Project Description

Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; Mivel megszerezte, felemelte és az egyedüli nevet ajándékozta neki!

Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. (Fil 2, 10-11.)

A megdicsőült név győzelme az apostolok életében!

Miután pünkösdkor felszabadul a Szent Szellem földi szolgálatra,

Péter a pünkösdi prédikációjának az elején kihirdeti – mennyei ihletés alatt – a legnagyobb nevet! Visszhangozza a mennyben elhangzó kijelentést!

Csel. 2, 36-39;

Bizonynyal tudja meg azért Izráelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, a kit ti megfeszítettetek. (Úr Jézus Krisztus az Isten!) Ezeket pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak? (a név ereje elkezd működni!)

Az apostolok kijelentést kaptak a névről, így ismerték, birtokolták, hirdették és használták hit által ezt a nevet!

ApCsel. 4, 10-12;

Vegyétek tudomásul valamennyien, Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból: őáltala áll ez előttetek egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők, megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.” 

Az üdvösség minden áldása ezen a néven keresztül vehető birtokba! A név hordozza az üdvösséget, így Jézus neve szabadítja fel a bűnbocsánatot, gyógyulást, szabadulást, átkok megtörését…!

Márk. 16, 17-18;

Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Hisznek a névben és használják és Jézus ígérete szerint működik!

Jn. 16, 23-24;

és azon a napon nem kérdeztek éntőlem semmit.” „Bizony, bizony, mondom néktek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben: kérjetek és megkapjátok(„kérni, követelni, parancsolni!”) hogy örömötök teljes legyen. A megdicsőülésig nem használták Jézus nevét, utána megértették lényegét és használták az Isten dicsőségére!

Csel. 3, 6;

Péter pedig monda: Ezüstöm és aranyam nincsen nékem; hanem a mim van, azt adom néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj!  Mivel rendelkezett Péter? Hit által birtokolták a nevet és a Szent Szellem kenetét, használták az ördögi erők és a betegségek ellen!

Csel. 3, 16;

És az ő nevében való hit által erősítette meg az ő neve ezt, a kit láttok és ismertek; és a hit, mely ő általa van, adta néki ezt az épséget mindnyájan a ti szemetek láttára. A nevébe vetett hit szabadítja fel Isten erejét!

ApCsel. 4, 17-18;

De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegessük meg őket, hogy többé ne szóljanak az ő nevében egyetlen embernek se.” Miután tehát behívták őket, megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében.

Az Ékes kapunál történtek miatt a hitetlenek elkezdtek félni a név miatt.

Felismerték a külső szemlélők, hogy van valami ebben a névbenAZ ELLENSÉG AKARATA, hogy ne használják ezt a nevet, vagy homályt hozzon ebben a témában!

Csel. 4, 7;

És mikor őket a középre állaták, tudakozzák vala: Micsoda hatalommal, vagy micsoda név által cselekedtétek ti ezt?

Hatalom és a név együttműködik; a név magában hordja a hatalmat, amikor ezt a nevet hittel használjuk, felszabadul ez a hatalom!

Ján. 1, 12;

Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek;

A fiúi hatalom használat a nevében való hit által szabadul fel!

1 Kor. 5, 4;

Ti és az én lelkem a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében egybegyűlvén, a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmával.  A név és a hatalom teljesen összefonódik; a szellemi hatalom nem tud felszabadulni addig, amíg az ember nem kap kijelentést a névről!

Az előzőek alapján a ma emberének tennivalói a névvel kapcsolatosan;

1. Kijelentést kapni a névről; lásd Péter kijelentése, először az én mennyei Atyám…,utána a Szent Szellem! Megtéréskor, újjászületéskor megtörténik!

Ésa. 42, 8;

Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak.

Először kijelentést kell kapnunk erről a névről, utána tudjuk használni! PL. Péter pünkösdkor

Név felvétele és használata nem egy mágikus formula, sokkal több annál!

ApCsel. 19, 13-16;

Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak: „Kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet!” Egy Szkéva (balkezes) nevű zsidó főpap hét fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban visszafelelt, és azt mondta nekik: „Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok?” Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, és föléjük kerekedett, úgyhogy meztelenül és sebesülten futottak ki abból a házból.

Szellemjogilag illegálisan használták az Úr Jézus nevét. Tipikus karizmatikus másolás; megragadja a formát, de a lényegi, tartalmi részek felett elsiklik! Úgy tették, ahogy látták másoktól!

