Project Description

Isten munkamódszere; Szólt meglett, parancsolt előállott…

Ember isteni képmás, uralkodó lény, királyi nemzet, övé a föld, mert neki adatott…

Nem tud teremteni, de együtt beszél Istennel, vagy az ördöggel, aminek következményei vannak…

  1. Menj fel az Úr hegyére, jelenlétébe!

Zsolt. 24, 3-6;

Ki mehet föl az ÚR hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárog hiábavalóság után, és nem esküszik hamisan. Áldást nyer az ilyen az ÚRtól, igazságot a szabadító Istentől. Ilyen az a nemzedék, amely hozzá folyamodik, akik Jákób Istenének orcáját keresik.

Minden itt kezdődik, tartózkodj az Úr jelenlétében Jézus vére által megtisztítva, Pl. dicséret, imádat, ima, böjt- az Ő hatósugarába, ott működnek a dolgok!

Ördögi terv, hogy kihozzon ebből a közelségből! Pl. elfoglaltságok, sérülések, csalódások, fáradtságok, ima hiánya (Közeledj az Úrhoz!)

Ézs. 2, 3;

Eljön a sok nép, és ezt mondják: Jöjjetek, menjünk föl az ÚR hegyére, Jákób Istenének házához! Tanítson minket utaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az ÚR igéje Jeruzsálemből. Gyülekezeti alkalmak = Isten hegye ahonnan mennyei dolgok jönnek az életünkre! Menj rendszeresen oda!

  1. 2.      Foglald el Istentől kapott pozíciód Krisztusban, hit által:

…és vele együtt fel­tá­masz­tott, és a mennye­i­ek vi­lá­gá­ba ül­te­tett Krisz­tus Jé­zu­sért, (Ef 2) Ezek után nagy méltóságra emelte Ahasvérós király az agági Hámánt, Hammedátá fiát, és feljebb tétette a székét a körülötte levő összes vezető emberénél. (Eszt 3, 1)

Királyi papság, fiúság, uralkodói pozíció,

Az Úr pe­dig azt kí­ván­ja ma tő­led, hogy légy az ő tu­laj­don népe, aho­gyan meg­mon­dot­ta ne­ked, meg­tart­ván min­den pa­ran­cso­la­tát. Ak­kor az ál­ta­la te­rem­tett összes nép fölé emel, hogy di­csé­re­tes, hír­ne­ves és tisz­telt légy. Is­te­ned­nek, az Úrnak a szent népe le­szel, aho­gyan meg­ígér­te. (5Móz 26, 19) Megmentesz ellenségeimtől, sőt támadóim fölé emelsz, és megszabadítasz az erőszakoskodóktól. (Zsolt 18, 49) Pedig ezt mondtad magadban: Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az istenek hegyére a messze északon. (Ézs 14, 13)

Ördögi akarata magát felemelni! Isteni akarat Krisztusban Ő emelt fel, te hittel fogadod ezt a megtiszteltetést!

Elsővé tesz téged az Úr, nem utolsóvá, mindig fölül leszel, és nem alul, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a parancsolataira, amelyeket ma megparancsolok neked, hogy megtartsd és teljesítsd azokat,(5Móz 28, 13)

  1. 3.      Szólj hatalommal a Te örökséged felett!

Mk. 11, 21-24;

Péter visszaemlékezve így szólt hozzá: „Mester, nézd: a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt.” Láttak egy példát Jézustól, hogy hatalommal szólt a fügefa felett és kiszáradt. Ekkor kezdte tanítani őket erre, hogy szóljanak hatalommal, Isten vezetése szerint, nem össze vissza!

Hegyek; 1. természetes hegyek, 2. Isten hegyei, magaslatai, 3Ördögi akadályoztatások hegyei amelyek nagyobbak nálad, nem tudod megoldani…!

Jézus így válaszolt nekik: „Higgyetek Istenben! Minden itt kezdődik és ebből nő ki!

Bizony, mondom néktek, (tényleg így van, higgyétek már el!) hogy aki (hisz Istenbe!)  azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel, és vesd magadat tengerbe! – (Isten hatalma beszéd által szabadul fel!) és nem kételkedik szívében, ( Teljes bizonyosság, kételkedni ingadozni az igen lehetséges és a nem között, hullámok) hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik -, annak meg is adatik az.

Meg fog történni, csak ragaszkodj addig ehhez a kijelentéshez amíg valósággá nem lesz!

Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek.

Mindez a hatalommal való imádság egy stratégiai formája!

IGAZSÁG – JOGOSSÁG,

A kérdés: van-e jogosultsága?

Istentől való megbízása arra! A kettő elválaszthatatlan egymástól!

IGAZSÁG ISTEN SZERINTI KÉPVISELETE – IGAZSÁGBAN JÁRÁS – JOGOSULTSÁGA VAN – E ARRA A TERÜLETRE.?!

Igék:

Igazságot öltöttem magamra, és az is magára öltött engem, jogosság volt a palástom és a süvegem. (Jób 29, 14)

Milyen paráznává lett a hűséges város! Jogossággal volt tele, igazság lakott benne, most pedig gyilkosok! (Ézs 1, 21)

Ha­tal­mas ki­rály vagy, sze­re­ted a jo­gos­sá­got. Te ál­la­pí­tod meg, mi a he­lyes, te szol­gál­tatsz Já­kób­nak jo­got és igaz­sá­got. (Zsolt 99, 4-5)

Igazságot öltöttem magamra, és az is magára öltött engem, jogosság volt a palástom és a süvegem. (Jób 29, 14)

Szólj az örökséged felett; (amire Istentől jogosítványt, felhatalmazást kaptál)

•      Házasságod

•      Családod, feleséged, férjed, gyermekeid felett

•      Anyagi örökséged, munkád

•      Vállalkozásod, munkahelyed felett

•      Szolgálatod felett

•      Házicsoportod, gyülekezeted felett

•      Városod felett

•      Nemzeted felett

Engem azonban betölt az Úr lelke erővel, igazsággal és hatalommal, hogy megmondjam Jákóbnak a bűnét, Izráelnek a vétkét. (Mik 3, 8)

A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. (ApCsel 10, 38)

Ha nem teszed meg újból és újból, ördögi lopások, káresemények, leállások fogják meglopni életedet! Az ellenség terve megvalósul, Isten jó és tökéletes akarata helyett.

Amikor már nem bírsz el a dolgokkal, -természetes szinten nincs megoldásod-, menj fel az Úr hegyére, figyelj a Szent Szellemre és hittel és hatalommal szólj az örökséged felett!

Az Úr Jézus nevének tekintélye! Minden térd meghajol, minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr!

Prófétálj, szólj hatalommal az örökséged felett!

Jézus rájuk tekintett és ezt mondta nekik: “Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.” (Mt 19, 26)

Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: “Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges.” (Mk 10, 27)

Jézus ezt mondta neki: “Ha lehet valamit tennem? – Minden lehetséges annak, aki hisz.” (Mk 9, 23)

Tehát prófétálj, szólj hatalommal az örökséged felett!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – Prófétálj – 2. rész

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000040%20-%20Profetalj%20-%202.%20resz.mp3

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Kenneth Hagin – Konferencia

https://www.youtube.com/watch?v=qEm-uESJ7JQ

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Chris Oyakhilome – Ének az utolsó időkről

https://www.youtube.com/watch?v=LRBetKCt8kI

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk, hogy amikor hitet kapunk erre, felszabaduljon a prófétai kenet rajtunk!