Project Description

Amikor a Biblia az utolsó időkről beszél, feltűnően az elsők között említi a megtévesztés gyakori veszélyét. Fontos erről beszélni, mert benne vagyunk az utolsó idők eseményeiben! Egy rövid összefoglalás és áttekintés ebben a témakörben.

Mivel minden Igehelyen sokakat említ, ez jelentős befolyással bíró tényező lesz! Mindegyik evangélium beszél erről, ez is mutatja jelentőségét!

Mt. 24, 3-5. 11-14;

Amikor Jézus az Olajfák hegyén ült, odamentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték: „Mondd meg nekünk: mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének?” Jézus így válaszolt nekik: „Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket!

(Megtévesztés: eltévelyít, félrevezet, letérít, elhitet, becsap, bolyong, kóborol, ingadozik – benne vannak a következmények is!)

Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus! (Én vagyok a Felkent!) – és sokakat megtévesztenek. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek.

Mivel mindenhol azt mondja az Ige, hogy sokan jönnek, sokan áldozatul esnek, ezért kell ezzel foglalkoznunk!

Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.”

Az a hívő és az a gyülekezet, amelyik vigyáz az első szeretet tüzére és kitart minden körülményben Isten Igéje mellett, valamint bizonyságtévő, evangéliumot hirdető és a végidők aratásában résztvevő egyház, az védett lesz a megtévesztéssel szemben! Fontos megmaradni ezekben az értékekben!

Megtévesztők jöhetnek:

 1. Egyházi, gyülekezeti (karizmatikus) háttérből
 2. Okkult háttérből
 3. Világi, pogány háttérből

(A szellem ugyanaz, de más a csomagolása a ténykedésének!)

Két fontos területen jön a megtévesztés;

 1. Tanítás által
 2. Jelek és csodák által

Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus! (Én vagyok a Felkent!) – és sokakat megtévesztenek. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek.

 1. Tanításban; Önmagukat hirdetik, mint felkentet, nem a feltámadott Krisztus van a középpontban, önmagukban jelent meg, jött vissza Krisztus! Megtévesztő tanítások (másolat, hamisítvány)

Hamis próféta, ihletett beszédet szóló, de nem a Szent Szellem ihleti, hanem a tévelygés szelleme! Mivel sokakra befolyást gyakorolnak, erős kenetük, karizmájuk lesz, ezért veszélyesek!

Kol. 2, 4-8;

Ezt azért mondom, nehogy valaki titeket megtévesztő szavakkal félrevezessen.

Félrevezető emberek a gyülekezetben!

Mert ha távol vagyok is testben, lélekben mégis veletek vagyok, és örömmel látom a köztetek uralkodó szép rendet és Krisztusba vetett hitetek szilárdságát. Védelem: hitünk stabil volta!

Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Ha ez a folyamat végbement az életünkben, akkor nagy az esélye, hogy védettekké válunk a megtévesztéssel szemben. Pl. védőoltás

Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik.

Be lehet kerülni a megtévesztés rabságába, fogságába, a varázsló, igéző negatív ihletett beszédek által. Jellemzői a felsorolásban! Bölcselkedés – bonyolult teológiai eszmefuttatások helyett evangélium egyszerűsége!

Mögötte: büszkeség, egó, nekem van igazam, én látom tisztán, a többiek kevesek hozzám képest!

Pl. Teológiai viták kezdete: Mi az igazság > Kinek van igaza? Innentől büszkeségi kérdés!

1Tim. 4, 1-3;

A Lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, (hívők voltak, a gyülekezetben kezdték!) mert megtévesztő lelkekre (szellemekre) és ördögi tanításokra hallgatnak; és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben. Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők és az igazság ismerői.

Tipikus hívő háttérből induló hamis próféta, akik szellemben, hitben kezdték, de letértek az egyenes útról valamilyen oknál fogva…

Megtévesztő szellemek ördögi tanításokat kreálnak, (démoni befolyások) -ami mögött a hazugság ereje van!- amelyek ki vannak csavarva, eltértek a helyes biblia magyarázatból! Jellemzőik: hazugságok, tiltások által meglopva a Szellem szabadsága, törvényeket, emberi parancsokat állítanak, amelyek által meg van lopva az öröm, élvezetek!