2Tim. 2, 19;

Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek a pecsétje ez: „Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja!”

Tehát üres mágikus, vallásos formulaként nem működik, végig kell menni a folyamaton és hittel szolgálni Jézus Krisztus nevében!

Péld. 30, 4;

Ki ment fel az égbe, és ki szállott le onnan? Ki szedte össze markába a szelet, ki kötötte köntösébe a vizet? Ki határozta meg az egész föld határát? Talán tudod, hogy mi a neve, vagy mi a fiának a neve? (az élet nagy kérdései!)

Kijelentés nélkül az ember nincs tudatában nevéről és nevének tekintélyéről!

KIJELENTÉS EREDMÉNYEZI AZ ÉLŐ HITET!

Zsolt. 9, 11;

Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, URam, azokat, akik hozzád folyamodnak.

Először megismerni nevét és annak erejét, ez felszabadítja a hitet, bizalmat és Ő nem hagyja cserben azokat akik segítségül hívják, vagy megvallják ezt a nevet!

Ez. 39, 7;

Megismertetem szent nevemet népemmel, Izráellel, és többé nem hagyom, hogy gyalázzák szent nevemet. Akkor megtudják a népek, hogy én, az ÚR, Izráel Szentje vagyok.

A helyreállítás során megismerteti nevét népével, hogy ez alapján cselekedjen. Most ez történik a tanítás által!

Mal. 3, 20-22;

De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Úgy ugrándoztok majd, mint a hizlalóból kiszabadult borjak. Úgy széttapossátok a gonoszokat, hogy porrá lesznek talpatok alatt azon a napon, amelyet elhozok! – mondja a Seregek URa. Gondoljatok szolgámnak, Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és a törvényekre, amelyeket általa parancsoltam az egész Izráelnek a Hóreben!

Mk. 13, 6;

Sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják: Én vagyok! – és sokakat megtévesztenek.

Használják a nevet, de nem ismerik a mögötte álló személyt, nincs kijelentésük róla, mint Skéva fiai, külső varázsformulát láttak az Ő nevében!

Jn. 17, 6-8;

„Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tetőled van;

Kell, hogy kijelentést kapjunk az Ő nevéről, másképpen nincs hitünk és nem tudjuk használni azt! Kijelentésből jön a tudás, ismeret és abból jön a helyes hit és megvallás és cselekedetek! Ezt a folyamatot most állítja Isten helyre az életünkben!

Jn. 17, 26;

És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is őbennük.”

Megismerik a nevet és az bennük lesz, mint a Szent Szellem templomában, az ószövetségi gyakorlat folytatásaként!

Zsolt. 91, 13-14;

Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet.

2. Felvenni, felöltözni a nevet a vízkeresztségben, így azonosulni a névvel;

A feleség felveszi férje nevét, így legálisan hozzáférhet az örökséghez! Gyakorlatilag a név fel nem vétele – szellemjogilag – nem teszi lehetővé az örökséghez való teljes hozzájutást!

A keresztségben felöltözzük a nevet, belénk helyezi nevét, felírja ránk a megdicsőült nevet, így teljesen azonosulunk vele!

Mint a feleség azonosul a férjével, felveszi a nevét, így legális tulajdonosa lesz a férje tulajdonának és örökségének! Amivel a férje rendelkezik az övé is! „Mindenem a tiéd”!

Ugyanígy a bemerítéskor magunkra öltjük Krisztus legális jogait és kiváltságait.

Ap.Csel; 2, 38-39;

Péter pedig monda nékik: Térjetek meg („térjetek más felismerésre”) és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.

Megtérés után, belekeresztelkedni a felmagasztalt névbe, amivel együtt működik a Szent Szellem! Ap.Csel.-ben mindent az Úr Jézus Krisztus nevében cselekedtek, mivel kijelentést kaptak a megdicsőült névről! Csak Máté evangéliuma említi egyszer az Atya, Fiú és a Szent Szellem nevében keresztséget, mivel akkor még nem volt felemelve ez a név, így csak az általános nevet használtak!

Mt. 28, 19;

Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,

1 Kor. 6, 11;

Pedig ilyenek voltak közületek némelyek: de megmosattatok, (megkereszteltettetek)  megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által.

Az Úr Jézus nevével együtt működik a Szent Szellem!

