Project Description

Az áldott ember ismérvei:

1Móz. 49, 22-26

Termő fa ága József, termő fa ága forrás mellett, ágai átnyúlnak a kőfalon. Ezért keserítik, nyilazzák, kergetik az íjászok. De mozdulatlan marad íja, feszülnek izmos kezei Jákób erősségének kezétől, onnan, Izráel pásztorától, kősziklájától, atyád Istenétől, ki megsegít téged, a Mindenhatótól, aki megáld téged az ég áldásával felülről, a lent elterülő mélység áldásaival, az emlők és anyaméh áldásaival. Atyád áldásai erősebbek az örök hegyek áldásainál, az örök halmok gyönyörűségénél. Szálljanak József fejére, a testvérek közt megszenteltnek fejére.

 

JÓZSEF – Isten kiválasztott embere. Jákobnak volt kijelentése arról, hogy ki viszi tovább az áldott vonalat.

Háromféle áldást adott Jákób Józsefnek a Szent Szellem által:

1. Magasságban levő sikerek áldásai

2. Mélység, a nehézségekből jövő áldások

3. Az anyaméh, a táplálás és a növekedés áldása

Mindhárom áldás aktiválódott József életében, ezek által emelkedett fel!

 

Magasság áldásai;

Jézus a tanítványaival a megdicsőülés hegyén; „…jó nekünk itt lennünk…”

A tanítványok, szerettek volna ott maradni és csupán élvezni a mennyei jelenlétet.

Jak. 1, 17

minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása.

Minden jó a mennyből származik! A magasság áldásai jók és tökéletesek az ember számára, sikeresé tesznek és kiteljesítik az életünket.

Jób élete jól bemutatja mindkét áldás megjelenését;

Jób. 31, 2

Mi lett volna akkor osztályrészem Istentől onnan fentről, vagy örökségem a Mindenhatótól a magasságból?

Jób részesült a mélység áldásaiból, ami igen kemény volt az életében.

Anyagi vesztesség érte, katasztrófák sorozata, gyermekei elveszítése, betegség, feleséggel való konfliktusa, már-már elhagyja a hitet.

Amint tudjuk a magasság áldásai is felszabadultak az életében;

Kettős gyermekáldás, unokák, hosszú, beteljesedett élet, kettős anyagi áldás, felemelkedés.

 

Mélység áldásai;

Ezékiel király: „Áldásomra volt a nagy keserűség!” áldás származik belőle

Péter elárulta Jézust: „hogy testvéreid erősítsd!” erő származik belőle

Jézus: „megtanulta a szenvedés által az engedelmességet!

 

Anna története:

1Sám. 1, 10-11

Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az Úrhoz, és keservesen sírt.

Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta: Seregek Ura! Ha részvéttel tekintesz szolgálólányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgálólányodról, hanem fiúgyermeket adsz szolgálólányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét!

 

Komoly csodák, ima-meghallgatások származnak a mélység áldásaként! Fontos, hogy ezeket a helyzeteket jól reagáljuk le, hogy ne vesztesként, hanem győzelemmel tudjunk ki jönni a mélységekből.

Mélység áldásainak jellegzetességei;

1Móz. 7, 11

Noé életének hatszázadik évében, a második hónap tizenhetedikén, fölfakadt ezen a napon a nagy mélység minden forrása, és megnyíltak az ég csatornái.

 

Mélység áldásai következtében források nyílnak meg szellemi területen, egy új kenet, anyagi előmenetel szabadul fel. Magasság áldásait követően megnyílik az ég, hogy átjöjjenek dolgok, mennyei javak az életedbe.

 

Bezárt kapuk megnyílnak.

Zsolt. 27, 5-6

Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az ÚR sátrában, és éneket zengek az Úrnak.


A mélység áldásait fölemelt fejjel, Istent dicsőítve, örvendezve vedd át!” Örömmel fogadjátok, amikor különféle kísértésekbe estek…”

 

A mélységben lévő ember őszinte imája:

Zsolt. 69, 11-19

Sírtam, és böjttel gyötörtem magam, de ez csak gyalázatomra vált. Ha gyászruhát öltöttem, szóbeszéd ért miatta. Engem szólnak meg a kapuban üldögélők, és a borivók nótái. De én hozzád imádkozom, Uram, a kegyelem idején, Istenem. Nagy szeretettel hallgass meg, hűségesen segíts meg! Húzz ki a sárból, hogy el ne süllyedjek, hadd meneküljek meg gyűlölőimtől, az örvénylő vizekből! Ne sodorhasson el a víz árja, ne nyelhessen el a mélység, ne záruljon be fölöttem a kút szája! Hallgass meg, Uram, jóságos szeretettel, nagy irgalmaddal fordulj hozzám! Ne rejtsd el orcádat szolgád elől! Bajban vagyok, siess, hallgass meg! Jöjj hozzám, és válts meg engem, ments meg ellenségeimtől!

Zsolt. 130, 1-8

Zarándokének. A mélységből kiáltok hozzád, URam! Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra! Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki marad meg akkor? De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izráel, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. Meg is váltja Izráelt minden bűnéből. 

A mélységben megtanulunk őszintén imádkozni!

Zsolt. 71, 19-23

Istenem, igazságod a magas égig ér, mert hatalmas dolgokat vittél véghez. Van-e hozzád hasonló, Istenem? Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz, még a föld mélyéből is újra fölhozol engem. Igen naggyá teszel, hozzám fordulsz, és megvigasztalsz. Én is magasztallak hárfával, hűségedért, Istenem! Lantot pengetve éneklek neked, Izráel Szentje! Ujjong az ajkam, ha tenéked zenghet, lelkem is, amelyet megváltottál.

