Project Description

3Jn. 1, 2;

Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek.

Az egészség az idősebb korosztály szerint az egyik legnagyobb értékünk!

János apostol azt mondja, ha egészséges vagy, jó dolgod van…

Testi, lelki, szellemi egészségünk fontossága!

Jézus figyelmeztetései között gyakran szerepel: Vigyázzatok! (és imádkozzatok!) Ez több területre érvényes figyelmeztetés – különösen az utolsó időkben!

 1. Minden ember bűnös > minden embert megbetegített a bűn valamilyen mértékben – testben, lélekben, szellemben!

Mt. 9, 12-13;

Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.”

Betegek – bűnösök: Jézus állítása igaz, a mai társadalom tökéletes tükörképe ennek!

  • Testi betegségek tömkelege, egészen fiatalon is, sőt már betegen születnek!
  • Lelki betegségek: önképe beteg, szeretethiányos, belső embere beteg, érzelmi, idegi torzulások
  • Szellemi betegség: távol vannak Istentől – szellemi halál

Bűn, gonoszság növekszik – egyre betegebb társadalom, minden területen megfigyelhető! Sajnos egyre kevesebb a viszonylag egészséges ember.

Jézus Krisztus ezért jött, hogy a Mennyei Atya teljes gyógyulást adjon általa!

2. Akik találkoztak Jézussal, segítségül hívták Őt, megtértek – mind meggyógyultak!

Mk. 5, 34;

Ő pedig ezt mondta neki: „Leányom, a hited megtartott téged: menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges.”  Ma is ezt mondja a Szent Szellem!

Jn. 5, 8-9;

Jézus azt mondta neki: „Kelj fel, vedd az ágyadat és járj!” És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt.

Akik Jézussal találkoztak és segítségül hívták Őt, meggyógyultak! Így van ez ma is! Számtalan életpélda bizonyítja ezt a gyülekezetekben és a szolgálatunkban is!

3. Apostolok és a ma élő –hittel és Szent Szellemmel teljes- Isten emberei továbbvitték a Jézusi gyógyító szolgálatot:

ApCsel. 4, 8-10;

Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk: „Népünk vezetői, Izráel vénei!

Ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett felől vallattok, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek tudomásul valamennyien, Izráel egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból: őáltala áll ez előttetek egészségesen.

Jézus Krisztus csodálatos nevében meggyógyulnak ma is a betegek!

Fizikailag sánta ember – lelkileg sánta emberek tömkelege!

ApCsel. 3, 16;

Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségétmindnyájatok szeme láttára.

Így van ez ma is –számtalan eset bizonyítja az egész világon! Testi, lelki, szellemi gyógyulások!

Megtérésünkkor Jézus Krisztus természetfölötti gyógyulást ad testileg, lelkileg, de utána már a mi felelősségünk, hogy egészségesek maradjunk!

Személyes felelősséged van lelki, szellemi, testi egészséged megőrzésében!

Vigyázz, kifejezése Jézusnak, mindig az egyén felelősségét hangsúlyozza!

Emberi gyarlóság: másra mutogatás, kitérni a felelősség alól Pl. Ádám és Éva

A földi életünk során mindenkit ér bántás, nehézség, igazságtalanság, sérülések, verbális erőszak, rágalmazások, sajnos ezt nem tudjuk kikerülni!

Ez nem jelenti azt, hogy bele kell betegedned az életbe! A legszomorúbb az, amikor a Krisztusban meggyógyultak válnak lelki beteggé!

Ebben nagy felelőssége van mindenkinek, hogy vigyázzon egészségére, különösen lelkileg! Az élet nehézségeit, bántásait nem tudjuk elkerülni!

Időnként, nehézségek idején – ördögi nyomás alá kerülünk, hogy megbetegítsen bennünket, amikor pedig beengedjük a bennünket támadó vírusokat, elkezdi észrevétlenül szétlopni értékeinket, amiket Krisztusban kaptunk!

Lelki, szellemi vírusok: harag, megbocsátatlanság, féltékenység, irigység, önsajnálat, depresszió, ítélkezés, kritizálás, megsértődés, félelem, aggódás…

Két biblia példa erre:

 • Jézus Krisztus példája: Őt ért támadások sokasága, gonosz beszédek, még a kereszten is nyomás alatt tartották…, de nem adott helyett ennek, sohasem betegedett meg lelkileg, pedig volt rá számtalan lehetősége! “Aki nékem szolgál engem kövessen!”