ApCsel. 8, 36-38;

Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember: „Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem?”  (Ezt mondta neki Fülöp: „Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet.” Ő pedig így válaszolt: „Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.”) Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt.

ApCsel. 8, 12;

De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek; férfiak és nők egyaránt.

ApCsel. 10, 46-48;

Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak, és magasztalták az Istent. Akkor megszólalt Péter:

„Vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy megkapták a Szentlelket, mint mi?”

És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. Ők pedig megkérték, hogy maradjon náluk néhány napig.Apostoli rendelkezés így szólt, hogy az Úr Jézus Krisztus nevében merítkezzenek be!

Gal. 3, 27;

Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra.

Jézus nevében való keresztség biztosítja, hogy a szellemvilágban a név hallatán Krisztust látják maguk előtt, akinek engedelmeskednek. Felöltözni, mint ruhát, valamint a homlokára írni a nevét és annak számát; 777, ami a tökéletes teljességet hordozza!

Kol. 3, 17; Új korszak kezdődik, Jézus megdicsőült nevének korszaka!

Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala. (mivel kijelentést kaptak erről az igazságról, többet sohasem használják az Atya…)

Az Ap.cseltől kezdve mindenhol az Úr Jézus Krisztus nevét említi a bemerítésnél!

Az Atya, Fiú, Szent Szellem, mint név, nem hordozzák azt a tulajdon nevet, amit Jézus kapott, ez túlságosan általános!

3. Hinni a kijelentett, megdicsőült névben és annak tekintélyében!

        „…minden térd meghajol”

1 Ján. 3, 23-24;

Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, a mint megparancsolta nékünk. És a ki az ő parancsolatait megtartja, az Ő benne marad és Ő is abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekből, a melyet nékünk adott.

1 Ján. 5, 13-15;

Ezeket írtam néktek, a kik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök  életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében. És ez az a bizodalom, a melylyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket: És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, a melyeket kértünk ő tőle.

Először hinni a névben, és annak hatalmas erejében, az egész világ előtti tekintélyében; utána kérni, parancsolni a névben, miután felvettük, felöltöttük a nevet!

4. A névhez méltó módon élni!

„nem méltó ehhez a nemesi névhez”!

Kol. 2, 6;

Azért, a miképen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképen járjatok Ő benne,

Hülyéskedni és használni hétköznapi módon a nevet NEM lehet! „Jesszusom!”

5. Meggyökerezni, gyökeret verni benne és ebből a talajból nőjenek ki a cselekedeteink. Mindent, amit cselekesztek az Ő nevében tegyetek!

Kol. 2, 7-13;

Meggyökerezvén és tovább épülvén Ő benne, és megerősödvén a hitben, a miképpen arra taníttattatok, bővölködvén abban hálaadással. (Tanítás által erősödik a hit!)

Meglássátok, hogy senki ne legyen, a ki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg, És ti Ő benne vagytok beteljesedve, a ki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak A kiben körül is metéltettetek kéz nélkül való körülmetéléssel, (bemerítetvén) levetkezvén az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében; (bemerítés – körülmetélés; szövetségbelépés külső jelei)

Eltemettetvén Ő vele együtt a keresztségben, a kiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, a ki feltámasztá Őt a halálból. És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő vele, megbocsátván minden bűnötöket,

Miután felvettük a nevet tovább kell épülni, tehát mindent nem old meg! Ha viszont nem vesszük fel mindig ott lesz egy akadályként, amiért nem tud kiteljesedni!

6. Hordozni és használni a nevet az ige útmutatása szerint;

       „kérni, követelni, parancsolni!”

Csel. 9, 14-15;

És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, kik a te nevedet segítségül hívják. Monda pedig néki az Úr: Eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izráel fiai előtt.

2Móz. 5, 23-6, 1-2;

Mert amióta bementem a fáraóhoz, hogy beszéljek vele a nevedben, rosszabb a sora ennek a népnek, te pedig semmit sem tettél néped megszabadításáért.

Az ellenség ellen csak az Isten kijelentett nevében lehetett menni, még így sem reagált azonnal, csak egy csapás-sorozat után engedte el a népet és lett szabadulás.

Akkor ezt mondta az ÚR Mózesnek: Majd meglátod, mit cselekszem a fáraóval, mert erős kéz kényszeríti arra, hogy elbocsássa, erős kéz kényszeríti arra, hogy elűzze őket országából. Azután beszélt az Isten Mózessel, és azt mondta neki: Én vagyok az ÚR!

