Project Description

Ézs. 61, 1-11;

Uramnak, az ÚRnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az ÚR. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az ÚR kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az ÚR ültetvényének: őt ékesítik. Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat, újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevertek. Jelentkeznek majd az idegenek, hogy legeltessék nyájaitokat, és más népek fiai lesznek földműveseitek és szőlőmunkásaitok. Titeket pedig az ÚR papjainak neveznek, Istenünk szolgáinak mondanak. A népek gazdagságát élvezitek, kincseikkel büszkélkedhettek. A kétszeres szégyen és szidalom után ujjongani fognak osztályrészüknek, mert kétszer annyi jut mindenkinek az országban, örökké tartó örömben lesz részük. Mert én, az ÚR, szeretem az igazságot, gyűlölöm a rablást és az álnokságot. Megadom munkájuk megérdemelt jutalmát, és örök szövetséget kötök velük. Híresek lesznek utódaik a nemzetek közt, és ivadékaik a népek között. Bárki látja őket, fölismeri, hogy ezt a népet megáldotta az ÚR. Nagy örömöm telik az ÚRban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram, az ÚR is, és öröméneket minden nép hallatára.

Amikor megtérünk és betöltekezünk Szent Szellemmel – nagy Istenélmény, bekerülünk Isten erőterébe, örömébe- utána nyugalmi állapot jön létre!

Ez a nyugalmi állapot (nyugszik rajtunk a Szent Szellem!) olyan, mint…Betesdai tó, amire időnként angyal szállt alá és felkavarta a vizet!

Jn. 5, 2-4;

Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben (és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet: aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett).

Itt még angyali közbeavatkozás kellett, hogy megszűnjön a nyugalmi állapot.

Amikor nyugalmi állapot van – Isten passzív, nem cselekvő!

Amikor megszűnt a nyugalmi állapot – felkavarodott a víz – , akkor a menny cselekvővé vált, az emberek meggyógyultak.

Ma már a mi felelősségünk, hogy a Szent Szellemet kimozdítsuk nyugalmi állapotából.  

1Móz. 1, 2-4;

A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött. Negatív állapota a földnek – a Szent Szellem nyugalmi állapotban van! Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság. Isten szava aktiválta a Szent Szellemet, elkezdett cselekedni a kimondott szavak szerint!

Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől.

Amit a Szent Szellem tesz az mindig jó, mert Isten jó, nem a sötétség, hanem a világosság cselekedetei lesznek!

2Tim. 1, 6-7;

Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rád tétele által van benned. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Gerjeszd fel (újra gyújtsd meg, éleszd fel, szítsd fel, szabadítsd fel!) az erő, a szeretet, a józanság szellemét!

Tehát ma már nem az angyalok, hanem ez a mi felelősségünk, hogy kimozdítsuk a Szent Szellemet a nyugalmi állapotából, imával, dicsérettel, megvallással, hitszavainkkal és az evangélium kihirdetésével!

Fontos tudni és meggyőződve lenni az Igéből:

 • Amikor betöltekeztünk Szent Szellemmel,
 • Uramnak, az ÚRnak lelke (Szelleme) nyugszik rajtam, mert felkent engem az ÚR. Ez olyan, mint egy óriási teljesítményű mennyei motor, aminek minden lehetséges jelenleg nyugalmi állapotban van, alapjáraton.
 • Tehát benned van a mennyei csodamotor, indulásra, munkára készen a Szent Szellem által!
 • Ekkor történt a misszióra való felkenetésed, ne várj más különleges eseményt, mert felkent engem az ÚR.
 • A felkenetés azt jelenti:

ApCsel. 10, 38;

A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. Veled van az Isten, együttmunkálkodik veled az Isten jelekben. csodákban az emberek javára, szükségeik természetfölötti betöltésére!

 • Tudd, hogy keneted van a Szenttől!

1Jn. 2, 20;

Nektek pedig kenetetek van a Szenttől, és ezt tudjátok is mindnyájan. Mindegy mit érzel fontos, hogy tudatosítsd magadba, hogy keneted van a mennyből, Isten veled együttműködik, mert rajtad nyugszik a Szent Szellem!

 • …,mert felkent engem az ÚR. – azt jelenti, hogy veled van, együttmunkálkodik veled az Isten! Kezd el dogozni Isten munkájában!
 • Mit dolgozni? az egész rész erről szól, képviselni az evangéliumot!

Uramnak, az ÚRnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az ÚR. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az ÚR kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót.