1Thessz. 2, 3-7;  Egyházi háttérből jövő megtévesztő emberek:

Mert a mi igehirdetésünk nem tévelygésből ered, nem is tisztátalan szándékból, nem is álnokságból. Hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. Hiszen, mint tudjátok, soha sem léptünk fel hízelgő beszéddel, sem leplezett kapzsisággal, Isten a tanúnk: nem is vártunk emberektől dicsőséget, sem tőletek, sem másoktól.

Pál felsorolja a tévtanitók jellegzetességeit:

 • tisztátalan szándékból, Hamis motivációk mozgatják őket, nem az Isten és az emberek szeretete, hanem idegen indítékok
 • álnokságból, Sokat beszél erről a Biblia, Isten ítéletét vonzza be az álnok ember! kívülről pozitívkép, belső motiváció gonosz, de ezt jól elrejti egy pozitív csomagolásban. Pl. báránybőrbe bújtatott farkas
 • az embereknek akarnak tetszeni, nem a szívünket vizsgáló Istennek. Népszerűséget fontosnak tartják, törekszenek az emberek megnyerésére! Pl. Absolon
 • hízelgő beszéddel, Absoloni magatartás, emberek tetszését kereső, de nincs mögötte igazi szeretet! (nyájasság, hamis kedvesség, segítőkészség)
 • leplezett kapzsisággal, Rejtett pénzsóvárgás, pénzügyi motiváció
 • vártunk emberektől dicsőséget, igénylik az emberek dicséretét, felemelését, maguknak szereznek dicsőséget nem Istennek!

 

2. Természetfölötti erőkben, jelekben és csodákban:

Hogyan lehetséges? Úrnak nevezik Jézust, tehát keresztények.

Szellemben kezdik, testben folytatják, elhajoltak, idegen erőkkel manipulálók! Jelek és csodák hamisítványai!

Mt. 7, 20-23;

Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket.”  „Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: URam, URam, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!”

Ajándékok, jó gyümölcsök nélkül! Nem a csodákról, nem a tanításaikról ismerjük meg őket, hanem gyümölcseikről!

Pl. szellem gyümölcsei, milyen gyümölcsöket terem szolgálatuk, nincsenek benne Isten akaratában, nem ismerik az Úrral való személyes közösséget…

Jel. 12, 9-15;

És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek.

A megtévesztő a földön van és az Ő küldöttei a hamis próféták.

Pl. Éva megtévesztése

Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: „Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket.

(vádló helyett védő a mennyben!)

Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig. Ez gyakorolja az első fenevad teljes hatalmát az ő nevében, és rábírja a földet és lakóit, hogy imádják az első fenevadat, amelynek meggyógyult a halálos sebe. Nagy jeleket tesz, még tüzet is parancsol le az égből a földre, az emberek szeme láttára; és megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket képes megtenni a fenevad nevében; és azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsenek bálványképet a fenevad tiszteletére, akin a kard által ejtett seb van, de életre kelt.

A megtévesztés hatalma által, hamis jeleket és csodákat tesz.

Hamis Krisztus – Antikrisztus és az Ő földi küldöttei!

Megadatott neki, hogy lelket leheljen a fenevad képmásába, hogy megszólaljon a fenevad képmása, és hogy akik nem imádják a fenevad képmását, azokat mind megölesse.

A megtévesztés leleplezésének szakirodalma:

1Jn. 4, 1-21;

Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, (szolgálónak) hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Az Isten Lelkét erről ismeritek meg: amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Mi van a Szent Szellemtől és mi van démonoktól? –ezt kell megvizsgálni!

Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van.

 1. Az első dolog, amit néznünk kell, mit mond Krisztusról?

Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. A bennünk lévő Szent Szellem nagyobb, mint az Antikrisztus, megtévesztő szellem!

Ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. Mi Istentől valók vagyunk: aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévelygés lelkét.

