Project Description

Nagyfokú ördögi rombolás ezen a területen, számtalan családi, iskolai példa igazolja ezt.

Társadalom és a teremtett világ alapjait támadja és teszi tönkre ez a magatartás!

A liberalizmus ezeket az alapértékeket teljesen fellazítja és abnormálissá teszi!

Tiszteletadás és ami mögötte van;  Eredeti szó jelentése: Elismerés, felemelés, megbecsülés; imádat, szolgálat, engedelmesség, dicséret… Imádat csak Istennek jár!

A tisztelet az Isten tekintélyrendjének az elfogadása és az elismerése, valamint az alávetettségre való készség kifejezése!

A tisztelet alapja a helyes pozicionálás; Egy kapcsolatban az alá-fölérendeltségi viszonyban el tudod magad helyezni. Ez kijön verbális és nonverbális módon! Isten – ember; Ember – ember kapcsolatban egyaránt.

Tiszteletlenség és ami mögötte van; el nem fogadás, elutasítás, Isten tekintélyrendjének elutasítása, lázadás, tekintélyek el nem fogadása, anarchia, megbecsülés hiánya, helytelen pozicionálás

Isten felszólító módot használ, tehát a tiszteletadás parancsáról beszélhetünk, nem szabad választási lehetőségről! A parancs átlépése romlást hoz!

Kilenc területről beszél a Biblia, nézzük át ezeket;

  1. Péld. 3, 9-10;    Isten tisztelete

Tiszteld az URat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából, akkor bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból.

Isten tisztelete, cselekedetek által kifejezve! Atyával közeli kapcsolat, de nem haveri viszony.

1Tim. 1, 17;

Az örökkévalóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség örökkön-örökké.

  1. 1Pt. 2, 17;     Tisztelet minden embernek

Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Alanyi jogon jár minden embernek a tisztelet. Ezt Isten is megadja az embernek, tiszteletbe tartván szabad akaratát!

  1. Ef. 6, 2-3;    Szülők tisztelete

„Tiszteld apádat és anyádat”: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez: „hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön.”

Mt. 15, 4;

Mert Isten ezt mondta: Tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék.

Gyermekek felelősége; Tisztelet a szülőknek (megbecsülés, felemelés, elismerés, helyes pozicionálás) függetlenül hogy jó volt-e vagy nem. Alanyi jogon jár nekik a tisztelet, mert rajtuk keresztül kaptad az életedet Istentől!

  1. Eszt. 1, 20;     A férj és a feleség egymás iránti tisztelete

Ha kihirdetik a király rendeletét, amelyet végre kell hajtani az egész hatalmas birodalomban, akkor minden asszony, a legnagyobb és a legkisebb rangú is megadja majd férjének a tiszteletet. Helyes pozicionálás, megbecsülés, felemelés… Pl. Dávid és Abigail (az én atyám örvendezik) Dávid is örült…, feleségül vette

Ef. 5, 33;

De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét.

Eszt. 2, 18;

Azután nagy lakomát rendezett a király minden vezető és udvari emberének Eszter tiszteletére. A tartományokban közkegyelmet adott, és királyi bőkezűséggel ajándékokat osztogatott.

Eszter – Vástival ellentétben – tiszteletet vetett és tiszteletet aratott!

Vetés aratás törvénye ezen a területen is működik!

1Pt. 3, 7;

És ugyanígy, ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örököstársaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba.

Erősebb tisztelje a gyengébbet, ne szexuális tárgyként használja! Tiszteletlenség szellemi akadályoztatást hoz létre, imameghallgatás elmarad!

A gyengeségek, hiányosságok megismerése után is megadni a tiszteletet. Ilyenkor erős kísértés; kilépni a tiszteletadásból. NEM!

Ez mindegyik kapcsolat rendszerre érvényes; szülő-gyermek, vezető-beosztott, férj-feleség, idős-fiatal, és a világi hatalmassággal kapcsolatban is.

