Project Description

Lk. 21, 32-36.

Bizony, mondom néktek: nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.”(mindig érvényes marad! Egyszerű fordításból) „Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól; és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek (éberen őrködjetek!) és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek (legyen erőtök kimenekülni) mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok (bizalommal, hittel) az Emberfia előtt.”

 

Jézus, amikor tanít és prófétál az utolsó időkről, akkor figyelmeztet a szellemi éberség fontosságára és a szellemi elalvás veszélyére!

 

Az éberség megőrzésének feltétele a folyamatos imaélet! Amikor gyengül az imaélet, az éberség lankadni kezd és bejön a szunnyadás, elalvás!

 

Legyetek tehát éberek (éberen őrködjetek!), és szüntelen könyörögjetek…

Szellemi éberség = aktív, élő imaélet az egyik legfontosabb figyelmeztetés az utolsó idők keresztényei számára!

 

Zsolt. 121, 4-5

Bizony nem szunnyad, nem alszik Izráel őrizője! Az ÚR a te őriződ, az ÚR a te oltalmad jobb kezed felől.

Isten egy állandóan éber Isten! Isten sem alszik el, ébersége nem csökken velünk kapcsolatban!

Péld. 6, 4-9

Ne engedj álmot szemednek, és szunnyadást szempilládnak! Menekülj (az elalvás elől!), mint a gazella a vadász elől, és mint a madár a madarász kezéből! Eredj a hangyához, te rest, figyeld, hogy mit tesz, és okulj! Bár nincs vezére, elöljárója vagy uralkodója, mégis biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eledelét aratáskor. Meddig fekszel, te rest, mikor hagyod abba az alvást?

Péld. 24, 33-34

Még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés: így tör rád a szegénység, mint az útonálló, és a szűkölködés, mint egy fegyveres ember.

Egyéneket, gyülekezeteket, egyházakat és az egész társadalmat veszélyezteti az elalvás állapota!

 

Az alvás állapotához vezető út: (4 féle szellemi állapot!)

 • összetett kézzel fekvés: Passzív állapot, leállni az imáról, evangelizálásról, adakozásról, stb… állás, futás helyett fekvés
 • egy kis szunnyadás; csak egy kicsit, alvás lesz belőle, éber alvás, ami még nem túl mély, de már elveszíti környezete érzékelését, még viszonylag gyorsan felébred, ha erősebb impulzus éri!
 • Még egy kis alvás; Teljes öntudatlan állapot, az érzékek ki vannak kapcsolva. Nincs szellemi érzékelés, nem halad együtt a mennyel, kikerült a mennyei folyamból!
 • Szellemi éberség; Ideális helyzet, tudatában van a környezetében történő dolgoknak, aktívan részt vesz benne, sőt alakítja azokat!

 

Veszélyes következmények;

 • Szegénység: ellopják az értékeket Pl. Roboám idejében az aranypajzsokat rézpajzsokra cserélték
 • Szűkölködés: a bővölködés ellentétje, szükséghelyzetek kialakulása
 • Útonálló, rabló, tolvaj, fegyveres ember, tipikus ellenséges szavak, lop, rabol, embergyilkos. tolvaj éjszaka jön, amikor alszanak az emberek!

 

A szellemi éber állapot az Isten akarata, mert akkor együtt tud működni az emberekkel, az elalvás pedig ördögi akarat, mert aközben tud lopni és rabolni!

 

Péld. 20, 12-13

A halló fület és a látó szemet egyaránt az ÚR alkotta. Ne szeresd az alvást, mert elszegényedsz; tartsd nyitva a szemed, és jóllakhatsz kenyérrel.

 

Az alvás állapotában a fülek nem hallanak, a szemek nem látnak! Nem hallják az Úr hangját, nem látják, mit cselekszik az Atya! VESZÉLYES! Ha nincs látás, elszegényedés lesz, aki gazdagok voltak, elszegényednek! Ne szeresd ezt a test számára kényelmes állapotot! (nem kell böjtölni, nincs hit harca stb…) Meg lehet szeretni ezt az állapotot! VESZÉLYES!

 

Jellemzői:

A szellemi éberség az olyan, mint amikor ég a lámpásod, mert van benne olaj, kenet alatt vagy! Állandóan kellett égni a mécsesnek az Úr előtt. Fontos papi feladat volt a tűz táplálása!

 

3Móz. 24, 2-4;

Parancsold meg Izráel fiainak, hogy hozzanak neked olajbogyóból ütött tiszta olajat a mécstartóhoz, hogy mindig tehessenek rá égő mécsest. A kijelentés sátrában, a bizonyság kárpitján kívül úgy rendezze el ezeket Áron, hogy estétől reggelig állandóan az ÚR előtt legyenek. Örök rendelkezés legyen ez nektek nemzedékről nemzedékre. A színarany lámpatartóra rakja fel a mécseseket, hogy állandóan az ÚR előtt legyenek.