2. Hallgat-e a vezetői – apostoli szóra, korrekcióra, vagy nem. Amikor valaki igazságban jár, alávetettségben mozog. Amikor kijövünk az alávetettségből, büszkeség miatt a tévelygés szellemének a befolyása alá kerülünk! Pl. karizmatikusok az Úr vezetésére hivatkozva kijönnek a vezetők tekintélye alól. A vezetők általi vezetés magasabb rendű KÖZÖSSÉGI ÜGYEKBEN, mint a SZEMÉLYES VEZETÉS!

Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mibennünk, hogy a maga Lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben;

és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát.

3. Az isteni, agapé szeretet megléte, illetve hiánya. Akiben a tévelygés szelleme van, báránybőrbe bújtatott farkasként nem tud szeretni.

Pl. Két asszony Salamon ítéleténél, mindegyiknek erős igazságérzete volt, az egyiknél éles helyzetben a szeretet felülírta az igazságát. A tévelygésnél az önigazság felülírja a szeretetet és hideg rideg, gyilkos kegyetlenség szabadul fel, ami az emberölőtől jön!

Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is.

A megvizsgálásnál ezt a három alapvető ismérvet feltétlenül figyelembe kell venni:

 • Jézus Krisztusról alkotott tanítás
 • Apostoli, vezetői tekintélyekhez való viszonyulás
 • Az isteni – agapé szeretet jelenléte és hiánya

A megtévesztettség fokozatai:

 • Enyhe tévelygés (néhány területen nincs tiszta látás, de jó motivációk vannak) sokan benne vannak!
 • Keveredés (keveredik az igazság a hamissággal, keveredett motivációk)
 • Tévtanitók, félrevezetők, (a tévelygés szellemének a rabsága, mások befolyásolására törekvés)
 • Hamis próféták (erős hamis szellemek által szólt ihletett, varázsló, igéző beszédek, természetfeletti csodák a hazugság hatalma által!)

Minél erősebb a megtévesztettségi fokozat, annál erősebb ellenállás és fegyelmezés szükséges az illető felé!

Védelem a megtévesztéstől:

Mk. 12, 24;

Jézus ezt mondta nekik: „Vajon nem azért tévelyegtek-e, mert nem ismeritek az Írásokat, sem az Isten hatalmát?

A tévelygés elől megvéd az Ige és a Szent Szellem ismerete, aki bemutatja a menny hatalmát! Ha ezeket nem ismerjük, akkor könnyen bejön a megtévesztés!

Kol. 3, 16;

A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.

Ha az Ige nincs bennünk gazdagon, akkor nem taníthatunk, így könnyen félrevezetnek bennünket!

Mindent megvizsgáljatok, ami jó azt megtartsátok! – ennek az Igének különösen nagy jelentősége van ezekben az időkben!

1Thessz. 5, 20-22;

a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.

Mit kell megvizsgálni?

 1. Tanítás tartalmát az Igével összevetve
 2. Milyen szellemet hordoz? (szellemek megítélése, Szent Szellem vagy ördögi megtévesztő szellemek?)
 3. Mik a gyümölcsei? Szellem gyümölcseit megtermi vagy sem, valamint mik a szolgálatának a gyümölcsei?

1Kor. 2, 10;

Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által; mert a Lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. A bennünk lévő Szent Szellem segít a megvizsgálásban és jelezz felénk: belső békességgel vagy nyugtalansággal!

Leleplezi a szellemi hátteret, milyen forrásból működik, mik a belső indítékok és megmutatja a gyümölcsöket.

Mt. 7, 15

Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét?

Gyümölcseiről lehet megismerni, nem a tanításáról és a jelekről, csodákról elsősorban. Figyeljük a gyümölcsöket!

Az utolsó idők megtévesztéseinek ne legyünk áldozatai!

Vigyázzunk és imádkozzunk és világosan fogunk látni!

Pl. hadsereg riadókészültsége kell, hogy jellemezze az utolsó idők gyülekezeteit

Napjaink megtévesztő folyamatai:

 • Kegyelem vonal (fontos bibliai igazság túlhangsúlyozása, nincs egyensúly az emberi és isteni felelősség között, liberális teológia, a bűn rontását bagatellizálja) Nem teljes képet vesz a Bibliából, csak a feltámadás utáni Igét fogadja el!

