Project Description

Isten királyságának a rendje és működése:

 

Máté, 3.2

És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.

 

A bibliai világkép Krisztus központú, e- világkép ember központú!

Az Ószövetségben a királyság távol volt az emberektől, Krisztusban közel jött hozzánk.

βασιλεία (baszileia) Első értelemben: királyság, birodalom, országot jelent.

Másodsorban: uralom, királyi hatalom a jelentése.

Alkotmányos monarchia: (vagy parlamentáris monarchia) olyan monarchia, amelyben az uralkodó hatalmi jogait írott vagy íratlan alkotmány alapján gyakorolja. Az alkotmányos monarchia abban különbözik az abszolút monarchiától, hogy az uralkodó abszolút hatalommal rendelkezik, a Király is alárendeli magát az írott alkotmánynak!

 

Isten Királyságában nem demokratikus – többségi döntés van-, hanem egy igaz Király kormányoz: az Úr Jézus Krisztus!

 

Ő az a szuverén, tejhatalommal rendelkező Királyok Királya, aki bekorlátozta magát az “alkotmánnyal” az írott Igével! Ezért a vele való együttműködés kiszámítható, igei mederben működik!

 

Ézs. 66, 2, b

…Mert én arra tekintek, aki nyomorult (bajba jutott) és megtört szívű, és aki igéimet tiszteli. Azt várja el, hogy mi is tiszteljük az Igét és vessük alá magunkat neki!

 

1Tim. 1, 17

Az örökkévalóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség örökkön-örökké. Ámen. Ő az Igazságosság Királya, helyesen és igazságosan kormányoz az Ő örökkévaló értékrendje, alkotmánya, Igéje szerint! A királyságban van egy Király, a Királyok Királya és Urak Ura:

Teljesen megbízhatunk Őbenne, rábízhatjuk életünk kormányzását, irányítását!

 

1Tim. 6, 15-16

Ezt a maga idején megmutatja majd a boldog és egyetlen Hatalmasság, a királyok Királya és uraknak Ura. Övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott, és nem is láthat: övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom. Ámen.

Minden ember kihívása, hogy felismerje Jézus Krisztusban a Királyok Királyát!

 

Lk. 19, 37-38

Mikor pedig már közeledett az Olaj-fák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: „Áldott, a király, aki az Úr nevében jön! A mennyben békesség, és dicsőség a magasságban!”

A Krisztuskövető tanítványok felismerték benne a Királyt, bár még részleges volt bennük a kijelentés, mert később látták meg, hogy nem csupán a zsidók királya, hanem a pogányoké és mindenkié!

Lk. 23, 2-3

Ott így kezdték vádolni: „Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király.”

Pilátus megkérdezte tőle: „Te vagy a zsidók királya?” Ő pedig ezt felelte: „Te mondod.”

Pilátus is érezte a szívében, hogy itt kell keresgélni, de még nem látta tisztán. Felesége kapott kijelentést erről.

Ezek után a pogány százados a keresztnél állva, felismerte Őbenne a Királyt, az Isten Fiát!

 

A Szent Szellem ezen a folyamaton vezet minket végig:

1.  Csodák megtapasztalása személyes életünkben.

2.  Felismerni benne a királyt, kijelentést kapni.

3.  Átadni életed trónját neki.

4.  Megtanulni az Ő királyságában együtt működni a királlyal.

Egy példával szemléltetném: Amikor az autóba beszállsz, ki ül a kormánynál? Jézust hova ültetnéd? Hátra, vagy az anyós ülésre? Mered azt mondani, hogy vezess Uram én meg követlek, vagy csak, amikor bajban vagy hátra szólsz, hogy segítsen a Királyok Királya?

Fil. 2, 9-11;

Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Jézus Krisztus földi küldetésének sikeres teljesítése után a mennybe visszatérve kapta meg a koronát és fel lett kenve Királyok Királyává, Uraknak Urává, megkapva a megdicsőült, mindenek fölé emelt nevet!

 

ApCsel. 1, 6-7

Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: „Uram, nem ebben az időben állítod fel újra a királyságot Izráelnek? Így válaszolt: Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett.

A tanítványokban is fokozatosan alakult ki ez a kijelentés, először csak földi királyságban gondolkodtak, ahol ők” miniszterek” lehetnek. Pünkösd után nyílt meg a szemük. A Szent Szellem sokkal mélyebb kijelentést adott nekik ebben a témában is!

Minden ember igazi kihívása ez: Felismeri-e Jézusban a Királyok Királyát!

 

Jel. 17, 14

Ezek a Bárány ellen fognak harcolni, a Bárány azonban legyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és akik vele vannak, azok az elhívottak, a választottak és hűségesek”.