A névhez egy erős kényszerítő kéz is tartozik, amikor használjuk jogosultan a nevét hit által! Isten keze együtt dolgozik nevével, kivitelezve a szabadulást! FONTOS ISMERET!

5Móz. 28, 7-14;

Vereséggel sújtja az ÚR ellenségeidet, ha rád támadnak: egy úton vonulnak föl ellened, de hét úton menekülnek előled. Áldást bocsát az ÚR csűreidre és minden vállalkozásodra, és megáld azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked. Az ÚR a maga szent népévé emel téged, ahogyan megesküdött neked, ha megtartod Istenednek, az ÚRnak a parancsolatait, és az ő útjain jársz. A föld valamennyi népe látni fogja, hogy az ÚR nevéről neveznek, és félnek tőled.

Az ellenség látja rajtad a nevet és fél tőled!

Bővölködővé tesz téged az ÚR méhed gyümölcsében, állataid ivadékában és földed termésében azon a földön, amelyről megesküdött az ÚR atyáidnak, hogy neked adja. Megnyitja az ÚR gazdag kincsesházát, az eget, és idejében ad esőt földedre, és megáldja kezed minden munkáját. Te kölcsönadsz a többi népnek, de te nem szorulsz kölcsönre. Elsővé tesz téged az ÚR, nem utolsóvá, mindig fölül leszel, és nem alul, ha hallgatsz az ÚRnak, Istenednek a parancsolataira, amelyeket ma megparancsolok neked, hogy megtartsd és teljesítsd azokat, és ha nem térsz el se jobbra, se balra azoktól az igéktől, amelyeket ma megparancsolok neked, nem jársz más istenek után és nem szolgálsz azoknak.

Az Ő nevében győzelem van, bőség van, áldások vannak…, ha engedelmeskedsz az Úr igéjének! Név felvétele és az Igének való engedelmesség létfontosságú!

Zsolt. 75, 2;

Magasztalunk, ó Isten, magasztalunk téged, mert közel van neved azokhoz, akik hirdetik csodáidat. Isten neve és a természetfölötti csodák együtt vannak. Csak azok hirdetik csodáit akik közel kerültek nevéhez, kijelentést kaptak róla, felöltözték…és azoknál működik is!

ApCsel. 4, 30;

te pedig nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent Szolgád, Jézus neve által.”

2Thessz. 1, 11-12;

Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit minden erejével, hogy megdicsőüljön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is őáltala a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből.

Dicsőséget hozzon az Ő neve magának az által, hogy működik általunk!

7. Szenvedni az én nevemért!

Aki használja, ott felszabadul  kenet és erős szellemi konfliktus keletkezik az ördögi ellenállás miatt; ebből lesz az üldözés okozta szenvedés!

Ap. Csel; 9, 16;

Mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni.

Ézs. 66, 5;

Halljátok az ÚR igéjét, akik tisztelitek szavát: Honfitársaitok, akik gyűlölnek és kitaszítanak benneteket nevem miatt, ezt mondják: Mutassa meg dicsőségét az ÚR, látni akarjuk örömötöket! Ők azonban szégyent vallanak.

Szenvedni az Ő nevéért!

Mt. 10, 22;

és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül.

Mt. 24, 9;

Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért.

ApCsel. 26, 9-11;

Én egykor elhatároztam magamban, hogy mindent meg kell tennem a názáreti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokat börtönbe vetettem. Amikor pedig megölték őket, én is ellenük szavaztam. A zsinagógákban mindenfelé gyakran büntetéssel kényszeríttettem őket káromlásra, sőt ellenük való féktelen őrjöngésemben egészen az idegen városokig üldöztem őket.

Szenvedni a Jézus nevéért! A név miatt az ellenség rendkívüli módon ingerült és megpróbál támadni, hogy visszafogja az embereket a név használatától!

Kívánom, hogy te is kapjál személyesen kijelentést erről a csodálatos névről az Isten Igéjéből a Szent Szellem által!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást!

Süveges Imre – Jézus neve – 2.rész

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000025%20-%20Jezus%20neve%202.%20resz.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Takács Ferenc – Jézus neve

https://www.youtube.com/watch?v=rWQr8wghgvk

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

PZM: Ez a név csak Jézus

https://www.youtube.com/watch?v=wdgUrktLZ5Y

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy Jézus nevének tekintélye működjön életünkben!