Pl. alapok, (Ószövetség) falak, (Jézus tanításai) tető (apostoli tanítások) = kijelentés háza! Minden tanításnak összhangban kell lenni ennek a hármasnak, mert az Igében nincs ellentmondás!

 • Prófétai vonal (tapasztalataink a prófétai szolgálat helyreállításában, szellemileg érzékeny emberek ördögi túllökése, gyülekezetekben összeférhetetlen, kizárt, renitens elemek összefogása, pl. történelmi tapasztalat, szabadkai prófétai mozgalom, ószövetségi alapokon nyugvó szolgálatok, hasonló igénnyel lépnek fel!)

Pl. két legveszélyeztetettebb ajándék a prófétai és evangélista ajándék

1Kor. 14, 37-40;

Ha valaki azt tartja magáról, hogy próféta vagy Lélektől megragadott (szellemi ember) ember, tudja meg, hogy amit nektek írok, az az Úr parancsolata. (egyetemes, mindenkire érvényes útmutatás!)

És ha valaki ezt nem ismeri el, ne ismertessék el. (Nem rendeli magát ennek az egyetemes parancsnak, ne legyen elismerve a szolgálata!)

Nem ismeri el az Úr parancsait a prófétálásra vonatkozólag, vagy nem ismeri el az Úr embereit és nem veti alá magát ezeknek!

Ezért, testvéreim, törekedjetek a prófétálásra, de a nyelveken való szólást se akadályozzátok. Azonban minden illendően (ékesen, másokat nem bántóan, tisztelettudóan) és rendben történjék. (Az Ige rendjének megfelelően valamint az isteni tekintélyrendnek megfelelően történjék!)

 • Szabadítással – démonológiával kapcsolatos tévtanítások, egyensúlyvesztések (félelem motiválta teológia, démon centrikus szemléletmód, maradjunk Krisztusközpontúak! Szellemi harc fejedelemségekkel, tapasztalatok, kenetünk a démonokhoz, egyedi vezetések, angyalok-szellemi fejedelmekkel)
 • Tekintély tanítás túlhangsúlyozása A fókusz elterelődik Krisztusról a szolgálóra, a mennyben a trón van a középpontban!

Pl. Bemerítő János, a vőlegény barátja

Jn. 3, 28-30;

Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam: Nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. (Fontos minden vezetőnek ezzel tisztában lenni!)

Akié a menyasszony, az a vőlegény, a vőlegény barátja pedig, aki ott áll, és hallja őt, ujjongva örül a vőlegény hangjának: ez az örömöm lett teljessé. (A mi szolgálatunk a vőlegény barátja – közeli kapcsolatban áll a vőlegénnyel! – a mennyasszonyt oda vezeti a vőlegényhez. Nem magához köti, hanem a vőlegényhez! Pl. szellemi paráznaság – mennyasszony szívének ellopása a mennyei vőlegénytől, Lásd. Absolon

Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem.

(Mindenkiben Krisztusnak kell növekedni az egónak pedig alászállni!)

 • Túlzott csodákat hajszoló magatartás, csak erről tanítani, vágyni stb…

Csodák minden esetben szükségekkel kezdődnek…

Az Igében a missziót követő természetes jelenségek voltak a csodák, misszió nélkül nem működik, mert Jézus nem volt illuzionista!

Luk. 23, 8-9;

Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült, mert már jó ideje szerette volna látni, mivel hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz majd az ő szeme láttára. Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki.

Heródes csodavárása – szükség és a mennyei segítség őszinte keresése nélkül – Jézus passzív marad ebben a helyzetben. Mai csodákat látni akarók tömegei, szolgálók betöltik ezt manipulációval, hamisítványokkal!

Mt. 12, 38-40;

„Akkor újra megszólították néhányan az írástudók és a farizeusok közül: „Mester, jelt akarunk látni tőled.”

Ő pedig így válaszolt nekik: „Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia is a föld belsejében három nap és három éjjel.

