Project Description

Mt. 3, 16-17;

Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, (Lukács szerint, imádkozott és…) megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll. És hang hallatszott a mennyből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.”

A bemerítkezés után az imádkozás által felszabadul a Szent Szellem, hogy a szellemi érzékelésünket megnyissa! (látás, hallás, szellemi intuíciók!)

Minél mélyebb a kapcsolatunk a Szent Szellemmel, annál intenzívebb a szellemi érzékelésünk! Az imaéletünk mindennek a motorja!

ApCsel. 10, 9-11.19;

Másnap, amíg ők úton voltak, és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Közben azonban megéhezett, és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, révületbe esett, és látta (Szent Szellem megnyitotta a szellemi szemeit!) ,hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Amíg Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a Lélek: „Íme, három férfi keres téged:

Az imádkozás által a Szent Szellem megnyitja a szellemi szemünket, elkezdjük látni mit, cselekszik az Atya!

Jn. 5, 20;

Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok.

Ahogyan Jézust szereti az Atya, ugyanezzel a szívvel van felénk is és mindent meg akar mutatni, ami fontos az Ő akaratának a teljesítéséhez az életünkben!

Salamon király örökérvényű, mennyei bölcsessége:

Péld. 29, 18;

Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul; ha pedig megtartja a törvényt, oh mely igen boldog! Amikor van mennyei látás akkor a nép győztes és boldog!

Péld. 11, 14.a;

A hol nincs vezetés, elvész a nép; …  mennyei vezetés nélkül bukás, romlás, vereség jön az életünkre! A mennyei látás a győzelem előfeltétele!

Ezekből az igei kijelentésekből érzékelhetjük mennyei látás fontosságát!

Tehát a szellemi érzékelésünket csak a Szent Szellem -ima által- illetve az okkult, ördögi erők tudják megnyitni! A Szent Szellem Isten dolgaira nyitja meg a szemünket, ez győzelmet és áldást hoz.

A démonok pedig a negatív szellemvilág dolgaira nyitják meg a szemünket, ami minden esetben romlást és átkot hoz. Az Ige az előzőt kívánatosnak tartja, a másikat tiltja, hogy megvédjen bennünket a romlástól, átkoktól!

4 Móz. 24, 15;

És elkezdé az ő példázó beszédét, és monda: Bálámnak, Beór fiának szózata, a megnyílt szemű ember szózata,… Legyünk ilyenek a Szent Szellem által!

Hét stratégiai terület ahol feltétlenül szükségünk van, hogy lássunk a mennyből:

1. A Szent Szellem megnyitja a szemünket a Krisztusban előkészített életcélunkra, jövőnkre:

1 Móz. 37, 9;  József álma meghatározta életcélját!

Egy másik álmot is álmodott, és azt is elbeszélte testvéreinek. Ezt mondta: Már megint álmodtam valamit. Egyszer csak leborult előttem a nap, a hold és tizenegy csillag.

A jelenben még nehezen volt értelmezhető a mennyei jövőkép, feszültséget okozott a családban, de minden úgy alakult!

A mennyei jövőkép, amit az Atya álmodott felőlünk, mindig a felemelkedésünkről szól, és az Isten dicsőségére lesz!

Emberi álmodozások – Az Atya álma rólunk! Az egyik kikopik belőlünk, a másik a mennyből tápláltatik, ezért maradandó és megvalósul!

Szent Szellem kijelenti nekünk, megálmodjuk az Atya álmát rólunk!

2. A Szent Szellem megnyitja szemünket életünk egy-egy szakaszának az irányára:

ApCsel. 16, 9-10;

Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak: egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt: „Jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre!” A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük: oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Pál látást kap szolgálatának a következő időszakára, hová kell mennie és ki felé kell szolgálnia! Engedelmeskedett a látásnak, így az Úr együtt tudott munkálkodni vele, ami egy győztes életszakaszt hozott létre!

Nekünk is szükségünk van, hogy a Szent Szellem látást adjon életünk, munkánk, szolgálatunk következő időszakára!

3. A Szent Szellem megnyitja szemünket egy-egy fajsúlyos kihívás mennyei megoldására:

1Móz. 21, 15-19;

Amikor kifogyott a víz a tömlőből, odatette a gyermeket az egyik bokor alá, maga pedig elment, leült vele szemben egy nyíllövésnyi távolságban, és ezt mondta: Ne lássam, amikor meghal a gyermek. Ott ült vele szemben, és hangosan sírt.

