Project Description

Szeretettel köszöntök mindenkit az ünnepek alkalmából, a 2016. esztendő utolsó Heti Bátorításával. Legyen ez a részemről átimádkozott, áttanulmányozott üzenet, az én karácsonyi ajándékom számodra!

Jézus születésének, a Messiás eljövetelének a jelentősége! Mérföldkő az emberiség történetében, új időszámítás kezdődött!

Áldott megemlékezést mindenkinek!

Mt. 1, 18-25;

Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.” Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: „Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek” – ami azt jelenti: Velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.

Rövid, tényközlő, célra tartó, hiteles beszámolója a történéseknek.

József jegyessége, kész volt Máriát feleségül venni. Tiszta Istenfélő emberek voltak, Máriát szűzlányként ismerte meg, de hirtelen kiderült terhes.

Isten számára nagyon fontos az erkölcsi tisztaság! Akiket komolyabban használni akar, születésétől fogva elválasztja a bűntől, megőrzi.

Pl. Bibliai személyek sokasága igazolja ezt

Az erkölcsi értékek devalválódása a világban és az Egyházban! Pl. fiatalok

Fontos, hogy álljunk ennek ellen és egy tiszta generáció, nőjön fel!

Erkölcsileg két kategória:

 1. Tisztán megtartott (életre szóló elhívások, Isten számára lefoglalt, megszentelt, elválasztott, Pl. Jézus szülei csak ilyenek lehettek!)
 2. Jézus vére által megtisztított (paráznákból próféták)

Mindkét erkölcsi helyzet Isten dicsőségére van, de kívánatos az első!

Pl. személyes példám (alkohol, paráznaság, cigaretta > teljes tisztaság)

József vajúdásai:

Az idő előtti terhesség nem fért bele az értékrendjébe, hiszen ez félrelépést sugallt! Nagy belső harc, mert szerette Máriát, nem akarta megszégyeníteni…

Belső dilemmáit az isteni kijelentés oldotta fel!

Helyes az, amikor belső dilemmáinkra nem emberi okoskodás szerint találunk válaszokat, hanem isteni kijelentést kérünk.

Egyből feloldja a belső feszültséget, és mennyei békességet hoz!

„József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van…. áldott állapotban van a Szentlélektől.

Természetfölötti fogantatás! Ez történt Máriánál, így van ez ma is, csak nem fizikai szinten. Mennyei magot kapott, mert Isten Fia! Földi maggal egyesült, ember hordta ki, ezért Ember fia!

Ő a Messiás, Isten-Ember egy személyben! Isten terve szerint, egyedi, megismételhetetlen eset az emberiség történetében!

Lk. 1, 34-37.41;  Mária dilemmái;

Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?” Az angyal így válaszolt neki: „A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében. Megtelt Erzsébet Szentlélekkel, és hangos szóval kiáltotta…

Egyszeri eset történt itt! Pl. ördögi hamisítvány istenfiak egyesülése emberrel, óriások lettek a leszármazottaik. Degenerált utódok, ki lettek irtva!

Ma is így van, csak szellemileg! Nézzük a folyamatot:

 1. A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd…Amikor bekerülünk Isten erőterébe, valami természetfölötti történik bennünk!
 2. …mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van…A szellemünkben megfogan valamilyen isteni kijelentés, amit ha megteszünk áldás lesz belőle!
 3. Megtelt Erzsébet Szentlélekkel, és hangos szóval kiáltotta…Amikor ránk száll a Szent Szellem belső megvallási kényszer jön ránk, ki kell hirdetni az örömhírt!
 4. …. áldott állapotban van a Szentlélektől. Mindennek eredményeként létrejön az áldott állapot, nem csak egy áldás esemény;

      Ábrahám áldása állapot! Áldásokat fogadsz, áldásokat adsz! Pl. a Hálózat

A Szent Szellemmel való közösség kulcs az Istennel való kapcsolatunkban, nélküle sanyarú a hívő élet! Ő hozza létre az áldott állapotot benned!

Építsd a vele való kapcsolatot, építsd ki a kommunikációs csatornát!

Az Ima, dicséret, nyelveken való ima, közösségi ima, böjt fantasztikus eszközök a Szent Szellemmel való kapcsolatunk ápolására! Pl. országos böjt kampány

József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. József engedelmeskedett az Isten útmutatásának > Így tudunk csak áldottak lenni, követve a bibliai mintát!

József erkölcsi tisztasága; Nem akart bezavarni az isteni folyamatba, nem érintette Máriát! Nincs nászéjszaka, önfegyelem, erkölcsi tisztaság!

Pl. Fontos, hogy bizonyos helyzetekben gyakoroljuk az önfegyelmet (böjt), ne legyünk ösztönlények, akik a test diktálása után mennek!

A történet zárszakasza:

Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által:

Isten figyel arra amit kimond, precízen betartja még évszázadok múlva is. A neked adott ígéretekkel is így van!

