Project Description

A Bibliában következetesen használt kifejezés, az Ó és az Újszövetségben egyaránt! Lelki sebekről tanítottam korábban, ez a téma összefüggésben van a nyugalommal, vagy a Károli szerint, bemenni a nyugodalomba!

Nézzük meg, mit mond erről Isten Igéje, egészen gyakorlati módon:

Zsid. 4, 9-11;

A szombati nyugalom tehát még ezután vár az Isten népére. Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáétól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében.

A Biblia tanítása a szombati nyugodalomról:

 1. Heti rendszerességgel megnyugvás – pihenés
 2. Bizonyos ünnepeknek az Isten kiemelkedő cselekedeteire való megemlékezésen túl a célja a megnyugvás volt
 3. Nemcsak az embereknek volt előírva, hanem a földnek is bizonyos rendszerességgel a megnyugvás, hogy teljes termelékenységet hozhasson
 4. A földi örökség elfoglalása után, megnyugodva a harcokból, bemenni a nyugalomba…
 5. Bemenni Isten jelenlétébe és csak ott tartózkodni, megnyugodni…
 6. A végső nyugalom, illetve Nyugodalom helye, a Mennyek országa!

Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében. Mindegyik nyugodalmat, igyekezzünk meghódítani!

Nyugalom helyén jó dolgok vannak:

1Móz. 49, 15;

De látva, mily jó a nyugalom, és mily szép a föld, teher alá hajtja vállát, és robotos szolgává lesz.

A nyugalom helyén felüdülünk (testi, lelki, szellemi), lehullnak rólunk terhek, érzelmi sebek meggyógyulnak, megerősödünk, elménk kitisztul, felszabadulunk ördögi terhek, félelmek, aggodalmak alól, negatív érzelmek lemennek rólunk, szellemünk kitisztul, lelkiismeretünk felszabadul, testileg is regenerálódunk!

Ézs. 14, 3;

Amikor majd nyugalomra fordítja az ÚR fájdalmaidat, nyugtalanságodat és azt a kemény szolgálatot, amelyet végezned kellett, Isten áldása a nyugalomba való bemenetel, ahol teljes megnyugvás, megpihenés van, a kemény fájdalmak megszűnnek!

Nagyon sok jó dolog történik velünk a nyugalom helyén, ezért fontos bemennünk a nyugodalomba!

Ennek hiányában egyre zaklatottak vagyunk, feszültséget hordozunk magunkban és környezetünkben, romlásokat okozunk, rossz döntések kísérnek bennünket…

Rendszeresen szükségünk van arra, hogy bemenjünk a nyugodalomba!

A bűn következménye és Isten legnagyobb büntetése, hogy nem tudunk bemenni a nyugodalmunk helyére!

Zsolt. 95, 10-11;

Negyven évig bosszankodtam arra a nemzedékre és ezt mondtam: Tévelygő szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére! Örökösen a pusztában vándorló generáció lett, aki nem tudta elfoglalni az örökségét és nem tudott ott megnyugodni abban!

 1. Heti rendszerességgel megnyugvás – pihenés

2Móz. 20, 8;

Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt!

Isten munkarendje a teremtésben: Hat napon át dolgozott, hetediken megpihent, megszentelte, megáldotta. Erre a mintára a mózesi szövetség jele lett a szombat megtartása, aki nem tartotta a szombatot az megtörte az Istennel kötött Ó szövetséget! Jézus Krisztus betöltötte a szombatot és új szövetséget hozott!

Mk. 2, 27-28;

Majd hozzátette Jézus: „A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért; tehát az Emberfia ura a szombatnak is.”

2Móz. 20, 10-11;

De a hetedik nap a te Istenednek, az ÚRnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az ÚR az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az ÚR a nyugalom napját. A nyugalom napjának heti rendszerességgel való megtartásában áldás van, hiánya átkot, romlást hoz az ember életére!

Már nem vagyunk a mózesi Törvény uralma alatt, ezért ez nem szövetségi kérdés, mi már a kegyelem uralma alatt vagyunk, ahol magunk miatt fontos a teremtés eme rendjéhez való igazodás!

Tehát a teremtési rendnek megfelelően szükségünk van heti rendszerességgel egy nyugalomnapra, amikor megpihenünk!

Továbbá egyéb pihenésekre, nyaralásokra, nyugalomra! Pl. Józsué harca

Ez nem pénz kérdése, szemléletmód és ahhoz rendeltetnek lehetőségek!

2. Bizonyos ünnepeknek az Isten kiemelkedő cselekedeteire való megemlékezésen túl a célja a megnyugvás volt

Ószövetségi ünnepek – újszövetségben Krisztus új tartalommal töltötte meg, de mindegyiknek része a munka szüneteltetése és a nyugodalomba való bemenetel

3. Nemcsak az embereknek volt előírva, hanem a földnek is bizonyos rendszerességgel a megnyugvás, hogy teljes termelékenységet hozhasson

Ezért a Törvény szerint hétévente parlagon kellett hagyni a földet, hogy megnyugodjon, ezáltal felfrissülve megint alkalmas legyen a gyümölcstermésre!

4. A földi örökség elfoglalása után, megnyugodva a harcokból, bemenni a nyugalomba…

5Móz. 12, 9-10;

Mert még nem mentetek be a nyugalom helyére, az örökségbe, amelyet Istened, az ÚR ad neked. Majd ha átkeltek a Jordánon, és letelepedtek azon a földön, amelyet örökségül ad nektek Istenetek, az ÚR, amikor már nyugton lesztek a körülöttetek levő összes ellenségetektől, és biztonságban laktok,…

A honfoglalás utáni harcoktól megnyugodva tudták élvezni elfoglalt örökségüket. Itt már nyugalom, biztonság, békesség, szeretet, gondtalanság van!

