Project Description

Ézs 54, 2-3;

Széles helyet keress sátradnak, feszítsd ki sátorponyváidat teljes szélességükben! Húzd meg köteleidet, erősen verd le cövekeidet! Mert jobbra is, balra is terjeszkedni fogsz…

A nagyobb mérvű növekedéshez jobbra-balra történő kiterjedéshez három dolog szükséges:

1, A gondolkodásunk kitágítás

2, Kapcsolataink kiszélesítése

3, A kenet átvétele

Mindehhez aktív befektetés szükséges!

Most az új szintre emelő, stratégiailag fontos betöltekezéseket, kiáradásokat nézzük át!

  1. 1.Ap. csel; 2. rész a pünkösdi események, teljesen új szintre emelték Isten népét! A betöltekezés-kiáradás következtében sokan megtértek a bátor, egységes hitvalló bizonyságtételekre!

A körülmények is egyediek voltak, hiszen az ünnepre sokan felutaztak Jeruzsálembe.  Isten akkor ad stratégiai betöltekezést, ami új szintre emel, amikor előkészítette a körülményeket is, hogy a legtöbbet kihozza abból a helyzetből!

A gyülekezet a százas kategóriából kilépve az ezres kategóriába került!

120 > 3000 > 5000 megtérő, aki csatlakozott a gyülekezethez!

Ez a kenet a vezető szolgálókat is egy új szintre emelte, valamint a növekedés, a misszió előretörését szabadította fel!

Mindegyikőnknek szüksége van erre a stratégiai kiáradásra, ami a tízes, százas szintről az ezres szintre emel minket! Imádkoznunk kell ezért az Isten Igéje szerint!

2 .Ap.csel; 4. részben Péter betöltekezése a nagytanács előtt nem volt stratégiai, természetesen Péter bátor kiállásához fontos volt!        Amikor együtt imádkozik Péter szabadulása után a gyülekezet, megmozdult a hely > úgy imádkoztak!

Ez volt Péter 3.-ik betöltekezése, amiből kettő stratégiai volt, új szintre emelte a szolgálatát! Fontos a vezetőknek ismételten betöltekezni a sokféle szolgálati kihívás miatt is, hogy ne emberi erővel, hanem a Szent Szellem által cselekedjenek!

ApCsel. 4,  24. 29-31;

Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel felemelték hangjukat az Istenhez, és így szóltak: „Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van, A megelevenített Ige szerint imádkoznak! Ma is ezt kell tenni!

Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet; te pedig nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent Szolgád, Jézus neve által.” Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét.

Isten előtt kedves ima volt ez; nagyobb bátorságért a misszióban és a jelek csodák nagyobb megnyilvánulásaiért imádkoztak!

Megint jött és felszabadult a Szent Szellem, betöltekeztek és új szintre emelte őket ezeken a területeken!

Több következménye lett ennek;

  • …”bátran hirdették az Isten igéjét.” Ap.Csel; 4. 31;
  • „Az apostolok pedig nagy(mega) erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy(mega) kegyelem(„örömből ingyen adni, jutalom, viszonzás”; imáik meghallgatatása!) volt mindnyájukon.” Ap.Csel; 4. 33;
  • Az apostolok által sok jel és csoda történt a nép között. Mindnyájan a Salamon csarnokában tartózkodtak egy akarattal, de mások közül senki sem mert hozzájuk csatlakozni. A nép azonban magasztalta őket. Az Úrban hívők száma egyre növekedett, férfiak és nők tömegével. A betegeket is kivitték az utcákra, ágyakra és fekvőhelyekre tették le őket, hogy ha arra jár Péter, legalább az árnyéka vetődjék rá valamelyikükre. Összejött a Jeruzsálem körüli városok népe is, hoztak betegeket és tisztátalan lelkektől gyötörteket, s ezek mind meggyógyultak.”  Ap.Csel; 5. 12-16;

A növekedés új szintjére emelte a kiáradás után a gyülekezetet és a vezetőket, ezen túl az első számú vezetőt, Pétert!

Különösen az erő-megnyilvánulások és a csodák szintjén jött egy érzékelhető növekedés, ami természetesen gyors létszámbeli szaporodást eredményezett.

Az új szinten már nemcsak Jeruzsálem volt érintve, hanem a környékbeli városok is!

A szintváltás egyetemes volt az egész gyülekezetben, de a vezetőknél, apostoloknál külön említést tesz az Ige! Péter életében egyértelmű előremozdulást hozott az a bizonyos imaóra! Pl. árnyékszolgálat

Nagyobb, nem közönséges és sok csoda történt, nemcsak néhány.

Mindez imáik meghallgattatásaként jött viszonzásul, jutalomból!

Lk. 1, 35-37;

Az angyal így válaszolt neki: „A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának. Íme, a te rokonod, Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak,  mert az Istennek semmi sem lehetetlen.”

Isten ereje árnyékában semmi sem lehetetlen, vagyis minden lehetséges!

Ez a mennyei erőtér jelent meg Péter árnyékában!

Ide tartozik a 9. rész eseménye, amikor Péter feltámasztja Tábitát, Dorkást, hiszen a halott feltámasztása a legnagyobb csoda a Bibliában!

Előtte történt Anániásék esete;

Péter csak a Szent Szellem friss kenete által tudta leleplezni őket és látni Isten szemével a helyzetet, nem humánus megközelítésből, mert akkor jön a romlás!

