Project Description

Jézabel – ég királynője – szellemi fejedelem két erős embere;

 1. Vallásosság szelleme
 2. Varázslás

A varázslás szelleme, mint „erős ember” – szellemi fejedelem negatív erőket szabadít fel az emberek romlására, rontására. Az okkultizmuson túl sok egyéb gonosz tevékenység is az ő fennhatósága alá tartozik!

Egy szellemi keretbe zárja az embert, veszélyes plafont, korlátokat tesz az ember köré, így nem tudja megélni az Isten által belé teremtett képességek, lehetőségek teljességét, mert amikor továbblépne, mindig beleütközik ezekbe a falakba, keretekbe!

4Móz. 23, 23;

Nem fog a varázslás Jákóbon, sem az igézet Izráelen. Idejében megmondják Jákóbnak, Izráelnek, hogy mit tesz az Isten.

Van egy Istentől jövő védelem a gyülekezeten, ameddig Isten népe engedelmességben jár.

Mi a varázslás?

Egy olyan folyamatos ördögi, démoni lenyomás, lopás, aktivitás létrejötte, ami elsősorban okkult és beszédbeli bűnökhöz kapcsolódik, valamint a leuralás, hatalom helytelen használatából!

Miből alakult ez ki?

– Okkult emberek megkötése, imái, manipulációi, varázslói tevékenységek

– Gonosz ihletett, ördögi beszédek, vádlások, kárhoztatások Pl.. Péter Jézusnak

– Hamis manipulatív szándékkal mondott imák, hamis próféciák, kijelentések

– Tudatosan vagy tudattalanul kimondott átkok

Végig vonul az egész emberiség történetén, Isten népe konfrontálódik vele!

 1. Jánnes és Jámbress szembeszállt Mózessel
 2. Bálám története…, megátkozása Izráelnek
 3. Dávid Góliáth küzdelme (Varázslás, jós erős embere)
 4. Jézus szolgálatában megkötözte és kiűzte a démonokat!
 5. Péter konfrontálódik Simon mágussal
 6. Pál efézusi jóskislánnyal konfrontálódik
 7. Barjézus ellenállása, megvakul

2Móz. 7, 11;

Akkor a fáraó is előhívta a bölcseket és varázslókat, és azok, Egyiptom mágusai is ugyanazt tették a maguk titkos mesterségével.

Okkultizmus, mint titkos mesterség. Varázslás jól rejtőzködik, nehezen leleplezhető. Érzékeled romboló tevékenységét, kúszik, mint a kígyó az avarban, de nem látható. (Jézabel)

2Tim. 3, 8-9;

Ahogyan Jannész és Jambrész ellenszegültek Mózesnek, úgy álltak ellent az igazságnak ezek a megromlott értelmű, hit szempontjából megbízhatatlan emberek is. De nem jutnak messzire, mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenki előtt, mint ahogy amazoké is az lett.

A varázslás szelleme ellenáll Isten embereinek, az igazságnak; nem akar engedelmeskedni. Elmebeli romlást hoz. Meggátolja az emberek előrehaladását, előmenetelét, áldását meglopja. Gátolja a növekedést!

3Móz. 19, 26;

Ne egyetek semmit a vérével! Varázslást ne űzzetek, és ne jövendölgessetek!

Varázslás tiltása, de nemcsak az okkultizmus tartozik a varázslás kategóriájába!

ApCsel. 8, 9-11;

Már régebben élt abban a városban egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott, és ámulatba ejtette Samária népét, mert valami igen nagynak állította magát. A város apraja-nagyja hallgatott rá, és azt mondták: „Ő az Isten Hatalmasnak nevezett ereje.”Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatban tartotta őket.

A varázslás szelleme egy erős befolyást szabadít fel az emberek között. Az emberek életére egy bódult állapot jön, saját véleményüktől függetlenül ugyanazt mondják és cselekszik, mert erős szellemi befolyásolás alatt vannak. Szabad akaratuk nem tud szabadon működni!

ApCsel. 13, 8;

De Elimás, a varázsló – neve ugyanis ezt jelenti -, szembeszállt velük, és igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől.

