Project Description

A Menny Istene kinyilatkoztatta magát Jézus Krisztusban, mint…

  • Megváltó
  • Szabadító
  • Gondviselő
  • Gyógyító
  • Megtartó …

A Biblia bemutatja Istent, mint Megtartót!

Lk. 1, 46-48;

Mária pedig ezt mondta: „Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt, mert rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára: és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék,

1Tim. 1, 1;

Pál, a mi megtartó Istenünknek, és Krisztus Jézusnak, a mi reménységünknek rendeléséből Krisztus Jézus apostola,

Az isteni alaptevékenységek között ott van a megtartatás!

Mit jelent: Megtartó?

Az egész életünk megtartása, valamint bizonyos nehezebb életszakaszokban, kihívásokban átsegít, nem veszünk el, megőriz, tenyerén hordoz.

Különösen akkor, amikor elfogynak lehetőségeink, életerőnk, eljutunk határainkhoz, ilyenkor gyakran érezzük, hogy vége, nincs tovább. Nincs több ötletem, nincs erőm, nincs semmi lehetőségem, ilyenkor aktiválódik Isten megtartó kegyelme!

Pl. idősek bizonyságai a megtartatásról, háború, fogság, nehéz helyzetek

Istennek van hatalma így meg tud tartani Téged, családod, házasságod, munkádat, vállalkozásodat, tanulmányaidat, egészségedet, gyermekeidet…

Az ember meg tudja tartani életét?

Zsolt. 22, 29-30;

Mert az ÚRé a királyi hatalom, ő uralkodik a népeken. Csak előtte borulnak le a földi hatalmasságok, térdet hajt előtte minden halandó, aki nem tudja életét megtartani.

Zsolt. 146, 3;

Ne bízzatok az előkelőkben, egy emberben sem, mert nem tud megtartani.

Sem a magad életét, sem másokét nem vagyunk képesek megtartani. Más emberek, főemberek, főorvosok, gazdagok, előkelők sem tudnak megtartani! Ezért elsősorban ne magunkban, ne másokban bízzunk, mert Ő a Megtartó!

Kiket tud Isten megtartani?

  • Zsolt. 31, 21-25;

Jól elrejted őket magadnál az emberek áskálódása elől. Megőrzöd őket sátradban a perlekedő nyelvektől. Áldott az ÚR, aki csodálatos hűséggel bánt velem az ostromlott városban! Én már azt gondoltam ijedtemben, hogy eltaszítottál magadtól. De te meghallgattad könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltottam segítségért. Szeressétek az URat, ti hívei mind! Az állhatatosokat megtartja az ÚR, de kamatostul megfizet a gőgösöknek.

Legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az ÚRban reménykedtek!

  • Zsolt. 33, 18-19;

De az ÚR szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket.

  • Zsolt. 145, 18-20;

Közel van az ÚR mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Teljesíti az istenfélők kívánságát, meghallja kívánságukat, és megsegíti őket. Megtartja az ÚR mindazokat, akik őt szeretik, de a bűnösöket mind elpusztítja.

  • Mk. 5, 34

Ő pedig ezt mondta neki: „Leányom, a hited megtartott téged: menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges.”

Összességében az Isteni megtartatás kegyelme ott van a hívők életén, de szükséges részünkről Bízni Ő benne, szeretni őt és mindenben állhatatosnak lenni!

Isten fantasztikus Ígérete a megtartásra:

Ésa. 43, 2-7;

Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged.

Vannak ellenséges vizek, viharok, zuhatagok a folyókon > Isten meg tud tartani!

Vannak ellenséges tüzek; családi, vállalkozási, kapcsolati stb…

Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izráelnek Szentje, a te Megtartód, adtam váltságodba Égyiptomot, Kúst és Sebát helyetted. Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és én szeretlek: embereket adok helyetted, és népeket a te életedért: Ne félj, mert én veled vagyok, napkeletről meghozom magodat, és napnyugotról egybegyűjtelek. Mondom északnak: add meg; és délnek: ne tartsd vissza, hozd meg az én fiaimat messzünnen, és leányimat a földnek végéről, Mindent, a ki csak az én nevemről neveztetik, a kit dicsőségemre teremtettem, a kit alkottam és készítettem! Ez az ígéret mindenkire vonatkozik, aki felveszi az Ő nevét, az Ő tekintélye alatt van, hozzá tartozik!

