Project Description

2Sám 22, 35;

Ő tanítja kezemet a harcra, karjaim ércíjat feszítenek.

 

Sokféle impulzus ér bennünket, emberektől, Istentől, Sátántól!

A láthatatlan világból, ha az Úrral jársz, akkor is újból és újból, kívülről közeledik hozzád egy démon, hogy befolyást gyakoroljon rád!

Az a célunk, hogy ellent tudjunk állni az ördögnek. Uralomra vagyunk elhívva, ne adjátok át magatokat szolgaságra!

 

Mt 4, 8-10;

Majd ma­gá­val vit­te az ör­dög egy igen ma­gas hegy­re, meg­mu­tat­ta neki a vi­lág min­den or­szá­gát és azok di­cső­sé­gét, és ezt mond­ta neki: “Mind­ezt ne­ked adom, ha le­bo­rul­va imádsz en­gem.”

Ek­kor így szólt hoz­zá Jé­zus: “Tá­vozz tő­lem, Sá­tán, mert meg van írva: Az Urat, a te Is­te­ne­det imádd, és csak neki szol­gálj!” Ek­kor el­hagy­ta őt az ör­dög, és íme, an­gya­lok men­tek oda, és szol­gál­tak neki.

 

Jézus mintáját kell követnünk: közel jött hozzá, megkísértette, de ő ellene állt: távozz tőlem sátán, meg van írva….

Nem imádkozott – Uram segíts! – hanem ellenállt. Nem is bonyolította túl, nagy karizmatikus démonűzéssel, tudta kicsoda az Atyában, uralmat gyakorolt!

Fiúságipozíciónk: Krisztusban, megrontja a sátánt lábaid alatt hamar,

 

Mt 16, 23;

Pé­ter ek­kor ma­gá­hoz von­ta őt, és fed­de­ni kezd­te: “Is­ten ment­sen, Uram, ez nem tör­tén­het meg ve­led!” Ő pe­dig meg­for­dult, és így szólt Pé­ter­hez: “Tá­vozz tő­lem, Sá­tán, bot­rán­koz­tatsz en­gem, mert nem az Is­ten sze­rint gon­dol­ko­zol, ha­nem az em­be­rek sze­rint.”

 

Teljesen ártatlannak látszó helyzet kívülről nézve, Jézus látta az ellenséget a dolgok mögött! Érzékelte, hogy ez nem csupán egy emberi humánus jó szándékból fakad, hanem az ördög áll mögötte, hogy kibillentse az isteni tervből

Szilárdan álljatok meg!

 

Bibliai példák:

 

1Krón 21, 1;

A Sátán Izráel ellen támadt, és rávette Dávidot, hogy megszámlálja Izráelt.

 

Mk 4, 15;

Akik az útfélen vannak: oda hull az ige; de amikor meghallják, azonnal jön a Sátán, és kiragadja a beléjük vetett igét.

Lk 22, 3;

Akkor bement a Sátán Júdásba, akit Iskáriótesnek neveztek, és egyike volt a tizenkettőnek.Péter azonban így szólt: “Anániás, miért szállta meg a Sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából?” (ApCsel 5, 3)

 

Időnként kell az ördöghöz szólni, de nem vagyunk beszélő viszonyban vele, de tudnia kell a helyét! Krisztusközpontúnak kell lennünk!

 

Bibliai példákból tanulva használjuk ezeket a támadások során. Ezek hatékony eszközök a gonosz legyőzésére!

 

Ezt a négy ellenállási kulcsszót tanuld meg!

 

  1. Jézus nevét használd!
  2. Távol legyen!
  3. Távozz tőlem!
  4. Meg van írva…

 

Ef 4, 31;

Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt.

 

Józs 24, 16;

Erre válaszolt a nép, és ezt mondta: Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, és más isteneket szolgáljunk!

 

Mt 4, 4;

Ek­kor oda­ment hoz­zá a kí­sér­tő, és ezt mond­ta: “Ha Is­ten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kö­vek vál­toz­za­nak ke­nyér­ré.”

Ő így vá­la­szolt: “Meg van írva: Nem csak ke­nyér­rel él az em­ber, ha­nem min­den igé­vel, amely Is­ten szá­já­ból szár­ma­zik.”

 

2Thessz 3, 6;

Testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki tétlenül és nem aszerint a hagyomány szerint él, amelyet tőlünk vettetek át.

 

ApCsel 16, 18;

Ezt több napon át is művelte. Pált azonban bosszantotta ez. Ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek: “Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle!” És az még abban az órában kiment belőle

 

Mk 4, 39;

Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: “Hallgass el, némulj meg!” És elállt a vihar, és nagy csendesség lett.