Eltéríti a hitetlent a megtéréstől, ezen túl a hívő ember cselekvő hitének a kialakulását gátolja meg, elfojtja!

Jel. 18, 23;

És nem világít benned többé lámpás fénye, nem hallatszik benned többé vőlegény és menyasszony szava, mert kereskedőid a föld hatalmasai voltak, mert a te varázslásodtól tévelyedett el valamennyi nép:

A varázslás tévelygést hoz a gyülekezetbe, ellopja a látást és a pusztában bolyongóvá teszi  Isten népét. A tanításokban is eltéved helytelen, nem Isten szerinti irányokat határoz meg!

Jel. 21, 8;

De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban: ez a második halál”.

Ha radikálisan nem szakítjuk meg a közösséget a varázslással még Isten országából is kirekeszthet bennünket. Létfontosságú radikalizmus!

Jel. 22, 15;

Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot!

Kizárhat a földi és mennyei örökségünkből!

Illés próféta a Jézabellel vívott küzdelmében erős varázslás alá kerül!

Aki szembeszáll Jézabellel, különösen figyelnie kell a védekezésre, nehogy varázslás alá kerüljön!

1Kir. 19, 1-20;

Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel: Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt!

Erőteljes ihletett beszédek, felszabadítják a varázslás erőit Illés környezetében.

Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Beérsebába. Legényét ott hagyta, Illés nem védekezett és a félelmet beengedte, így a varázslás szellemének erős befolyása alá került. Következmények;

 • Menekül
 • Már nem a Szent Szellem indítására cselekszik, már a félelem gyötrése és a varázslás szelleme indítja cselekvésre
 • Megtörik az Isten védelmébe vetett hite, már jobban bízik magában
 • Nem találja magát a társaságban, kóros magányra vágyik, hogy gyötrelmével egyedül legyen
 • Az Istennel való mély, győztes közösség pusztává lesz
 • Erőtlenség lesz úrrá rajta
 • Teljes elfáradás, depresszió gyötri, szeretne meghalni
 • Imája tele sötét gondolatokkal, elege van mindenből
 • Jövőképe eltűnt, teljes sötétség, nincs már látás

ő pedig elment a pusztába egynapi járóföldre. Odaérve egy rekettyebokorhoz, leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta: Elég most már, URam! Vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél! Azután lefeküdt, és elaludt a rekettyebokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki: Kelj föl, egyél!

Mennyei odafigyelés, törődés, védelem, táplálás, gondoskodás!

Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az ÚR angyala másodszor is visszatértmegérintette, és ezt mondta: Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted! Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment negyven nap és negyven éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig.  Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az ÚR igéje: Mit csinálsz itt, Illés? A varázslás egy barlangba zárja az embert, nem tágas téren, szabadságban mozog, hanem egy sötét, zárt helyen tartózkodik.

Ő így felelt: Nagyon buzgólkodtam az ÚRért, a Seregek Istenéért, mert Izráel fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az ÚR ezt mondta: Jöjj ki, és állj a hegyre az ÚR színe elé! És amikor elvonult az ÚR, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az ÚR előtt; de az ÚR nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett; de az ÚR nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt; de az ÚR nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Egy új Istenélmény részben regenerálja Illést.

Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment, és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá: Mit csinálsz itt, Illés?

Gyere ki a barlangodból, a búvóhelyről, a szégyen takargatásából, Isten akar veled találkozni!

Ő így felelt: Nagyon buzgólkodtam az ÚRért, a Seregek Istenéért, mert Izráel fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Ekkor azt mondta neki az ÚR: Menj, kelj ismét útra a pusztán át, Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kend fel Hazáélt Arám királyává. Azután Jéhút, Nimsi fiát kend fel Izráel királyává; Elizeust, az ábél-mehólái Sáfát fiát pedig kend fel prófétává a magad helyébe!