Pl. Máté evangélium erre nagy hangsúlyt helyez, (20-30 utalás erre) bemutatja, hogy minden Isten előre kihirdetett terve alapján történik!

Isten először kihirdeti utána, megcselekszi, ÍGY VAN EZ MA IS!

„Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek” – ami azt jelenti: Velünk az Isten.  Megszületett a Velünk az Isten! Új korszak köszöntött az emberiségre!

Immánuel; „Velünk van az Isten, Közöttünk van az Isten, Közel van az Isten!”

Pl. Gondold végig Jézus gyermekkorát > Hívják reggelizni, „Immánuel, Velünk az Isten, Közöttünk az Isten gyere reggelizni!”

 1. Közel van az Isten! Az emberiséghez, majd személyesen hozzád is közel jött az Isten királysága…, ha hittel megragadod, tovább tudsz lépni!
 2. Velünk van az Isten, Közöttünk van az Isten! Amikor befogadjuk Jézust hit által, megtérünk, akkor egy új szakasz kezdődik!

Állandóan Velünk van az Isten! (függetlenül, hogy ezt érzékeljük vagy nem, ez tény!) Amikor ilyen emberek összegyűlnek, mint ma is, akkor Állandóan Közöttük van az Isten! Pál apostol szerint Ő mibennünk, mi Őbenne vagyunk elrejtve!

Fontos, hogy ennek a tudatában éljünk, sohasem vagyunk egyedül, ne hallgass az érzéseidre, ez nem állapotfüggő, ez egy a szövetségben megígért tény.

Ezért ne kérjed, hogy legyen veled, köszönd meg, valld meg, elfogadva a biblia tényt hit által, minden élethelyzetben!

5Móz. 31, 6.8;   Ószövetségi ígéret;

Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert maga az ÚR, a te Istened megy veled, nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Maga az ÚR megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne rettegj!

(Többszörös megerősítése az ígéretnek!)

Zsid. 13, 5;   A régi ígéret újszövetségi megerősítése

Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged.” Ezért bizakodva mondjuk: „Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?”

Fontos ennek az igazságnak a kimondása, megvallása bizonyos helyzetekben!

Mit jelent ez a gyakorlati életben?

2Kir. 6, 15-16;

Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg lovakkal, meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá: Jaj, uram! Mit tegyünk? De ő így felelt: Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük!

Nem kell félnünk semmilyen helyzetben, mert többen vannak velünk, mint ellennünk, még akkor is ha a fizikai valóságban másképpen jön le. Ha a láthatón túl látod a láthatatlant, akkor egyértelművé válik számodra ez a kijelentés!

Zsolt. 46, 12;

A Seregek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk.

Az Úr jelenléte és védelme veled van!

Róm. 8, 31;

Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?

Nincs mit mondani erre a megváltozhatatlan, örökkévaló tényre: Ha az Úr velünk, senki nem lehet győztes ellenünk! Nem magunk miatt, hanem a veled lévő miatt!

A Biblia azt is bemutatja, milyen az, ha ez nem így van:

Zsolt. 124, 1-8;

Zarándokének. Dávidé. Ha nem lett volna velünk az ÚR – vallja meg ezt Izráel! -, ha nem lett volna velünk az ÚR, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el bennünket, úgy fellángolt haragjuk ellenünk. Akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat. Átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. Áldott az ÚR, aki nem adott oda minket martalékul fogaiknak! Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász tőréből. A tőr összetört, és mi megmenekültünk. A mi segítségünk az ÚR nevében van, aki az eget és a földet alkotta.

Ha Isten támogató, segítő és védelmező jelenléte nem lett volna velünk, sokkal több bajunk, megoldhatatlannak látszó problémánk lenne!

Az Ünnepek alatt emlékezünk meg Isten korszakváltó tervének megvalósulásáról:

 1. Megszületett az Isten-Ember Messiás teérted és énértem!
 2. Az erkölcsi tisztaság fontosságáról!
 3. A Szent Szellemmel való közösségünkről, hogy áldott állapotban legyünk, minden területen az életünkben! (ne csak egyes területeken!)
 4. Ne felejtsük el, hogy Közel jött, Velünk Van, és Közöttünk van az Isten! Ennek a tudatában éljük minden napunkat, hálát adva ezért!

Áldott ünneplést kívánok egyéni, családi és közösségi szinten egyaránt!

Januárban pedig mindenki, aki csak teheti, kapcsolódjon be az Országos Felekezetközi böjtbe, hogy bőségesen vessünk a szellemi dolgokba így bőséges aratásunk legyen 2017-ben!

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – Karácsonyi üzenet – Velünk az Isten!

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000074%20-%20A%20Messias%20eljovetele.mp3

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Karácsonyi üdvözlet

https://www.youtube.com/watch?v=9efNtJRLBjU

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Pintér Béla – Karácsony éjjelén

https://www.youtube.com/watch?v=HjoO3ZCzpG8&feature=youtu.be

Heti imakérés:

Imádkozzunk, hogy az ünnepi időszak örömben, békességben, Isten jelenlétében teljen!