Isten így akar bennünket (az egész Hálózatot) a kiáradó kenet által új szintre emelni a csodákban, különösen a vezetőket!

  1. Ap.Csel; 8. a samáriaiak betöltekezése fontos volt, őket új szintre emelte, de globálisan nem volt stratégiai kiáradás! A 10. részben a Péterrel történtek viszont stratégiai szintváltást eredményeztek először Péternél, mint első számú vezetőnél, majd az egész egyházban! (15.rész!)

ApCsel. 10, 9-21. 28;

Másnap, amíg ők úton voltak, és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Közben azonban megéhezett, és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, révületbe esett,

(ráesik, ráhull, meglepi az eksztázis! Betöltekezik, rá száll a Szent Szellem és annak következményeképpen, jön az eksztázis, révület! Megnyílik a szellemi szeme és füle a mennyei impulzusokra!)

és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt ebben a föld mindenféle négylábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott:„Kelj fel, Péter, öld és egyél!” Péter azonban így szólt: „Semmiképpen nem, Uram, mert soha nem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant.” De másodszor is szólt hozzá a hang: „Amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak.” Veszélyes amikor Isten megtett valamit és mi arra nemet mondunk! Amit Ő tisztának mond azt nekünk is annak kell mondani!

Ez pedig három ízben is így történt(két-három tanúra megáll) és azután az egész azonnal felemelkedett az égbe. Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott, azok a férfiak, akiket Kornéliusz küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt, Isten segített neki a bekövetkező eseményekkel megérteni a látomás Isten szerinti értelmét!

és bekiáltva érdeklődtek, hogy ott van-e szálláson Simon, akit Péternek is hívnak.

Amíg Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a Lélek: „Íme, három férfi keres téged: kelj fel, menj le, és eredj el velük. Semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket!” A mennyei látás, látomás cselekvésre ösztönöz!

Ekkor így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatot tartania, vagy hozzá bemenni. De nekem Isten megmutatta, hogy egyetlen embert se mondjak szentségtelennek vagy tisztátalannak.

Adja az Isten, hogy mi is meglássuk szívünkben, hogy egyetlen embert sem mondjunk szentségtelennek, vagy tisztátalannak, különbnek tartván magunkat másoknál, mert Isten meg tudja őket tisztítani, ahogy velünk is megtette! Ne ítélkezzünk mások fellett!

Itt a Szent Szellem kiáradása Pétert egy új szintre emeli a kijelentésekben. Isten megmutatta, leleplezte néki titkait a pogányokkal kapcsolatosan. Az ő tisztátalanságuk, csak egy időre volt, Jézusban megtisztította őket, felszabadította őket is a megtérésre!

A kijelentés új szintje abban is megnyilvánul, hogy az igehirdetése alatt, eddig szokatlan módon kiáradt Isten Szelleme a hallgatóságra!

Összefoglalva;

A stratégiai szintű betöltekezések új szintre emelték Isten népét, valamint a vezetőket és különösen az első számú vezetőt!

Az új szinten nagyobb növekedés, nagyobb és több természetfölötti csoda történt, valamint nagyobb kijelentések jöttek, így az ellenállás is nagyobb lett!

Ebből látszik, hogy a vezetőknek ismételten szüksége van betöltekezésre, így nem emberi erővel, képességekből cselekszenek, beszélnek, hanem az Úr Szelleme által!

Mindhárom esetben a kiáradás az imából nőtt ki!

2x közösségi imából, 1x pedig egyéni imából! Vannak dolgok, amiket Isten csak a gyülekezet egységes imájából ad meg!

MA IS ÍGY VAN EZ! Mai imádkozás fontossága!

ApCsel. 1, 14;

Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt.

Minden jelenlévő (120 fő) aktívan és kitartóan (nem csak egy hórukk imában!!!!) részt vettek a Szent Szellem felszabadulásáért való imában!

Így legyen ma is!

ApCsel. 4, 24-25;

Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel felemelték hangjukat az Istenhez, és így szóltak: „Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van,

te mondtad atyánknak, a te szolgádnak, Dávidnak szájával a Szentlélek által: Miért zúdultak fel a pogányok, és a nemzetek miért terveznek hiábavalóságot?

Mi is meghallottuk az Igének a kihirdetését ebben a témában és most egy szívvel, egy céllal a kijelentett Ige szerint imádkozzunk!

 

Ima nélkül nem tudjuk ezt a stratégiai kenetet felszabadítani, ami új szintre emelne bennünket! Az egységes közösségi, testületi ima ereje óriási!

Nekünk is nagy szükségünk van a növekedés, (tízes, százas szintről az ezresek szintjére jutni!) a csodák és a kijelentés új szintjének a megjelenésére!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást!

Süveges Imre – Tanulj meg nagyban gondolkodni!

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000034%20-%20Tanulj%20meg%20nagyban%20gondolkodni.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Pastor Chris – A hit merészsége 1.

https://www.youtube.com/watch?v=4UyroGD79Vw&list=PLcqIEq3xpwS7AjxC4HrlRW7DKVC2h_umy&index=21

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Pintér Béla – Nagy Istenem

https://www.youtube.com/watch?v=dnLIsTTM2j0

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy a Szent Szellem új stratégiai kiáradása jöjjön egyéni, vezetői és közösségi szinten egyaránt és ezáltal a kenet, a csodák és a kijelentésekben új szintre lépjünk, ami egy új növekedési hullámot hoz!