 

Ma is vigyáznunk kell, hogy a szellemi lámpásunk ne aludjon ki!

 

Péld. 20, 27;

Az ember lelke (szelleme) az ÚRtól kapott mécses, egészen átkutatja a test belsejét. Az ember szelleme lámpa az Örökkévaló kezében, amellyel az ember legbensőbb zugait is megvizsgálja. (Egyszerű ford.)

 

Lámpásunk, mécsesünk a szellemünkben van, amit a Szent Szellem olaja táplál!

 

Szellemi éberség jele: Élő Ige

Zsolt. 119, 105;

Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.

A kijelentett élő Ige olyan, mint a reflektor az autóban, megvilágítja az utat előttünk!

Péld. 6, 23;

Mert lámpás a parancs, világosság a tanítás, az élet útja a figyelmeztető intés.

 

Amíg van világos, kijelentésen alapuló tanítás, addig világít a mécses és világosságban jár a gyülekezet!

 

Szellemi éberség jele: Prófétai beszéd, világos kijelentés

2Pt. 1, 19;

Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben.

Amikor világít a lámpásunk, mécsesünk azt jelenti, hogy van prófétai belátás, értjük az időket, tudjuk, mit cselekszik az Atya és bele is illeszkedünk abba.

 

Szellemi éberség jele: Aktív, élő imaélet

Ef. 6, 18-19;

Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért; és énértem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát,

Szellemi éberség = aktív, kitartó, Szent Szellemtől inspirált imaélet!

 

Szellemi éberség jele: Aktívan részt venni a nagy aratásban

Péld. 10, 5;

Aki nyáron gyűjt, az eszes fiú, de aki aratáskor alszik, az szégyellni való.

Amikor részt veszünk az utolsó idők nagy aratásában akkor szellemileg frissek maradunk, hiszen annyi kihívással találkozunk az emberek életében, amit csak a Szent Szellem segítségével tudunk megoldani.

Ne aludjuk át a végső aratási időszakot!    Pl. Világmisszió

 

Szellemi éberség jele: Betöltve lenni Szent Szellemmel

Ef. 5, 14-20;

Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja: „Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus.” Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.

 

Az olajgyűjtés az istentiszteleteken és a magán imaóráinkon történik, amikor újból és újból betöltekezünk Szent Szellemmel és megújul a lámpásunk fénye.

Újult erővel világít, ami távol tartja tőlünk a szellem alvás állapotát és megtart a szellemi éberségben!

 

Mt. 25, 1-9;

„Akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. Öt közülük balga volt, öt pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak, és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Jöjjetek a fogadására! Prófétai szó! Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz: Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak: Hátha nem lesz elég nekünk is meg nektek is: menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak.

 

Vigyázzunk, hogy a lámpásunkban legyen olaj, mivel úgy tűnik, valamilyen szinten mindenki elveszíti az éberségét! Péterék többször és rendszeresen betöltekeztek Szent Szellemmel! Követnünk kell életpéldájukat!

 

1Thessz. 5, 4-8;            FIGYELMEZTETÉS!

Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. (Nem vagyunk sötétségben, mert aktív imaélet, aratás, prófétai beszédek és Élő ige által van világosság, világít a mécsesünk, így tudjuk, értjük az időket!) Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Csak ha nem alszunk, éberek vagyunk, akkor lehetünk a nappal, világosság fiai!

Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. (Sajnos többen alszanak!) Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot, az üdvösség reménységét.

 

A világosság fiain van a szellemi fegyverzet, mivel részt vesznek a szellemi harcban!

Amikor elalszunk szellemileg, veszélybe kerülünk!

 

Ézs. 56, 9-10;

Ti, mezei vadak, jöjjetek mind, és egyetek, ti, erdei vadak is mind! Az őrök mind vakok, nem vesznek észre semmit, mindnyájan néma ebek, nem tudnak ugatni. Álmodozva hevernek, szeretnek szunnyadozni.

 

Az imaélet, közbenjárás elgyengül, a test megerősödik, jönnek a vadak, démonok és zsákmányt vesznek az alvó emberek életéből!

 

Mk. 14, 37-38;

Amikor visszament, alva találta őket, és így szólt Péterhez: „Simon, alszol? Nem voltál képes egyetlen órát virrasztani? (éjszaka imádkozni velem?!)

 

Péterék szellemileg is aludtak, nem érzékelték az idő fontosságát, Jézus imaharcát, nem is voltak felkészülve azokra, amik történtek, abszolút rosszul vizsgáztak!

Virrasszatok (Vigyázzatok, legyetek éberek!), és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen.”

 

A szellemi éberség igényli, hogy a test -ami a szellem ellen van- le legyen győzve, mert a test megerősödése szellemi alvásba viszi az embert! Uralom a test és a kívánságai felett!

Jézus éber volt, imádkozott, legyőzve tartotta a testet, megharcolta imában, tudta mi következik, látott, halott az Atyától és felkészülten ment neki a kihívásoknak, teljes győzelmet vett!

