Project Description

Zsolt. 23, 1-7

Dávid zsoltára. Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az ÚR házában lakom egész életemben.

Az Úr pásztoroddá akar lenni, mert nélküle olyan vagy, mint a pásztor nélküli nyáj!

 

Jn. 10, 10-11 

A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.

Isten a Jó pásztor, amikor eljön és befogadod Őt, pásztoroddá lesz, akkor a tolvaj, romboló nem tud érvényre jutni életedbe!

Szükséges, hogy ez a jó pásztor a Te személyes pásztoroddá legyen; így el tudod mondani, hogy az “Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm”!

Pásztor nélkül szükséget lát az ember lelkileg, szellemileg, és minden területen!

 

Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm!

Ez. 34, 12-19 

Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak egy felhős, borús napon. Kivezetem őket a népek közül, és összegyűjtöm az országokból, azután beviszem őket a saját földjükre. Legeltetni fogom őket Izráel hegyein, a völgyekben és az ország minden lakóhelyén. Jó legelőn legeltetem majd őket, és Izráel magas hegyein fognak tanyázni. Jó tanyájuk lesz, ott heverésznek, és kövér legelőn legelésznek Izráel hegyein. Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet – így szól az én Uram, az ÚR. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell. De köztetek is igazságot teszek, juhaim – így szól az én Uram, az ÚR -, bárány és bárány között, kosok és bakok között Nem elég nektek, hogy a legjobb legelőn legeltek? Miért tapossátok össze lábatokkal a többi legelőt? Tiszta vizet isztok. Miért zavarjátok föl lábatokkal, amit ott hagytok? Azt legeljék az én juhaim, amit a ti lábatok összetaposott, és azt igyák, amit a ti lábatok fölzavart?

Amikor az Úr a te pásztorod, ezt cselekszi veled!

 

Füves legelőkön terelget (nyugtat) engem…

Zsolt. 144, 12-15

Fiaink legyenek olyanok ifjúkorukban, mint a nagyra nőtt palánták, leányaink pedig, mint a faragott oszlopok, amilyenek a palotákban vannak. Színültig telt raktáraink ontsanak mindenféle jót, juhaink a legelőkön szaporodjanak ezer-, sőt tízezerannyira! Marháink legyenek kövérek; ne érje őket baj, ne vetéljenek el! Ne legyen jajveszékelés a tereken! Boldog nép az, amelynek így megy a sora. Boldog nép az, amelynek az ÚR az Istene!

Így táplál, terelget, gondoskodik rólunk a Mennyei Atyánk azon az ösvényen, amelyen járnunk kell.

 

Csendes (pihentető) vizekhez terelget engem…

Jn. 7, 38-39  

Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!” Ezt pedig a Lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a Lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg.

Csendes – pihentető vizek, amikor iszunk a mennyei folyamból, bemegyünk az Isten nyugodalmába, ahol megpihenhetünk!

 

Lelkemet felüdíti…(megvidámítja, megújítja)

Zsolt. 94, 17-19 

Ha az ÚR nem segített volna rajtam, én már a csend honában laknám. Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, szereteted, Uram, támogatott engem. Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.

A bennünket ért nehéz impulzusok után felüdülünk, megújulunk a vele való közösségben!

Jer. 31, 25

Felüdítem a fáradt lelket, és megelégítek minden elcsüggedt lelket.

 

Igaz ösvényen, (csapáson) vezet az Ő nevéért…

Péld. 4, 11 

A bölcsesség útjára tanítottalak, helyes ösvényen vezettelek téged.

Zsolt. 27, 11

Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak!

Amikor Ő vezeti útjaidat, elkerülöd az ellenséges csapdákat, mert Ő helyes úton vezet, a jó irányba terelve életedet!

 

Ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert Te velem vagy…

1Sám. 17, 2 

Saul és az Izráeliek is összegyűltek, tábort ütöttek az Élá völgyében, és csatarendbe álltak a filiszteusok ellen.  Élá völgye – megfélemlítés, félelem az óriásoktól völgye!

Zsolt. 84, 6-8

Boldog az az ember, akinek te vagy ereje,(Pásztora!) aki a te utaidra gondol. Ha a Siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon.