Legyünk Jézus Krisztus jó példájának követői!

 • Illés példája: Élete legkiemelkedőbb szellemi győzelme után, befogadta a félelem vírusát, ami teljesen kikészítette Őt. Az ellenség pillanatok alatt minden mennyei értéket ellopott tőle (hit, erő, öröm, bátorság, tűz stb…) Teljesen kiborult, depressziós lett, meg akart halni, magányossá vált, kivonult a társadalomból! Nehezen állt helyre!

Tanuljunk Illés negatív példájából, mert ez a mi felelősségünk!

Tehát azt nem tudjuk elkerülni, hogy ne érjenek bennünket megbetegítő lelki, szellemi vírusok, (családban, házasságban, munkahelyen, társadalomban még a gyülekezetben is) meg kell tanulnunk védekeznünk ellenük, megőrizve egészségünket!

A lelki, szellemi vírusokat a Biblia démonoknak, tisztátalan szellemeknek nevezi, akiknek ellen kell állnunk és elfut tőlünk Jézus Krisztus nevében!

1Tim. 6, 3-5;

Ha valaki tévtanokat hirdet, és nem tartja magát a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges (ép, egészséges, romlatlan) beszédéhez és a kegyességhez illő tanításhoz, az felfuvalkodott, és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved, amelyből irigység, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. (lélek betegségének tünetei) Ezek megbomlott (megromlott, megbetegedett) elméjű és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik.

Isten Igéje megőrzi egészségedet! Jézus Krisztus szavai gyógyulást hoznak és megőriznek a bűn megbetegítő hatásától!

4. Lelkileg megbetegedett ember tünetei:

 

  • Beszéd megváltozása > vírushordozó, ami kijön a számból, az fertőz meg! Negatívvá válik a beszéd, önmagával, másokkal kapcsolatosan; besötétedés!

Tit. 2, 8;

beszéded legyen feddhetetlen és egészséges, hogy megszégyenüljön az ellenfél, mivel semmi rosszat sem tud mondani rólunk.

  • Különös érzékenység, minden amúgy normális dologra különösen érzékenyen reagál, és azt tartja normálisnak. Pl. megvágott kéz érzékenysége
  • Torzult látásmód, kis dolgok felnagyítása, eltorzított információk sokasága. Kívülről nézve, hallgatva rendkívül furcsa vélemények,

Pl. amikor valaki szembemegy az autópályán a forgalommal

  • Vádló magatartás, önmagát, másokat, sokszor a hozzá legközelebb állókat, akik folyamatosan jót tesznek az illetővel Pl. azonosulás a Vádlóval, itt látszik mennyire ördögi
  • Szív indítékai megváltoznak, torzult motivációk…, már nem pozitív indítékból cselekszik, hanem sérült állapotából, ami teljesen rossz irányba viszi
  • Önfertőzés, illetve környezetének megfertőzése…, Beszéde egyre mélyebbre viszi őt, mint egy mocsárban dagonyázna, tudatos törekvése másokat is bevonni sérülésébe –önigazolás céljából-, ezért törekszik másokat is maga köré gyűjteni és megfertőzni
  • Önsajnálat megjelenése, ördögi ópium, amit felajánl a mennyei gyógyír helyett > áldozat mentalitás kialakulás (mindenki hibás csak az illető nem, Ő áldozata a történetnek, „tessék sajnálni!”)
  • Harag, megbocsájtatlanság megjelenése, Önveszélyes és közveszélyes állapot kialakulása
  • Ördögi lopások aktiválódása, minél tovább marad valaki ebben az állapotában, annál többet veszíthet! (lelki, szellemi és testi értékek elveszítése rövid időn belül, mert a láthatatlan ellenség aktívvá válik!) „Bennem nincsen semmi része,” zsákmánya – mondja Jézus! Így legyen veled is!

A gyülekezet az a hely ahol az emberek meggyógyulnak és egy egészséges közegben felépülhetnek, valamint törekedhetnek a lelki, testi egészségük megtartására!