Amikor engedelmeskedünk a „Menjetek el…” parancsának beindítjuk a motort, kész a cselekvésre! Amikor megnyugszunk a Szent Szellem is nyugalmi állapotba kerül rajtunk. Ne éld le így az életedet!

Pl. Skéva fiain nem nyugodott a Szent Szellem, -csak utánozták Pált- így nem tudták elindítani a motort

Amikor elindulsz, hogy képviseld az evangéliumot az ismerőseidnél, vagy valamilyen misszióba, elindítottad a motort, kész együttműködni veled!

Pl. az Ige, valamint a tapasztalataim is igazolják ezt, a pogányok között történik a legtöbb csoda, amikor képviseljük az evangéliumot

 • Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak,…akik készek fogadni a jó hírt, elégé összetört már a szívük keménysége, így nyitottakká váltak!

Pl. emberek életfolyamatai, büszkék, kemények, elutasítóak, majd későbbi történések meglágyítják a szívüket

 • …bekötözzem a megtört szíveket, … Megtört szívek a betegség, nyomorúságok, megtört kapcsolatok miatt! Bekötözés – vigasztaló, gyógyító beszédek a jó hír által!

Zsolt. 102, 24-25;

Erőm megtört az úton,(az életúton) megrövidültek napjaim. De ezt kérem: Istenem, ne vedd el életemet annak delén, te, kinek évei nemzedékről nemzedékre tartanak!

Zsolt. 34, 19;

Közel van az ÚR a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Tele van a világ megsebzett lelkű emberekkel! Isten közel tud jönni a megtört és a nem keményszívűekhez, mert ott az alázat és a szellemi szegénység, „Uram szükségem van rád!” – állapota.

Amikor ilyenekkel találkozunk bátran hirdessük nekik Isten ígéretét:

Zsolt. 147, 3;

Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.

Amikor ezt tesszük a Szent Szellem aktiválódik és elvégzi amit Isten megígért!

 • …szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek.
 1. Az ellenség által fogságba bezárt emberek (alkohol, cigaretta, szerencsejáték, számítógép, stb… fogságok sokasága. Hirdesd ki nekik a szabadulást és imádkozz értük, mert aktiválódni fog a Szent Szellem!

Zsolt. 102, 20;

Mert letekintett az ÚR a szent magasságból, lenézett a mennyből a földre, hogy meghallja a foglyok sóhajtását, és megszabadítsa a halálraítélteket. Hirdessék az ÚR nevét a Sionon, és dicséretét Jeruzsálemben,

Amikor kihirdetjük a szabadulást a foglyoknak, Isten letekint a mennyből és kiszabadítja a foglyokat, aktiválódik a Szent Szellem!

II. Az ellenség által mindenféle gonosz démonnal megkötözött emberek sokasága! (depresszió, félelem, harag, megbocsátatlanság stb…)

Fontos kihirdetni nekik, hogy Jézus Krisztusban eljött számukra a Szabadító, aki feloldozza a köteleket, mert megígérte:

Ézs. 51, 14;

Hamarosan megszabadul a megkötözött, nem hal meg, nem kerül a sírba, nem fogy el a kenyere! Így lesz, amikor kihirdeted és imádkozol érte!

Lk. 13, 16;

Hát Ábrahámnak ezt a leányát, akit tizennyolc éve megkötözött a Sátán, nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton?” Jézus ezt megtette, ma is megteheti, amikor kihirdetjük az evangéliumot és imádkozunk értük!

Így van ez ma is!

 • Hirdetem az ÚR kegyelmének esztendejét,…, amikor hirdetjük, kijön a Szent Szellem nyugalmi állapotából és aktiválódik a kihirdetett Ige alapján!

3Móz. 25, 10-13; Az Úr kegyelmének esztendeje…

Szenteljétek meg az ötvenedik esztendőt, és hirdessetek fölszabadulást az ország minden lakosának. Legyen az nektek örömünnep: hadd jusson hozzá újra mindenki a birtokához, és hadd térjen vissza mindenki a nemzetségéhez.

Adósság elengedése, megbocsátás, amit ellopott az ellenség azt visszakapod kárpótlásként, megtérésedkor!

Örömünnep legyen az ötvenedik esztendő. Ne vessetek és ne arassátok le, ami az aratás után kihajtott; a meg nem metszett szőlőt ne szüreteljétek le.

Kegyelemből nőnek fel a dolgok az Úr Jézus Krisztus keresztje miatt!