Két opciónk van:

 1. Felismeri, elfogadni, befogadni, bemenni az uralma, védelme és áldó keze alá, így elhívottá, választottá, valamint hűségessé válni mindhalálig.
 2. Elutasítani, nem foglalkozik ezzel, illetve ellenállni, harcolva ellene.

Te melyiket választottad? Mert ennek a földi életre és az örök életre szóló következményei vannak.

 

1Pt. 2, 9

Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;

Amikor felismerjük Őbenne a királyok Királyát, mi magunk is királyi papokká válunk, az Ő hasonlatosságára elváltozunk, új identitást kapunk Jézus Krisztusban

 

ApCsel. 9, 3-5; Pál apostol példája:

Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” Ő pedig megkérdezte: „Ki vagy, Uram?” Az így válaszolt: „Én vagyok Jézus, akit te üldözöl.

 

 • Pál apostol megtérése előtt, nagykaliberű, kiemelkedő tehetségű fiatalember, aki tudta mit akar, saját magának erős akaratú ura volt!
 • Megtérésekor váratlanul találkozott Isten erejével, ami a földre vetette és az Úr szólt hozzá. Ez egy olyan természetfölötti találkozás volt, ami gyökeres változást hozott benne. A büszke, erős tartású ember felismerte ebben a találkozásban, hogy valamilyen nagyobb erővel, tekintéllyel áll szemben, egyből Urának szólítja, mert a Szent Szellem kijelentette neki!
 • Megtérése után teljes egészében alárendelte magát Krisztusnak, a Királyok Királyának. Értette a királyság alapelveit, amikor valaki a király fennhatósága alatt, királyságban él, ott alávetettséggel, engedelmességgel tartozik a Királynak. Gyökeresen átalakította életét, értékrendjét, életcélját, mindennapjait a Királlyal való találkozás!

 

A megtérések valódisága, mélysége a következő módon mérhető:

 • Számítok Isten segítségére, de valójában továbbra is saját fejem után megyek és élem az életet tovább az EGÓM uralma alatt. Igénybe akarom venni a kereszt áldásait, de fenntartom az autonómiát teljes, vagy részleges függetlenségemet. Ez nagyon sok viszályt, harcot hoz az életünkben (trónért való harc).
 • Teljes szívvel megtértem és feladtam, alávetettem magam a királyságnak. Ő tudja az életünkből a legtöbbet, maradandót, örökkévalót kihozni. Ő elvesz azért, hogy jobbat adjon. Meghalok a régi, bűnös életemnek, hogy Krisztus élete, tervei éljenek bennem!

Isten királysága csak a Királyok Királyának teljes alávetettségében tud erővel, hatalommal, dicsőséggel, ellenállhatatlanul kibontakozni.

Ha Jézus a szívünk, életünk királyává válik, akkor működik Isten királysága bennünk! Az első helyet a Király kéri, másképpen egy úttévesztett, lopásokkal teli, hívő életünk lesz, sok felesleges harccal és gyötrődéssel!

Mt. 6, 33

De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.

Minden királyság működésképtelen, ha nem a a király van első helyen!

 

Történelmi tanulságok:

A történelem mutatja, hogy folyamatos harcok voltak a trónért, ezek sok véres háborút szültek, gyilkosságokat, testvérek gyilkolták egymást a hatalomért. Mindaddig, amíg az erősebb győzött és megszilárdította trónját, lásd;

 1. Magyar történelem (Mátyás király számtalan lázadást semmisített meg!)
 2. Júda – Izráel életében (Dávid – Saul)

 

Ézs. 7, 6

Ördögi stratégia négy lépésben!

…hogy vonuljunk föl Júda ellen, törjünk rá, kapcsoljuk magunkhoz, és tegyük királyává Tábeal /szégyen/ fiát…(felvonul, rátőr, magához kapcsol, királlyá tesz)

 

A Mennyei Atya célja szintén a királyság, csak más eszközökkel és nem gyötrést, romlást, hanem áldást hoz az uralma!      

Ézs. 9, 6;

Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt!

Az Ő királysága tőlünk függetlenül is működik, de velünk együtt akar működni, hogy megmeneküljünk!

Megtérésünkkor sok pozitívum, áldás, öröm, békesség, tisztaság, helyreállás, előmenetel történik az életünkben.

 • •Vagy egyértelműen leváltják a királyt, e-világ istenét és trónváltás lesz és Krisztus elfoglalja szívünk trónját, és életünk Királya lesz!
 • •Ha le is váltják a királyt, de visszajön és elkezdi követelni korábbi trónját, erős trónharcok állandósulnak, akinek elkezdünk engedelmeskedni az fog megerősödni!
 • •Hitben járunk, elfogadva a mennyei segítséget, de nem történt trónváltás, királyváltás! Ez a leggyötrelmesebb hívő élet, sok erőlködéssel, kevés gyümölccsel, kevés áldással és kevés bizonysággal. Ez egy langyos állapot, utálatos a menny előtt, a jelenések könyve beszél erről.
 • •A kívánatos helyzet, Jézus Krisztus a trónon, nemcsak átmenetileg, hanem az is marad, mert uralkodásának nem lesz vége. Ő az első és utolsó az életünkben!