A völgyben levő nehézség – források, áldások, megújulás völgyévé lesz, mert tudjuk, hogy Ő velünk van!

 

Vessződ és botod megvigasztal engem…

Mik. 6, 9

Az ÚR hangosan kiált a városnak – és üdvös dolog félni az ő nevét -: Engedelmeskedjetek a vesszőnek, és annak, aki azt rendelte! Vessző – engedelmességre nevel! Tanító vessző, az ember áldására. A fájdalom után Isten megvigasztal, helyreállít! Ezen túl a pásztori vessző a terelgetés és a fegyelmezés eszköze, valamint megszámláláshoz használták. Isten ilyen módon terelgeti életünket.

 

Megkened fejemet olajjal…

Préd. 9, 8  

Ruhád legyen mindig fehér, és fejedről ne hiányozzék az olaj!

Fejen az olajnak ott kellett lenni mindig. Olaj védelem a kártevők ellen, védelem az ördögi sugallatok ellen! Olaj – a felkenetést a Szent Szellem erejében járást jelenti!

Péld. 27, 9

Az olaj és a jó illat vidámít, de a jó barát lélekből jövő tanácsa is.

A kenet – olaj Krisztus jó illatát erősíti benned és megvidámít, a Szent Szellem örömében élhetünk mindenkor!

Mk. 6, 12-13

A tanítványok pedig elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg; sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal és meggyógyítottak.

Olaj a gyógyulás eszköze –gyógyító kenet, léleknek, testnek!

Zak. 4, 11-14

Ekkor megszólaltam, és megkérdeztem tőle: Mit jelent ez a két olajfa a lámpatartó jobb és bal oldalán? Másodszor is megszólaltam, és megkérdeztem: Mit jelent az olajfáknak az a két ága, amelyekből két aranycsövön át folyik le az aranyszínű olaj? Azt mondta nekem: Nem tudod, mik ezek? Azt mondtam: Nem, uram! Ekkor így felelt: Ezek ketten a felkentek, akik az egész föld Urának a szolgálatára állnak.

A fejeden lévő kenetolaj tovább tud folyni másokra és ők is tűzbe jönnek!

Az olaj nem csak magért van, hadd follyék tovább másokra is, hogy ott is változás legyen, áldás jöjjön! Amikor kihirdeted az evangéliumot, bátorítasz, imádkozol másokért, adásban vagy tovább folyik ez az olaj!

Mt. 25, 3-4

A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban.

Amikor nincs olajunk, nincs világosságunk (élő Ige, prófétai beszédek) akkor nem tudunk világítani másoknak!

Zsid. 1, 9

Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot: ezért kent fel téged az Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé.”

A Felkentek az öröm olajával lesznek erősek az igazságban és a gonosz legyőzésének erejében!

 

Csordultig van poharam…

Lk. 6, 45 

A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.

Legyünk telve a Menny jelenlétével, igazságaival, így az jön ki belőlünk, amivel meg vagyunk töltve!

2Kor. 7, 4

Nagy a bizalmam irántatok, sok dicsekedni valóm van veletek, tele vagyok vigasztalódással, minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel.

Így az élet bajain, kihívásain az Úr örömével tudsz átmenni és nem gyötrődve!

Nem démonok kísérnek, hanem az Úr jósága és szeretete vesz körül minden napon és az Isten jelenlétében élhetsz.

 

Kívánom, hogy megismerd az Urat, mint pásztorodat és engedd, hogy ismételten megkenje a fejedet olajjal!

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti tanításokat! Legyen ez áldás számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Hogyan történhet meg mindez az életünkben, miként vehetjük át Isten ígéreteit?

Ezekre a kérdésekre a lenti tanításban kaphatunk választ! Érdemes meghallgatni!

Süveges Imre – Megkened fejem olajjal

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000093%20Megkened%20fejemet%20olajjal.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Pat Robertson – Tanítás a Szent Szellem ajándékairól I.

https://www.youtube.com/watch?v=MdiyByLeodE

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Face to Face – Keneted áradjon

https://www.youtube.com/watch?v=ysaoRldctIA

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy a Szent Szellem kenete megújuljon életünkben!