Totálisan kétségbeejtő, életveszélyes helyzet egy anya, szülő számára.

De Isten meghallotta a fiú hangját, Isten angyala pedig kiáltott a mennyből Hágárnak, és így szólt hozzá: Mi van veled, Hágár? Ne félj, mert meghallotta Isten a fiú hangját ott, ahol van. Kelj föl, vedd fel a fiút, és fogd kézen, mert nagy népet támasztok belőle. És megnyitotta Isten az asszony szemét, úgyhogy meglátott egy forrást. Odament, megtöltötte a tömlőt vízzel, és megitatta a fiút.

A Szent Szellem meg tudja nyitni a szemet, hogy lássuk az isteni megoldást, gondviselést és az alapján cselekedjünk. A kétségbeejtő helyzet örömre fordult!

4. A Szent Szellem megnyitja szemünket, hogy kivel, illetve kihez kapcsolódjunk és kihez ne: (munkatársi, vállalkozási, házassági, szolgálati szinten) Áldást hozó, illetve romlást, lehúzást generáló kapcsolatok!

Csel. 11, 22-25;

Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, ezért kiküldték Barnabást Antiókhiába.

Amikor megérkezett, és látta az Isten kegyelmét, megörült, és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban;mivel derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel. És igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókhiába. Kijelentést kapott a Szent Szellemtől kit vegyen maga mellé munkatársnak! Ez volt Pál tanítványozási, tanulási időszaka Antiokhiába.

Fontos, hogy lássuk a mennyből a számunkra adott stratégiai embereket, velük kapcsolódjunk, mert az áldás mindenki számára!

Pl. Istenfélő júdeai király csatlakozott az istentelen izráeli királyhoz közös gazdasági vállalkozást hoztak létre egy kereskedelmi flottát, ami tönkre ment! (helytelen kapcsolódás, nem volt látása, illetve nem hallgatott a prófétára!)

5. A Szent Szellem megnyitja szemünket a gyülekezet, illetve az általunk vezetett szervezet, cég jövőjére:

Péld. 29, 18;

Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul; ha pedig megtartja a törvényt, oh mely igen boldog! Amikor van mennyei látás akkor a nép győztes és boldog!

Pl. Az első apostolok prófétai látása az egyházról, üldözésről, ezért eladták vagyonukat, támogatva ezzel az egyházat!

6. A Szent Szellem megnyitja szemünket, hogy észrevegyük lehetőségeinket, forrásainkat: 

Pl. Hágár esete a pusztában, valamint az út mellett kéregető vaknak megnyílt a szeme, amikor halotta, hogy Jézus arra jár! Bár fizikailag nem látott, szellemileg látta, hogy életének soha vissza nem térő alkalma jött el!

7. A Szent Szellem megnyitja szemünket, hol található az arany (mennyei ötleteket mutat):

1Móz. 2, 10-12;  Az Atya megmutatja Ádámnak hol az arany!

Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely onnan szétágazott, és négy ágra szakadt. Egyiknek Písón a neve. Ez megkerüli Havílá egész földjét, ahol arany van.

Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő.

Isten Szelleme meg tudja mutatni, hogy hol vannak azok a lehetőségek, amiből arany lesz!

Ezek a legfontosabb területek, amire mennyei látás szükséges!

Vigyázat! Szellemi homály és a vakság létrejötte lehetőséget ad az ellenségnek a lopásokra, rablásokra, kár okozására!

Ésa. 59, 9-10;

Ezért van távol tőlünk az ítélet, és nem ér el minket az igazság, várunk világosságra, és ímé, sötétség, és fényességre, és ímé, homályban járunk! Tapogatjuk, mint vakok a falat, és tapogatunk, mint a kiknek szemök nincs, megütközünk délben, mint alkonyatkor, és olyanok vagyunk, mint a halottak az egészségesek közt. Borzasztó állapot a szellemi homály, amikor még érzékelünk valamilyen világosságot, de már messze nincs tiszta látás! Tapogatózás, megütközések, romlás jellemzi ezt az állapotot! Veszélyes helyzet!