  1. 1Tim. 5, 1-3;    Idősek tisztelete

Idősebb férfit ne dorgálj meg, hanem intsd, mint apádat, a fiatalabbakat pedig, mint öcsédet, az idősebb asszonyokat, mint anyádat, a fiatalabbakat mint húgodat: teljes tisztasággal. Az özvegyasszonyokat, akik valóban özvegyek, tiszteld.

A fiatalok részéről kerüljön ez kifejezésre; beszéd, magatartás, hangnem, pozicionálás, udvariasság…

  1. Józs. 4, 14;     Szellemi vezetők, Isten embereinek a tisztelete

Az ÚR naggyá tette azon a napon Józsuét egész Izráel szemében. Éppúgy tisztelték egész életében, mint ahogyan Mózest tisztelték.

1 Tim. 5, 17;

jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, főképen akik a beszédben és tanításban fáradoznak. (Új ford. „Kettős megbecsülésben részesüljenek!”)

Alaptisztelet minden szellemi vezetőnek > jól forgolódnak és isteni pecsét az életükön akkor kettős tisztelet, tisztesség!

  1. Mal. 1, 6;     Tisztelet a főnököknek és a vezetőknek

A fiú tiszteli atyját, a szolga az urát. Ha én atya vagyok, miért nem tisztelnek? Ha én ÚR vagyok, miért nem félnek engem? – mondja a Seregek Ura nektek, ti papok, akik megvetitek nevemet. Ti ezt kérdezitek: Mivel vetettük meg nevedet?

1Tim. 6, 1-2

Akik iga alatt görnyedő szolgák, a saját uraikat méltassák teljes tiszteletre, hogy az Isten nevét és a tanítást ne káromolják miattuk. (az Úrért…)

Akiknek pedig hívő uraik vannak, ne becsüljék le őket azért, mert testvérek, hanem annál szívesebben szolgáljanak nekik, mert hívők és szeretettek, akik a jó cselekvésére törekszenek. Ezeket tanítsd és hirdesd! Hívő vállalkozók panaszai a hívő alkalmazottakkal kapcsolatban!

  1. Róm. 13, 2-7;      Tisztelet a világi hatalmasságoknak

Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen; akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Mert a jócselekedet miatt nem kell félni az elöljáróktól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle: mert Isten szolgája az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgája, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. (Nem egyetemes szolgája az Istennek, csak a társadalmi rend fenntartásában!)

Ezért tehát engedelmeskedni kell nemcsak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok: akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig tisztelettel: a tiszteletet.

Megadni a nekik járó tiszteletet! Pl. Rendőrség

1Pt. 2, 17;   

Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek.

Független attól, hogy mik a hiányosságai, milyen színekben fut, szimpatikus e vagy nem; Jár neki abban a pozícióban; megbecsülés, felemelés, értékelés, helyes pozicionálás! A hívő ember ne süllyedjen le e világ gyakorlatára, aki mindenkit szidalmaz és mindenkivel tiszteletlen.

  1. 1Pt. 3, 14-17;      Tisztelet az ellenséges magatartásúaknak

De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok; a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Mert jobb jót, mint gonoszt cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata.

Az ellenséges magatartású embernek való tiszteletadás része a „rossz jóval való legyőzésének”, vagy meggyőzésének!

Róm. 12, 9-11; 

A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, (tiszteletlenségtől) ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok.

Ez az Isten országának a rendje; Tanuljunk meg igazán megbecsülni és tisztelni a környezetünket!

Térjünk meg a tiszteletlenségből, tartsunk bűnbánatot ezen a területen elkövetett bűneinkért!

Kívánom, hogy mindannyian megtanuljuk tisztelni egymást és az életünkben lévő tekintélyeket!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – Tisztelet a királyság fontos alapelve

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/0010%20om20130210.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Derek Prince – Féled Istent?

https://www.youtube.com/watch?v=qRy4ntV6pdk

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Israel and New Breed – Alpha and Omega

https://www.youtube.com/watch?v=hLzX3rpbfSA

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy környezetünkben megszűnjön a tiszteletlenség és Isten országának ez a fontos alapelve működjön az életünkben.