 

Mik a tünetei amikor nincs Krisztus a trónon?

Fél szívűség, langyosság, erőtlenség, világiasság, gyülekezetben nincs elköteleződés hol volt, hol nem volt állapot, ami éppen tetszik neki azt megteszi, szolgálati, adakozási, imádkozási készség alacsony.

 

Trónkövetelők: (Bálványok – minden, ami Krisztus elé kerül!)

 • Egó: a nagy Én, minden rólam szól, büszkeség, magad tartod kezedbe a kormányt, saját álmaidat, vágyaidat űződ, te vagy életed középpontjában, még a szolgálat is rólad szól. Ez mind földi, testi, ördögi, ezt a folyamatot vetíti előre az Ige!
 • Mammon: (pénz, anyagiasság ura, démonfejedelme) Két úrnak nem lehet szolgálni. Ez az úr egy örökös malomkerékbe, örökös engedetlenségbe, elégedetlenségbe viszi az embert, ha lesz is belőle anyagi haszon, nem lesz áldás, csak a romlást növeli.

Pl. MLM rendszerek (akár bibliai alapelveken indul,) de trónfosztás következik be, Mammon szelleme átveszi az uralmat. Sajnos nehezen térnek meg teljes szívvel, sok a megtévesztés benne, mert hasonlókat tesz, beszél, csak Krisztus nélkül. Az eltorzult változata veszélyes lehet, óvatosságra hívnám fel a figyelmet!

Amikor úgy működik, mint bármely más munka az Isten dicsőségére kiegyensúlyozottan az szuper, de amikor trónfosztás van, az romlást hoz! Természetesen bármilyen munka, vállalkozás, ami Krisztus elé kerül, az nem hoz áldást!

 • Tábeal: (Ésaiás 7,6) Különféle démoni erők uralma, leuralás, szégyen, kényszerzubbonyok, lopások, tönkremenetel, szenvedélyek, függőségek, ami átveszi az uralmat az életed fölött.
 • Bálványok: test uralma (kondi, egészségmánia, étkezés, szexualitás, pornográfia), gyerekek a szülők bálványai, karrier, üzlet, filozófiák, tudás stb…, ami Krisztus elé kerül, mind bálvánnyá lesz, még a jó dolgok is tudnak azzá válni! Vagy a bajok, problémák, amikor az egész életed akörül forog, ez is lehet már bálvány.

 

Jézus Krisztus uralma, elkezd szelíden vezetni, kéri az engedelmességet, de mindig fenntartja a szabad akarat döntéseit. A krisztusi iga gyönyörűséges Az Atya álmai valósulnak meg velünk kapcsolatban, Ő dicsőül meg az életünk által!

Gyakran imádkozzunk így! Vezess Szent Szellem, szólj, mert hallja a te szolgád!

 

A hívők az Ige, a Szent Szellem által és a szolgálati ajándékok által vezetett emberekké válnak!

 

Isten királyságában az Ő uralma alatt lévők, neki engedelmeskedők jutalma:

Kiteljesedett élet – Betelve az élettel mennek el – Megkoronázott élet a földön és a mennyei királyságban is! Ezt kívánom neked is!

 

Tedd királlyá Jézus az életedben, (ne csak részlegesen) úgy ahogy Dávid tette az életében! Ismerd fel a helyzetet és korrigálj, (térj meg!) mert az élet elszalad!

 

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti tanításokat! Legyen ez áldás számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

apostoli szolgáló

Hogyan történhet meg mindez az életünkben, miként vehetjük át Isten ígéreteit?

Ezekre a kérdésekre a lenti tanításban kaphatunk választ! Érdemes meghallgatni!

 

Süveges Imre – Tedd királlyá Jézust az életedben!

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000017%20-%20Suveges%20Imre%20-%20Tedd%20kirallya%20Jezust.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Derek Prince – A királyság evangéliuma 1-7.

https://www.youtube.com/watch?v=rYFwSnAfwLk

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Dics-suli – Épüljön fel királyságod

https://www.youtube.com/watch?v=4NxKQ_X9UkQ

 

Heti imakérés:

Valljuk meg, hogy Isten királysága bennünk van és helyet adunk Jézus Krisztus királyi hatalmának és uralma kibontakozásának az életünkben!

 

Javasolt rövidfilmek, evangélizációs riportok:

Megtekintésre ajánljuk mindenkinek saját készítésű anyagainkat – osszátok meg ismerőseitekkel, különösen azokkal, akik érintettek ezeken a területeken:

 

Gyógyulás hit által Jézus Krisztus nevében

https://youtu.be/j3IgHTY0eKc