész földre. És eljöve és elvevé a könyvet a királyiszékben ülőnek jobb kezéből. És mikor elvevé a könyvet, a négy lelkes állat és a huszonnégy Vén leborula a Bárány előtt, mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jóillatokkal tele, a mik a szentek imádságai.

A szentek imádságai szabadították fel a Megváltó Győzelmét!

Elvette a könyvet és feltörte a pecsétjét és kinyitotta és onnantól kezdve elkezdték az angyalok bejegyezni a megtértek neveit akik Jézus neve és vére által örök éltre kaptak kegyelmet! Minden pecsét feltörésénél felszabadultak Isten üdvtervének eseményei!

 • Közös Megvallása a Névnek, tömegek visszhangozzák és imádják Őt;

És látám, és hallám a királyiszék, a lelkes állatok, és a Vének körül sok angyalnak szavát; és az ő számuk tízezerszer  tízezer és ezerszer ezer vala; Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcseséget és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást. Sőt hallám, hogy minden teremtett állat, a mely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, a mi ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké. És a négy lelkes állat monda: Ámen. És a huszonnégy Vén leborult és imádá az örökkön örökké élőt.

 • Ünneplés énekléssel, dicsérettel; „Méltó a Bárány…”;

És éneklének új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből, És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön.

Mennyei alkalom; utána felhangzik a Méltó a Bárány és azóta is folyamatosan ünneplik és imádják és félik a nevét a mennyben, földön és föld alatt! Mindenki megismeri a felmagasztalt nevet és mindenkinek el kell ismerni ezt a nevet; valakinek kényszerből, van aki örömmel, van aki szabad akaratból! (Démonok üzenete Skéva fiainál; „Jézust ismerem…”) Név elismerésének kiteljesedése, amikor a földön is minden térd meg fog hajolni, amikor leleplezi magát mindenki előtt és nem lesz senki, aki nem fogja elismerni ezen a világegyetemen ezt a nevet; MINDENKI! Valakik örömmel, tisztelettel; angyalok és a megváltott emberek, valakik pedig a legyőzött ellenségként; az ördög és démonjai, valamint a megtéretlen emberek, akik elutasították ezt a nevet a földön; De akkor már MINDENKI térdet hajt és kiteljesedik a név és a mögötte álló személy tisztelete és hódolata.

Most is minden térd meghajol; mennyben, ördögi lények; betegség szellemei, halál szellemei, gyötrő szellemek, a bűn ereje! MEGHAJOL, de csak ez előtt a kijelentett, megdicsőült név előtt és azok akik jogosultan használják ezt a nevet!

Ez a név lett a legnagyobb tekintély az egész létező látható és láthatatlan világban!

 • A procedúra végén elküldi a Szent Szellemet a földre és elkezdődnek a pünkösdi események, valamint a mennyei események, földi kihirdetésével indul a korai egyház;

Csel. 2, 32-33;

Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is.

A „miután” szó egyértelműen utal az időbeni sorrendiségre; A Szent Szellemet és a megdicsőült nevet csak a mennybemenetele után kapta meg!

Kihirdetés után a Szent Szellemet felszabadította és elküldte maga helyett földre, így lett Pünkösd. Ezután Péter a Szent Szellemtől ihletve azonnal kihirdeti a földön a mennyei események végeredményét, a felmagasztalt nevet!

Földi események; 

A megdicsőült név győzelme az apostolok életében!

Péter a pünkösdi prédikációjának az elején kihirdeti -mennyei ihletés alatt- a legnagyobb nevet! Ugyanaz a bejelentés, mint ami a mennyben volt, visszhangozza azt!

Csel. 2, 36-39;

Bizonynyal tudja meg azért Izráelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, a kit ti megfeszítettetek. (Úr Jézus Krisztus az Isten!)

Ezeket pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?(a név ereje elkezd működni!)

Az apostolok kijelentést kaptak a névről, így ismerték, birtokolták, hirdették és használták hit által ezt a nevet!

Kívánom, hogy te is kapjál személyesen kijelentést erről a csodálatos névről az Isten Igéjéből a Szent Szellem által!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást!

Süveges Imre – Jézus neve – 1.rész

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000024%20-%20Jezus%20neve%201.%20resz.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Kenneth Hagin – Jézus neve

https://www.youtube.com/watch?v=OK63vPsQg-A

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Csiszér László – Jézus, neved oly csodálatos

https://www.youtube.com/watch?v=-TWSGzzqG7M

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy Jézus nevének tekintélye működjön életünkben!