Utolsó idők antikrisztusi, okkult csodái a megtévesztés eszközei lesznek!

 • Jóléti teológia, Csak pozitív üzenetek, minden rólad szól, szükségeid kielégítése Krisztus a háziszolga, jogok és kötelességek egyensúlyvesztése! Minden az anyagi bőség, fogyasztói kereszténység kiszolgálása – nincs tanítványság és annak az árának a megfizetése!

3Jn. 1, 2-4;

Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek.

Ez igaz, de nem csak erről szól a Biblia!

Nagyon örültem, amikor testvérek jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról, minthogy te igazságban jársz. Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. A teljes Írás Istentől ihletett, a teljeset kell tanítani!

 • Törvényeskedő vonal (szabad – nem szabad, farizeusok felsőbbségi gondolkodása, kiskorúságba tartás)

Pl. hagyományos kereszténység, karizmatikus törvényeskedés, (Bezár egy dobozba!)

 • Manifesztálódó – élmény centrikus kereszténység (földi, testi, ördögi)

Pünkösdkor a Szent Szellem munkája volt középpontban, nem a részegeskedés, extázis, hanem az erő vétele és a természetfeletti bátorság a misszióra

 • Mindenben a bibliai egyensúly megtartása, szélsőséges nézetek, gyakorlatok kerülése! Törekedni a jó gyümölcsök megtermésére! Egyensúly a tanításban, ami megáll a három fontos alapelven! (alapok – Ószöv., falak – Jézus tanításai, tető – apostoli tanítások)

1.Péter, 5. 8;   (Egyszerű fordítás)

Legyetek józanok és kiegyensúlyozottak és vigyázzatok, mert ellenségetek a Sátán kerülget benneteket. Úgy járkál körbe-körbe mint az éhes oroszlán; ordítva keresi zsákmányát akit megehetne! Az egyensúly megtartása, védelem az ellenséggel szemben, aki ki akar billenteni ebből!

 • Szellemi nagykorúság, jó és a rossz különbségtételének a képessége az Ige alapján, valamint a Szent Szellem fontossága, szellemek megkülönböztetésének ajándéka

 

Vissza a kezdetekhez:

Mt. 24, 3-5. 11-14;

Amikor Jézus az Olajfák hegyén ült, odamentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték: „Mondd meg nekünk: mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének?” Jézus így válaszolt nekik: „Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket!

(Megtévesztés: eltévelyít, félrevezet, letérít, elhitet, becsap, bolyong, kóborol, ingadozik – benne vannak a következmények is!) Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus! (Én vagyok a Felkent!) – és sokakat megtévesztenek. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek.

Mát. 12, 36-37;

De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért, (tanításért) a mit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédidből ismertetel igaznak, és a te beszédidből ismertetel hamisnak.

Adja az Isten, hogy beszédünk az igazság legyen, és igaz embernek ismertessünk el Isten és emberek előtt!

Luk. 16, 2;

Hívá azért azt, és monda néki: Mit hallok felőled? Adj számot a te sáfárságodról; mert nem lehetsz tovább sáfár. Isten előtti számadási kötelességünkről ne felejtkezzünk el!

Róm. 14, 12;

Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek.

Zsid. 13, 17;

Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra.

Járjunk igazságban, hirdessük az Isten örökkévaló Igazságát és védjük magunkat és a ránk bízottakat a megtévesztéstől, tudván, hogy az utolsó időkben különlegesen nagy ennek a veszélye!

 

Szeretettel üdvözöllek,

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást!

 

Süveges Imre – A megtévesztés veszélye

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000045%20-%20A%20megtevesztes%20veszelyei.mp3

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Derek Prince – Isten Igéjének hatalma és ereje

https://www.youtube.com/watch?v=5uEbEXtBt4g

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Hit Gyülekezete – Jézus, Te vagy az igazság

https://www.youtube.com/watch?v=2vvg2mBT4pc

Imádkozzunk azért, hogy felismerjük a megtévesztő tanításokat és a világban zajló megtévesztő folyamatokat!