Illés újabb küldetést, feladatokat kap Istentől; a háromból már csak egyet teljesít a többit Elizeus fejezi be. A varázslás ketté akarja törni az Istennek való engedelmességedet, hogy ne tud birtokba venni örökségedet! (szolgálati, családi, anyagi, egzisztenciális örökség)

És aki majd megmenekül Hazáél kardjától, azt Jéhú öli meg, és aki megmenekül Jéhú kardjától, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izráelben hétezer embert: minden térdet, amely nem hajolt meg a Baal előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg azt.

Nincs egyedül, a sötét kép nem a realitást tükrözi, ördögi hitetést hoz be!

Amikor elment onnan, rátalált Elizeusra, Sáfát fiára, aki éppen szántott. Tizenkét iga ökör volt előtte, ő maga a tizenkettediknél volt. Amikor Illés elment mellette, rádobta a palástját.

Illés Isten áldott embere volt. Hatalmas győzelmet aratott az ellenség felett és szolgálata felszabadította a mennyei esőt Izráelben.

Mivel helyet adott a varázslásnak, az maradandó károkat okozott életében és a szolgálatában, így nem tudott kiteljesedni élete!

Hasonló történet Bemerítő János esete Heródessel és Heródiással.

Mindketten a Jézabeli szellem befolyása alatt voltak! (Gyermekek megölése, megöli a magot, manipulatív magatartás!)

János börtönbe kerül a Jézabeli konfrontáció miatt. Ott erős varázslás támadja meg, emiatt elbizonytalanodik hitében, küldetésében, kérdéseket tesz fel ott, ahol kijelentés alapján teljes biztonsággal mozgott.

A Varázslás börtönbe zár! Nem engedi szabadjára az ember személyiségét, bezárkózást eredményez. Szabadulása után csodálkoznak, hogy milyen nyílt és szabad személyiségű! Elbizonytalanítja hitében az embereket.

Ézs. 58, 9;

Ha segítségül hívod az URat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok! Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul,

Az álnok, negatív ihletett beszédek jármot, egy keretet, igát tehetnek az emberre;

Ézs. 47, 9;

Pedig megéred mindkettőt hirtelen, egyetlen napon: rád nehezedik teljes súllyal a gyermektelenség és az özvegység, hiába a sok varázslás, a nagy hatású varázsige!

Gyermektelenség, meddőség (szellemi, fizikai), özvegység > haláleset a varázslás gyümölcse.

Jer. 14, 13-16;

Én így szóltam: Ó, Uram, URam! Hiszen a próféták ezt mondogatják nekik: Fegyvert nem láttok, éhínség nem tör rátok, sőt igazi békességet adok nektek ezen a helyen. De az ÚR ezt felelte nekem: Hazugságot prófétálnak a próféták az én nevemben. Nem küldtem őket, nem parancsoltam nekik, nem is szóltam hozzájuk. Hazug látomást, hiábavaló varázsigéket és maguk koholta csalárdságot prófétálnak nekik. Azért így szól az ÚR ezekről a prófétákról: Az én nevemben prófétálnak, pedig én nem küldtem őket! Mégis ezt mondogatják: Nem lesz ebben az országban fegyver és éhínség! – De majd ezeknek a prófétáknak fegyver és éhínség miatt lesz végük. Az a nép is, amelynek prófétálnak, ott hever majd Jeruzsálem utcáin az éhínség és fegyver miatt, és nem lesz, aki eltemesse őket és feleségüket, fiaikat és leányaikat. Így zúdítom rájuk gonoszságuk büntetését.

Hamis próféciák, felszabadítják a varázslást a népre; mindez romlást hoz!

Zak. 10, 2;

De a házibálványok hazug kijelentést adnak, a varázslók megcsalnak látomásaikkal, haszontalan álmokat beszélnek el, és amivel vigasztalnak, mit sem ér. Ezért széledt el népem, mint egy nyáj, nyomorúságra jutott, mert nem volt pásztora.

Hazug kijelentések, mint a próféciák hamisítványai, állandó semmit mondó látomások, álmok. EZÉRT, ennek következtében romlás jön. Szellemek megkülönböztetésének ajándéka létfontosságú az ítéletben!