Ézs. 32, 17-18;

Az igazság békét teremt, és az igazság a békét és a biztonságot szolgálja örökké.

Békés hajlékban lakik majd népem, biztonságos lakóhelyeken, gondtalan nyugalomban. Fantasztikusan jellemzi Ézsaiás próféta a nyugalom helyzetét, igazán kívánatos.

5. Bemenni Isten jelenlétébe és csak ott tartózkodni, megnyugodni…

Zsid. 4, 3;

Mert mi, hívők, bemegyünk a nyugodalomba, miképpen megmondotta:

A benső emberünknek is szüksége van rendszeresen arra, hogy bemenjen a Szentek Szentjébe (szent sátor legbensőbb része, Isten trónjának a helye)

Különösen egy zaklatottabb időszak után, de rendszeresen:

Menj be az Isten imádatába, nyugodalmába, tróntermébe, jelenlétébe, csak imád Őt szellemben és igazságban, nyelveken és saját nyelveden, énekelj neki új éneket, valld meg szeretetedet felé!

Gyakorlatilag: Szánj egy órát arra, hogy csak imádd az Urat, ne kérj semmit,

  • Csak gyönyörködj az Úrban és megadja kéréseidet
  • Hagyjad az Úrra az utadat, bízzál benne, majd Ő teljesíti, engedd ki dolgaidat a kezébe, ott jó helyen van
  • Minden gondotokat Őreá vessétek, tegyél rá minden terhet, csak imád Őt az Ő válla bírja ezeket és megoldások születnek!
  • Üresítsd meg magadat az Ő jelenlétébe, mint ahogyan Ő is ezt tette földre jövetelekkor, és imádat közben megtölti üres cserépedényedet mennyei békességgel, nyugalommal, tisztasággal, reménységgel, hittel, kijelentéssel, erővel…, csak imádd Őt!
  • Énekelj új éneket jelenlétébe, közben új örömmel, erővel, szabadsággal telik meg lelked, lemegy rólad a zaklatottság, feszültség, aggodalmaskodás, fájdalmak, sérülések elmúlnak…
  • Szárnyai alatt oltalmat találsz, ahogy imádod Őt teljes biztonság tudat tölt be a Szent Szellem által, megújul az erőd, lelked, szellemed felfrissül Isten jelenlétébe, friss olaj jön a szívedben lévő tűzre…
  • Térdelj le Ő előtte, imádatod jeleként, ahogyan a mennyei vének is ezt tették, imádták Őt, feladva mindenüket a Királyok Királyának, ott valami történt az Ő jelenlétében csak megerősödhetsz, megújul a te erőd, felfrissülsz, új kenettel jössz elő…, majd felálltak és trónra ültek, hatalommal kihirdettek dolgokat, amik megvalósultak!

Ezt jelenti bemenni az imádat helyére, az Isten nyugodalmába, jelenlétébe a Szent Szellem által, ahol megnyugszik, feltöltődik az egész lényed!

HÁLALADÁS – DICSÉRET – IMÁDAT! Udvar, pitvar – Szentély – Szentek Szentje! Külső – bensőbb – legbensőbb hely (Ábrahám kebele, Jézus kebele, János, a legbensőbb kijelentések helye)

Bokáig – térdig – megúszni való víz!  Menj mélyebbre, ne elégedj meg a kicsivel a legtöbbet akard!

Ószövetségben csak hálaadás, dicséret volt, Újszövetségben megnyílt a kárpit. A Szentek Szentjébe be lehet jutni az imádat helyére a Szent Szellem által!

Az Imádat helye – az igazi Nyugodalom helye számodra is!

Jel. 19, 10.b;

akikben megvan a Jézus bizonyságtétele. Az Istent imádd, mert a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke” Aki ismeri az Urat, Őt imádja teljes szívvel és felszabadul nála a prófétaság Szelleme, friss kijelentések jönnek!

1.Kor. 14. 15.b; …dicséretet éneklek lélekkel, (szellemmel) de dicséretet éneklek értelemmel is. Gyakorold ezt, tegyél be egy imádó Cd-t, zárd be a belső szobádat és imádd az Urat szellemben és igazságban– az lesz az igazi nyugodalom számodra!!!

6. A végső nyugalom, illetve Nyugodalom helye, az örökkévalóságban a Mennyek országa!

Jób. 3, 17;

Ott megszűnik a bűnösök nyugtalansága, megnyugszanak, akiknek erejük ellankadt.

Jel. 14, 13;

És hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta: „Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony, ezt mondja a Lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket”.

A Mennyek országa a végső megvigasztalódás, megnyugvás helye az oda jutóknak, kegyelemből hit által!

Jel. 21, 4;  Ez a végső Nyugodalom helye:

…és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.”

Jel. 22, 3-4;  Imádás a nyugalom helyén is meghatározó!

Nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a Bárány trónusa lesz benne: szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon.

Mt. 24, 13; Igyekezzünk bejutni a nyugalom mind a hat helyére!

De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Bejut a végső Nyugalom helyére!

Dicsőség Istennek ezért! Ámen.

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – Menj be az Atya nyugalmába!

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000029%20-%20Menj%20be%20az%20Atya%20nyugalmaba.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Derek Prince – Teljes, totális dicséret, imádat

https://www.youtube.com/watch?v=S9OqBvXifXc

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Hillsong United – Stay and Wait

https://www.youtube.com/watch?v=LY4yny443JE

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy testileg, lelkileg, szellemileg be tudjunk jutni a nyugalom helyére!