Project Description

2Kor. 1, 3;
Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, A Mennyei Atya bemutatkozik; Irgalom Atyja, a baj, nehézség esetén megesik rajtunk a szíve, irgalomra indul irántunk, szeretettel segíteni akar.
Minden Vigasztalás Istene; Nála van minden nyomorúságra vigasztalás.
Őt nem hagyják hidegen a velünk történt nehéz dolgok.
Azonosul nehézségeinkkel; Pál megtérése > „Miért üldözöl engem?”
E miatt az együttérző-empatikus isteni szív miatt, Ő Minden Vigasztalás Istene!

Tehát minden helyzetből ki tud hozni mennyei vigasztalással, lelkünk meggyógyításával. Nála van a teljes megvigasztaltatás Jézus Krisztusban a Szent Szellem által! 
Sok meggyógyult, megvigasztalódott ember élete bizonyítja ezt.

2Kor. 7, 6;
De Isten, a megalázottak (nyomorult, bajba jutott, alázatos) vigasztalója, megvigasztalt minket Titusz megérkezésével;
Ő így mutatkozik be a megalázottak, bajbajutottak vigasztalója!
Vigasztalás jöhet:

  • Közvetlenül tőle jön a Szent Szellem által,
  • Istentől jön, de embereken keresztül! (Titusz)
  • Isten Igéjén keresztül,
  • Körülmények pozitív alakulása által

Róm. 15, 5. a;
A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek… Ő ilyen Isten, aki ad elég türelmet a dolgok hordozásához és megvigasztal a nehézségekben! Sokszor várni kell türelmesen a megvigasztaltatáshoz. Pl. gyermeknevelés
Fil. 2, 1;
Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület,…
Nem mondhatjuk nincs vigasztalás, bármi is történt van vigasztalás Krisztusban a vele való közösségben!
Sőt ez a terület annyira kiemelt Istennél, hogy a Szent Szellemnek ez az egyik neve, Vigasztaló, vagyis ez kiemelt feladat számára; vigasztalni az embereket!
Ján. 14, 16-17. 26-27;
És én kérem az Atyát, és más vigasztalót (Pártfogó, Segítő) ád néktek, (eddig Jézus végezte ezt a fontos szolgálatot, továbbra is gondoskodik Vigasztalóról!) hogy veletek maradjon mindörökké. (Mindig veled van, kéznél van! Ne légy elcsüggedve, veled a Vigasztaló, hogy átsegítsen a nehéz élethelyzeteken!)
Az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Ismered, Tudod ezt az igazságot?! Igénybe veszed a mennyei vigasztalást?!
Ama vigasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek. Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!
Jézus bemutatja a Vigasztalót, aki benned él miután megtértél, betöltekeztél Szent Szellemmel. Hogyan vigasztal? Elveszi a fájdalmat, gyötrődést, nyugtalanságot és minden értelmet felülhaladó békességével vigasztal meg!
Mit jelent a vigasztalás?
Filem. 1, 7; 
A te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Itt a páli definíció a vigasztalásról: A szeretetből, szívből jövő vigasztalás, felüdíti, felfrissíti, megerősíti a lelket és örömöt, gyógyulást, belső erőt hoz a folytatáshoz!
Zsolt. 94, 16-19;
Ki kel védelmemre a gonoszok ellen? Ki áll mellém a gonosztevőkkel szemben? Ha az ÚR nem segített volna rajtam, én már a csend honában laknám. Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, szereteted, URam, támogatott engemHa megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.
Miért van szükségünk vigasztalásra?

  • Az élet szép, de vannak nehéz időszakai, elsősorban a bűn miatt
  • Fájdalmas idők, szakítások, válások, gyász, konfliktusok, egyéb nehézségek nyomott hagynak lelkünkbe
  • A vigasztalás ezeket a fájdalmakat, redőket tünteti el a lelkünkről, meggyógyul, békességbe jut a belső embered a vigasztalás nyomán
  • Amikor megtelik szívem aggodalommal, fájdalommal, belső negatív dogokkal > vigasztalás felüdíti a lelket, mint a szomjas ember, aki gyötrődik a víz hiányában, de kap jó hideg vizet megnyugszik, felüdül!

Az evangélium jó hírében benne van az összetört szívűek vigasztalása:
Ézs. 61, 1-3;
Uramnak, az ÚRnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az ÚR. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az ÚR kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az ÚR ültetvényének: őt ékesítik.
Az evangélium a teljes megvigasztalást is tartalmazza, mert a keresztnél jóra fordulnak a dolgok; fájdalom, megtört szív, gyász, csüggedés helyett > gyógyulás, megvigasztalódás, bekötözés, illatos olaj, örömének lesz!

Hirdessük ezt az evangéliumot, mert a bűn, az emberek és ördögi erők gonoszsága sok sebet ejt rajtunk! A Szent Szellem, mint Vigasztaló az evangéliumot befogadóknál kivitelezi ezt, teljesen éppé teszi őket!

Megtéréskor már jön egy vigasztalás az életünkben:  Ézs. 51, 11-12;
Így fognak visszatérni az ÚR megváltottai is, és ujjongva érkeznek meg a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Én, én vagyok vigasztalótok! Miért félsz halandó embertől, olyan embertől, aki a fű sorsára jut?
A megtérésben ez történik: Isten kijelenti magát, mint Vigasztaló!
Több ezer embert az Úrhoz vezettem; láttam, tapasztaltam ezt, könnyek > majd túláradó öröm!

Hogyan történik az isteni vigasztalás, hogyan vehetjük át? Ezekre a kérdésekre a lenti tanításban kapunk választ! Érdemes meghallgatni!

Szeretettel üdvözöllek,
Süveges Imre
Apostoli szolgáló

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:
Süveges Imre – A vigasztalás Istene
https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000089%20A%20vigasztalas%20Istene.mp3

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:
Pat Robertson – Élet a síron túl: Menny és Pokol 
https://www.youtube.com/watch?v=Eivd0MYs63c

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:
Hit Gyülekezete – Bánatos, bús borongó napjaimon
https://www.youtube.com/watch?v=remplCstk1o

Heti imakérés: Imádkozzunk azért, hogy át tudjuk venni a mennyei vigasztalásunkat!