A varázslás szellemének eszköztára;

 • Átokmondás, rontás, ihletett beszédeken keresztül, vádlások, kárhoztatások, negatív jövendőmondások tekintélyektől (Bálám)
 • Álnok beszédeken keresztül ördögi igákat tesz az emberre
 • Helyzetteremtés a kísértésre (Bálám)
 • Erős befolyásolás
 • Manipulációk
 • Hamis próféciák
 • Bálványimádás (Isten megelőző dolgok)
 • Igéző beszédek (Olyan ereje van, hogy az ember saját más véleményét félretéve automatikusan sodródik vele, megy utána!)
 • Kábítószerezés
 • Zsarolás
 • Kilépés az Isten szerinti tekintélyrendből megrontva ezzel a kapcsolatot

Milyen jelei vannak annak, ha valaki a varázslás szellemi befolyása alá kerül?

 • Megfélemlítés
 • Betegségek
 • Kontroll, lenyomás, leuralás; szabad akarat hiánya
 • Hatalmi túlkapások, leuralás; vezetői, családi, szülői
 • Lázadás, nem tud beilleszkedni az Istentől jövő tekintélyrendbe
 • Akaratgyengeség, döntésképtelenség
 • Depresszió, életuntság, vitalitás hiánya
 • Szellemi eredetű problémák, félelem, pánik
 • Bekorlátozás, szűk keretben mozgás,
 • Iga, teher alá helyezés
 • Elzár az anyagi, szellemi örökségtől
 • Manipulációk
 • Menekülési kényszer az emberek elől, a kihívások elől
 • Misztikus magatartás, túlzott szellemi, karizmatikus jelenségek
 • Megtévesztés
 • Erős befolyásolás, több a természetes szintnél
 • Félelem, elbizonytalanodás, bizonytalanság
 • Egy bizonyos szinten túl nem tud szabad lenni
 • Ámulat, bódulat, elkábítás miatti legyengült állapotot eredményez
 • Romlást hozhat be az élet bármelyik területére
 • Gyermektelenség, meddőség (testi, szellemi)
 • Özvegység, korai elhalálozás
 • Tévelygést, céltalan botorkálást eredményez, megöli a látást, jövőképet
 • Akadályozza a mennyei esőt, szárazságot hoz (Illés, Zakariás)
 • Kiskorúságban tartás
 • Kóros kapcsolati kötődések
 • Érzelmi zsarolás, valamint a zsarolás más területei
 • Természetellenesen börtönbe zárja az ember személyiségét
 • Elbizonytalanítja hitbeli dolgokban, amikben volt egy kijelentésen alapuló belső meggyőződés
 • Elmebeli romlást, feledékenységet, csökkenő elmebeli képességet eredményez
 • Megbízhatatlan, hullámzóvá válik az ember

ApCsel. 19, 18-20,

A hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Azok közül sokan, akik a varázslást űzték, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Mikor kiszámították a könyvek értékét, ötvenezer ezüstpénzre becsülték.

Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött.

Varázslásból meg kell térni, ha magunk végeztünk hasonló dolgokat. A bűnök megvallása, a tárgyak elégetése, radikális szakítás ezzel a szellemmel.

ÍGY, ezáltal Isten országa erővel tudott továbbmenni. A varázslás megköti a gyülekezetet, nem tud előremenni az evangélizációban, erőtlenségben tartja.

Bejöhet az ember életébe;

 • Örökölt teherként
 • Okkultizmuson keresztül
 • Varázslás eszköztárának aktív használatán keresztül
 • Ihletett beszédek által
 • Kontroll, leuraláson keresztül

Férfiak lehetséges túlkapásai: erővel oldják meg, érnek célba

Nők lehetséges túlkapásai: Manipuláció, ravaszság, leuralás, varázslás

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – Nem fog rajtunk a varázslás erje!

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000033%20-%20Nem%20fog%20rajtunk%20a%20varazslas%20ereje.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Derek Prince – Erősségek lerontása

https://www.youtube.com/watch?v=-mC5Ri80qxE

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Új Forrás: Meg vagyok győződve!

https://www.youtube.com/watch?v=vWDTBX3YjPc

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy látásunk legyen ebben a témában és leromboljuk az ördögi erősségeket!