Mi az Ő neve? Az Úr Jézus Krisztus, a Szentháromság Istene

Dániel és barátai ismerték Isten megtartó kegyelmét!

Pl. oroszlánok vermében, a tűzben

Dán. 3, 14-30;

Nebukadneccar ezt kérdezte tőlük: Sadrak, Mésak és Abédnegó! Igaz-e, hogy ti nem tisztelitek isteneimet és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállíttattam?

Ez a kihívás ma is megismétlődik csak más formában; homoszexualitás, család, házasság kérdéseiben stb…, amikor nem vagy trendi, toleráns e világ dolgait illetően!

Készek vagytok-e most, ha meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam? Mert ha nem hódoltok, azon nyomban bedobnak benneteket az izzó tüzes kemencébe. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket?

Kihívás feléjük és az Istenük felé! Isten válassza egyértelmű és világos; Van olyan Isten!

Sadrak, Mésak és Abédnegó így válaszolt a királynak: Ó Nebukadneccar! Nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk: ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király! Hitvallás szerepe!

De ha nem tenné is, (mártíromság!) tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállíttattál! Ekkor Nebukadneccart úgy elöntötte a harag Sadrak, Mésak és Abédnegó miatt, hogy még az arca is eltorzult. Meghagyta, hogy hétszerte jobban fűtsék be a kemencét, mint ahogyan be szokták fűteni. Azután megparancsolta hadserege legerősebb vitézeinek, hogy kötözzék meg Sadrakot, Mésakot és Abédnegót, és dobják be őket az izzó tüzes kemencébe. Megkötözték tehát ezeket a férfiakat, és úgy, ahogy fel voltak öltözve, nadrágostul, alsóruhástul és süvegestül, bedobták őket az izzó tüzes kemencébe. (szellemileg is fel voltak öltözve;

Mivel a király szigorú parancsára a kemencét roppantul befűtötték, a lángoló tűz megölte azokat az embereket, akik Sadrakot, Mésakot és Abédnegót odahurcolták. Nagy tűzerő!

A három férfi, Sadrak, Mésak és Abédnegó pedig megkötözve az izzó tüzes kemencébe esett.

Nebukadneccar király azonban megdöbbent, sietve fölkelt, és ezt kérdezte udvari embereitől: Nem három férfit dobtunk megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a királynak: Valóban úgy van, ó király! Ő azonban így szólt: Én mégis négy férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami isten.

Megtartó Isten!

Ekkor Nebukadneccar király odament az izzó tüzes kemence ajtajához, és így szólt: Sadrak, Mésak és Abédnegó, szolgái a felséges Istennek! Jertek ki, jöjjetek ide! És kijött Sadrak, Mésak és Abédnegó a tűzből. Az összegyűlt kormányzók, elöljárók, helytartók és a király udvari emberei pedig látták, hogy ezeknek a férfiaknak semmit sem ártott a tűz, a hajuk szála sem perzselődött meg, a ruhájuk sem égett meg, sőt még a füst szaga sem járta át őket. Átmenni a tűz fölött, Isten bebizonyította, amit ígért be tudja tartani! Ő betartotta ígéretét, nálad is be fogja tartani, csak ne hajolj meg e világ Istene előtt!

 

Kívánom, hogy megismerd, hidd el és teljes biztonságban legyél az Ő megtartó kegyelme alatt!

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti tanításokat! Legyen ez áldás számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – Megtartó kegyelem

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000084%20-%20Megtarto%20kegyelem.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Soós Péter – Növekedni a kegyelemben, Isten ismeretében

https://www.youtube.com/watch?v=H40LpSTxIfk

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Dics-suli 2015: Megtart kegyelmed

https://www.youtube.com/watch?v=6adOSkqUpzs

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy Isten Igéje és a Szent Szellem ereje felbátorítson bennünket a cselekvésre!