Mert örömünnep az, tartsátok szentnek. A mezőről egyétek annak termését. Az örömnek ebben az esztendejében jusson hozzá újra mindenki a birtokához.

Krisztusban visszakapod amit eljátszottál, ellett lopva tőled!

 • …,Istenünk bosszúállása napját,…

Ézs. 63, 4; Az Úré a bosszúállás, mert Ő igazságos látja szív állapotát, mi csak látszatra ítélünk!

Mert bosszúállás napja van a szívemben, eljött a megtorlás esztendeje… A kereszt volt a bosszú az ellenség felett azért a sok igaztalan gonosz dologért, amit tett az emberekért! Végleg le lett győzve, megtört az ereje Jézus Krisztusban meg lett bosszulva minden gonosz tette!

 • …vigasztalok minden gyászolót. Amikor kihirdeted a vigasztalás Igéit, akkor aktiválódik a Vigasztaló és megvigasztalja a gyászolót!

Amikor mi engedelmeskedünk a missziós parancsnak és küldöttekké válunk, a menny a következőket fogja cselekedni velünk és azokkal akik felé szolgálunk!

Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az ÚR ültetvényének: őt ékesítik.

A kereszten elvégzett csere elkezd aktiválódni az emberek életében: gyász helyett – öröm, bűn helyett – bűnbocsánat, betegség helyett –gyógyulás stb…

Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat, újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevertek.

Közben amíg ezt tesszük, felépülnek emberek, házasságok, családok, gyülekezetek, városok, nemzetek…

Jelentkeznek majd az idegenek, hogy legeltessék nyájaitokat, és más népek fiai lesznek földműveseitek és szőlőmunkásaitok.

Amikor megyünk, elkezdenek majd jönni hozzánk, ahogy Jézushoz is, ők lesznek a jó munkásaink a szolgálatban!

Titeket pedig az ÚR papjainak neveznek, Istenünk szolgáinak mondanak. A népek gazdagságát élvezitek, kincseikkel büszkélkedhettek.

Amikor a küldetésünkbe állunk, akkor válunk Isten szolgáivá és anyagi ellátásban, áldásban is részesülünk!

A kétszeres szégyen és szidalom után ujjongani fognak osztályrészüknek, mert kétszer annyi jut mindenkinek az országban, örökké tartó örömben lesz részük. Mert én, az ÚR, szeretem az igazságot, gyűlölöm a rablást és az álnokságot. Megadom munkájuk megérdemelt jutalmát, és örök szövetséget kötök velük. Híresek lesznek utódaik a nemzetek közt, és ivadékaik a népek között. Bárki látja őket, fölismeri, hogy ezt a népet megáldotta az ÚR. Ábrahám áldása megjelenik közben az életünkön! Nagy örömöm telik az ÚRban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Így válunk az Ő elkészített mennyasszonyává, akinek készül a Bárány menyegzője!

Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram, az ÚR is, és öröméneket minden nép hallatára.

Igazság fáinak nevezik őket, az ÚR ültetvényének: őt ékesítik.

Amikor magvetőként vetjük a magot, ezek történnek: magból (Ige) csíra lesz, új növény sarjad, új élet lesz, majd megerősödik veteménnyé válik, majd nagykorúként az igazság fájává, ami az Isten dicsőségére van!

Jézus Krisztus is ezeket az Igéket kihirdette és cselekedte, így a Szent Szellem kijött nyugalmi állapotából és aktívan együttmunkálkodott vele!

Lukács, 4, 16-20; A názáreti zsinagógában ezzel a kihirdetéssel kezdte szolgálatát, majd átvitte a gyakorlatba…

Így legyen veled is!

Tehát menjetek, az Úr Szelleme rajtatok nyugszik, kész beindulni veletek, csak szóljátok az evangéliumot és imádkozzatok az emberekért. Erre motivál a Szent Szellem is!

Szeretettel üdvözöllek,

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást!

 

Süveges Imre – Ne hagyd nyugodni a Szent Szellemet!

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000046%20-%20Ne%20hagyd%20nyugodni%20a%20Szent%20Szellemet.mp3

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Todd White – Itt van a te időd

https://www.youtube.com/watch?v=FW5CSOJjVEA&list=PLpARYa7nr7i-mX7EO8FCRful2VumAokHr

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Amaro Del – Érted adta

https://www.youtube.com/watch?v=v5PpFXWc5Bo

Imádkozzunk azért, hogy tudjunk együtt működni a Szent Szellemmel az aratásban!