 

Mt. 13, 24-28; Jézus példázata figyelmeztető!

Más példázatot is mondott nekik: „Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a zöld vetés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is. A szolgák ekkor odamentek a gazdához, és azt kérdezték tőle: Uram, ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnan van akkor benne a konkoly? Ellenség tette ezt! – felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték: Akarod-e, hogy kimenjünk, és összeszedjük a konkolyt?

 

Amikor szellemileg alszunk, az ellenség dolgozik, elvetve a gonosz magjait.

Szellemi éberség megelőzi az ellenséges tevékenységet!

 

Mi eredményezheti a szellemi elalvást?

 • Mámor, menekülés a kihívások elől a mámor élvezetébe, élet élvezete, szórakozás
 • Részegség, szenvedélyek rabsága
 • Élet gondjai, pörgős életforma, ráülnek az emberre és lámpásunkra…
 • Bűnök, megalkuvások…(lefojtja a lámpást)
 • Vallásosság, Ige ismerete cselekvés nélkül, engedetlenség
 • Képmutatás, filmek világa, zene, virtuális világ…

 

Ezzel az Igével kezdtük, ezzel fejezzük!

Lk. 21, 34-36;

„Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól; és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek (hitbeli, jó döntések által) mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az Emberfia előtt.”

 

Ezekre a területekre különösen vigyázni kell, mert elaltatnak szellemileg! A média, filmek világának nagy befolyása van a mai társadalomra! Letöltések, filmek sokasága, amelyek közvetítenek valamit. A keresztény filmek eszközök Isten kezében, a világi filmek eszközök a világ fejedelmének a kezében… Elaltatnak!

Mt. 6, 5;

„Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, (gör. hüpokritész; színészek, szerepjátszók!), akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat.

Mt. 23, 13;

„Jaj nektek, képmutató (színészek, szerepjátszók) írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt: ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni.” Jézus Krisztus ítéletet mond felettük! Színészet, bűn, erkölcstelenség, melegágya! Erős befolyás a fiatalokra!

Nem csak vallási területre érvényes figyelmeztetés!

Lk. 12, 1;

Miközben megszámlálhatatlan sokaság gyűlt össze, úgyhogy majd letaposták egymást, beszélni kezdett, de először csak tanítványaihoz: „Óvakodjatok (Tartsátok távol magatokat!) a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól (színészettől, szerepjátszástól).

1Pt. 2, 1-3;

Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást (színészetet, szerepjátszást), irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre; mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr!

 

Levetkőzés és felöltözés; a régi ruhát, életet és az új ruhát, új életet!

A régi élet része a képek mutatása, színészet, filmek világa. Vetkőzzük le, mert paráznaságot, világi, testi kívánságokat gerjeszt, ami ellene megy a szellemnek. Miután megízleltük az Úr jóságát az Ige után vágyakozzunk!

 

Pl. Nóé idejében, ettek, ittak (szellemileg aludtak) és nem vették észre, hogy közeledik az ítélet, csak Nóének volt szellemi ébersége, látása, így együttműködött az Úrral és megmenekült!

Az egyház felelőssége, hogy Noé legyen az utolsó idők társadalmában.

 

Záró figyelmeztetés;

 

Ef. 5, 14-20;

Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja: „Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus.” Ébresztő szózat, trombita! Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; (ébren) ne esztelenül (ostoba, bolond! szüzek stb…),hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt (kairosz, Isten ideje), mert az idők gonoszak. Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Legyetek tehát éberek (éberen őrködjetek!), és szüntelen könyörögjetek… Ne engedj álmot szemednek, és szunnyadást szempilládnak! Ne szeresd az alvást, mert elszegényedsz; tartsd nyitva a szemed, és jóllakhatsz kenyérrel.

 

Kívánom, hogy az Istennel való közösségedet fenntartva szellemileg éber állapotba maradj!

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti tanításokat! Legyen ez áldás számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

 

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Hogyan történhet meg mindez az életünkben, miként vehetjük át Isten ígéreteit?

Ezekre a kérdésekre a lenti tanításban kaphatunk választ! Érdemes meghallgatni!

Süveges Imre – Szellemi éberség

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000011%20suveges_imre_a_szellemi_eberseg_2014.09.29.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Sid Roth – Ha csak tudsz Istenről, akkor semmid sincs

https://www.youtube.com/watch?v=YBYTMwmxaQY

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Hit Gyülekezete – Úgy állunk előtted, mint Illés

https://www.youtube.com/watch?v=LVTWVW4KOhI

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy szellemünk éber maradhasson!

 

Javasolt rövidfilmek, evangélizációs riportok:

Megtekintésre ajánljuk mindenkinek saját készítésű anyagainkat – osszátok meg ismerőseitekkel, különösen azokkal, akik érintettek ezeken a területeken:

 

Valóban igaz a Biblia?

https://youtu.be/J39hHYYSA0s