 

Bármikor érhet bennünket szellemi támadás!

 

  1. Jézust böjt közben érte. (szellemi tevékenység)
  2. Hétköznapi beszélgetés Péterrel, ahol fontos dolgok hangoznak el, (Pl. Sima beszélgetés és hatalmas feszültség keletkezik.)
  3. Illés kiemelkedő győzelme után! (Erős fókuszálás, erős nyomás után kiengedés, lazítás és váratlanul jött egy rossz hír, ördögi támadás!)
  4. József végzi a mindennapi munkáját. (paráznaság erős nyomása, rendszeresen!)
  5. David pihent, amikor dolgozni kellett volna

 

Amikor mondták és ellenálltak, pozitívvá lett a folyamat! Amikor nem álltak ellen, komoly káresemény lett!

Ha akarod, ha nem, téged is érnek ördögi behatások! Teljesen váratlanul is!

 

Mikor használjuk az ellenállásunkat?

 

– Amikor kísértés alatt vagy! Távozz tőlem!

– Betegség támad! Távozz tőlem!

– Mások ördögi befolyása alá kerülsz. Távozz tőlem!

– Félelem támadása.

– Depresszió. Távozz tőlem!

– Szexuális, ördögi sugallatok, gondolatok! Ejtsétek foglyul!

– Amikor nem akarnak a dolgok előre menni akadályoztatások miatt.

– Viharok idején! Hallgass némulj el!

– Erős konfliktusok idején!

– Rossz, gyötrő álmok.

– Álmatlanság.

– Erőteljes lopások idején!

 

Vannak helyzetek, amikor nem imádkozni kell, mert ez a mi felelősségünk, hanem parancsolni kell annak, akivel nem vagyunk beszélő viszonyban! Távozz tőlem Sátán! Semmi közöm hozzád! Ne legyen ez a mondat idegen számodra, mert akkor veszélyben vagy!

 

Kikért téged is a Sátán! Teszteli a hitedet, az Igéhez való viszonyulásod mélységét!

Eljön a kikérés ideje! Mit jelent?

 

Lk 22, 31-33;

“Si­mon, Si­mon, íme, a Sá­tán ki­kért ti­te­ket, hogy meg­ros­tál­jon, mint a bú­zát, de én kö­nyö­rög­tem ér­ted, hogy el ne fo­gyat­koz­zék a hi­ted: azért, ha majd meg­térsz, erő­sítsd atyád­fi­a­it.” Ő erre így vá­la­szolt: “Uram, kész va­gyok ve­led men­ni akár a bör­tön­be, vagy a ha­lál­ba is!” Jé­zus azon­ban ezt fe­lel­te: “Mon­dom ne­ked Pé­ter: nem szó­lal meg a ka­kas ma, amíg há­rom­szor le nem ta­ga­dod, hogy is­mersz en­gem.”

 

Péter nem teszi azt, amit tanult Jézustól, életének a legnehezebb szakasza jött el, amit Isten a javára fordított!

 

2Sám 22, 35;

Ő tanítja kezemet a harcra, karjaim ércíjat feszítenek.

 

Tanítja kezedet a harcra!

 

 

 

 

 

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti ta­nításokat! Legyen ez áldás számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

Hogyan történhet meg mindez az életünkben, miként vehetjük át Isten ígéreteit?

Ezekre a kérdésekre a lenti tanításban kaphatunk választ! Érdemes meghallgatni!

Süveges Imre – Távozz tőlem Sátán!

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/00000000000998%20-%20Tavozz%20Tolem%20Satan%20.mp3

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Derek Prince – Erősségek lerombolása

https://www.youtube.com/watch?v=bVem3WIl1Fs&list=PLJlguDxRSZqtQ3UcC1XD-Tu_e2YTMB_bP&index=3

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Újszövetség gyülekezet – Több vagyok, mint győztes

https://www.youtube.com/watch?v=emaJ5L3R4QE&t=76s

 

Javasolt rövidfilmek, evangélizációs riportok:

Megtekintésre ajánljuk mindenkinek saját készítésű anyagjainkat – osszátok meg ismerőseitekkel, különösen azokkal, akik érintettek ezeken a területeken:

 

Süveges Imre – A belső ember ereje

https://youtu.be/gUrg7xfeTF4

 

Okoskodás és büszkeség helyett bölcsesség és alázat

https://youtu.be/kUgZoo-lWk8

 

További tanítások elérhetőek a következő helyeken:

https://www.omegagyulekezetek.hu/hu/tanitasok

www.riverfm.hu – Keresztény online rádió mindenkinek! – Hallgattad már?