Siral. 5, 16-17;

Elesett a mi fejünknek koronája, jaj most nékünk mert vétkeztünk!

Ezért lett beteg a mi szívünk, ezekért homályosodtak meg a mi szemeink;

A homály oka a bűnök elkövetése és a megtérés hiánya, megalkuvások!

Pl. Éli főpapnak meghomályosodtak a szemei a megalkuvások miatt

Eféz. 4, 18; A hívők megvilágosítattak, de újból be tudnak homályosodni!

Kik értelmökben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívök keménysége miatt van bennök; Az Isten Igéje ismeretének a hiánya, valamint a bűnökből való megtérés hiánya okozza!

VIGYÁZAT! A homály kiteljesedése vezet a teljes szellemi vaksághoz!

Mát. 15, 14;

Hagyjátok őket; vakoknak vak vezetői ők: ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek. Jézusi diagnózis korának vallási vezetőiről!

A vége a verem, ördögi csapdák, bezárt területek, szabadság elveszítése!

Mát. 23, 26;

Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen.

Szellemi vakság a külsőre, formára, látszatra fókuszál, amíg Isten a belső dogokra, tartalomra, szívre! Szellemi tisztaság hiánya vaksághoz vezet!

Róm. 2, 19-21;  Az önigazolt vak vezető, aki azt hiszi lát, pedig vak!

És azt hiszed magadról, hogy te a vakoknak vezetője, a sötétségben levőknek világossága, A balgatagok tanítója, a kiskorúak mestere vagy, bírván a törvényben az ismeret és igazság formáját. A ki azért mást tanítasz, magadat nem tanítod-é? aki azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz-é?Amikor tudjuk, de nem tesszük, annak gyümölcse lesz a szellemi vakság!

E világ istene megvakította a hitetlenek elméjét – a hívőkkel is ezt akarja! Pl. Sámson megvakult a paráznaság miatt

Jel. 3, 17-18;   Mennyei megoldás!

Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen:

Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írrel kend meg a te szemeidet, hogy láss.

Megtérés a bűnökből, elhagyni azokat és a Szent Szellem a szemgyógyító ír, aki újból megnyitja a szellemi látásunkat!

Lk. 24, 30-31;

És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta.

Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük.

Egyszer csak megnyílik a szem és felismerjük az Ő akaratát, megértjük mi történik. Uram nyisd meg a szemem, hogy lássak!

Lk. 18, 38

Ekkor így kiáltott fel: „Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!” – mert nem látok, vak vagyok!

Akik elöl mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott: „Dávid Fia, könyörülj rajtam!” Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle:

 „Mit kívánsz, mit tegyek veled?” Ő így szólt: „Uram, hogy lássak.”

Jézus ezt mondta neki: „Láss! A hited megtartott.”

És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve az Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette Istent.

Az út mellett ülő vak, tudta milyen komoly korlátokat jelent a vakság, a „nincs látás” problémája! A szellemi látás hiánya is komoly korlátok közé szorítja az embert, mozgásképtelenné válik. A jó és megfelelő látás aktivizál!

Számára nagyon fontos volt a látás, érezte, hogy helyzetben van, Jézus ott jár, itt az idő, hogy ez változzon!

„Mit kívánsz, mit tegyek veled?” Ő így szólt: „Uram, hogy lássak.”

Ez a lényeg, hogy véget érjen a szellemi vakság, lemenjen a homály (sejtem a fényt, a dolgokat), legyen világosság, legyen tiszta látás!

Így van ez ma is, ha hasonló szívvel vagy itt, minden lehetséges!

És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve az Istent.

Legyen így veled, ahogy imádkozunk érted!

Jn. 5, 20;

Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok.

Ezzel a hittel imádkozunk, hogy lássuk az Atya akaratát velünk kapcsolatban: „…mindent megmutat neki, amit ő tesz!” 

Így van ez ma is, mert Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást!

Süveges Imre – Látni a Szent Szellem által

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000027%20-%20Latni%20a%20Szent%20Szellem%20altal.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Todd White – Ki a Szent Szellem és miért van rá szükségünk?

https://www.youtube.com/watch?v=KHh-zkUav_4

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Enharmony – Vajon így van még?

https://www.youtube.com/watch?v=HmF2dTv9eo4

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy a Szent Szellem által megnyíljon a belső látásunk!