5. Hogyan tudunk védekezni ez ellen?

  • Fizikai, szellemi immunrendszerünk által. Amikor közel vagyunk Istenhez, be vagyunk töltve Szent Szellemmel akkor nagyon aktív, amikor eltávolodunk, legyengül immunrendszerünk és veszélyzónába kerülhetünk!
  • Megbocsátás által! Tudatos – Isten Igéjének való engedelmesség – ami segítségünkre van a gyógyulásban. Előfeltétele a gyógyulásnak a teljes megbocsátás!
  • Vigyázz mit fogadsz be! Ne engedjük a szívünkbe a vírusokat, mert megbetegítenek! Állj ellen és elfut! Pl. Jézus meghallotta a gonosz beszédeket, de nem fogadta be
  • Az egészség három fontos elemének a megtartása: 1. Helyes táplálkozás, 2. Mozgásban maradni 3. Pihenés

Szellemileg is így van: Táplálkozz rendszeresen Isten Igéjével, maradj mozgásban a szolgálatban, misszióban, és pihenj meg az Úr imádatában és felfrissülsz!

  • Őrizd meg a tiszta szívet!

Péld. 4, 23-27;

Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet! Tartsd távol szádtól a csalárdságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot! Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé nézz! Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz. Ne térj le se jobbra, se balra, tartsd távol lábadat a rossztól!

Ott személyes felelősségünk van, amikor az Ige felszólít valamire!

Soha se sértődj meg! Megsértődés = a vereséggel! Az egónk, óemberünk érzékenységéből van – keresztre vele!

6. Mindig van gyógyulásunk Krisztusban!

  • Akarj meggyógyulni! Vannak, akik szeretnek betegek lenni, mert környezetük figyelmét, sajnálatát igénylik így! Megtérés ebből!
  • Sokszor nem vesszük észre megbetegedésünk, figyeljünk környezetünk jelzéseire!
  • Ne hozz stratégiai döntéseket érzelmileg sérülten, betegen!
  • Fektesd be minden energiádat a gyógyulásba! Kérj segítséget, tanítások építenek stb…
  • Sebek lekezelése, megbocsátás fontossága!
  • Ejtsd foglyul a helytelen gondolatokat, beszédeket! Fejezd be a sérült beszédet és változtasd meg gondolkodásodat!
  • Az idő nem gyógyít meg – a lekezelt sebek gyógyulnak meg Jézus nevében!
  • Ad át sérüléseidet az Úrnak, ne ragaszkodj hozzá! Cserébe megkapod a gyógyulást és a mennyei értékek visszajönnek életedbe!

7.Isteni ígéretek a gyógyulásra:

Jer. 30, 17;

Bekötözöm sebeidet, meggyógyítom zúzódásaidat – így szól az ÚR. Mert eltaszítottnak hívnak téged, Sion, akivel senki sem törődik.

Zsolt. 147, 2-3;

Felépíti Jeruzsálemet az ÚR, összegyűjti a szétszóródott Izráelt. Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.

Jézus Krisztus a Gyógyítója minden léleknek!

Zsolt. 103, 3-5;

Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé.

Mindez az ígéret Jézus Krisztus nevében tud beteljesedni az életedben!

ApCsel. 10, 38;

A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. Akkor fizikai testben, most Szent Szellem által szerte jár, és ott gyógyít lelki és fizikai betegségeket, ahol segítségül hívják az Ő nevét!

ApCsel. 20, 28. a;

Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra,…

Vigyázz magadra és a rád bízottakra! Vigyázz egészségedre, hogy másokra is vigyázhass! Szeretettel figyelmeztesd azokat, akiknél érzékeled a lelki betegség tüneteit!

Maradj meg felelős embernek, aki figyel arra, hogy testileg és lelkileg egészséges maradjon!

Apostoli áldáskívánás:

ApCsel. 15, 28-29;

Mert a Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak, hogy ne tegyünk több terhet rátok annál, ami föltétlenül szükséges (Vigyázz lelked egészségére! Hogyan?) hogy tartózkodjatok a bálványáldozati hústól, a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. Ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek. Legyetek egészségben!”

A szent és tiszta élet – megőrizni magunkat a bűntől, vírusoktól – egészségesek leszünk!

Legyetek jó egészségben! (testi, lelki, szellemi)

3Jn. 1, 2;  Vissza a kezdetekhez…

 

Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek.

A meggyógyult és az egészségüket megőrző emberek tudnak Isten dicsőségére élni!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – Vigyázz lelked egészségére!

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000028%20-%20Orizd%20meg%20lelki%20egeszseged!.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Joyce Meyer – Érzelmi stabilitás

https://www.youtube.com/watch?v=1OgsxZsias4

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Balogh Ferenc – Esély az élet

https://www.youtube.com/watch?v=kkx5-KC1SYY

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy tudjunk vigyázni lelkünk egészségére!