Ézs. 51, 9-12

Ébredj, ébredj, szedd össze erődet, ó Úrnak karja! Ébredj, mint hajdanában, az ősrégi nemzedékek idején! Hiszen te vágtad ketté Rahabot, te döfted le a tengeri szörnyet! Te szárítottad ki a tengert, a nagy mélység vizeit, te készítettél utat a tenger medrén át, hogy átkelhessenek a megváltottak! Így fognak visszatérni az Úr megváltottai is, és ujjongva érkeznek meg a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Én, én vagyok vigasztalótok! Miért félsz halandó embertől, olyan embertől, aki a fű sorsára jut?

 

A mélység gyötrelmei elmúlnak, ujjongó öröm lesz belőle, megvigasztalódással jössz ki abból! A Mélység áldása azt jelenti, hogy átmenvén a nehéz szakaszokon, több leszel, utána, Isten magasabbra tud emelni téged!


Mt. 13, 5-6

Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben; de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak.

Akik nem részesülnek a mélység áldásaiból, kiszáradnak, elhervad a hívő életük; Ne csak a magasság áldásait keresd és fogadd! Ne menekülj el, mert Isten dolgozni akar az életedben.

Amikor mélységekbe kerül az életed, bármilyen okból is, olyan kényszerek alá kerülsz, amelyek javadat szolgálják és ezek a kényszerek segítenek gyökereidet mélyebbre tenni Krisztusban, így nem fog kiszáradni a szellemi életed!

Lk. 6, 47-48

„Aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és azok szerint cselekszik: megmutatom nektek, kihez hasonló. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott, mélyre hatolt, és a kősziklára alapozott: amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatnimert jól volt megépítve.

 

A mélység egyik fontos áldása, hogy egy szilárd megalapozást hoz létre az emberek életében, szilárd jellemű és hitű, megingathatatlanokká lesznek!

 

Mélyre hatoló, életre szóló leckék!

Róm. 8, 38-39

Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

 

Vigyázz, hogy sem a magasság áldásai, (felfuvalkodás miatt) sem a mélység áldásában (keserűség, zúgolódás, elégedetlenség, hitetlenség, reménytelenség) ne válasszon el Istentől, mert ez komoly veszély! Az ellenség célja; „átkozd meg az Istent és hallj meg”! Ne hallgass a rossz tanácsadókra. Az ördög azt akarja, hogy fordulj szembe az Istennel.

1Móz. 1, 2

A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.

Isten vigasztalása, jelenléte végig kíséri az embert a mélységekben is, nem hagyja el! Veled van a mélységeidben is!

Róm. 11, 33-34

Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai! Ugyan „ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává?


A mélység áldásai után egyre mélyebben kezded Isten bölcsességét, vezetését megérteni, gondolkozását átvenni! Ne félj a mélységtől, tudd áldás lesz belőle! Még ha szenvedéssel, félelemmel, gyötrelemmel, szükséghelyzetekkel, kísértésekkel, nyomásokkal, kihívásokkal jár is. Részesülni fogsz a mélység áldásaiból, mélyre megy gyökered és nagy fává leszel, bőséges gyümölcsterméssel!

A mélység és magasság áldásainak gyümölcsei és következményei a következő igében látható:

Ef. 3, 16.

adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által; Megerősödve fogsz kijönni belőle!

Ez. 31, 3-5

Nézd, Asszíria olyan volt, mint egy libánoni cédrus: szép ágú, árnyas lombú és magas növésűa sűrű felhőkig ért a teteje. Víztől nőtt meg nagyra, a mélység vize tette magassá, ennek a tövéhez árasztotta folyóit mindenfelől, csak patakjait bocsátotta a mező többi fáihoz. Ezért lett magasabb növésű a mező többi fáinál: sok ága nőtt, és hosszú hajtásai lettek a sok víztől, mely feléje áradt.Növekedésedet fogja segíteni!

 

A mélység áldásaként a szívedben lévő keménységek összetörnek és sokkal lágyabb, szeretőbb szívű, Isten kezében formálhatóbb leszel!

 

Szükség van az életben a mélységre és a magasságra, hogy egyensúlyba tudj maradni. Mindkét féle áldás erősen jellemformáló tud lenni! Kiformálódik az életedben az alázat, engedelmesség, mértékletesség, kitartás, szilárd jellem, stabilitás, érzelmi kiegyensúlyozottság, életöröm, és a mélyben gyökerező hit.

 

Ne veszítsd el a hitedet a mélységben, ha az Úrban bízol, áldás lesz számodra!

 

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti tanításokat! Legyen ez áldás számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Hogyan történhet meg mindez az életünkben, miként vehetjük át Isten ígéreteit?

Ezekre a kérdésekre a lenti tanításban kaphatunk választ! Érdemes meghallgatni!

Süveges Imre – A magasság és a mélység áldásai

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000082%20-%20Melyseg%20es%20magassag%20aldasai.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Pastor Chris – harcold meg a hit harcát

https://www.youtube.com/watch?v=hyIOC1q1kFE

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Pintér Béla – Boldoggá tettél

https://www.youtube.com/watch?v=Xipeqhpsd7o

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy erősek legyünk a mélység áldásainak átvételénél!

 

Javasolt rövidfilmek, evangélizációs riportok:

Megtekintésre ajánljuk mindenkinek saját készítésű anyagainkat – osszátok meg

ismerőseitekkel, különösen azokkal, akik érintettek ezeken a területeken:

 

Kiút a holisztika és egyéb kelepcék útvesztőjéből:

https://youtu.be/Qjy6zDKSnPo